Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, nip 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmąPobieranie 77,44 Kb.
Data15.05.2018
Rozmiar77,44 Kb.


Iława, dn. 23.07.2015r.


Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3 14-200 Iława, Regon 510879196, NIP 744-14-84-344 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę zestawów do rekonstrukcji ACL dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-74/2015.


 1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 30.000 Euro.

 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rekonstrukcji ACL dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-74/2015.

3. Dostawa: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, do Powiatowego Szpitala w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława.

4. Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione poniżej warunki. Termin płatności: 30 dni.4.1.Obowiązki Wykonawcy :

1) Dostawa i transport

2) Wnoszenie do pomieszczeń magazynowych

3) utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

4) wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

5) przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania

5.Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

5.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia (kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

5.2.Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

5.3.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu).

6. Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Andersa 3, 14-200 Iława do dnia 30.07.2015 r. do godziny 11:00, w kopertach z dopiskiem - „Oferta na dostawę zestawów do rekonstrukcji ACL dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-74/2015. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2015 r. o godzinie 11:15 w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Powiatowego Szpitala w Iławie pok. 210.

7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną (jeśli cena oferty z najniższą ceną nie przekroczy kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według ceny (jeśli cena oferty kolejnej nie będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia). W przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej a zarazem najniższej cenie, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia postępowania.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

9. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

11.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Leszek Błaszkowski, tel. 89 6449803 email: dzp@szpital.ilawa.pl

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................

........................................................

........................................................

Adres e-mail……………………………………

Oferujemy dostawę zestawów do rekonstrukcji ACL dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie nr sprawy ZP-74/2015.

za cenę:

Brutto…………………………………………………………………. (słownie……………………………………..)

zgodnie z poniższym zestawieniem:

1.utworzenie u Zamawiającego depozytu, w skład którego wchodzi 1 typoszereg (pełny zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego) wszystkich elementów składowych zestawów, uzupełnienie depozytu w ciągu 48 godzin

2.wypożyczenie narzędzi do implantacji na czas trwania umowy (koszt wypożyczenia, naprawa i ostrzenie wypożyczonego instrumentarium oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów instrumentarium w czasie nieprzekraczającym 48 godzin od zgłoszenia wliczone w cenę implantów),

3.przeszkolenie personelu w zakresie implantacji i instrumentowania


L.p.

Asortyment

Jednostka miary (j.m.)

Szacunkowa ilość potrzeb

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

VAT stawka

Vat

Wartość brutto

Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8=6x7

9=6+8

10

1.

Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-mocującym za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o średnicy3,3mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lat. Możliwość wykonania rekonstrukcji ACL techniką jedno- i dwu-pęczkową

Szt.

40

 

 
 

 

 

2.

Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w pełnym zakresie rozmiarów, system biowchłanialny, wchłanianie 2-4 lata, zapewnia mocowanie blisko linii stawu. Śruba posiada silny press fit oraz przerastanie implantu kością.

Szt.

403.

Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu do śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system biowchłanialny, wchłanianie 2-4 lata, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fiksację beleczkową oraz korówkową.

Szt.

204.

Biowchłanialna śruba stożkowa do 4-kanałowej osłonki przeszczepu.

Szt.

205.

Zestaw składający się z 3 nici wzmocnionych plecionych(PDS i PE) oraz długiej prostej elastycznej igły z oczkiem wykonany z drutu nitinolowego

Szt.

106.

Pilnik do łąkotki

Szt.

1Suma netto

Suma brutto:.................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika


Projekt umowy Załącznik nr 3
Umowa nr ZP-74/DTE/2015
zawarta w dniu: ..................2015 r.

pomiędzy:

Powiatowym Szpitalem im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława

Regon 510879196, NIP 744-14-84-344

reprezentowanym przez:

Iwonę Orkiszewską - Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Pietruszewskiej – Głównego Księgowego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a .............................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.Postanowienia ogólne.

§ 1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euroPrzedmiot umowy.

§ 2


Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa………………… dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

 2. Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia rzeczywistych ilości zamawianych towarów w stosunku do szacunkowej ilości potrzeb zawartej w załączniku do umowy, jednak nie więcej niż o 20%, co spowoduje zmniejszenie wartości niniejszej umowy.

 3. Towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim.

§ 3

Cena umowy.

1. Łączna wartość umowy wynosi ................ zł brutto (zgodnie ze złożoną ofertą).

2. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania.

3. Wprowadzenie zmian do umowy wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy.

§ 4


Warunki płatności.

 1. Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

 2. Zapłata za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia (depozytu) nastąpi po ich wykorzystaniu przez Zamawiającego i zgłoszeniu tego faktu Wykonawcy, który na tej podstawie wystawi fakturę VAT.

 3. Jako datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo fakturę w formie elektronicznej na adres
  e-mail:……………………………………………………..

§ 5

Dostawy.


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 2. Termin realizacji poszczególnej partii dostawy rozumie się jako datę podpisania dokumentu dostawy przez bezpośredniego odbiorcę ……… Powiatowego Szpitala w Iławie.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia cząstkowego w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 4. Do obowiązków Wykonawcy należy także rozładunek towaru oraz wniesienie do pomieszczeń magazynowych.

 5. W dniu dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi bezpośredniemu odbiorcy dokument dostawy.

 6. Osobą upoważnioną do składania zamówień jest……

§ 6

Gwarancja. 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne z ofertą, o odpowiednich parametrach jakościowych.

 2. Dostarczone towary wyprodukowane zostaną z zastosowaniem właściwych dla danego asortymentu norm EN lub PN.

 3. W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

§ 7

Kary umowne i odsetki. 1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartość niezrealizowanej części umowy brutto.

 2. Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie.

 3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3 ust. 3, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od wartości nieopłaconych faktur.

 4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 8


Postanowienia końcowe.

 1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 2. W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 7 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy (przynajmniej dwukrotne niedopełnienie postanowień umowy) przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

 3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania do dnia wykonania ostatniej partii dostawy.

 7. Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.


Wykonawca: Zamawiający:
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna