Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (gist)Pobieranie 21 Kb.
Data03.01.2018
Rozmiar21 Kb.

Leczenie

Zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w mięsakach GIST przedstawia Rycina 1.


Leczenie chirurgiczne pierwotnych resekcyjnych GIST

Najskuteczniejszą metodą leczenia GIST jest radykalne leczenie operacyjne (35-65% przeżyć 5-letnich). U blisko 3/4 chorych (74%) możliwe jest wykonanie pierwszej operacji z zamiarem wyleczenia (R0 - mikroskopowo radykalnie – 51% i R1 - makroskopowo radykalnie – 23%), przeprowadzając otwartą resekcję żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego lub usuwając guz śródotrzewnowy/zaotrzewnowy w granicach makroskopowo zdrowych tkanek. W przypadku GIST żołądka najczęściej (37%) wykonuje się wycięcie miejscowe nowotworu z fragmentem ściany żołądka (resekcja klinowa), rzadziej (23%) resekcję częściową lub totalną (13%). Nie wydaje się, aby rozległość resekcji żołądka miała znaczenie dla pojawienia się nawrotu nowotworu. Co ważniejsze, kolejne reoperacje nawrotów GIST nie prowadzą do wyleczenia chorych, co jest szczególnie widoczne w przypadkach dłużej obserwowanych (powyżej 2 - 3 lat). W innych umiejscowieniach stosuje się resekcję odcinkową jelita cienkiego lub hemikolektomię. W odróżnieniu od raków układu pokarmowego nie ma potrzeby usuwania lokoregionalnego układu chłonnego, gdyż przerzuty do węzłów chłonnych występują w przypadku GIST sporadycznie, tj. < 3% chorych.

W czasie operacji szczególne znaczenie ma unikanie spowodowania uszkodzenia lub pęknięcia nowotworu, w czym wielu autorów upatruje przyczynę rozsiewu śródotrzewnowego prowadzącego do nieoperacyjnego peritonitis sarcomatosa. Dlatego samoistne pęknięcie guza nowotworowego, będące przyczyną operacji wykonywanej z reguły w trybie pilnym, jest uznane za niekorzystny czynnik rokowniczy.

U chorych na GIST zaawansowanych miejscowo, w przypadkach granicznie operacyjnych powinno się unikać wykonywania rozległych, wielonarządowych resekcji, a szczególnie reoperacji nawrotów (rozpoznanie GIST jest już znane po pierwszej operacji). W takich sytuacjach należy rozważyć leczenie imatinibem w dawce 400 mg dziennie pod ścisłą kontrolą tomografii komputerowej wykonywanej co 2 miesiące. Decyzję o leczeniu operacyjnym podejmujemy w przypadkach odpowiedzi na imatinib (Ryc. 3).
Zasady obserwacji po leczeniu zmian pierwotnych

U każdego chorego po operacji pierwotnego GIST i otrzymaniu ostatecznego wyniku badania histopatologicznego powinno się ocenić ryzyko nawrotu według klasyfikacji NIH. Chory powinien być poinformowany o możliwości nawrotu choroby po długim okresie od wycięcia zmiany pierwotnej. Chorzy z grup o wysokim i pośrednim stopniu agresywności powinni być poddani ścisłej obserwacji za pomocą kontrolnej tomografii komputerowej jamy brzusznej i miednicy z podwójnym kontrastem co 3 miesiące przez pierwsze 2 lata po resekcji pierwotnego guza, następnie co 6 miesięcy do 5 lat od pierwotnej operacji i po upływie 5 lat raz w roku. W przypadku resekcji GIST o niskim stopniu agresywności badania kontrolne mogą być wykonywana raz w roku.


Leczenie uzupełniające

W świetle obecnego stanu wiedzy rutynowe leczenie uzupełniające u chorych na GIST nie ma zastosowania i powinno być stosowane jedynie w ramach kontrolowanych badań klinicznych (np. ACOSOG Z9000 i Z9001; EORTC 62024 – badanie to jest obecnie prowadzone w Polsce). Kandydatami do takich badań są chorzy o pośrednim lub wysokim stopniu agresywności klinicznej według NIH (powyżej 5 mitoz/ 50 pól widzenia w dużym powiększeniu (HPF) i/lub wielkość guza powyżej 5 cm) ze względu na wysokie ryzyko nawrotu choroby. Do innych niekorzystnych czynników wpływających niezależnie na większe ryzyko nawrotu choroby po wycięciu pierwotnego GIST należą: lokalizacja guza pierwotnego w innych częściach przewodu pokarmowego niż żołądek, resekcja w potwierdzonych mikroskopowo nacieczonych marginesach chirurgicznych (R1) lub pęknięcie guza w czasie operacji i płeć męska.

Badane są również możliwości wykorzystania imatinibu w leczeniu neoadjuwantowym (przedoperacyjnym) u chorych na GIST o granicznej operacyjności (RTOG/ACRIN 0132).


Rycina 1. Proponowany algorytm postępowania u chorych na GIST


Pierwotny, resekcyjny GIST

Leczenie operacyjne (R0, R1)

Zmiany wyjściowo nieresekcyjne i/lub przerzuty - biopsja (R2)


Badanie histopatologiczne – GIST

Dodatnie barwienie immunohistochemiczne na CD117 (DAKO)

?(badania molekularne)?; ocena kategorii ryzyka wg NIH

Badanie histopatologiczne – GIST

Dodatnie barwienie immunohistochemiczne na CD117 (DAKO)

?(badania molekularne)?

Ocena zmian (zmiany mierzalne) w tomografii komputerowej (CT) jamy brzusznej i miednicyBadania kontrolne: tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy z podwójnym kontrastem


Brak nawrotu (M0) – dalsza obserwacja lub od początku włączanie chorych do badań klinicznych nad leczeniem uzupełniającym (np. EORTC 62024)

Margines R2 i/lub Nawrót choroby = M1
Imatinib

400mg 1x/d

(w przypadku mutacji w eksonie 9 do rozważenia wcześniejsze zwiększenie dawki do 800 mg)progresjaImatinib 800mgprogresjaSunitinib 50 mg dziennieprogresja

Postępowanie indywidualizowane (badania kliniczne, imatinib, leczenie skojarzone, postępowanie zabiegowe)

Monitorowanie leczenia za pomocą seryjnych badań CT z oceną zmiany wielkości i gęstości zmian;

ocena pod kątem ewentualnej resekcji zmian resztkowych? – zalecane, ale nie wymagane.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna