ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPobieranie 244,14 Kb.
Strona3/3
Data24.02.2019
Rozmiar244,14 Kb.
1   2   3
§ 1

Dostawca sprzedaje a Zamawiający nabywa ………………………… w ilościach i po cenach stanowiących zał. nr 1 do niniejszej umowy.


§ 2

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 14 listopada 2012 roku.

 2. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Cegłowska 80) w miejscu przez niego wskazanym – magazyn medyczny. Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia (na co najmniej 7 dni przed możliwą planowaną dostawą) z przedstawicielem Zamawiającego tel. (22) 56-90-336/331.

 3. Dostarczenie ……………… do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.

 4. Ryzyko i koszty dostarczenia narzędzi, w tym związane z transportem, ponosi Wykonawca.

 5. Wraz z dostawą Wykonawca załączy instrukcję użytkowania i dezynfekcji.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego
  w zakresie obsługi i użytkowania oferowanego sprzętu. Szkolenie/a powinny być przeprowadzone
  w zakresie niezbędnym do skutecznego przekazania wiedzy.

 7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do udzielania telefonicznych konsultacji
  dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia.


§ 3

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu zamówienia dostarczonego zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Przyjęcie zakupionego sprzętu przez Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.


§ 4

 1. Wartość brutto umowy wynosi .................... PLN (słownie:...................................) w tym podatek VAT i jest zgodna z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym ZP-124/2012.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności pieniężnych w terminie 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 3. Za datę zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

 4. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.


§ 5

 1. W przypadku dostarczenia sprzętu niespełniającego warunków zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad.

 2. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 14 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie
  z żądaniem Zamawiającego.


§ 6

1. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej: 1. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu określonego w § 2 ust 1 umowy;

 2. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w podejmowaniu napraw objętych gwarancją w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy

 3. w wysokości 0,2 % wartości umowy o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszej umowy

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną
powyżej karę umowną.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem szkody jak a może powstać w wyniku utraty dotacji skutkiem przekroczenia terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
§ 7

Wykonawca oświadcza, że zaoferowane przez niego narzędzia, będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i spełniają wymagania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów medycznych.


§ 8

 1. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny (licząc od daty dostawy).

 2. Gwarancja obejmuje wszelkie uszkodzenia, wynikające z normalnego użytkowania – w okresie objętym gwarancją.

 3. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.

 4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o awarii sprzętu i konieczności dokonania ich naprawy przez 5 dni w tygodniu. Zgłoszenia dokonywane będą w dni powszednie, telefonicznie lub faksem pod numerem telefonu ................, fax .................. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 5. Naprawa gwarancyjna nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy / odbioru narzędzia przez Wykonawcę.

 6. W przypadku, gdy naprawa przekroczy termin 7 dni roboczych, Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy,
  o nie gorszych parametrach.


§ 9

Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 10

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub od części umowy (Pakietu, jeśli umowa obejmuje więcej niż jeden Pakiet)) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.


§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna