Zaliczenie podstaw organizacji I zarządzania – ekonomia I semestr 2007Pobieranie 442,99 Kb.
Strona1/3
Data13.06.2018
Rozmiar442,99 Kb.
  1   2   3

Zaliczenie podstaw organizacji i zarządzania – ekonomia I semestr 2007

1. Jak należy rozumieć interdyscyplinarność teorii organizacji i zarządzania?

Polega na tym , ze dana dyscyplina naukowa ma pewne pole wspólne z innymi dyscyplinami. To wspólne pole może obejmować ten sam przedmiot badań lub identyczne metody lub techniki badań. Z faktu ze organizacja składa się z ludzi, wynika silne powiązanie teorii organizacji i zarządzania z naukami społecznymi: socjologia, psychologia. Z połączenia socjologii i zarządzania powstały: socjologia pracy, socjologia, socjologia organizacji a z połączenia się psychologii i organizacji np. psychologia organizacyjna.

Szczególna złożoność organizacji wynika ze skomplikowania zjawisk społecznych jak i z wysoko rozwiniętych technik , powoduje to ze teoria organizacji i zarządzania musi korzystać z dorobku szeregu pokrewnych nauk. Można zatem stwierdzić ze teoria organizacji i zarządzania należy do nauk interdyscyplinarnych.


2. W jaki sposób teoria organizacji i zarządzania służy praktyce zarządzania organizacjami?
3. Z jakimi osiągnięciami w teorii organizacji i zarządzania wiążą Ci się Frank i Lilian Gilberthowie?

Zaliczamy ich do przedstawicieli szkoły klasycznej organizacji i zarządzania. Do ich osiągnięć należy zaliczyć: • opracowanie metody badania przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych oraz ich graficznej prezentacji

 • pionierskie zastosowanie techniki cyklografii i chronocyklografii

 • zastosowanie kamery filmowej do analizy ruchów roboczych

 • zdefiniowanie 17 mikroruchów – therblingów

 • opracowanie trójpozycyjnego planu awansów (pracownik wykonuje swoją pracę, jest jednocześnie przygotowywany do awansu ale odpowiada także za przygotowanie swojego następcy)

 • wkład w kształtowanie się psychologii przemysłu (Lilian)

 • liczne techniki i strategie eliminacji nieefektywnościZ racji tego że Frank Gilbreth rozpoczął pracę jako pomocnik murarza i przeszedł przez wszystkie szczeble drabiny kierowniczej jedno z bardziej interesujących osiągnięć dotyczyło sztuki układania cegieł. Pierwsze obserwacje próby usprawnień organizacyjnych dokonane przez Gilbretha dotyczyły pracy murarzy. Po dokładnym zbadaniu pracy murarzy opracował on kilka technik pozwalających wykonywać tę pracę bardziej wydajnie. Np. określił standartowe materiały i techniki, włącznie z pozycją ciała murarza, cegłami i zaprawą na różnych poziomach. W wyniku wprowadzenia zmian zdołał zmniejszyć liczbę odrębnych ruchów z 18 do 15 i zwiększyć produkcję o około 200%. Ciekawostką może być fakt że wiele swoich obserwacji stosowali także w życiu rodzinnym (ich doświadczenia z wychowania 12 dzieci zostały zawarte w książce i filmie Cheaper by the Dozen (Dwunastką taniej).
4. Z jakimi osiągnięciami w teorii organizacji i zarządzania wiąże Ci się Abraham Maslow?

Abraham Maslow (ur. l kwietnia 1908 - zm. 8 czerwca 1970), amerykański psycholog, przedstawiciel szkoły stosunków międzyludzkich. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej. W 1943 roku wysunął teorię sugerującą, że człowiek jest motywowany przez potrzeby, układające się w hierarchię i obejmujące bodźce pieniężne oraz społeczną akceptację. Hierarchia Maslowa jest najbardziej znaną teorią w ramach kierunków międzyludzkich.
Samorealizacja (potrzeba posiadania celów, potrzeba spełnienia swojego potencjału) -potrzeby samorealizacji - wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb.
Szacunek (potrzeby zaufania do siebie, poczucie wlasnei wartości, kompetencji, poważania) - potrzeby uznania (szacunku) i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi; pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi.
Przynależność (potrzeby więzi, afiliacji, miłości i bycia kochanym) występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy, w dążeniach do tworzenia gangów.
Bezpieczeństwo (zależności, opieki i oparcia, protekcji, potrzeba wygody, spokoju, wolności od strachu) pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne.
Potrzeby fizjologiczne (najniższy poziom, jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia) gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydując przebiegu zachowania człowieka

Przeanalizujmy tę zależność na przykładzie pracy

Pracownikom w pierwszej kolejności należy zagwarantować wynagrodzenie, dzięki któremu zapewnią oni swoim rodzinom spełnienie podstawowych potrzeb bytowych (takie popędy jak głód czy pragnienie muszą zostać zaspokojone, zanim zaczną działać jakiekolwiek inne potrzeby).

Następnie pracownikom potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa w pracy. Dopiero w dalszej kolejności ważna staje się przynależność do grupy, uznanie, a wreszcie możliwość rozwijania się i doskonalenia.

Maslow twierdził, że dopiero po zaspokojeniu wszystkich kolejnych potrzeb ludzi zaczynają poszukiwać możliwości samorealizacji- poczucia sensu swojego życia i pełnego przejawienia swojej osobowości. U jednych osób sposobem na samorealizację będzie wykonywanie pracy najwyższej jakości, a u innych eksplozja twórczości- ludzie różnią się między sobą.

5. Co oznacza ekwiwalność systemów otwartych, w tym organizacji?
Ekwifinalność jest to zasada, która mówi, że wychodząc z różnych źródeł można dojść do tych samych rezultatów. Organizacje są systemami otwartymi – prowadzą ciągłą wymianę energii, materii i informacji ze swoim otoczeniem. Wymiana ta polega przede wszystkim na tym, że wytwarzane przez organizację dobra materialne, usługi i wartości przekazywane są na zewnątrz i zaspokajają jakąś istotną potrzebę otoczenia. Ekwifinalność systemu otwartego oznacza, zatem zdolność do osiągnięcia podobnych wyników (zaspokojenia potrzeb) w różny sposób, za pomocą różnych procesów i struktur.

Ekwifinalność jako cecha organizacji społecznej rozumiana przez to, że nie istnieje najlepszy sposób organizowania w celu realizacji zadania, podobne efekty mogą być osiągane w różny sposób.


6. Co oznacza synergia i z czego wynika?

Synergia jest to takie zestawienie dwóch lub więcej elementów by ich oddziaływanie (w przypadku osób – działanie) dawało skutek większy niż suma skutków wywołanych przez każdy element oddzielnie. Efekt synergiczny najprościej można opisać w stylu 2+2=5 (całość to coś więcej niż prosta suma części) – jest to efekt organizacyjny działania zbiorowego który jest podstawowym warunkiem tworzenia i funkcjonowania organizacji.

Posiada własności nieredukowalne do cech swoich elementów. Jest nową jakością dzięki powiązaniom

Wg A.Smitha można opisać, że ta sama liczba ludzi w następstwie podziału pracy może wykonać większą ilość pracy na wskutek wzrostu sprawności każdego pracownika, zaoszczędzenia czasu który zwykle traci się przy przechodzeniu od jednego rodzaju czynności do drugiego a także poprzez wynalezienie maszyn które ułatwiają i skracają pracę oraz pozwalają jednemu człowiekowi wykonać pracę wielu ludzi.
7. Czym różnią się rzeczowe, atrybutowe i czynnościowe rozumienie organizacji; zdefiniuj organizację w każdym z tych znaczeń?
Słowo organizacja występuje w trzech wymiarach:

1) ujęcie rzeczowe - Organizacja oznacza całość taką, której części przyczyniają się do powodzenia całości i odwrotnie. Inaczej - jest to rzecz zorganizowana, instytucja (ludzie + aparatura).
2) ujęcie czynnościowe - Organizacja oznacza zorganizowanie. Żeby działanie było zorganizowane musi być zgodne z cyklem organizacyjnym, który składa się z następujących etapów:

1. określić cel;

2. rozpoznać środki i zasoby niezbędne do osiągnięcia celu;

3. przygotować środki i warunki niezbędne do osiągnięcia celu;

4. zrealizować działania zgodnie z planem;

5. skontrolować działania, porównać uzyskane wyniki z celami.


Cel jest to przyszły stan rzeczy, pożądany pod pewnymi względami przez podmiot działający. Powinien być określony zgodnie z formułą SMART (Specific – konkretne, Measurable – mierzalne, Achiveable – osiągalne, Rational – racjonalne, Trackable – możliwe do prześledzenia)
Obecnie coraz większego znaczenia nabiera czynnościowe myślenie o organizacji kosztem rzeczowego. Organizacyjne dzianie się: procesy, procedury (struktura dynamiczna), stają się ważniejsze niż myślenie w kategoriach władzy i hierarchicznych oddziaływań (struktura statyczna).
3) ujęcie atrybutowe - Organizacja jest systemem otwartym. Oznacza to, że ma wejścia i wyjścia, poprzez które prowadzi nieustanną wymianę strumieni: informacji, energii i materii z otoczeniem. Wymiana organizacji z otoczeniem powinna być w dłuższym okresie co najmniej ekwiwalentna. Nie spełniające tego warunku przedsiębiorstwo jest pasożytem i powinno być zlikwidowane.
8.Jakie cechy wyróżniają organizację spośród innych systemów otwartych?
Każda organizacja:

 • ma cel (powód) dla którego istnieje (wspólna realizacja celu, którego nie można osiągnąć w pojedynkę)

 • składa się z ludzi

 • każda organizacja ma wewnętrzną strukturę. Ludzie są zgrupowani w każdej organizacji w jakiś określony sposóbCechy organizacji:


 1. są tworami człowieka

 2. składają się z zasobów ludzkich i materialnych

 3. są systemami zachowującymi się rozmyślnie: zdolnymi do zmian

 4. są wyodrębnione z otoczenia a równocześnie otwarte

 5. mają własną strukturę i są uporządkowane

 6. są szczegółowo złożone

 7. mają wyodrębniony człon kierowniczy

 8. są stabilne

 9. są ekwifinalne (różnymi metodami osiągają cel)

 10. są systemami samoorganizującymi się

 11. utrwalają sposoby działania w drodze instycjonalizacji i formalizacji

9. Opisz podstawowe podsystemy organizacji wyróżnione w modelu zespołowym. Naszkicuj model organizacji wg H.J.Lawitta
Organizacja jest uporządkowanym w pewien sposób systemem (całością) złożonym z czterech podstawowych elementów (podsystemów)
Ludzie – uczestnicy organizacji wraz z ich kwalifikacjami, hierarchią wartości, oraz motywacjami do działania (podsystem społecznej organizacji).
Zadania – rozumiane jako zbiór zamierzeń przewidzianych do realizacji, w określonym przedziale czasu.
Technologia – obejmująca zbiór sposobów osiągnięcia celów, spełnienia funkcji, realizacji zadań cząstkowych (metody, techniki, podsystem techniczny).
Struktura – to ogól realizacji obejmujący przede wszystkim stosunki i oddziaływania poszczególnych elementów.


model organizacji wg H.J.Lawitta  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna