Zalecenia do pracyPobieranie 40,66 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar40,66 Kb.

ZALECENIA DO PRACY


 • wykorzystanie zasad metody behawioralnej w zakresie wyrabiania gotowości do podejmowania celowej aktywności poznawczej i zadaniowej w oparciu o dostosowany do upodobań dziecka system motywacyjny

 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych

 • oddziaływanie polisensoryczne umożliwiające poznawanie najbliższego otoczenia społeczno – przyrodniczego i zrozumienie zjawisk w nim zachodzących

 • stosowanie metod wspierających rozwój – Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programów Aktywności Knillów – Świadomość Ciała i Komunikacja i innych, na miarę możliwości psychofizycznych i ewaluacji potrzeb edukacyjnych dziecka

 • ogólna stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka

 • rozwijanie mowy biernej i czynnej poprzez oglądanie i czytanie dziecku książeczek dostosowanych do jego rozwoju, opowiadanie dziecku o wykonywanych przez siebie czynnościach, opowiadanie treści ilustracji, nazywanie i wskazywanie osób, zwierząt, przedmiotów, czynności wykonywanych przez bohaterów bajek znajdujących się na obrazku itp.,

 • kierowanie do dziecka prostych i krótkich poleceń, prezentowanie prawidłowego wykonania zadania, zachęcanie do naśladowania „Zrób tak jak ja”,

 • usprawnianie percepcji wzrokowej ( np. układanie puzzli, składanie klocków konstrukcyjnych wg wzoru i z pamięci, szukanie różnic między dwoma obrazkami itp.) oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • ćwiczenia podnoszące sprawność manualną i grafomotoryczną, zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt ołówka, kredki, nożyczek

 • kształtowanie podstawowych pojęć i operacji matematycznych

 • rozwijanie umiejętności społecznych i współdziałania z rówieśnikami ( rozmawianie nt. norm i zasad funkcjonowania społecznego) , zapewnienie dziecku poczucia akceptacji

 • mobilizowanie dziecka do wysiłku intelektualnego oraz do samodzielności poprzez zachęty i pochwały, dostrzeganie najdrobniejszych osiągnięć dziecka, wysiłku wkładanego w wykonywanie poleceń

 • kontynuacja terapii logopedycznej oraz intensywna praca z dzieckiem w domu na podstawie zaleceń logopedy

 • eliminowanie zachowań oporowych

 • rozwijanie rozumienia pojęć i poleceń

 • rozwijanie sprawności manualnej, grafomotorycznej, motoryki malej i dużej

 • rozwijanie umiejętności społecznych i współdziałania z rówieśnikami

 • pomoc dziecku w adaptowaniu się do nowych warunków

 • zajęcia integracyjne i rozwijające umiejętności społeczne oraz rozumienie zwrotów potocznych

 • rozwijanie umiejętności zabawy adekwatnej do wieku dziecka

 • rozwijanie samodzielności dziecka w zakresie czynności samoobsługowych

 • ogólna stymulacja rozwoju intelektualnego

 • zapewnienie dziecku poczucia akceptacji

 • mobilizowanie do wysiłku intelektualnego poprzez zachęty i pochwały, dostrzeganie drobnych osiągnięć dziecka

 • ogólna stymulacja rozwoju intelektualnego, mobilizowanie do jego wysiłku

2


 • wzbogacanie zasobów wiedzy ogólnej poprzez częste podejmowanie z dzieckiem rozmów na interesujące je tematy, częsty kontakt z pozycjami książkowymi

 • przeznaczonymi dla dzieci w wieku przedszkolnym

 • rozwijanie zdolności ujmowania różnic i podobieństw między przedmiotami lub zjawiskami ( na materiale konkretno – obrazkowym )

 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych wg odpowiedniej kolejności, opowiadanie bajek, zadawanie pytań pozwalających na pełną interpretację treści materiału obrazkowego

 • ćwiczenia podnoszące sprawność manualną (lepienie, wycinanie, wydzieranie, stemplowanie, malowanie farbą plakatową, zgniatanie kul papierowych, nauka wiązania sznurowadeł) i grafomotoryczną (rysowanie szlaczków, znaków literopodobnych, zwrócenie uwagi na mieszczenie się w konturach

 • ćwiczenia w utrwalaniu liczebników porządkowych i wskazywaniu który z kolei

 • ćwiczenia w porządkowaniu elementów wg wielkości malejącej i wzrastającej

 • kształtowanie pojęcia zbioru

 • ćwiczenia w utrwalaniu liter; stopniowo, jedną literę różnymi sposobami przez kilka dni,

 • intensywne ćwiczenia analizy głoskowej ( rozpocząć od wybrzmiewania samogłoski, spółgłoski w nagłosie, następnie ćwiczenia analizy kolejno 3 – głoskowej, 4 – głoskowej typu: waga, koza i 5 – głoskowej: np. burak, mazak, poprzedzone analizą sylab, później 4 – głoskowej ze zbiegiem spółgłosek: np. smak, okno, film i dłuższych słów),

 • intensywne ćwiczenia syntezy głoskowej (rozpocząć od syntezy 3 – głoskowej w oparciu o obrazki, później bez obrazków kolejno 3 – głoskowej, 4 – głoskowej typu: sowa, woda, 5 – głoskowej typu: komar, wagon, następnie 4 – głoskowej ze zbiegiem spółgłosek np. brat, usta, tort i dłuższych słów,

 • ćwiczenia w czytaniu ze znanych liter

 • kształtowanie pojęcia liczby metodą czynnościową w zakresie 10 ( rozpocząć od 4),

 • utrwalanie znaków graficznych cyfr do 9,

 • ćwiczenia podstawowych operacji matematycznych na konkretach w zakresie 10,

 • ćwiczenia analizy głoskowej rozpoczynając od 3 głoskowych słów

 • zachęcanie do nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami

 • dbanie o prawidłowy układ dłoni, nadgarstka, przedramienia

 • usprawnianie percepcji wzrokowej , a szczególnie analizy

 • doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy i analizy głoskowej

 • uaktywnienie mowy dziecka, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu aktywności werbalnej

 • wzbogacanie wiadomości o otaczającym środowisku społeczno – przyrodniczym

 • wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie wypowiedzi i aktywizowanie mowy spontanicznej

 • ćwiczenie techniki czytania oraz rozumienia prostych tekstów czytanych samodzielnie

 • rozwijanie spostrzegawczości

 • doskonalenie umiejętności liczenia i wykonywania prostych operacji matematycznych

 • utrwalanie zdobytej wiedzy w zabawie i sytuacjach życia codziennego

 • stosowanie wzmocnień pozytywnych , dostrzeganie efektów pracy oraz docenianie

wysiłku włożonego przez dziecko, dostrzeganie sukcesów

 • motywowanie dziecka do wysiłku umysłowego poprzez częste stosowanie zachęt i pochwał

 • ćwiczenie tempa uczenia się wzrokowo – ruchowego

3

 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego

 • rozwijanie logicznego myślenia przyczynowo – skutkowego

 • ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej

 • usprawnianie manualne i grafomotoryczne

 • utrwalanie liter wielkich i małych

 • ćwiczenia w czytaniu

 • ćwiczenia w całościowym czytaniu sylab, a następnie tekstu z wykorzystaniem etapów metody sylabowej

 • systematyczna praca z dzieckiem w domu

 • pozytywne motywowanie do podejmowania zadań oraz doprowadzania ich do końca

 • pomoc i wsparcie psychologa oraz pedagoga

 • zapewnienie stałej pomocy w opanowaniu bieżącego materiału

 • ćwiczenia w poprawnym pisaniu

 • ćwiczenia w przepisywaniu i pisaniu zdań z pamięci, poprzedzone dokładnym ich omówieniem oraz analizą głoskową trudnych wyrazów

 • ćwiczenia w układaniu wyrazów z rozsypanki literowej

 • ćwiczenia logicznego rozumowania matematycznego

 • wzbogacanie zasobu słownictwa, wiedzy o otaczającym świecie poprzez zachęcanie do czytania książek, oglądania programów edukacyjnych

 • pomoc w rozumieniu nowych pojęć, poszerzeniu ich zasobu na bazie już opanowanej wiedzy (wykorzystywanie skojarzeń i podobieństw)

 • stosowanie systemu wzmocnień – częstych pochwał, życzliwego mobilizowania dziecka do podejmowania wysiłku intelektualnego

 • indywidualizowanie podejścia pedagogicznego w toku lekcji (wydłużanie czasu pracy, udzielanie dodatkowych wskazówek, naprowadzanie na właściwy tok rozumowania, stosowanie powtórzeń, sprawdzanie stopnia zrozumienia polecenia / treści zadania)

 • stopniowe, systematyczne wyrównywanie braków w podstawach programowych w ramach zajęć wyrównawczych

 • wykształcenie orientacji kierunkowej w schemacie ciała (w trakcie wykonywania codziennych czynności, np. rysowanie

 • wykształcenie orientacji kierunkowej w schemacie ciała, następnie w przestrzeni i na płaszczyźnie

 • usprawnianie manualne z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych (malowanie farbą plakatową, lepienie, zgniatanie kul papierowych, stemplowanie, wycinanie itp.) i grafomotoryczne ( zwracanie uwagi na mieszczenie się w konturach, liniaturze)

 • zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

 • zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt ołówka, kredki (nasadka korygująca)

 • ćwiczenia w czytaniu dłuższych wyrazów, prostych zdań 3x5min. dziennie, później

3x10min.

 • utrwalenie liczebników porządkowych z umiejętnością wskazywania który z kolei

 • korygowanie błędów gramatycznych w mowie czynnej dziecka

 • proste formułowanie poleceń, dzielenie poleceń złożonych na etapy, demonstrowanie sposobu wykonania polecenia w wypadku niezrozumienia go przez dziecko

 • rozwijanie zdolności ujmowania różnic i podobieństw między przedmiotami lub zjawiskami, porównywania, abstrahowania i klasyfikowania (początkowo wyłącznie na materiale konkretno – obrazkowym),

4

 • usprawnianie manualne z zastosowaniem różnorodnych technik (malowanie farbami na dużych arkuszach, lepienie z masy solnej i plasteliny, zgniatanie, wydzieranie, wycinanie , klejenie itp.), ćwiczenia w rysowaniu, malowaniu postaci ludzkiej według wzoru osoby dorosłej,

 • systematyczne pogłębianie wiadomości o otaczającym świecie

 • w procesie dydaktyczno – wychowawczym należy indywidualizować oddziaływania pedagogiczne (pozostawienie większej ilości czasu na wykonywanie zadań, sprawdzanie stopnia zrozumienia, stosowanie powtórzeń)

 • ćwiczenia usprawniające grafomotorykę ręki

 • stosowanie pozytywnej motywacji, dostrzeganie i docenianie nawet drobnych osiągnięć ucznia

 • wyrabianie poczucia czasu poprzez stworzenie własnego kalendarza (dni tygodnia)

 • ćwiczenia usprawniające pamięć np.: gra „Memo”, „Czego brakuje”,

 • wdrażanie do autokorekty

 • podnoszenie poziomu zadań matematycznych np. poprzez operowanie na wyższych liczbach, stosowanie bardziej złożonych zadań tekstowych itp.

 • mobilizowanie do pokonywania trudności poprzez zachęty i pochwały

 • systematyczne pogłębianie i usystematyzowanie wiadomości o otaczającym świecie

 • usprawnianie logicznego rozumowania matematycznego

 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi (np. „Ćwiczę koncentrację” A. Jaglarz)

 • intensywne ćwiczenia spostrzegawczości, analizy wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

 • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego

 • wzbogacanie zasobu słownictwa

 • motywowanie do większej aktywności werbalnej, prowokowanie do wypowiadania się zdaniami na określone, znane chłopcu tematy

 • systematyczne nadrabianie braków programowych z języka polskiego i matematyki

 • indywidualizowanie oddziaływań pedagogicznych w toku lekcji (wydłużanie czasu pracy, stosowanie powtórzeń, sprawdzanie stopnia zrozumienia polecenia, naprowadzanie na właściwy tok rozumowania)

 • udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego i matematyki

 • dostrzeganie drobnych osiągnięć i sukcesów również na forum klasy

 • kształtowanie pojęcia zbioru

 • ćwiczenia w porządkowaniu elementów wg wielkości malejącej i wzrastającej

 • zachęcanie dziecka do samokontroli przy przepisywaniu tekstu, pisaniu z pamięci, uzupełnianiu luk wyrazowych

 • stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych przy zbyt wysokiej motywacji osiągnięć, obniżającej efektywność działań dziecka

 • usprawnianie obniżonych funkcji słuchowych np.: poprzez różnicowanie dźwięków otoczenia lub słów o podobnym brzmieniu i wskazywanie ich na obrazkach

 • opracowanie i utrwalenie zasad ortografii w formie plakatu, umieszczenie go w widocznym miejscu (np. przy biurku) oraz zadawanie pytań dotyczących tych zasad (jeden raz dziennie: jedno pytanie zadaje rodzic dziecku/ jedno dziecko rodzicowi)

 • ćwiczenia w pisaniu (dyktando w 10 pkt. z komentarzem ortograficznym)

 • prowadzenie własnego słowniczka wyrazów trudnych

 • wykonywanie ćwiczeń usprawniających piszącą rękę

 • objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły

5

 • ćwiczenia poprawnego pisania z zastosowaniem np. serii ćw.: „Ortograffiti”

 • wydłużenie czasu na wykonywanie zadań

 • propozycja zastosowania do ćwiczeń w czytaniu metody symultaniczno – sekwencyjnej wg J. Cieszyńskiej

 • systematyczny trening pisania (przepisywania, ze słuchu, z pamięci)

 • opracowywanie i utrwalanie części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik)

 • systematyczny trening tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie stu;

 • stwarzanie sytuacji dających możliwość doświadczenia sukcesu w celu podnoszenia poczucia własnej wartości oraz w celu podtrzymywania motywacji do dalszej, systematycznej pracy

 • usprawnianie obniżonych funkcji percepcyjnych

 • ćwiczenia w rozwiązywaniu i zapisywaniu odpowiedzi do zadań tekstowych

 • rozkładanie trudniejszej czynności na etapy

 • uczenie doprowadzania do końca każdej rozpoczętej czynności

 • ustalenie stałych godzin pracy i wypoczynku (nawyk koncentracji)

 • mobilizowanie do wytrwałości

 • usprawnianie funkcji w zakresie analizatora słuchowego, podnoszenie poziomu sprawności graficznej ręki dominującej

 • poprawa procesu pisania (wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad pisowni, zachęcanie do uważnego wykonywania prac pisemnych i kontroli efektów pracy, poprzedzanie zapisu wyrazów ich słuchowa analizą)

 • wykorzystanie mocnych stron osobowości dziecka

 • wygaszanie zachowań niepożądanych (np. płaczu) poprzez ich ignorowanie

 • konsekwentne przestrzeganie norm i zasad

 • uczenie doprowadzenia każdej czynności do końca

 • wydawanie dziecku poleceń i komunikatów krótkich, jednoznacznych, kierowanych wprost do niego

 • dostosowanie wymagań i tempa pracy do możliwości intelektualnych dziecka

 • stosowanie dodatkowych wskazówek, instrukcji przy zadaniach

 • naprowadzanie na właściwy tok rozumowania

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie pozytywnej samooceny (pomocne będą wszelkie i często stosowane pochwały, wzmacnianie mocnych stron dziecka) – zalecany udział dziecka, np. w grupie socjoterapeutycznej

 • ograniczenie napływających bodźców poprzez posadzenie go w pierwszej ławce

 • umówienie się z dzieckiem na sygnał przywołujący go do porządku

 • systematyczne uczenie dziecka akceptowanego społecznie wyrażania swoich emocji, czekanie na swoją kolejność

 • przydzielanie dziecku dodatkowych zadań, w sytuacji gdy dziecko prawidłowo i98 starannie wykona dane ćwiczenie

 • ujednolicenie systemu wychowawczego poprzez stawianie dziecku tych samych oczekiwań i stosowanie podobnych metod oddziaływań

 • usamodzielnienie dziecka

 • włączenie dziecka w zajęcia grupowe, stwarzanie dziecku sytuacji do prawidłowego nawiązywania kontaktu z rówieśnikami

 • stymulacja ogólnorozwojowa dziecka, usprawnianie takich funkcji umysłowych jak pamięć, uwaga, spostrzeganie

 • ćwiczenia z zakresu rozwijania naśladownictwa

6

 • poszerzanie zasobu wiadomości ogólnych o sobie oraz najbliższym otoczeniu społeczno – przyrodniczym oraz zasobu słownictwa czynnego poprzez opowiadanie i relacjonowanie zdarzeń i zjawisk, dokończenie i interpretację usłyszanego opowiadania, interpretacje materiału obrazkowego z zastosowaniem plansz tematycznych

 • ćwiczenia z zakresu usprawniania motoryki dużej (kucnij, tupnij, stanie na jednej nodze, przeskoki przez szarfę, przeskoki obunóż, skakanie na jednej nodze, „żabki”, chodzenie na czworakach itp.)

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, rytmikę

 • ćwiczenia z zakresu usprawniania słuchu fonematycznego

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej w sytuacjach naturalnych i zastosowaniem materiału obrazkowego

 • stosowanie w pracy z dzieckiem częstych przerw podczas wysiłku intelektualnego, ze stopniowym wydłużaniem czasu uwagi na danym zadaniu

 • w trakcie pracy w domu jak i w szkole wskazane jest w miarę możliwości wyeliminowanie bodźców rozpraszających dziecko

 • stworzenie jasnego i jednolitego systemu motywacyjnego zbudowanego w oparciu o nagrody biologiczne i społeczne

 • stopniowanie trudności

 • dzielenie poleceń na etapy ze szczególnym zwracaniem uwagi na konsekwentne doprowadzenie rozpoczętego zadania do końca

 • angażowanie dziecka w dodatkowe zajęcia, np. rozdawanie zeszytów, przyniesienie kredy

 • wykorzystanie kolorowych, ciekawych pomocy, aby dziecko mogło lepiej przyswoić sobie dane treści
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna