Zaliczenie na ocenę w formie testuPobieranie 97,22 Kb.
Strona1/3
Data14.12.2017
Rozmiar97,22 Kb.
  1   2   3

Zaliczenie na ocenę w formie testu.

L. Gajos "Elementy socjologii i metody badań społecznych":

1. Najtrwalszym efektem konformizmu jest:


2. Prawdopodobieństwo wystąpienia konformizmu zależy od:
3. Efekt konformizmu w grupie ulega nasileniu jeśli uważasz, że:
4. Skuteczny nadawca przede wszystkim musi:
5. Jeśli słuchacze są osobami wykształconymi i nie zgadzają się z mówcą to należy użyć argumentacji:
6. Według A. Maslowa można wyróżnić potrzeby:
7. Źródło przekazu jest tym lepsze im:
8. Przełamywanie krzywej zapominania może być realizowane następująco:
9. Procesy przyswajania informacji u człowieka są realizowane poprzez:
10. Scharakteryzuj koncepcję osobowości według F. Znanieckiego:
11. Eksperyment Asha /porównywanie odcinków/ to przykład na:
12. Osobowość według K. Junga można podzielić na:
13. Na charakter przekazu mają wpływ:
14. Z nazwiskiem Hipokrates kojarzy mi się:
15. Prawo Yerkesa - Dodsona zakłada:
16. Ze stwierdzeniem stopień szoku informacyjnego kojarzy mi się:
17. Efekt świeżości to:
18. Efekt pierwszeństwa to:
19. Czynniki zwiększające konformizm człowieka:
20. Jakie dwie najważniejsze cechy osobowe według Aronsona mają wpływ na polubienie drugiej osoby?
21. Wpływ społeczny funkcjonuje na trzech poziomach. Proszę wymienić z jakich powodów te poziomy są możliwe:
22. Proces usprawniania zapamiętywania może być realizowany poprzez mnemotechniki. Przykładowe mnemotechniki to:
23. Regularne nagradzanie:
24. Czynniki zwiększające konformizm człowieka:
25. Źródło przekazu jest tym lepsze im:
26. W jaki sposób można sprawić by rozmówca poczuł się ważną osobą?
27. Na czym polega efekt aureoli?
28. Eksperyment Millgrama jest przykładem na:
29. W jaki sposób cechy grupy wpływają na konformizm?
30. Posłuszeństwo człowieka wzrasta gdy:
31. Dyfuzja odpowiedzialności to:
32. U odbiorcy przekazu istotne jest:
33. Osoby o niskiej samoocenie mogą:
34. Źródłem ludzkiej aktywności według A. Maslowa jest:
35. Posłuszeństwo człowieka wzrasta gdy:
36. Efektywność przekazu zależy od:
37. Osoby o niskiej samoocenie mogą:
38. Scharakteryzuj łańcuch komunikacyjny:
39. By ktoś nie popełniał czynów społecznie nie aprobowanych należy dążyć według Aronsona do:
40. Efekt bliskości to:
41. Efekt anonimowości polega na:
42. Postawa składa się z:
43. Na czym polega nowy model komunikacji?
44. Jakie są przyczyny powstania socjologii?
45. Jaki jest wpływ poziomu motywacji na sprawność naszego działania?
46. W jaki sposób można odpowiedzieć na pytanie kim jest człowiek w sensie psychologicznym?
47. Scharakteryzuj problem uprzedzeń u człowieka:
48. Skąd bierze się agresja?
49. Czym jest wartość w ujęciu socjologicznym?
50. Jaki jest wpływ pochwał na zachowanie człowieka?
51. Jakie cechy osobiste wpływają na polubienie innej osoby?
52. Jakie są cechy efektywnego komunikowani się?
53. Wyróżniamy następujące rodzaje pamięci:
54. Warunki skutecznego utrwalenia komunikatu to:
55. Osobowość według Z. Freuda można analizować na następujących poziomach:
56. Siła napędowa konfliktu jest:
57. Wymień dwie metody stosowane w badaniach socjologicznych:
58. Teoria Hipokratesa wiąże się z:
59. Pojęcie grupy na gruncie socjologii:
60. Stratyfikacja to:
61. Na jakich poziomach można według Balesa analizować przywództwo?
62. Według Webera cechami biurokracji jest:
63. Zasada Petera jest związana z:
64. Czym jest szkoła dramaturgiczna?
65. Jakie są zasady socjalizacji?
66. Jakie zmienne opisują procesy zachodzące w grupie?
67. Jakie parametry można uwzględniać przy wyróżnianiu struktury klasowej?
68. Co to jest stratyfikacja płci?
69. Jakie są przyczyny zmian społecznych?
70. Czym jest cykliczny model zmian?
71. Czym jest model zmian oparty na dialektyce i konflikcie?
72. Czym jest model społeczeństwa postindustrialnego i postmodernistycznego?
73. Z pojęciem funkcjonalizm kojarzy mi się:
74. Obserwacja to pojęcie z którym kojarzy mi się:
75. Istotą eksperymentu w socjologii jest:

Dodatkowa lektura:


E. Aronson, Człowiek – istota społeczna - rozdziały: II, III, V, VI, VIII,
J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie - rozdziały: 2, 4, 7, 8, 12.


Materiały do egzaminu:

1. Najtrwalszym efektem konformizmu jest:
Konformizm to zmiana zachowania lub opinii danej osoby spowodowana rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze strony jakiejś osoby lub grupy ludzi. Zachowanie konformistyczne pojawia się w wyniku działania innych. Istnieje trzy rodzaje następstw wpływu społecznego: uleganie, identyfikacja i internalizacja. Uleganie to zachowanie zgodne z naciskiem otoczenia, które nas karze lub nagradza. Jeżeli nasze działanie jest karane przez grupę, powstrzymujemy się przed nim, jeśli jest nagradzane - powtarzamy je. Identyfikacja to powtarzanie zachowania osoby uznawanej za autorytet dotąd, dopóki nie przestanie się jej za autorytet uważać. Internalizacja jest najtrwalszym zachowaniem konformistycznym. Postępujemy według jakiś wartości zakorzenionych w nas od dawna.

2. Prawdopodobieństwo wystąpienia konformizmu zależy od:
- cech grupy wywołującej nacisk
- cech osób poddanych naciskowi(zach. innych osób może przekonać jednostkę do zmiany swojego zachowania)
- może chcieć uniknąć kary np. odrzucenie wyśmianie

3. Efekt konformizmu w grupie ulega nasileniu jeśli uważasz, że:
Postawy konformistyczne w grupach społecznych mogą ulegać nasileniu, bądź przeciwnie zmniejszeniu, pod wpływem pewnych czynników.
Pierwszym z czynników powodujących nasilenie jest jednomyślność grupy tzn. im więcej członków wykazuje te same lub zbliżone poglądy, dąży do realizowania podobnych celów, kieruje się tym samym systemem wartości i norm postępowania oraz realizuje te same role społeczne – tym konformizm grupy się pogłębia. Drugim aspektem zwiększenia się postaw konformistycznych w grupie są kompetencje jej członków. Fachowość oraz wysoka wzajemna pozycja poszczególnych osób, ich podobne postawy stanowią silne spoiwo owej grupy społecznej. Ważny jest stosunek jednostki do członków grupy, gdy są oni dla niej osobami znaczącymi, których zdanie poważa, większe jest prawdopodobieństwo, że ulegnie ich wpływowi. Również fakt, czy jednostka uważa się pod pewnym względem za podobną, do poszczególnych członków grupy wpływa na nasilenie postawy konformistycznej. Kolejnym elementem jest osobowość jednostki jej postrzeganie siebie jako małego trybu w „machinie”, jaką jest grupa społeczna, z którą się identyfikuje. Jej postawa będzie tym bardziej uległa, im niższa jest jej samoocena.

4. Skuteczny nadawca przede wszystkim musi:
Aby proces komunikowania był skuteczny, nadawca i odbiorca muszą się posługiwać uzgodnionym (wspólnym) kodem, na przykład językiem potocznym lub specjalistycznym, np. werbalny, zapis matematyczny czy muzyczny - nie są zbyt skomplikowane, a przez to łatwe do zrozumienia, dlatego posługuje się nimi nauka. Zwane są również kodami logicznymi.
Kody estetyczne nie posiadają dokładnie określonych znaczeń, wydają się bardziej subiektywne i dlatego można je zdekodować tylko przez uważne przyjrzenie się tekstowi. Rozróżnia się również kody rozwinięte i ograniczone. Ograniczone przypisuje się komunikacji werbalnej. Kodem rozwiniętym posługuje się mówca posiadający indywidualne cechy wypowiedzi, operujący bogatym słownictwem, składnią i stylem, gdyż: \"W sferze zjawisk Kod tworzy system znaków, rządzących się zasadami, które zostały uzgodnione (jawnie lub niejawnie) przez uczestników danej kultury.

5. Jeśli słuchacze są osobami wykształconymi i nie zgadzają się z mówcą to należy użyć argumentacji:
Dwustronność – zalety i wady produktu sytuacji.

6.Według A. Masłowa można wyróżnić potrzeby:
Samotranscendencja (najwyższy poziom, potrzeba przeżywania szczytowego doświadczenia) czasem określane jako "potrzeby duchowe".
Samorealizacja (potrzeba posiadania celów, potrzeba spełnienia swojego potencjału) – potrzeby samorealizacji – wyrażają się w dążeniu człowieka do rozwoju swoich możliwości; stanowią środek do zaspokojenia potrzeb fizjologicznych lub reakcje kompensujące niezaspokojenie innych potrzeb.
Potrzeby estetyczne (potrzeba harmonii i piękna)
Potrzeby poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości)
Szacunek (potrzeby zaufania do siebie, poczucie własnej wartości, kompetencji, poważania) – potrzeby uznania (szacunku) i prestiżu we własnych oczach i w oczach innych ludzi; pragnienie potęgi, wyczynu i wolności, potrzeba respektu i uznania ze strony innych ludzi, dobrego statusu społecznego, sławy, dominacji, zwracania na siebie uwagi.
Przynależność (potrzeby więzi, afiliacji, miłości i bycia kochanym) występują w usiłowaniach przezwyciężenia osamotnienia, eliminacji i obcości, tendencji do nawiązywania bliskich intymnych stosunków, uczestnictwa w życiu grupy, w dążeniach do tworzenia gangów.
Bezpieczeństwo (zależności, opieki i oparcia, protekcji, potrzeba wygody, spokoju, wolności od strachu) pobudzają do działania, zapewniając nienaruszalność, ujawniają się gdy dotychczasowe nawyki okazują się mało przydatne.
Potrzeby fizjologiczne (najniższy poziom, jedzenie, woda, tlen, potrzeby seksualne, brak napięcia, sen) gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka.

7. Źródło przekazu jest tym lepsze im:
- wartość widowiskowa poszczególnych źródeł przekazu jest większa
- większa jest wiarygodność osoby przekazującej, im lepiej postrzegamy daną osobę tym szybciej nas przekona(ubiór, zachowanie)
- większa jest atrakcyjność, im bardziej osoba znana tym bardziej
ulegamy wpływom.

8. Przełamywanie krzywej zapominania może być realizowane następująco:
- poprzez stosowanie mnemotechnik i zapisywanie informacji (notatki)
- ciągłe doskonalenie pamięci
- przez naukę logiczną a nie mechaniczną
- przez dzielenie nauki (małe ilości uczymy się w całości, a duże dzielimy)
- przez samodzielne metody i sposoby

9. Procesy przyswajania informacji u człowieka są realizowane poprzez:
Liniową organizacje wiedzy.
Opierając się na modelowym ujęciu przetwarzania informacji można wyróżnić trzy zasadnicze komponenty tego procesu. Pierwszym jest kodowanie informacji, drugim przechowywanie, natomiast trzecim dekodowanie. Aby system przetwarzania informacji funkcjonował w sposób prawidłowy, muszą być spełnione określone warunki. Stan ogólnego wzbudzenia CUN musi być optymalny, powinny zaistnieć odpowiednie procesy motywacyjne, które są źródłem emocji, potrzeb i oczekiwań. Zostaje uruchomiony mechanizm selektywnej uwagi.
Mechanizm uwagi determinuje współdziałanie wszystkich faz przetwarzania informacji, które docierają do systemu przez analizator. W trakcie scaningu (przeszukiwania), czyli rozkładu momentów fiksacji uwagi, następuje wyodrębnienie informacji istotnych dla systemu. Proces scaningu odnosi się zarówno do otoczenia systemu, jak i do doświadczenia podmiotu (scaning mnemiczny, tzn. przeszukiwanie pamięci długotrwałej). Istnieje osobnicze zróżnicowanie w procesach przetwarzania informacji, które zależne jest od poziomu wzbudzenia OUN, jak i stanu motywacji. Fakt ten nasuwa hipotezę, iż zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy stanem wzbudzenia, a przetwarzaniem informacji.

10.Scharakteryzuj koncepcję osobowości według F. Znanieckiego:
Osobowość człowieka jest ukształtowanie poprzez środowisko w którym się wychował.
Socjologia wychowania to działalność społeczna przygotowująca jednostkę do pełnego członkostwa w danej grupie społeczności.
Środowisko ma znaczny wpływ na wychowanie. Z obiektywnego punktu widzenia środowisko społeczne to ogół warunków społecznych i kulturowych:

1. ludzie i ich zachowania


2. grupy, instytucje i inne zbiorowości
3. elementy kulturowe materialne i niematerialne
Z punktu widzenia jednostki środowisko społeczne to ogół grup i jednostek z którymi w trakcie swojego życia styka się jednostka.
Grupa, w której żyje jednostka będzie starała się tak ukształtować jej środowisko społeczne, aby „wyprodukować” jak najbardziej użytecznego członka tej społeczności:
1. poprzez kształtowanie styczności (wywoływanie pożądanych, a likwidowanie niepożądanych zachowań)
2. wprowadzanie do środowiska społecznego elementów pożądanych, a likwidowanie elementów niepożądanych.

Tak ukształtowane środowisko to środowisko wychowania.

Środowisko wychowania – jest to swoiste ukierunkowanie wpływów środowiska społecznego – jest to środowisko (odrębne od środowiska danej grupy) stworzone dla kandydata, który ma zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu.

J (jednostka) + W (środek wychowujący) + O (obowiązki) = STOSUNEK WYCHOWAWCZY

Jednym z ważnych składników środowiska wychowawczego są instytucje wychowawcze. Instytucje są wtedy kiedy jednostki sobie nie radzą.

Instytucja wychowania – to zorganizowany zespół zadań, które zaspokajają potrzeby (gdy inne jednostki sobie nie radzą). Celem jest wywieranie wpływów na jednostkę w określonym kierunku z ramienia danej grupy.

Trzy główne rodzaje instytucji wychowania:

1. instytucje wychowania naturalnego – rodzina, grupa rówieśnicza, sąsiedztwo


2. instytucje wychowania bezpośredniego lub celowego – szkoła, przedszkole, instytucje wychowania pozaszkolnego, instytucje opiekuńcze, instytucje wychowania resocjalizującego
3. instytucje wychowania pośredniego – kluby sportowe, mas media, instytucje kulturalne, wojsko, sądy, policja, organizacje społeczne
Funkcje instytucji wychowania wobec jednostki:
1. wychowanie moralne
2. kształcąca – przekazywanie wiedzy
3. aktywizująca – jednostka też musi się rozwijać
4. opiekuńcza
5. przygotowywanie do pełnienia ról

Funkcje jednostki wobec społeczeństwa:1. utrzymywanie porządku społecznego
2. integrująca i adaptacyjna
3. przyczyniania się do postępu społecznego
4. wpływ na strukturę społeczną

11. Eksperyment Asha / porównywanie odcinków / to przykład na:
Konformizm.
Eksperyment Asha:
Grupy 7 osobowe, polegał na tym iż pokazywano dwa odcinki (równe sobie i nierówne) i sugerowano że równe są nierówne a nierówne są równe. Około 25% badanych przyjmowało błędne odpowiedzi.”

12. Osobowość wg K. Junga można podzielić na:
Jung wyróżnia dwa typy osobowości – introwertyka i ekstrawertyka.
Introwertyk, zwłaszcza w czasie emocjonalnego stresu czy konfliktu skłonny jest zamykać się w sobie . Do charakterystycznych cech introwersji należy nieśmiałość do pracy w samotności np. w bibliotekach i laboratoriach niż wśród ludzi. Introwertyk może wejść na mównicę np. w charakterze przywódcy ruchu religijnego, lecz tam działa pod wpływem impulsów wewnętrznych.
Ekstrawertyk, przeciwnie, gdy znajdzie się w sytuacji stresowej pragnie zagubić się wśród ludzi. Na ogół bardzo towarzyski jest za pan brat ze wszystkimi. Skłonny jest do wyboru takiego zawodu, jak handel lub prace organizacyjne, gdzie się ma do czynienia raczej z ludźmi niż rzeczami. Zwykle stosuje się do konwenansów, jest ortodoksyjny, dbały o ubiór, ambitny.

13. Na charakter przekazu mają wpływ:
- osobowość przekazującego
- apele logiczne lub emocjonalne
- dane statystyczne, pojedyncze przykłady osobiste
- argumenty jednostronne i dwuznaczne
- kolejność prezentacji
- wielkość rozbieżności w przekazie.

14. Z nazwiskiem Hipokratesa kojarzy mi się:
Teoria charakterów: choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk.
Metoda Hipokratesa opierała się na metodach racjonalnych. Na podstawie obserwacji i doświadczeń wyciągał wnioski prowadzące do ustalenia diagnozy. Jego szkoła nacechowana była troską o zdrowie chorego (łac. salus aegroti suprema lex - zdrowie chorego najwyższym prawem). Leczenie miało polegać na wspomaganiu naturalnych procesów zdrowienia, a naczelną zasadą było nieszkodzenie choremu (łac. primum non nocere - po pierwsze nie szkodzić). Stworzył pierwsze opisy dotyczące zimna, ciepła słonecznego, światła i ćwiczeń fizycznych jako zabiegów leczniczych. Zajmował się zniekształceniami kręgosłupa (stworzył urządzenie do redukcji skoliozy). Opisał także sposób amputacji kończyn, budowę protez oraz obuwia korygującego wady stóp. Stosował balneoterapię w leczeniu chorych. Był zwolennikiem lecznictwa opartego na zasadach racjonalnych, wnikliwej obserwacji chorego, wyciągania wniosków pozwalających na zdiagnozowanie choroby i sposobów leczenia.

15. Prawo Yerkesa – Dodona zakłada:
Pierwsze prawo Yerkesa - Dodsona mówi, że istnieje krzywoliniowy związek między pobudzeniem emocjonalnym a wykonaniem zadania. Inaczej: dla wykonania każdego zadania istnieje optymalny poziom pobudzenia, przy którym zadanie to jest wykonywane najlepiej. Zarówno niższy jak i wyższy poziom pobudzenia upośledza sprawność wykonania.
Na przykład gdy jesteśmy słabo motywowani do znalezienia pracy, to szukamy jej nieskutecznie (niski poziom pobudzenia emocjonalnego i niski poziom wykonania). Jeśli jednak jesteśmy skrajnie motywowani, bardzo nam zależy i jesteśmy potężnie sfrustrowani, to nasze poszukiwania mogą być chaotyczne, a zachowanie na rozmowach kwalifikacyjnych nerwowe, co także zmniejsza szanse na powodzenie - czyli wykonanie zadania.
Drugie prawo Yerkesa - Dodsona mówi o tym, że im trudniejsze jest zadanie, przed którym stoimy, tym niższy jest poziom optymalnego pobudzenia. Zadania łatwe są dobrze wykonane nawet wtedy, gdy poziom pobudzenia emocjonalnego jest bardzo wysoki, wykonywania zadań trudnych jest szybko upośledzane przez wysoki poziom pobudzenia.
Przykład. Gdy goni mnie potężny pies, będę szybciej uciekał niż wtedy, gdy goni mnie średni pies. Bieganie jest łatwym zadaniem, wysoki poziom pobudzenia podnosi wykonanie tego zadania. Gdy mam do rozwiązania zadanie matematyczne, z którym się wcześniej nie zetknąłem (trudne zadanie), to lepiej jeśli będę rozluźniony (niski poziom pobudzenia), stres szybko zmniejszy szanse na to, że dobrze je rozwiążę.
Poprzez "sytuacje trudne" rozumie się tu zadania skomplikowane, nowe, nieprzetrenowane oraz wykonywane w sytuacjach wymagających także innego działania. Sytuacje trudne to także takie, które angażują wszystkie nasze zasoby poznawcze.

16. Ze stwierdzeniem stopień szoku informacyjnego kojarzy mi się:
Szok informacyjny: stan psychiczny, charakteryzujący się swoistą katatonią, następujący, gdy ludzki mózg próbuje przyswoić zbyt wiele informacji jednocześnie.

17. Efekt świeżości to:
Efekt świeżości polega na silniejszym oddziaływaniu informacji, które nadeszły jako ostatnie (najświeższych), niż tych, które pojawiły się wcześniej. Efekt świeżości kontrastuje z efektem pierwszeństwa - zjawiskiem lepszego zapamiętywania informacji odbieranych na początku.

Z efektem świeżości wiąże się zagadnienie zmieniania postaw. Badacze interesowali się, który z efektów będzie przeważać: efekt świeżości czy efekt pierwszeństwa. Zagadnienie to jest rozważane w ramach wpływu perswazyjnego i zmiany postaw.18. Efekt pierwszeństwa to:
Efekt pierwszeństwa - informacja otrzymana wcześniej wywiera zazwyczaj większy wpływ na tworzenie się ogólnego wrażenia niż informacja otrzymana później. Pierwsza informacja stanowi punkt odniesienia dla kolejnych informacji, jakie do nas docierają. Efekt pierwszeństwa tłumaczy m.in. fakt, że szybko wyrabiamy sobie zdanie o nowopoznanej osobie, i późniejsze zachowanie tej osoby interpretujemy w sposób zgodny z naszym pierwszym wrażeniem.

19. Czynniki zwiększające konformizm człowieka:
a)jednomyślność opinii większości – wpływ większości
b)niskie mniemanie o sobie (osobowość)
c)płeć (kobiety), kultura
d)skład grupy – specjaliści, osoby znaczące, osoby podobne do jednostki
e)wygląd osoby sugerujący autorytet innej osoby
f)chęć uniknięcia kary lub zyskania nagrody
g)chęć nie wyróżniania się w grupie
h)sytuacje niejednoznaczne, gdy nie wiadomo jak należy postąpić
i)zachowanie innych jako źródło informacji
j)niejasna sytuacja, zjawisko czy przyczyny.

20. Jakie dwie najważniejsze cechy osobowe wg Aronsona mają wpływ na polubienie drugiej osoby?
1) Wygląd zewnętrzny (pierwsze wrażenie),
2) Zgodność poglądów
Według Aronsona (czynniki intelektualny). Postawa to trwała ocena pozytywna lub negatywna ludzi, obiektów, idei czy innych zjawisk.
Postawa jest strukturą złożoną która charakteryzuje się następującymi cechami:
- istnieje zawsze jakieś odniesienie to znaczy przedmiot czy zjawisko do którego pojęcie postawy się odnosi
- w postawie zawarte są różne procesy poznawcze, jest ona efektem spostrzeżeń, wyobrażeń, sądów
- w postawie zawarte są stany uczuciowe (emocjonalne) przy czym stany te wyrażają stosunek osoby mającej postawę do przedmiotu postawy (przychylność, niechęć)
- w postawie zawarte są elementy motywacyjne, które są czynnikiem wyjaśniającym zachowanie człowieka.
21. Wpływ społeczny funkcjonuje na trzech poziomach. Proszę wymienić z jakich powodów te poziomy są możliwe?
- Uleganie – ludzie ulegają naciskowi po to aby uzyskać nagrodę lub uniknąć kary. Osoba podporządkowująca się zdaje sobie sprawę z presji i okoliczności i łatwo może zmienić swoje zachowanie, gdy zmieniają się okoliczności( ważnym komponentem jest władza)
- Identyfikacja – niezbędne jest tu pragnienie by być podobnym do danej osoby. Jeśli ta osoba zmieni swoje poglądy ty też możesz je zmienić lub jeśli poznasz innych ludzi, których będziesz bardziej podziwiał niż poprzednią osobę
- Efekty wpływu społecznego w postaci identyfikacji mogą być zniwelowane przez pragnienie danej osoby aby mieć słuszność (ważnym atutem jest atrakcyjność)
- Internalizacja – ważnym komponentem jest wiarygodność osoby, która dostarcza informacji

22. Proces usprawniania zapamiętywania może być realizowany poprzez mnemotechniki. Przykładowe mnemotechniki to:
1. Zapamiętywanie nowego przez kojarzenie ze starym – przyswajamy sobie nowe komunikaty poprzez łączenie ich ze starymi dobrze znanymi na zasadzie znalezienia pomiędzy nimi logicznego dla nas związku.
2. Kształtowanie wyobraźni liczbowej – jest ona dwuetapowa polega na tym, że na pierwszym etapie cyfrom od 0 do 9 przypisujemy stałe obrazy na drugim etapie przy zapamiętywaniu konkretnych liczb przyswajamy sobie te liczby tworząc z tych obrazów historyjki.
3. Szukanie algorytmów – polega na poszukiwaniu stałych sposobów postępowania, które możemy zastosować w podobnych sytuacjach
4. Pokój rzymski – polega na tym, że nowe komunikaty przyswajamy sobie poprzez łączenie z przedmiotem będącym na wyposażeniu konkretnego pomieszczenia np. pokoju.

23. Regularne nagradzanie:
- może doprowadzić do zobojętnienia na nagrodę
- jest jedna metod wychowawczych
- dzięki regularnemu nagradzaniu uzyskujemy większą kontrolę
- jest pomocne w kształtowaniu zachowań i przystosowaniu do norm społecznych
- regularne kształtowanie zachowań przy pomocy nagród jest czasochłonne
- stosując nagrody należy pamiętać, że nagroda traci na wartości gdy perspektywa jej otrzymania jest odległa – nagroda może stać się mniej atrakcyjna
- nagroda musi stanowić realną potrzebę
- nagradzanie może wejść w nałóg i zniszczyć wewnętrzną motywację


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna