Zamawiający: komenda wojewódzka policji w katowicach 40-038 katowice ul. Lompy 19Pobieranie 79,87 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar79,87 Kb.

ZP-6/12

Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12
tel. 0-32 33 69 200 fax 0-32 33 69 224 e-mail: policja@gliwice.kmp.gov.pl http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH – NIESEGREGOWANYCH Z KOMISARIATU POLICJI W KNUROWIE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .
Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach: jeden raz w tygodniu po 1 pojemniku 1100 l z Komisariatu Policji w Knurowie.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia wywiezie 104 razy pojemnik o pojemności 1.100 litrów


Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV- 90511000-2


II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKAŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

24 miesiące


IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy.


V. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.


VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.VII. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistniałej sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 Ustawy).VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności:1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Knurówa.

2. Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga ponadto wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych może polegać na potencjale technicznym i zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Prawo Zamówień Publicznych spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania ma nastąpić nie później niż na dzień składania ofertIX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO.

A: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik 4)

2. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Knurowa.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3)

4. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone pkt. 1,3,5-8 zgodnie z art. 23 ust. 2

ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunkcie 2 oraz 4 SIWZ mogą przedstawić łącznie.

10. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepis § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.


11. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy PZP, polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 1, 3, 5-8.
12. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

B: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

 1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie w formie oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników.


X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres: Zespół Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 8-12. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych).2. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Piotr Rygalski, Renata Komisarczyk, Krzysztof Wojciechowski. Wszelkie zapytania do treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy przesyłać na numer faksu 032 33 69 224. Wyjaśnienia nie będą udzielane telefonicznie.
XI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

  1. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust.1

  2. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji i będzie wiążąca.

  3. XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 zł. Słownie złotych: dwieście złotych 00/100.
2. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych tj. w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 23.04.2012 do godz 13:30
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta Zamawiającego : tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Konto Zamawiającego jest kontem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku „Wadium dot. ZP-6/2012 KMP Gliwice”.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 23.04.2012 o godz 13:30 znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 4 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana była w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. („Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów, wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych „ Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r nr 72 poz. 665) Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r sygn akt UZP/ZO/0-2788/05.


6. Wadium w innej formie niż w pkt. a należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach ul. J.Lompy, pokój 504 kasa – V piętro blok C najpóźniej w dniu 23.04.2012 do godz 13:30.

Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00

Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale XIII SIWZ.

Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.


7. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym

a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) art. 46 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie a rt. 46 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:


 • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 • zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.


Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców działających w konsorcjum.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 3). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez Zamawiającego ostateczny dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.


XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

  1. 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (lub według takiego samego schematu) stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączyć dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

  2. 2. Oferta tj. formularz ofertowy oraz wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze (w sposób czytelny) oraz podpisane w sposób określony ppkt. 4 przez osoby uprawnione.

3. W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

  1. 4. Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy ewentualnych załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy jak np. KRS, KRK, ZUS, US. Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

  2. 5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IX.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

  3. 6. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

  4. 7. Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

  5. 8. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SIWZ.

  6. 9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

 1. 10. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada wykonawca. Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:  1. Adres Zamawiającego: Komenda Miejska Policji Zespół Finansów i Zaopatrzenia 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 12Nr Sprawy: ZP-6 /12

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH – NIESEGREGOWANYCH Z KOMISARIATU POLICJI W KNUROWIE DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH

NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

Na kopercie winien znajdować się adres wykonawcy. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 13 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
  1. 12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

  2. 13. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić w tej przeglądanie dokumentacji z postępowania dokona Zamawiający z tym, że przeglądanie winno nastąpić bez zbędnej zwłoki.

  3. 14. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

  4. XV. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  5. 1. Oferty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 8-12, piętro I, sekretariat Zespołu Finansów i Zaopatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2012r. Godz. 13.30

  6. 2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

  7. 3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2012r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego KMP Gliwice
   ul. Powstańców Warszawy 8-12 pokój 111, piętro I.

XVI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpośrednio przed otwarcie ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek.

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożoną przez niego ofertę uznaje się za odrzuconą.

6. W przypadku, gdy złożona oferta będzie niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywana ofertę, także w innych przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 12, zgodnie z art. 92 ustawy .
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
Wywóz nieczystości stałych z Komisariatu Policji w Knurowie (1 raz w tygodniu 1 pojemnik 1100 l.)


L.p.

Miejsce odbioru nieczystości

Pojemność pojemnika w litrach

Cena brutto odbioru jednego pojemnika*

Przewidywana ilość wywozów w trakcie trwania umowy

Wartość brutto (kolumna D x E)

A

B

C

D

E

F

1.

Komisariat Policji w Knurowie, ul. Dworcowa 1a

1100
104
*wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dzierżawą pojemników.
Pozycja 1F- wartość brutto ...................... złotych, słownie ………............................................................................................. w tym podatek VAT .......................................................................... złotych;

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT   1. 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie sie kierował następującymi kryteriami:

   2. a) Cena brutto zamówienia - 100 %

2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:najniższa oferowana cena brutto z ważnych ofert
 1. Ilość pkt = cena brutto badanej oferty x 100 pkt.


Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100. Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

   1. UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.tawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.


XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia


XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

2. Jednocześnie w myśl art. 144 ust. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień umowy: zmiana obowiązującej stawki VAT

3. W przypadku zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska (opłata Marszałkowska) Zamawiający przewiduje waloryzację ceny zawartej w ofercie adekwatnie do procentowego wzrostu dotychczasowej stawki.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych.

1. Dokładne informacje na temat składani odwołań: Art. 182.1. Odwołanie wnosi się:

- W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób — w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej — jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 — w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.Gliwice, dn. 09.03.2012r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna