Zalecenie iz/kk dotPobieranie 184,86 Kb.
Strona1/2
Data24.04.2018
Rozmiar184,86 Kb.
  1   2Zalecenie IZ/KK dot. oceny przestrzegania obowiązkowej promocji przez beneficjentów dotacji


 1. Cele i ocena przestrzegania obowiązkowej promocji:

Wg IZ/KK celem obowiązkowej promocji jest informowanie opinii publicznej bądź podmiotów współpracujących z beneficjentem o źródłach finansowania działań projektów w taki sposób, jak podano w dokumentacji poszczególnych PO. Przy ocenie przestrzegania obowiązkowej promocji należy zatem oceniać przede wszystkim osiągnięcie tego celu.


 1. Podstawa prawna

Podstawowe zasady przestrzegania zasad promocji przez beneficjentów wynikają z artykułów 8 i 9 Rozporządzenia komisji nr 1828/2006:

Artykuł 8

Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej

 1. Beneficjenci są odpowiedzialni za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z funduszy poprzez wykorzystanie narzędzi i kanałów określonych w ust. 2, 3 i 4.
 1. Beneficjent umieszcza na stałe widoczną i dużych wymiarów tablicę pamiątkową nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu operacji spełniającej następujące warunki:

 1. całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR;

 2. operacja dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Na tablicy podaje się rodzaj i tytuł operacji oraz informacje, o których mowa w art. 9. Informacje te zajmują co najmniej 25% powierzchni tablicy.


 1. Beneficjent, w trakcie realizacji operacji, umieszcza tablicę informacyjną w każdym miejscu realizacji operacji spełniającej następujące warunki:

 1. całkowity wkład publiczny do operacji przekracza 500 000 EUR;

 2. operacja dotyczy finansowania robót infrastrukturalnych lub budowlanych.

Informacje, o których mowa w art. 9 zajmują, co najmniej 25% powierzchni tablicy. Po zakończeniu realizacji operacji tablicę zastępuje się stałą tablicą pamiątkową, o której mowa w ust. 2.


 1. Jeżeli operacja jest finansowana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także, w stosownych przypadkach, jeżeli operacja otrzymuje finansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, beneficjent jest odpowiedzialny za poinformowanie o tym finansowaniu wszystkich uczestników operacji.

Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowana operacja została wybrana w ramach programu operacyjnego współfinansowanego z EFS, EFRR lub Funduszu Spójności.

Jakikolwiek dokument odnoszący się do operacji, w tym zaświadczenie o udziale lub innego rodzaju, zawiera informację o współfinansowaniu programu operacyjnego z EFS lub, w stosownych przypadkach, z EFRR lub Funduszu Spójności.
Artykuł 8 jasno określa, że za informowanie opinii publicznej o wsparciu z funduszy odpowiada beneficjent dotacji (przypadku programów Celu 3 za beneficjenta jest uważany każdy partner projektu, który odpowiada za dotrzymanie obowiązkowej promocji za swoją część projektu). Jednocześnie w art. 8 w ust. 2 i 3 podane są konkretne działania w ramach promocji projektu, które spełniają zawsze dwa wymienione warunki (tzn. łączna wartości środków publicznych wyższa niż 500 tys. EUR i chodzi o zakup środków trwałych lub finansowanie infrastruktury ew. prace budowlane1), przy czym ust. 3 dotyczy działań w trakcie realizacji projektu a ust. 2 działań po zakończeniu realizacji projektu. Pod nazwą operacji w tych dwu ustępach zawsze rozumie się nazwę projektu.

Jednak jak wynika z ust. 4 tego artykułu, promocja dotyczy również wszystkich pozostałych projektów współfinansowanych z programów współpracy transgranicznej, gdzie beneficjent ma obowiązek zawsze zapewnić poinformowanie podmiotów uczestniczących w projekcie bez względu na typ projektu.Konkretne działania mogą mieć różny charakter. Tu podajemy kilka przykładów:

 • strony internetowe projektu

 • ogłoszenia (w prasie, radiu, TV…)

 • materiały informacyjne i komunikacyjne powstałe w ramach realizowanego projektu (plakat, ulotka, broszura, informacja, sprawozdanie, studium,….)

 • przedmioty promocyjne


Artykuł 9

Schemat działań informacyjnych i promocyjnych dla realizowanych operacji

Wszystkie działania informacyjne i promocyjne skierowane do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej zawierają co najmniej:

 1. emblemat Unii Europejskiej, spełniający normy graficzne określone w załączniku I oraz odniesienie do Unii Europejskiej;

 2. odniesienie do właściwego funduszu:

i) dla EFRR: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”

ii) dla Funduszu Spójności: „Fundusz Spójności”;

iii) dla EFS: „Europejski Fundusz Społeczny”;

 1. hasło określone przez instytucję zarządzającą, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty, najlepiej wraz z wyrażeniem: „Inwestujemy w waszą przyszłość”.

Przepisy zawarte w lit. b) i c) nie mają zastosowania do małych materiałów promocyjnych.
Artykuł 9 podaje zarówno jakie właściwości techniczne mają spełniać działania informacyjne i promocyjne. Rozporządzenie nie podaje definicji małego materiału promocyjnego (przedmiotu), jednak określoną wskazówką jest to, czy punkty b) i c) podane w art. 9 zmieszczą się na materiale czy nie.


 1. Pozostałe aspekty obowiązkowej promocji nierozstrzygnięte w rozporządzeniu

Widać, że wymienione 2 artykuły oferują tylko określone ramy, ale nie rozwiązują wszystkich kwestii szczegółowych, które mogą pojawić się w praktyce. Tu są niektóre z nich, które wynikają z dotychczas uzyskanych doświadczeń:

umieszczenie logo UE2:

 • logo UE musi być co najmniej takiej samej wielkości jak loga pozostałych podmiotów;

 • logo UE musi być umieszczone w dobrze widocznym miejscu, aby był spełniony cel poinformowania o źródle finansowania projektu. W przypadku publikacji i pozostałych materiałów drukowanych zaleca się umieszczanie go na przedniej stronie;

 • w przypadku przedmiotów jednorazowego użytku wystarczy logo na opakowaniu, użytkownik dowie się, w jaki sposób dany przedmiot został sfinansowany, zużyje go, a opakowanie wyrzuci, np. lizaki, cukierki;

 • w przypadku przedmiotów bardziej trwałych konieczne jest, aby logo UE było częścią przedmiotu, a nie znajdowało się tylko na opakowaniu, np. długopisy, koszulki, torby, bloki, zabawki itp.;

 • w przypadku przedmiotów, w których opakowanie jest częścią przedmiotu promocyjnego (np. kasetka z medalem, opakowanie z CD bez nadruku. Jeśli na CD jest nadruk z teksem lub innymi logami, musi być również nadrukowana obowiązkowa promocja, logo musi znajdować się przynajmniej na opakowaniu.

 • logo może być też umieszczone na przedmiocie w formie nalepki (np. lampa z nalepką).


przestrzeganie obowiązkowej promocji w prasie codziennej i TV:

 • IZ/KK nie będzie oceniała ani sankcjonowała przestrzegania obowiązkowej promocji w prasie codziennej ani w programach TV. Z doświadczeń z projektów wynika, że beneficjent nie ma w większości możliwości autoryzacji lub wpłynięcia na ostateczną formę artykułu gazetowego lub programu TV.

 • Przestrzeganie obowiązkowej promocji jest oceniane tylko w przypadku, gdy beneficjent finansuje artykuł w prasie bądź program w TV i wówczas jako zleceniodawca ma możliwość wpływania na produkt końcowy.
 1. Ocena przestrzegania wymogów obowiązkowej promocji


Podczas kontroli obowiązkowa promocja jest oceniana pod następującymi względami:

 • pod względem poszczególnych efektów projektu – przez efekt projektu rozumie się to, co służy do osiągnięcia celów projektu (np. wydanie publikacji, mapa, impreza kulturalna, szkolenie, zbudowana infrastruktura, nabyte wyposażenie itp.). Projekt może mieć więcej efektów i w takim przypadku obowiązkowa promocja jest oceniana dla każdego oddzielnie. Celem jest ocena tego, czy opinia publiczna bądź uczestniczy imprezy byli poinformowani o źródłach finansowania danego efektu projektu a jeśli tak, czy informacje te spełniały wszelkie wymogi obowiązkowej promocji

 • pod względem poszczególnych środków (nośników) promocji – przez środek promocji rozumie się np. plakaty, ulotki, zaproszenia itp. tzn. przedmioty, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz potencjalnych uczestników na dany projekt, ew. jego efekty cząstkowe. Ocenia się, czy środki wykorzystane do promocji spełniają wszelkie wymogi obowiązkowej promocji.

 • pod względem przedmiotów promocyjnych – przez przedmiot promocyjny rozumie się przedmioty, które z punktu widzenia realizacji celów projektu nie są niezbędne, ale ich wartość dodana polega na wzmocnieniu wiedzy o projekcie. Do przedmiotów promocyjnych należą np. materiały piśmiennicze, koszulki i inne ubrania, torby, cukierki, itp. Ponownie ocenia się, czy środki wykorzystane do promocji spełniają wszelkie wymogi obowiązkowej promocji. W taki sam sposób jak przedmioty promocyjne ocenia się również dary, nagrody w konkursach itp.


Propozycja rozwiązywania kwestii uchybień w zakresie promocji:

 • Przestrzeganie zasad promocji jest częścią umowy o przyznaniu dotacji, a tym samym jest uważane za znaczącą część realizacji projektu przez beneficjenta.

 • Kwestię niedotrzymania określonych zasad promocji przy realizacji projektu rozstrzyga kontroler na podstawie niniejszych zaleceń metodycznych instytucji zarządzającej/koordynatora krajowego (IZ/KK). Najpierw ocenia się, czy jest możliwe naprawienie błędu w obowiązkowej promocji.

 • Jeśli poprawienie jest możliwe, kontroler zwraca beneficjentowi uwagę na konkretne uchybienie i określa termin naprawy. Termin musi być określony realnie, z uwzględnieniem powagi naruszenia zasad promocji oraz możliwości czasowych ich usunięcia. O działaniach podjętych w celu naprawy beneficjent w odpowiedni sposób informuje kontrolera.

 • Jeśli naprawa nie jest możliwa (np. projekt jest już zrealizowany a w czasie jego realizacji w miejsce realizacji nie było billboardu) lub beneficjent, mimo zwrócenia uwagi, nie podjął działań naprawczych, chociaż były możliwe, kontroler na podstawie zaleceń metodycznych IZ/KK przystępuje do określenia sankcji zgodnie z zaproponowaną tabelą.


Tabela sankcji za niedotrzymanie obowiązkowej promocji

Częścią niniejszego zalecenia są również tabele z przeglądem sankcji za naruszenia zasad obowiązkowej promocji: • Pierwsza tabela jest przeznaczona do określenia ewentualnych sankcji w przypadku niedotrzymania promocji przy konkretnym efekcie projektu. Tabela dzieli uchybienia w zależności od ich powagi na 3 grupy i do każdej grupy określa %, o który zmniejsza się wydatki poniesione bezpośrednio w związku z realizacją efektu3:

  • całkowity brak promocji – wydatki obniża się o 10%

  • promocja niekompletna (nie spełnia wszystkich wymogów wymienionych w art. 9 rozp. 1828/2006) – wydatki obniża się o 6%,

  • promocja niezgodna z zasadami (nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr I. rozporządzenia 1828/2006 i art. 8 (wielkość logo UE)) – wydatki obniża się o 2%.
 • Druga tabela jest przeznaczona do określenia sankcji w przypadku niedotrzymania zasad promocji dla konkretnego środka promocji lub materiału promocyjnego. Wysokość sankcji tak samo jak w pierwszym przypadku dzieli się na 3 kategorie i do każdej kategorii jest przypisana odpowiednia stawka %, o którą zmniejsza się wydatki na dany materiał promocyjny lub przedmiot promocyjny:

  • całkowity brak promocji – wydatki obniża się o 100%

  • promocja niekompletna - nie spełnia wszystkich wymogów wymienionych w art. 9 rozp. 1828/2006 – wydatki obniża się o 50%,

  • promocja niezgodna z zasadami - nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr I. rozporządzenia 1828/2006 i art. 8 (wielkość logo UE)) – wydatki obniża się o 25%.


Przykłady niedotrzymania obowiązkowej promocji projektu i nałożone sankcje:

 • Działaniem projektu jest impreza, na której nie była podana obowiązkowa promocja, a jednocześnie nie została spełniona promocja na materiałach promocyjnych.

Przykład:

Na imprezie nie było tablicy (banera), plakaty z imprezy nie zawierały obowiązkowego tekstu, zawierały tylko flagę UE, czyli nie spełniały wymogów obowiązkowej promocji określonych w art. 9 rozp. 1828/2006.Ocena:

W takim przypadku prawdopodobnie nie można będzie podjąć działań naprawczych. Zakładamy, że można dokładnie określić koszty zrealizowanej imprezy. Promocja jako całość nie była kompletna, z tego powodu zostaje nałożona sankcja w wysokości 6% wydatków bezpośrednio poniesionych w związku z organizacją imprezy (chodzi o efekt projektu).

Ponadto środki promocji (plakaty) nie spełniała wszystkich obowiązkowych wymogów, z tego powodu nakłada się sankcję w wysokości 50% wydatków na plakaty (chodzi o materiał promocyjny).


 • Działaniem projektu jest impreza, na której obowiązkowa promocja była dotrzymana, tylko na materiałach promocyjnych w ramach tej akcji promocja była nieodpowiednia.

Przykład:

Beneficjent zorganizował festiwal, w którego trakcie był postawiony panel informacyjny spełniający wymogi promocji, ale plakaty dot. festiwalu nie spełniały wszystkich wymogów.Ocena:

Koszty druku plakatów będą uznane jedynie w wysokości 50%, ponieważ obowiązkowa promocja na materiale promocyjnym jest niekompletna, pozostałe wydatki są kwalifikowalne, ponieważ obowiązkowa promocja całego projektu została zrealizowana.
 • Stała tablica pamiątkowa najpóźniej do 6 miesięcy po zakończeniu działania

Przykład:

Beneficjent nie umieścił stałej tablicy pamiątkowej do 6 miesięcy od zakończenia działania.Ocena:

Beneficjentowi zostanie zwrócona uwaga na piśmie, że dotychczas nie spełnił wymogu wywieszenie stałej tablicy informacyjnej i zostanie określony termin na naprawę. Jeśli nawet po pisemnym zwróceniu uwagi z podaniem terminu na naprawę beneficjent dotacji nie postawił stałej tablicy informacyjnej, zostanie nałożona sankcja: 10 % WK partnera projektu (chodzi o efekt projektu).


Uszkodzenie materiału promocyjnego przez osobę trzecią

 • W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia któregoś z materiałów promocyjnych przez osobę trzecią, beneficjent ma obowiązek przywrócić ten materiał promocyjny do pierwotnego stanu minimalnie przez okres trwałości projektu.

 • IZ zaleca ubezpieczenie materiałów promocyjnych przed takimi zdarzeniami w standardowy sposób.


Wygląd flagi UE:

Przy zastosowaniu koloru czarnego prostokąt powinien być ograniczony kolorem czarnym, a gwiazdy wydrukowane na czarno na białym tle.Przy zastosowaniu koloru niebieskiego (niebieski połyskujący) kolor ma być aplikowany jako kolor stuprocentowy, a gwiazdki w negatywie w kolorze białym.

Umieszczenia na kolorowym tle:  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna