Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Słowackiego 32 09-200 Sierpc Wszyscy Wykonawcy Zaproszenie do złożenia oferty cenowejPobieranie 149,75 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar149,75 Kb.

DZP.382.ZO.12.2017

Samodzielny Publiczny Zespół Sierpc, dn. 03.07.2017 r.

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc
Wszyscy Wykonawcy
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

  

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 85 00; fax. 24 275 26 27, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak: DZP.382.ZO.12.2017.


I. Tryb zamówienia:

1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro zgodnie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa rozliczeń kontraktów zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujących następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Leczenie Stomatologiczne.

 2. Kompleksowa usługa rozliczania kontraktów obejmuje w szczególności:

  1. Tworzenie (wysyłanie i odbieranie do/z SZOI) raportów statystycznych, rozliczeniowych, zbiorczych, list pacjentów zadeklarowanych do personelu medycznego POZ, kolejek oczekujących, pierwszego wolnego terminu i wystawiania rachunków (faktur), a także korekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami NFZ.

  2. Wprowadzanie zmian w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (zwanym dalej „SZOI”) dotyczących potencjału Zamawiającego na Zlecenie Zamawiającego.

  3. Analizę merytoryczną planowanych zmian w SZOI dotyczących personelu, sprzętu medycznego i harmonogramów pracy.

  4. Aktualizację danych rejestrowych Zamawiającego w systemach przekazywania danych Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

  5. Konsultacje z zakresu prawidłowej realizacji kontraktu z NFZ. Specjaliści ds. rozliczeń są do dyspozycji Zamawiającego w dniu robocze w godzinach 8:00-16:00 oraz w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego.

  6. Comiesięczne tworzenie zestawień informujących o aktualnym stanie wykonania kontraktu z NFZ oraz wykazywanie zagrożeń dla realizacji kontraktu.

  7. Informowanie o komunikatach NFZ oraz o zachodzących zmianach w przepisach prawnych dotyczących rozliczeń zakontraktowanych zakresów świadczeń.

  8. Przygotowanie pism do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, bilansowania umów, wypłaty nadwykonań, i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ w porozumieniu z Zamawiającym.

  9. Przekazywanie informacji o ogłoszonych przez NFZ konkursach ofert z zakontraktowanych zakresów świadczeń (w przypadku, gdy zbliża się termin wygaśnięcia aktualnego kontraktu), a także z innych zakresów świadczeń, które bezpośrednio wskaże Zamawiający.

  10. Konsultacje w sprawie przygotowania Zamawiającego do konkursu ofert Narodowego Funduszu Zdrowia.

  11. Przygotowywanie ofert konkursowych do NFZ.

  12. Systematyczne przeprowadzanie szkoleń z realizowanych świadczeń dotyczących zakresu oraz zasad rozliczania zakontraktowanych świadczeń.

  13. Przygotowywanie metryk oddziałów szpitalnych odnoszących dane statystycznie do kosztów.

  14. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych wraz z wartościami zawartego z NFZ kontraktu zawarty jest w Wykazie Zakresów Świadczeń - Załącznik nr 6 do zaproszenia - Wykaz Zakresów Świadczeń Zdrowotnych Zamawiającego zakontraktowanych z NFZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych według Zakresów świadczeń. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę na wszystkie zakresy świadczeń.

4. Wykonawca wraz z umową zobowiązany jest podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (załącznik nr 5 do zaproszenia).5. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia – 3 miesiące od dnia podpisania umowy.


III. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Przed obliczeniem ceny ofertowej Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmian wynagrodzenia z przyczyn wynikających z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt. 1.

3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zaproszenia).


IV. Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału w postępowaniu:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium – cena 100%.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1). posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu wykazania spełniania warunku należy:

a) wykazać posiadanie praktycznego, co najmniej czteroletniego doświadczenia w rozliczaniu kontraktów Świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla co najmniej 25 podmiotów leczniczych w następujących rodzajach świadczeń: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Leczenie Stomatologiczne - z wykorzystaniem załącznika nr 3 do zaproszenia - Wykaz podmiotów leczniczych.

b) załączyć do oferty minimum 3 poświadczenia należytego wykonania umowy (referencje) zakresem odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wystawione przez podmioty wymienione w załączniku nr 3 do zaproszenia - Wykaz podmiotów leczniczych,

c) należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

2). sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W celu wykazania spełniania warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.

3) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy wraz z ofertą przedłożyć pisemne oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2.


V. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert.

Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Warunki formalne sporządzenia oferty:

a) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

d) Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres:


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

i opatrzona napisem:


,,Świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017.”

oraz

Nie otwierać przed dniem 11 lipca 2017 r. do godz. 11.00."VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w Sekretariacie

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. SŁOWACKIEGO 32

09-200 SIERPC

w godz. 7.30 – 15.00

nie później niż do dnia 11 lipca 2017 r. do godz. 11.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 11.15 w Pokoju zamówień publicznych SPZZOZ w Sierpcu.

3. Otwarcie ofert jest jawne.


VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz Oferty cenowej - w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

3. Wykaz podmiotów leczniczych - zgodnie z wzorem z załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego.

4. Poświadczenia należytego wykonania umowy.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku składania oferty nie przez osobę fizyczną.

6. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.


IX. Podstawa prawna.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej pod adresem www.spzzozsierpc.pl oraz wysłany pocztą do Wykonawców.


XI. Dodatkowe informacje

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 2. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługuje im żadne roszczenie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert.

 5. Dodatkowych informacji udziela: Rafał Wiśniewski - tel. 24 275 85 54.

6. Wersja elektroniczna formularza ofertowego dostępna jest na stronie internetowej: www.spzzozsierpc.pl
XII. Załącznik

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór oświadczenia Wykonawcy.

3. Wzór Wykazu podmiotów leczniczych.

4. Wzór umowy.

5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Wykaz Zakresów Świadczeń Zdrowotnych Zamawiającego zakontraktowanych z NFZ.

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
...............................................

pieczęć firmowa WykonawcySamodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc
FORMULARZ OFERTOWY
Świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017.
I. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON…………………………

Tel.: ........................................ Fax: .................................... E-mail: ……………………

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu na usługę: świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017 zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia za następującą cenę:


................ (cena netto za 1 miesiąc świadczenia usług) x 3 miesiące (długość trwania umowy) = ................... zł netto + .......... % VAT = ........................ zł brutto.
Wartość oferty netto słownie: ....................................................., ......./100,

Wartość oferty brutto słownie: ..................................................., ......./100.


 1. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym będzie:

Pan/Pani …………………………………………. nr tel. …………………………………

3. Niniejszą ofertę składam przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r.

4. Oświadczam/y, że wzór umowy załączony do zaproszenia został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

5. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) .....................................................2) ......................................................

3) ......................................................

......................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)Załącznik nr 2 do zaproszenia

.........................................................

(pieczęć wykonawcy)

Dot. Świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017.


O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:
  1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  2. zdolności technicznej lub zawodowej


Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj.

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.


.....................................................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do zaproszenia

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

..................................................

..................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy, nr tel, faks, Regon, NIP)Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Słowackiego 32

09-200 Sierpc
Świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017.
Wykaz klientów (podmiotów leczniczych ze wskazaniem rozliczanego rodzaju świadczeń)


l.p.

nazwa, adres i NIP klienta:

rodzaje rozliczanych świadczeń zdrowotnych:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 


Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – wzór umowy


Nr Rej. _ _ _/2017

UMOWA Nr …………..

Zawarta w dniu …………………. r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, NIP 776-14-82-499, Regon 000 306 762 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018020, zwanym „Zamawiającym”, w którego imieniu działa:

……………………………………………..
a ……………………………………..

……………………………………….

zwanym ,,Wykonawcą,” reprezentowanym przez:

1. ............................................................................

2. ...........................................................................
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w wyniku rozstrzygniętego w dniu ……………..…. r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, znak sprawy: DZP.382.ZO.12.2017, o następującej treści:
§1

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rozliczania kontraktów Zamawiającego zawartych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujących następujące rodzaje świadczeń zdrowotnych: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne, Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Leczenie Stomatologiczne.2. Kompleksowa usługa rozliczeń kontraktów z NFZ obejmuje w szczególności:   1. Tworzenie (wysyłanie i odbieranie do/z SZOI) raportów statystycznych, rozliczeniowych, zbiorczych, list pacjentów zadeklarowanych do personelu medycznego POZ, kolejek oczekujących, pierwszego wolnego terminu i wystawiania rachunków (faktur), a także korekt zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami NFZ.

   2. Wprowadzanie zmian w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (zwanym dalej „SZOI”) dotyczących potencjału Zamawiającego.

   3. Analizę merytoryczną planowanych zmian w SZOI dotyczących personelu, sprzętu medycznego i harmonogramów pracy.

   4. Aktualizację danych rejestrowych Zamawiającego w systemach przekazywania danych Narodowego Funduszu Zdrowia.

   5. Dyspozycyjność Specjalistów ds. rozliczeń dla Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 oraz w razie potrzeby w siedzibie Zamawiającego.

   6. Comiesięczne tworzenie zestawień informujących o aktualnym stanie wykonania kontraktu z NFZ oraz wykazywanie zagrożeń dla realizacji kontraktu.

   7. Informowanie o komunikatach NFZ oraz o zachodzących zmianach w przepisach prawnych dotyczących rozliczeń zakontraktowanych zakresów świadczeń.

   8. Przygotowanie pism do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zabezpieczenia środków finansowych, bilansowania umów, wypłaty nadwykonań i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ.

   9. Przekazywanie informacji o ogłoszonych przez NFZ konkursach ofert z zakontraktowanych zakresów świadczeń (w przypadku, gdy zbliża się termin wygaśnięcia aktualnego kontraktu), a także z innych zakresów świadczeń, które bezpośrednio wskaże Zamawiający.

   10. Konsultacje w sprawie przygotowania Zamawiającego do konkursu ofert Narodowego Funduszu Zdrowia.

   11. Systematyczne przeprowadzanie szkoleń z realizowanych świadczeń dotyczących zakresu oraz zasad rozliczania zakontraktowanych świadczeń.

   12. Przygotowywanie ofert konkursowych do NFZ.

   13. Przygotowywanie metryk oddziałów szpitalnych odnoszących dane statystycznie do kosztów.


§ 2.

 1. Do realizacji niniejszej umowy zostanie wyznaczony Zamawiającemu opiekun – Specjalista ds. rozliczeń kontraktów z NFZ.

 2. Opiekun jest do dyspozycji Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. O zmianie i zastępstwie opiekuna Zamawiający jest informowany na bieżąco.

 3. Wszelkie ustalenia związane z realizacją i rozliczeniem kontraktu z NFZ są czynione za pośrednictwem korespondencji mailowej.


§ 3.

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zasoby do wykonania usługi.

 2. Zamawiający oświadcza, że jego personel odpowiedzialny za rejestrację usług medycznych jest odpowiednio przeszkolony i ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym wprowadzanych przez siebie danych do systemów informatycznych przekazywania danych z NFZ.


§ 4.

 1. Wynagrodzenie za 1 miesiąc za rozliczenie wszystkich zakontraktowanych z NFZ rodzajów świadczeń zdrowotnych, obowiązujących na dzień podpisania umowy, strony ustalają na .......... zł netto (słownie:..................................), stawka VAT .....%. Łączna wartość umowy brutto za cały jej okres obowiązywania wynosi: …………………zł.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia przez niego faktury.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT comiesięcznie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi na rzecz Zamawiającego.

 4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.§ 5.

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

…………………………………..…..natomiast Wykonawcę …………………………..
§ 6.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecać wykonania umowy w całości lub w części osobom trzecim.


§ 7.

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania w każdym czasie kontroli stanu rozliczeń kontraktów z NFZ.§ 8.

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia ............................r. do dnia .................................... r.

 2. Każda za Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, w przypadku, gdy druga Strona nie wywiązuje się z ciążących na niej obowiązków.

 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać wskazanie przyczyny oraz uzasadnienie.


§ 9.

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 5% całkowitej wartości zamówienia w przypadku gdy Zamawiający rozwiąże umowę, wypowie umowę lub odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

 2. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

 1. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej jej wysokości.


§ 10.

Strony ustalają, że bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wraz z odsetkami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie, chyba, że przepisy wymagają zgody na przeniesienie ww. wierzytelności przez inne podmioty.


§ 11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.


§ 13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik Nr 5 do zaproszenia
Umowa (wzór)
powierzenia przetwarzania danych osobowych


w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Zawarta w dniu ......................... pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, NIP 776-14-82-499, Regon 000 306 762 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018020, zwanym „Zamawiającym,” w którego imieniu działa:

Dyrektor – .....................................................a ......................................................................................................................

..........................................................................................................................

Regon .........................., NIP ..........................................................................

zwanym ,,Wykonawcą,” reprezentowanym przez:

1. ............................................................................

2. ...........................................................................

o następującej treści:
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
W związku z zawarciem w dniu .............................. umowy nr ..........................................., zwanej dalej „Umową nr....................”, której przedmiotem jest realizacja przedsięwzięcia pt.:

,,Świadczenie usługi rozliczania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, numer sprawy: DZP.382.ZO.12.2017.


§ 1

Definicje
Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

 1. Ustawa” – Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182 ze zm.),

 2. Rozporządzenie” – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 ze zm.),

 3. Dane osobowe” – dane osobowe, w rozumieniu art. 6 ustawy,

 4. Zbiór danych” – zbiór danych osobowych zawartych w historiach chorób pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

 5. Administrator Danych” – Zamawiającego w odniesieniu do danych osobowych powierzonych Wykonawcy zgodnie z niniejszą umową,

 6. Przetwarzanie danych osobowych” – wszelkie operacje wykonywane na powierzonych danych osobowych,

 7. Pracownik” – osobę świadczącą pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.


§ 2

Oświadczenia


 1. Wykonawca oświadcza, spełnia wymogi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 ze zm.).

 2. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykorzystywania pozyskanych w związku z realizacją umowy informacji, a w tym danych osobowych zawartych w zbiorze danych, w celach innych niż cel określony w niniejszej umowie.

 3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy danych osobowych zawartych w zbiorze danych oraz sposobów jej zabezpieczenia, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

 4. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy informacje lub materiały pisane dotyczące każdej ze Stron lub działalności przez nią prowadzonej, które znajdą się w jej posiadaniu z tytułu umowy. Jednakże postanowienie to nie odnosi się do informacji lub materiałów, które są powszechnie znane lub zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Stronę.


§ 3

Przedmiot umowy, zakres i cel powierzenia przetwarzania danych osobowych


 1. Na podstawie art. 31 ustawy Zamawiający, jako Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze danych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 2. Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1.

 3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Umowie nr …....................... Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.

 4. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez Zamawiającego w zakresie przepisów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Po zakończeniu szkolenia Pracownicy złożą oświadczenia i otrzymają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik Nr 1 i 2.

 5. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

 6. Zakres danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetworzenia obejmuje dane, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 159, poz. 159 ze zm.).

 7. Powierzone przez Przekazującego dane osobowe zawarte w zbiorze danych będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo opisanych w Umowie Nr ...............................… i w sposób zgodny z niniejszą umową, ustawą oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które chronią prawa osób, których dotyczą.


§ 4

Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres trwania umowy nr ……………….

2. Wykonawca będzie stale nadzorował Pracowników w zakresie ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:

1) wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy i ich niewłaściwego wykorzystania,

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Policję lub Sąd.

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia informacji, na każde żądanie Zamawiającego, dotyczących wszelkich danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w każdym czasie, umożliwi Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie doraźnych kontroli prawidłowości przetwarzania powierzonych danych osobowych w miejscach, w których są one przetwarzane.

6. Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 5 przedstawiciele Administratora Danych sporządzają protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu Stron. Przedstawiciel Wykonawcy może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

7. Po kontroli, której mowa w ust. 5 Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych oraz określić termin ich realizacji.

8. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli, o których mowa w ust. 5.

9. Wykonawca nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe powierzone przez Zamawiającego, w tym nagrań wideo w dowolnej formie, formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych, innych niż określone w Umowie nr…...............................

10. W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu poniesione z tego tytułu straty i koszty.§ 5
Zabezpieczenie przetwarzanych danych

1. Wykonawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające powierzone do przetwarzania dane osobowe, a w szczególności zobowiązuje się:

 • zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

 • zapewnić kontrolę prawidłowości przetwarzania powierzonych danych osobowych,

 • dochować szczególnej staranności, aby Pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zachowali je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.


§ 6

Współdziałanie stron
Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie.
§ 7
Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany do umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 ze zm.).

 3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia obowiązywania Umowy Nr …..............…

 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.Zamawiający: Wykonawca:

Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

……….., dnia……...……………..
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznała(e)m się, rozumiem i będę przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz dokumentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych obowiązujących w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez ich ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, do których uzyskam dostęp w trakcie realizacji umowy nr…....................... z dnia…………….............…., również po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia, ponoszę odpowiedzialność na podstawie przepisów Rozdziału 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

................................................................

imię i nazwisko pracownika


Potwierdzam odbiór 1 egz. oświadczenia.


...............................................

czytelny podpis pracownikaZałącznik Nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Działając na podstawie art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.),

– udziela się Panu/Pani*:


........................................................................................................

(imię i nazwisko)


........................................................................................................

(stanowisko)

upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych znajdujących się w dokumentacji medycznej znajdującej się w ………………………………….
Jest Pan/Pani* upoważniony/upoważniona* do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Upoważnienie traci ważność po upływie terminu, na jaki umowa została zawarta.


…………………………………. ......................................................................

data i podpis pracownika Wykonawcy Dyrektor


* niepotrzebne skreślić©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna