Zamawiający: szpital uniwersytecki nr 1 im. Dr. A. Jurasza w bydgoszczyPobieranie 0,94 Mb.
Strona2/8
Data28.01.2018
Rozmiar0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ofertę składa się na druku formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) z wykorzystaniem odpowiednich druków będących częścią niniejszej SIWZ, załączając do nich dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa itp. wymagane w pkt. 7 SIWZ.

 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów wymienionych sporządzonych w innym języku niż polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć je wraz z tłumaczeniem i osobiście je poświadczyć.

 • Każda strona oferty, jak i miejsce wniesienia zmian (poprawki, uzupełnienia, skreślenia itp.) powinna być parafowana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, a w przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa.

 • Oferta musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane, zszyte lub połączone inną techniką w jedną całość.

 • Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i poświadczonych podpisem przez uprawnione osoby reprezentujące Wykonawcę.

 • Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych.

 • Składane podpisy powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować, przy czym za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem:

  Oferta na dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy)  SU/NLZ/361-1/04-16

  Nie otwierać przed dniem 29.01.2016 r. godz. 1400


   1. W przypadku ofert dostarczanych przez firmy kurierskie, Wykonawca zobowiązany jest na kopercie doręczyciela umieścić dopisek OFERTA PRZETARGOWA SU/NLZ/361-1/04-16.

   2. Opakowanie oferty powinno być zamknięte w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

   3. Oferta złożona w kancelarii Zamawiającego zostanie potwierdzona tj. zostanie wpisana na ofercie data i godzina złożenia.

   4. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

   5. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak ustalona dla składania ofert, z dopiskiem na zmienionej części oferty oraz kopercie przygotowanej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji „zmiana do oferty”.

   6. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

   7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

   8. Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, za wyjątkiem podanych w art. 97 ust. 2 ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w sposób określony w przywołanym artykule.

   9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert określonym w pkt. 12 SIWZ zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. informacje zgodnie z odpowiednimi wyrokami Sądu Antymonopolowego i Sądu Najwyższego należy umieścić w wewnętrznej kopercie oraz opisać „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

   10. Zamawiający informuje, że w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie dołączył jednocześnie do oferty uzasadnienia ten fakt potwierdzającego, wówczas Zamawiający ma prawo uznać, że zastrzeżenie w tym zakresie jest nieskuteczne, a  informacje jako błędnie zastrzeżone zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

   11. Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę uzasadnienie, po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie – nie zostanie uznane za wystarczające – wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne i informacje nim objęte zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.

   12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

   1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - w Kancelarii Głównej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w terminie do dnia 29.01.2016 r. do godziny 1100.

   2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2016 r. o godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Logistyki i Zamówień Publicznych, pokój nr 22a w budynku „A”.

   3. Zakres informacji podawanych podczas otwarcia Zamawiający poda zgodnie z art. 86 ustawy.
  1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

   1. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym formularzu oferty i formularzu cenowym, stanowiących załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji.

   2. Cena oferty to cena jednostkowa netto pomnożona przez ilość zamawianego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) wynikająca z formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

   3. Cena brutto oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszt towaru, koszt transportu, opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, złożenia towaru w magazynie Zamawiającego itp.

   4. Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną, która nie podlega negocjacjom.

   5. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

   6. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którym zostanie zawarta umowa o zamówienie publiczne.

   7. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.


  UWAGA:

  Cenę oferty oraz inne wartości wykazane w Formularzu oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.


  1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT

   1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

   2. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

  - dla części 1-10, 12-15

  cena brutto – 95 % oceny

  termin realizacji zamówienia w dniach– 5 % oceny   1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

    1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

  Oferta o najniższej cenie brutto

  C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.95 %

  Cena brutto oferty badanej


  gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
    1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin realizacji zamówienia, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:


  Ilość punktów przyznanych za

  zaoferowany termin realizacji zamówienia

  T = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.5 %

  Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

  punktów za termin realizacji zamówienia

  gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
  Parametr podlegający ocenie:


  L.p.

  Termin realizacji zamówienia (w dniach kalendarzowych)*

  Punktacja

  2.

  2

  5

  3.

  3

  4

  4.

  4

  3

  5.

  5

  2

  6.

  6

  1

  7.

  7

  0

  * Wykonawca zobowiązany jest nanieść w pkt. 2 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) oferowany termin realizacji zamówienia.
  UWAGA: przekroczenie terminu wykonania zamówienia spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał terminu wykonania zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”.

   1. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.
   1. W przypadku, gdy oferowany przez wykonawcę termin wykonania zamówienia będzie dłuższy niż termin „maksymalny”, określony przez Zamawiającego tj. dłuższy niż 7 dni kalendarzowych - wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.

  - dla części 11  cena brutto – 95 % oceny

  termin realizacji zamówienia w godzinach– 5 % oceny   1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

    1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

  Oferta o najniższej cenie brutto

  C = (---------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.95 %

  Cena brutto oferty badanej


  gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty

    1. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium termin realizacji zamówienia, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:


  Ilość punktów przyznanych za

  zaoferowany termin realizacji zamówienia

  T = ( --------------------------------------------------------------- x 100) x waga kryterium tj.5 %

  Maksymalna możliwa do zdobycia ilość

  punktów za termin realizacji zamówienia


  gdzie: T – wartość punktowa badanej oferty
  Parametr podlegający ocenie:

  L.p.

  Termin dostawy (w godzinach)

  Punktacja

  1.

  24

  24

  2.

  24 < … ≤ 25

  23

  3.

  25 < … ≤ 26

  22

  4.

  26 < … ≤ 27

  21

  5.

  27 < … ≤ 28

  20

  6.

  28 < … ≤ 29

  19

  7.

  29 < … ≤ 30

  18

  8.

  30 < … ≤ 31

  17

  9.

  31 < … ≤ 32

  16

  10.

  32 < … ≤ 33

  15

  11.

  33 < … ≤ 34

  14

  12.

  34 < … ≤ 35

  13

  13.

  35 < … ≤ 36

  12

  14.

  36 < … ≤ 37

  11

  15.

  37 < … ≤ 38

  10

  16.

  38 < … ≤ 39

  9

  17.

  39 < … ≤ 40

  8

  18.

  40 < … ≤ 41

  7

  19.

  41 < … ≤ 42

  6

  20.

  42 < … ≤ 43

  5

  21.

  43 < … ≤ 44

  4

  22.

  44 < … ≤ 45

  3

  23.

  45 < … ≤ 46

  2

  24.

  46 < … ≤ 47

  1

  25.

  47 < … ≤ 48

  0

  * Wykonawca zobowiązany jest nanieść w pkt. 2 formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) oferowany termin realizacji zamówienia.
  UWAGA: przekroczenie terminu wykonania zamówienia spowoduje nałożenie na Wykonawcę wysokiej kary umownej. Wysoka kara jest restrykcyjna, gdyż termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy, aby pochopnie nie skracał terminu wykonania zamówienia, wyłącznie celem uzyskania większej liczby punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia”.

   1. W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.

   1. W przypadku, gdy oferowany przez wykonawcę termin wykonania zamówienia będzie dłuższy niż termin „maksymalny”, określony przez Zamawiającego tj. dłuższy niż 48 godzin - wówczas oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt.2) uPzp jako niezgodna z SIWZ.
   1. Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 14.2., obliczona wg wzoru:

  O = C + T - ostateczna ocena danej oferty

  C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena  T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin realizacji zamówienia

   1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) oraz niniejszej specyfikacji.

   2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

   3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a ponadto oferty mają taką samą cenę – wówczas Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 93.1.7).  1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

   1. Zamawiający zaprosi Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przybycia w podanym terminie, nie stawienie się będzie równoznaczne z uchylaniem się od podpisania umowy.

   2. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

   3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

   4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego wezwanie atestów, świadectw rejestracji i innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, a określonych w pkt. 3.1 oraz pkt. 3.6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).


  1. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

   1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę, umowę depozytu i umowę użyczenia w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji tj. „Główne postanowienia umowy, umowy depozytu (w części 11)”.

   2. Przyjmuje się, że główne postanowienia umowy stanowiące załącznik 7 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed upływem terminu składania ofert, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania.
  1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

   1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180 – 198 i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

   2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

   3. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.
  Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Formularz cenowy

  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 44 ustawy

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy

  5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt.5 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy

  6. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

  7. Główne postanowienia umowy oraz umowy depozytu

  Komisja przetargowa w składzie:

  prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

  mgr Małgorzata Ptasznik-Rudnicka

  mgr Izabela Gumańska

  mgr inż. Monika Trelińska

  Dagmara Sztorc

  mgr Anna Rogóż

  Żaneta Olszewska
  przedkłada do zatwierdzenia niniejszą SIWZ, wraz z załącznikami.
  Bydgoszcz, dn. ………….2016 r.
  Zatwierdził:
  DYREKTOR

  SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO nr 1

  im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
  /-/ mgr inż. Jacek Kryś

  Ozn. postępowania SU/NLZ/361-1/04-16 Załącznik Nr 1

  do specyfikacji istotnych

  warunków zamówienia


  SZPITAL UNIWERSYTECKI nr 1

  im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna