Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci I prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w CzęstochowiePobieranie 1,37 Mb.
Strona1/6
Data13.02.2018
Rozmiar1,37 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci i prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Nazwa zadania:

Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci i prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej
w Częstochowie”.CPV:

66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0

Nazwa CPV:

usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia medycznegoZamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa


Sporządził: Tomasz Olejniczak

Specyfikację zatwierdził:


Prokurator Okręgowy w Częstochowie

Ewa Świercz-Dydak


........................................

(podpis na oryginale)
Częstochowa, dnia …07… .sierpień 2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn.: „Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci i prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w Częstochowie”


ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie

ul. H. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

adres strony internetowej: www.okregowa.prokuratura.czest.pl

tel.: 34 324 0571, fax: 34 3241169

Rodzaj zamawiającego – Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art.39 ÷ 46 ustawy z dnia


29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759, ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „Pzp”
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiot zamówienia.

Zakup usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków, pełnoletnich dzieci i prokuratorów w stanie spoczynku dla Prokuratury Okręgowej w Częstochowie”.
CPV:

66.51.10.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.22.10-7, 66.51.22.20-0

Nazwa CPV:

usługi ubezpieczeń na życie, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, usługi ubezpieczenia medycznego


Zamawiający:


zw. dalej Zamawiającym
ul. H. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

adres strony internetowej: www.okregowa.prokuratura.czest.pl

tel.: 34 324 0571, fax: 34 324 1169
Prokuratury podległe:

Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ w Częstochowie
H. Dąbrowskiego 22

42-200 Częstochowa


Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Południe w Częstochowie
H. Dąbrowskiego 22

42-200 Częstochowa


Prokuratura Rejonowa w Częstochowie
J. Kilińskiego 23

42-200 Częstochowa


Prokuratura Rejonowa w Zawierciu
I. Paderewskiego 12

42-400 Zawiercie


Prokuratura Rejonowa  w  Myszkowie
Kościelna 15

42-300 MyszkówProkuratura Rejonowa w Lublińcu
Plebiscytowa 30

42-700 Lubliniec
 1. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku), pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury w Częstochowie, ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.
Przewidywana liczba prokuratorów/pracowników przystępujących do ubezpieczenia wynosi – 208 (wariant ubezpieczenia nr I – 108 osób, wariant ubezpieczenia nr II – 100 ) i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Przewidywana liczba współmałżonków/partnerów i dorosłych dzieci przystępujących do ubezpieczenia wynosi – 35 osób i jest to liczba osób obecnie ubezpieczonych.

Liczba obecnie ubezpieczonych prokuratorów w stanie spoczynku– 9 osób.

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy ubezpieczeni skorzystają z możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.


 1. Wymagania Zamawiającego :

  1. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy
   z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66), oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

  2. Zamawiający wymaga, aby ubezpieczenie obejmowało pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

  3. Składka na ubezpieczenie płatna będzie przez okres realizacji zamówienia w okresach miesięcznych.

  4. Pierwsza i kolejna składka płatna jest nie później niż do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za który jest należna ochrona.

  5. Za datę płatności składki uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
  1. Zamawiający wymaga, aby wysokość składki za jednego ubezpieczonego oraz zakres ubezpieczenia, były niezmienne przez okres realizacji zamówienia.

  2. Zamawiający wymaga braku karencji dla osób obecnie ubezpieczonych oraz nowo zgłoszonych, jeżeli przystąpiły one do ubezpieczenia poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa przed upływem 3-ch miesięcy liczonych od daty:

– rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia,

– nawiązania stosunku prawnego, jeżeli stosunek prawny ubezpieczanego z ubezpieczonym powstał po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej,

– zawarcia związku małżeńskiego,

– ukończenia 18-go roku życia (dotyczy dziecka pracownika),

– powrotu z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego, wychowawczego oraz bezpłatnego przez pracownika, współmałżonka/partnera, pełnoletnie dziecko.


  1. Zamawiający wymaga zagwarantowania ubezpieczonemu, który przestał być pracownikiem możliwości dożywotniej, indywidualnej kontynuacji.

  2. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia badania lekarskiego ubezpieczonego, Zamawiający wymaga, aby badanie to odbyło się na terenie miast, w których siedzibę mają jednostki Prokuratury, w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania ubezpieczonego. W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość wypłaty stosownego świadczenia bez badania lekarskiego, na podstawie przekazanej dokumentacji lekarskiej.

  3. Zamawiający wymaga zapewnienia punktu obsługi likwidacji szkód na terenie: miast, w których siedzibę mają jednostki organizacyjne prokuratury, w miejscu pracy albo miejscu zamieszkania ubezpieczonych. W innym przypadku Wykonawca zapewnia możliwość złożenia wszelkiej dokumentacji w formie elektronicznej, faxem lub pocztą.

  4. Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości likwidacji zgłoszonej szkody poprzez przesłanie formularza likwidacji szkód w formie elektronicznej, faxem lub pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.

  5. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkód i wypłaty świadczeń niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji, nie później jednak niż w terminie określonym ustawowo.

  6. Zamawiający wymaga wypłaty świadczeń należnych ubezpieczonemu w formie gotówki lub przelewu na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe;

  7. Zamawiający zobowiązuje się do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie poprzez wskazanie osoby/osób, która będzie prowadzić powyższą obsługę. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę na obsługę grupowego ubezpieczenia na życie na odrębnych, ustalonych ze wskazaną osobą, warunkach. Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał wynagrodzenie prowizyjne wskazanej osobie/osobom, w wysokości 8% inkasa miesięcznego.

  8. Zamawiający podczas czynności przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz podczas zawierania i obsługi ubezpieczeń korzystać będzie
   z usług firmy brokerskiej: Gestum Broker Sp. z o. o., która jest pełnomocnikiem Zamawiającego
   w zakresie ubezpieczeń i będzie brać udział w pracach Komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu.

  9. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania jakiejkolwiek części zamówienia przez podwykonawców.

  10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres maksymalnie 24 miesięcy – od 01 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r.ROZDZIAŁ V. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.


ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne (na okres trwania umowy) zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66);
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów.  1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 250 osób każda.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły "spełnia" - "nie spełnia" na podstawie złożonych dokumentów.  1. Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej :

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają w/w warunki udziału w postępowaniu, oraz wykażą, iż brak jest podstaw do wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania przez kilku wykonawców, działających w trybie art. 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych, warunki udziału formalne, tj. warunek posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie być wykluczonym z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z tych wykonawców, natomiast określone powyżej przez Zamawiającego warunki udziału merytoryczne, tj. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowanie potencjałem technicznym, dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania mogą być spełnione łącznie przez wszystkich tych wykonawców.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia. Aby wziąć udział w postępowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentów, wymienionych w SIWZ, potwierdzających spełnienie w/w warunków formalnych oraz merytorycznych (podmiotowych).

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU


 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do SIWZ), spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w niżej wskazanym zakresie:

  1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia kserokopii aktualnego (na okres trwania umowy) zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, wymaganego ustawą z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66);

  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji minimum 3 (trzech) umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 250 osób każda oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, opinie) w oparciu o załącznik nr 7 do SIWZ.

  3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien złożyć oświadczenie w tym zakresie (Załącznik Nr 4 do SIWZ)

  4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie w tym zakresie (Załącznik Nr 4 do SIWZ) 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez złożenie niżej wymienionych dokumentów:  1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 5 do SIWZ),

  2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  7. Informacje dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ - druk oświadczenia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  1. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 1. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

  1. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.

  2. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie za pomocą faksu. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane faksem winny być również niezwłocznie przekazywane pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

 2. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

  • Tomasz Olejniczak, pok. nr 35; tel. (34) 324 05 71 w. numer 38; fax. (34) 324 11 69

  • Katarzyna Gondek-Popczyk pok. nr 34; tel. (34) 324 05 71 w. numer 39; fax. (34) 324 11 69

 1. Adres do korespondencji – Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, 42-200 Częstochowa
  ul. Dąbrowskiego 23/35.

 2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu w którym wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

I. Wymagania formalneDokumenty (oryginały) takie jak formularz ofertowy – oferta, kalkulacje oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wymienioną
w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnika, który przedstawi pełnomocnictwo od w/w osoby (osób).


    1. Oferta musi być kompletna i przygotowana zgodnie z treścią SIWZ. Zaleca się przygotowanie oferty przy wykorzystaniu formularzy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Wykonawca powinien wypełnić Kalkulację zgodnie ze wzorem – Załącznik Nr 3 do SIWZ oraz Załącznikiem Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

    2. Każdy Wykonawca może w niniejszym przetargu złożyć tylko jedną ofertę.

    3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

    4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

    5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

    6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

    7. Wskazane jest zapoznanie się z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca winien zdobyć wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna