„Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności”Pobieranie 102,27 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar102,27 Kb.

„Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności”
Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności z matematyki.
Wymagania konkursowe będą obejmowały i poszerzały treści matematyczne zawarte w „Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla Gimnazjum”. Szczególną uwagę należy zwrócić na wiadomości i umiejętności w zakresie:

Etap I

- działań na liczbach wymiernych,

- obliczeń procentowych,

- potęg o wykładnikach całkowitych,

- własności pierwiastków,

- wyrażeń algebraicznych,

- stosowania wzorów skróconego mnożenia,

- równań i nierówności liniowych z jedną niewiadomą,

- układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi,

- wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych,

- własności wielokątów,

- pól i obwodów wielokątów,

- pola i obwodu koła,

- okręgu wpisanego w wielokąt i opisanego na wielokącie,

- symetrii osiowej i środkowej,

- twierdzenia Pitagorasa,

- statystyki opisowej i podstaw rachunku prawdopodobieństwa,

- kąta środkowego i kąta wpisanego,

- prostopadłości i równoległości w przestrzeni,

- kąta dwuściennego,

- graniastosłupów i ostrosłupów,

- obliczania pól powierzchni i objętości wielościanów,

Etap II

- prostych równań i nierówności z wartością bezwzględną,

- własności funkcji liniowej oraz funkcji nieliniowych,

- twierdzenia Talesa,

- podobieństwa figur,

- rozwiązywania zadań logicznych oraz zadań na uzasadnianie,

Etap III

- brył obrotowych,

- obliczania pól powierzchni i objętości brył obrotowych,

- odkrywania i dowodzenia twierdzeń arytmetycznych, algebraicznych i geometrycznych.


Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności z fizyki
Uczestnik konkursu zna, rozumie i stosuje terminy, pojęcia i prawa fizyki oraz wyjaśnia zjawiska i procesy:

- związane z makroskopowymi i mikroskopowymi właściwościami materii,

- z zakresu hydrostatyki, aerodynamiki, mechaniki, drgań i ruchu falowego, termodynamiki, elektrostatyki, prądu elektrycznego, elektromagnetyzmu, optyki i fizyki jądrowej.

Formułuje opis zjawiska lub procesu fizycznego:

- planuje proste doświadczenie, analizuje jego przebieg i uzyskane wyniki, oszacowuje błędy pomiarowe

- rysuje schemat układu doświadczalnego lub schemat modelujący zjawisko

- uzupełnia brakujące elementy schematu, rysunku, wykresu, tabeli i grafu

- rysuje wykres zależności dwóch wielkości fizycznych, dobiera odpowiednie osie układu współrzędnych, skalę wielkości
i jednostki, zaznacza punkty, wykreśla krzywą, dostrzega zależności wprost i odwrotnie proporcjonalne

- rozwiązuje problemy i tworzy informacje w nowej formie

- rozwiązuje zadania teoretyczne, oblicza lub szacuje wielkości fizyczne z wykorzystaniem znanych zależności fizycznych

- wyjaśnia zasadę działania przyrządów pomiarowych i urządzeń technicznych

- podaje praktyczne zastosowania wiedzy fizycznej

Zestawy zadań konkursowych zawierać będą opisowe zadania doświadczalne, zadania problemowe wymagające testowania hipotez, testy rozumowania naukowego, zadania obliczeniowe i graficzne. Zadania otwarte o strukturze złożonej mogą składać się z kilku podpunktów.Etap I (szkolny)

WIADOMOŚCI:

 • zjawiska, pojęcia i wielkości związane z ruchem (układ odniesienia, tor, droga i przemieszczenie, średnia wartość prędkości, jednostki i ich zamiana),

 • ruch jednostajny prostoliniowy (wykresy zależności drogi i prędkości od czasu oraz wzory na prędkość i drogę)

 • względność ruchu, prędkość względna, opis ruchu w różnych układach odniesienia

 • ruch jednostajnie zmienny z prędkością początkową, wzory na przyspieszenie, prędkość chwilową i drogę, wykresy zależności przyspieszenia, prędkości i drogi od czasu

 • stosunek dróg przebytych po upływie i w kolejnych sekundach ruchu

 • siła tarcia, tarcie statyczne i tarcie kinetyczne, współczynniki tarcia

 • siła oporu powietrza, spadanie ciał w powietrzu, prędkość graniczna

 • ruch jednostajny po okręgu, prędkość liniowa, okres obiegu, częstotliwość, siła dośrodkowa, (wzory i jednostki)

 • gęstość substancji, ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, warunek równowagi cieczy w naczyniach połączonych, zastosowania prawa Pascala

 • siła wyporu, prawo Archimedesa, warunki pływania ciał, zastosowania prawa Archimedesa

 • zasady dynamiki Newtona, II zasada dynamiki w postaci a = i w postaci uogólnionej F = , układy inercjalne i nieinercjalne, siła bezwładności

 • praca mechaniczna i moc, związek mocy mechanicznej z prędkością (P = F∙ v)

 • energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej

 • pęd, zasada zachowania pędu na przykładzie zjawiska odrzutu i zderzeń

UMIEJĘTNOŚCI:

 • obliczanie przemieszczenia, wartości sił wypadkowych i prędkości z wykorzystaniem działań na wektorach i twierdzenia Pitagorasa

 • zamiana jednostek z większych na mniejsze i odwrotnie

 • porównywanie wartości prędkości wyrażonych w różnych jednostkach

 • odczytywanie wielkości z wykresów, korzystanie ze wzorów geometrycznych oraz algebraicznych do obliczeń drogi i średniej wartości prędkości

 • rozróżnianie średniej wartości prędkości i wartości prędkości średniej

 • obliczanie wartości prędkości względnej poruszających się obiektów

 • wykorzystanie wykresów zależności s(t), v(t), a(t) do obliczeń różnych innych wielkości fizycznych (np. siły, pędu, energii kinetycznej)

 • obliczanie dróg przebytych po upływie i w czasie kolejnych sekund z wykorzystaniem wykresu v(t) albo ze znajomości stosunków tych dróg (zależności Galileusza)

 • układanie równań odpowiednich do opisu danego ruchu

 • sporządzanie wykresów zależności pewnej wielkości kinematycznej od czasu (np. s(t)) na podstawie znajomości wykresów innych wielkości kinematycznych (np. v(t))

 • obliczanie gęstości lub wysokości słupa cieczy z warunku równowagi cieczy w naczyniach połączonych

 • obliczenia wartości sił i pól powierzchni tłoków prasy hydraulicznej

 • rozwiązywanie zadań dotyczących warunków pływania ciał (szczególnie w sytuacji ciał pływających - częściowo zanurzonych)

 • rozwiązywanie zadań dotyczących zasad dynamiki Newtona

 • obliczanie pracy z uwzględnieniem wzoru na siłę tarcia

 • obliczanie pracy w sytuacji, gdy siła działa skośnie do przesunięcia

 • obliczanie pracy siły zależnej liniowo od przemieszczenia (ze średniej lub z wykresu F(r))

 • analiza zjawiska odrzutu oraz zderzeń sprężystych i niesprężystych (w prostych przypadkach), obliczanie wartości pędów, prędkości i mas ciał zderzających się

 • rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej


Etap II (rejonowy)

WIADOMOŚCI:

 • wiadomości z etapu I

 • przemiany energetyczne z uwzględnieniem zmian energii wewnętrznej

 • sprawność maszyn i urządzeń

 • maszyny proste (w małym zakresie: dźwignie, bloczki i równia pochyła)

 • bilanscieplny, znajomość wzoru Q = c ∙m ∙∆T

 • zmiany stanów skupienia, ciepło przemiany, wykresy zależności T(t), Q(t), T(Q)

 • prawo powszechnego ciążenia, wzór na siłę grawitacji, przeciążenie, niedociążenie i nieważkość

 • odległości w astronomii: jednostka astronomiczna, rok świetlny, parsek;

 • I i II prędkość kosmiczna

 • Układ Słoneczny, obiekty w kosmosie: (planety, komety, meteoryty, meteory, planetoidy)

 • energia potencjalna sprężystości, znajomość wzoru Es = 

 • wykres zależności wychylenia od czasu w ruchu drgającym, wzory na okres drgań wahadła matematycznego i sprężynowego, rezonans mechaniczny

 • zjawiska falowe, wielkości opisujące fale, znajomość wzoru v = λf , warunki wystąpienia dyfrakcji fali, interferencja

 • akustyka – infradźwięki, ultradźwięki, echo, pogłos, rezonans akustyczny, hałas, natężenie dźwięku, poziom natężenia dźwięku, prędkość dźwięku

 • ładunek elektryczny i jego jednostka, sposoby elektryzowania ciał, prawo Coulomba, zasada zachowania ładunku

 • obwody elektryczne, napięcie elektryczne, natężenie prądu, I i II prawo Kirchhoffa (II - w wersji uproszczonej), prawo Ohma dla odcinka obwodu, materiałowe prawo Ohma

 • praca i moc prądu elektrycznego, przemiany energii elektrycznej w inne rodzaje energii np. w energię cieplną, w energię mechaniczną

 • związek mocy z oporem, z napięciem lub natężeniem

 • szeregowe, równoległe i mieszane łączenie oporów, znajomość wzorów na opór zastępczy

 • zależność oporu elektrycznego od temperatury

UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętności z etapu I

 • układanie bilansu cieplnego do opisanych w zadaniu przemian energetycznych

 • obliczanie energii mechanicznej wystarczającej do dokonania się przemiany cieplnej (np. stopienia danej masy ciała)

 • przyporządkowanie wartości ciepła właściwego i ciepła przemiany odpowiednim substancjom

 • odróżnianie przewodników ciepła i izolatorów

 • wskazywanie sposobów przekazywania ciepła (przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie) w podanych przykładach

 • wyjaśnianie zjawisk, przewidywanie ich dalszego przebiegu na podstawie praw i zasad fizycznych

 • umiejętność linearyzacji zależności fizycznych, odczytywanie z wykresu funkcji liniowej wartości współczynników a i b

 • określanie zmiany energii sprężystości na podstawie zmian wydłużenia – x

 • rozwiązywanie zadań ilościowych i jakościowych z zakresu ruchu drgającego i falowego

 • rozwiązywanie ilościowych i jakościowych problemów z elektrostatyki, związanych z elektryzowaniem ciał, z prawem Coulomba i zasadą zachowania ładunku

 • rozwiązywanie zadań obliczeniowych i problemowych z prądu elektrycznego (prawo Ohma, I i II prawo Kirchhoffa, obliczanie natężeń, napięć, oporu zastępczego, mocy i pracy prądu elektrycznego)

Etap III (wojewódzki)

WIADOMOŚCI:

 • wiadomości z etapu I i II

 • magnesy, pole magnetyczne Ziemi

 • pole magnetyczne wokół przewodników z prądem, doświadczenie Oersteda

 • pole magnetyczne przewodnika kołowego i zwojnicy

 • siła elektrodynamiczna i jej cechy, wzór na siłę elektrodynamiczną

 • wektor B indukcji magnetycznej wraz z jednostką

 • prąd indukcyjny i sposoby jego wzbudzania, reguła Lenza

 • zasada działania transformatora, zastosowania, przekładnia

 • sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego

 • prawo Coulomba, wzór uproszczony zawierający stały współczynnik „k”

 • prawa odbicia i załamania światła, współczynnik załamania, prędkość światła w różnych ośrodkach przezroczystych

 • równania zwierciadła i soczewki, zdolność zbierająca soczewki, dioptria, powiększenie, cechy obrazów otrzymywanych za pomocą zwierciadeł i soczewek,

 • budowa jądra atomowego, nukleony, podstawowe nazwy i oznaczenia (liczby A, Z, N, symbole jąder atomowych)

 • cząstki elementarne (kwarki)

 • reakcje jądrowe (rozszczepienia i syntezy)

 • ewolucja gwiazd, Wielki Wybuch, prawo Hubble’a

 • niepewność pomiaru prostego oraz niepewność pomiaru złożonego (suma, różnica, iloczyn oraz iloraz dwóch wielkości fizycznych, metoda najmniej korzystnego przypadku)

UMIEJĘTNOŚCI:

 • umiejętności z etapu I i II

 • umiejętność stosowania wzorów na indukcję magnetyczną (przewodnik prostoliniowy, przewodnik kołowy, zwojnica)

 • określanie zwrotu siły elektrodynamicznej i dokonywanie obliczeń jednej wielkości przy znanych pozostałych ze wzoru F = B ∙ I∙ l

 • obliczanie napięć i natężeń na uzwojeniach transformatora z wykorzystaniem wzorów na moc idealnego transformatora i przekładnię, zamiana energii elektrycznej w cieplną

 • konstrukcje obrazów w zwierciadłach sferycznych wklęsłych i w soczewkach

 • rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem odpowiednich wzorów na powiększenie, ogniskową lub zdolność skupiającą

 • zapisywanie i uzupełnianie równań reakcji jądrowych

 • oszacowanie przybliżonej masy jądra zbudowanego z Z protonów i N neutronów (w jednostkach masy atomowej), obliczanie ładunku elektrycznego jądra atomowego

 • rozwiązywanie zadań ilościowych na zastosowanie czasu połowicznego zaniku (okresu półrozpadu)

 • oszacowanie niepewności pomiaru metodą najmniej korzystnego przypadku


Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności z chemii

Etap szkolny i rejonowy

1. Znajomość, rozumienie zagadnień:

 • budowa atomu, izotopy, promieniotwórczość naturalna,

 • masa atomu, masa cząsteczki, masa atomowa, masa cząsteczkowa,

 • wartościowość, wiązania chemiczne: kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe,

 • prawo stałości składu, prawo zachowania masy,

 • mieszaniny, sposoby rozdzielania składników,

 • typy reakcji chemicznych, reakcje egzoenergetyczne i endoenergetyczne, reakcje utleniania i redukcji,

 • środowisko naturalne – powietrze, woda, skorupa ziemska,

 • roztwory właściwe, koloidy, rozpuszczalność, stężenie procentowe roztworu, odczyn, pH roztworu,

 • właściwości, otrzymywanie, znaczenie najważniejszych tlenków, wodorotlenków, kwasów, soli, aktywność metali i niemetali,

 • reakcje przebiegające w roztworach wodnych (cząsteczkowe, jonowe i jonowe skrócone),

 • właściwości fizyczne, chemiczne, najważniejsze związki wybranych pierwiastków (sód, potas, magnez, wapń, glin, cynk, żelazo, miedź, argon, wodór, tlen, azot, chlor, węgiel, krzem, fosfor, siarka),

 • zasoby mineralne Ziemi,

 • zagrożenie spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem różnych związków nieorganicznych,

 • surowce energetyczne (węgle kopalne, gaz ziemny, ropa naftowa),

 • odmiany alotropowe węgla,

 • wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne (grupowe) węglowodorów (alkanów, alkenów, alkinów), nazewnictwo węglowodorów (w tym izomerów); szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów.

 • właściwości węglowodorów (w tym reakcje addycji i substytucji),

 • reakcje polimeryzacji alkenów i ich pochodnych,

 • wzory, nazwy, otrzymywanie i właściwości alkoholi,

 • zastosowanie węglowodorów, alkoholi,

 • zagrożenia powodowane niewłaściwym wykorzystaniem węglowodorów i alkoholi.


2. Najważniejsze umiejętności:

 • odczytywanie i stosowanie informacji zawartych w układzie okresowym, tabeli rozpuszczalności, innych tabelach, wykresach, schematach,

 • poprawny zapis wzorów chemicznych, równań reakcji,

 • konstruowanie schematów, rysunków, wykresów,

 • opisywanie efektów energetycznych przemian,

 • planowanie typowych eksperymentów chemicznych, opisywanie spostrzeżeń, formułowanie wniosków,

 • przewidywanie, czy zachodzą reakcje chemiczne pomiędzy wybranymi substancjami chemicznymi,

 • przewidywanie sposobów identyfikacji pierwiastków (np. O2, H2, Cl2), tlenków (np. SO2, CO2), wodorotlenków, kwasów, soli,

 • wykorzystanie reakcji jonowych do identyfikacji jonów,

 • planowanie sposobów rozróżnienia substancji chemicznych,

 • wyjaśnianie zależności między budową cząsteczek, a właściwościami substancji,

 • przewidywanie, czy dany związek należy do konkretnego szeregu homologicznego,

 • znajomość sposobów identyfikacji węglowodorów, alkoholi mono- i polihydroksylowych

 • projektowanie doświadczeń pozwalających rozróżnić podane związki,

 • wskazywanie różnic we właściwościach roztworów właściwych, koloidów i zawiesin;

 • przewidywanie właściwości fizycznych związków organicznych na podstawie znajomości liczby atomów węgla,

 • wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:

- liczbą cząstek elementarnych w atomie,

- masą atomu, cząsteczki, masą atomową, cząsteczkową,

- prawem stałości składu, prawem zachowania masy,

- składem związków chemicznych i mieszanin,

- stechiometrią równań reakcji,

- stężeniem procentowym roztworów, rozpuszczalnością ciał stałych, gazów w wodzie,

- zamianą jednostek

- stechiometrią równań reakcji dotyczących węglowodorów i alkoholi,

- molem i masą molową.


 • Etap wojewódzki

Wymagania dotyczące etapu rejonowego, zagadnienia dotyczące reszty związków organicznych oraz objętości molowej gazów.

1. Znajomość, rozumienie zagadnień:

 • moc elektrolitów, stopień dysocjacji, odczyn wodnych roztworów soli (hydroliza soli),

 • elektronowa interpretacji reakcji utleniania-redukcji, znajomość pojęć: stopień utlenienia, utleniacz, reduktor, utlenianie, redukcja;

 • wzory, nazwy, właściwości aldehydów, ketonów, kwasów, estrów, amin, cukrów, białek,

 • rzędowość atomów węgla, rzędowość alkoholi,

 • izomeria konstytucyjna,

 • zastosowanie kwasów (w tym mydeł), estrów (w tym tłuszczów), cukrów, białek,

 • zagrożenia powodowane niewłaściwym wykorzystaniem powyższych rodzajów związków organicznych,

 • znaczenie tłuszczów, cukrów, białek dla organizmu człowieka, zasady racjonalnego odżywiania się.
 1. Najważniejsze umiejętności:

 • planowanie eksperymentów dotyczących identyfikacji i rozróżnianiu substancji organicznych, opisywanie spostrzeżeń, formułowanie wniosków,

 • określanie mocy elektrolitu na podstawie wartości stopnia dysocjacji,

 • przewidywanie i uzasadnianie jonowymi równaniami reakcji odczynu roztworów soli,

 • bilansowanie równań reakcji utleniania-redukcji (w formie cząsteczkowej i jonowej),

 • planowanie i opisywanie doświadczeń pozwalających porównać aktywność chemiczną metali i fluorowców,

 • znajomość sposobów otrzymywania wybranych substancji, np. aldehydów, ketonów, soli kwasów organicznych, estrów,

 • przewidywanie właściwości chemicznych substancji na podstawie znajomości grupy funkcyjnej obecnej we wzorze związku,

 • rysowanie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych izomerów konstytucyjnych węglowodorów i ich prostych fluorowcopochodnych, aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych i estrów,

 • wykonywanie obliczeń chemicznych związanych z:

- stopniem dysocjacji,

- stechiometrią równań reakcji dotyczących różnych związków organicznych,

- stechiometrią równań reakcji dotyczących różnych związków organicznych,

- objętością molową gazów,- stężeniem molowym roztworów
Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności z chemii
Wiadomości

 • Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej;

 • Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 • Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z za stosowaniem podejścia algorytmicznego.

 • Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

 • Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki


Umiejętności

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Uczeń:

  1. opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

  2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;

  3. przedstawia sposoby reprezentowania różnych form informacji w komputerze: liczb, znaków, obrazów, animacji, dźwięków;

  4. stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

  5. wyjaśnia funkcje systemu operacyjnego i korzysta z nich; opisuje różne systemy operacyjne;

  6. określa ustawienia sieciowe danego komputera i jego lokalizacji w sieci, prawidłowo posługuje się terminologią sieciową;

  7. wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

  8. samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

  9. korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

 1. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci.

Uczeń:

  1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

  2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych; pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

  3. opisuje mechanizmy związane z bezpieczeństwem danych: szyfrowanie, klucz, certyfikat, zapora ogniowa;

 1. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń:

  1. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  2. stosuje zasady netykiety w komunikacji w sieci;

  3. zna podstawy korzystania z platform e-learningowych.

 1. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

Uczeń:

  1. przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje;

  2. opisuje podstawowe modele barw i ich zastosowanie;

  3. tworzy i edytuje obrazy w grafice rastrowej i wektorowej, dostrzega i wykorzystuje różnice między tymi typami obrazów;

  4. przekształca pliki graficzne, z uwzględnieniem wielkości plików i ewentualnej utraty jakości obrazów;

  5. określa własności grafiki rastrowej i wektorowej oraz charakteryzuje podstawowe formaty plików graficznych;

  6. przetwarza obrazy i filmy, np.: zmienia rozdzielczość, rozmiar, model barw, stosuje filtry;

  7. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

  8. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania, posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi; stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

  9. tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

  10. tworzy bazę danych, posługuje się formularzami, porządkuje dane, wyszukuje informacje;

  11. wykonuje podstawowe operacje modyfikowania i wyszukiwania informacji na relacyjnej bazie danych;

  12. tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

  13. tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;

  14. tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

  15. projektuje i tworzy stronę internetową, posługując się stylami, szablonami.

 1. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

  1. wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów

  2. formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

  3. stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

  4. opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

  5. wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

  6. projektuje rozwiązanie: wybiera metodę rozwiązania, odpowiednio dobiera narzędzia komputerowe, tworzy projekt rozwiązania;

  7. realizuje rozwiązanie na komputerze języka programowania;

  8. stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych

  9. opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:

   1. algorytmy na liczbach całkowitych,

   2. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania),

   3. algorytmy na tekstach, algorytmy kompresji i szyfrowania,

   4. algorytmy badające własności geometryczne,

 2. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.

Uczeń:

  1. wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

  2. posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

 1. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki

Uczeń:

  1. opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

  2. opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

  3. opisuje szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  4. omawia normy prawne odnoszące się do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, dotyczące m.in. rozpowszechniania programów komputerowych, przestępczości komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych;

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna