Zakładowy plan kontPobieranie 465.5 Kb.
Strona1/7
Data09.07.2018
Rozmiar465.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Załącznik nr 2a Załącznik nr 2a

do Zarządzenia Nr 54 /2012 do Zarządzenia Nr 14/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 29.06.2012r. z dnia 27.II.2009r.

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT DLA URZĘDU GMINY.I . Zasady funkcjonowania kont dla Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów

 1. Konta bilansowe


Zespół 0 – MAJĄTEK TRWAŁY
Konta zespołu 0 - służą do ewidencji:

- rzeczowego majątku trwałego;

- wartości niematerialnych i prawnych;

- finansowego majątku trwałego;

- umorzenia majątku;

- inwestycji (środków trwałych w budowie).


1. Aby rzeczowy majątek trwały mógł być zaliczany do środków trwałych musi spełnić następujące warunki:

 • ma stanowić własność a jeżeli nie jest własnością to jednostka musi mieć prawo jego amortyzowania,

 • jest kompletny i zdatny do użytkowania o wartości początkowej i ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych ,

 • przewidywany okres użytkowania (ekonomicznej użyteczności powinien być dłuższy niż 1 rok,

 • jest przeznaczony do użytkowania na własne potrzeby lub do oddania w używanie na warunkach umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

2. Zużywanie się środków trwałych powoduje utratę wartości inwentarzowej tych środków.

Proces ten ewidencjonowany jest jako:

amortyzacja - tj. zaliczenie utraconej wartości środków trwałych do kosztów,

umorzenie - tj. korekta wartości początkowej (księgowy odpis).

Amortyzację rozpoczyna się następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia do używania do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia środka trwałego z jego wartością początkową lub w którym postawiono obiekt w stan likwidacji, sprzedaży, uznano za trwale nieczynny lub stwierdzono jego brak.

Odpisów jw. przy środkach trwałych należy dokonywać raz w roku. Odpis jednorazowy całej wartości początkowej w momencie przyjęcia do używania zastosować w przypadku pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości materialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej.

Nie amortyzuje się gruntów.

3. Wartości niematerialne i prawne to:  1. programy komputerowe,

  2. inne pozycje, które do końca 2001 r. były zaewidencjonowane na koncie 020.

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych rozróżnia się:

a) koszty zakończonych prac rozwojowych,

b) programy komputerowe,

c) zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Są to nabyte aktywa trwałe w postaci praw majątkowych. Te prawa majątkowe nadają się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok.

Przeznaczone do użytkowania na własne potrzeby jednostki a w szczególności; • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobnictwa,

 • know-now (ktoś ma pomysł - inny pieniądze)

Wartości niematerialne i prawne powyżej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych amortyzuje się w czasie, natomiast poniżej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych amortyzuje się w 100 % w momencie zakupu.

4.Finansowy majątek trwały obejmuje:

a) aktywa pieniężne,

b) instrumenty kapitałowe, wyemitowane przez inne jednostki,

c) wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Zatem aktywa pieniężne są to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz.

Do aktywów pieniężnych zaliczamy te aktywa, które są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania wystawienia, nabycia lub założenia.

Instrumenty kapitałowe natomiast to kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli.


Konto 011 – „Środki trwałe

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane w czasie według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Nie podlegają ujęciu na koncie 011 środki trwałe podlegające ewidencji na kontach 013, 015.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Ewidencja szczegółowa do konta 011 jest prowadzona w poniższych formach dokumentacji księgowej:


 • kartotekach środków trwałych

 • księgach inwentarzowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa musi spełniać poniższe warunki:

 • pozwalać na ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

być prowadzona zgodnie z obowiązująca klasyfikacją określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, ze zm.)

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.


Typowe zapisy strony Wn konta 011 - Środki trwałe

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

2.


3.

4.
5.Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w wyniku:

- zakupu gotowych środków trwałych nie wymagających montażu (w cenie nabycia plus nie podlegający odliczeniu VAT)

- zakończonej inwestycji rozliczanej we własnym zakresie

- nieodpłatnego otrzymania

- ujawnienia nadwyżek


Wartość zakończonej inwestycji w obcych środkach trwałych
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o koszty inwestycji ulepszającej
Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w wyniku urzędowej aktualizacji wyceny

Wartość otrzymania od innej jednostki, na podstawie decyzji właściwego organu ( w dotychczasowej wartości początkowej); 1. wartość dotychczasowego umorzenia

 2. wartość nieumorzona

080,201
080

800

240
080


080

800

071

800Typowe zapisy strony Ma konta 011 - Środki trwałe

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.


2.

3.

4.5.

Wycofanie środków trwałych z eksploatacji z tytułu:

- postawienia w stan likwidacji na skutek zużycia lub zdarzenia losowego

a) wartość dotychczasowego umorzenia,

b) wartość nieumorzona.

- zwrotu dostawcy w okresie gwarancji

- sprzedaży :

a) wartość nieumorzona

b) wartość dotychczasowego umorzenia
Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego na skutek częściowej likwidacji (wartość dotycząca likwidowanej części);


 1. wartość nieumorzona

 2. dotychczasowe umorzenie

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

- wartość nieumorzona,

- dotychczasowe umorzenie


Obniżenie wartości początkowej środka trwałego na skutek rządowej aktualizacji wyceny
Rozchód niedoborów; - wartość netto ( nieumorzona)

- dotychczasowe umorzenie


071


800

201
800

071

800


071

800


071
800

240


071


Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na koncie 013 nie podlegają ujęciu środki trwałe ujmowane na kontach 011.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe

Ewidencja szczegółowa do konta 013 jest prowadzona w księgach inwentarzowych pozostałych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa musi spełniać poniższe warunki: • pozwalać na ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.


Typowe zapisy strony Wn konta 013 - Pozostałe środki trwałe

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.


2.
3.
4.

Przyjęcie pozostałych środków trwałych:

- bezpośrednio z zakupu do użytkowania

- z inwestycji (pierwsze wyposażenie)


Ujawnione nadwyżki
Otrzymanie nieodpłatnie używanych środków
Darowizny od innych jednostek i osób

072


080
240
072
760

Typowe zapisy strony Ma konta 013 – Pozostałe środki trwałe

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

2.Rozchód pozostałych środków trwałych na skutek:

- likwidacji i sprzedaży

- niedoborów i szkód

Nieodpłatne przekazanie, rozchód w związku z wyłączeniem ich z ewidencji ilościowo-wartościowej


072


240

072Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz inne nabyte prawa majątkowe, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 020 jest prowadzona w poniższych urządzeniach księgowych:

księgach inwentarzowych wartości niematerialnych i prawnych ,

tabelach amortyzacyjnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.

Typowe zapisy strony Wn konta 020 – „Wartości niematerialne i prawne”


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.


2.

3.

Przyjęcie z zakupu wartości niematerialnych i prawnych

- o wartości powyższej określonej przepisami (umarzanych stopniowo)

- o wartości podlegającej jednorazowemu umorzeniu
Otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne:

- umarzane stopniowo;

a) wartość dotychczasowego umorzenia,

b) wartość nieumorzona

- umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania:


 • od jednostek i zakładów budżetowych(w dotychczasowej wartości);

- nowe nieumorzone

- używane • od innych jednostek i osób prawnych

Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji

071


072

071


800

760


072

760
080Typowe zapisy strony Ma konta 020 – „Wartości niematerialne i prawne”

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1

Rozchód wartości niematerialnych i prawnych:

a) umarzanych stopniowo;

- wartość dotychczasowego umorzenia,

- wartość nieumorzona

b) umorzonych w 100%

071


800

072
Konto 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe

Służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia a na stronie Ma – zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Ewidencję szczegółową do konta 030 prowadzi się według tytułów długoterminowych aktywów finansowych.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.Typowe zapisy strony Wn konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

2.3.

4.

5


6

Wniesione udziały finansowe do krajowych lub zagranicznych podmiotów gospodarczych (łącznie z kosztami ich nabycia)

- gotówką

- przelewem


Wniesione udziały rzeczowe (aporty):

Przekwalifikowanie aktywów finansowych z krótkoterminowych do długoterminowych

Podwyższenie wartości udziałów i papierów wartościowych obniżonych na poprzedni dzień bilansowy na skutek trwałej utraty wartości
Podwyższenie wartości nabytych udziałów z tytułu podwyższenia w spółce kapitału udziałowego, kapitalizowane odsetki od obligacji
Przychód długoterminowych papierów wartościowych (w cenie nabycia)

101


130
800

140
750

750

101, 240Typowe zapisy strony Ma konta 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”

Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.

2.


3.

4.


Sprzedaż długoterminowych papierów wartościowych (po cenie nabycia skorygowanej o ewentualne obniżenie w wyniku trwałej utraty wartości lub obniżki kursu walut obcych)

Wycofanie udziałów z innej jednostki

- rzeczowych (w wartości bilansowej na dzień przekazania)


- pieniężnych

Obniżenie wartości udziałów i papierów wartościowych na dzień bilansowy na skutek trwałej utraty wartości lub obniżki kursu walut obcych, z których je nabyto

Przekwalifikowanie aktywów finansowych z długoterminowych do

krótkoterminowych


751

011,013, 020, 080

101, 130
751


140

Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej podstawowych środków trwałych i podstawowych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu ich umorzenia według stawek amortyzacyjnych.

Odpisy umorzeniowe dokonywane są w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólna ewidencję szczegółową.

Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona w tabelach amortyzacyjnych.

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typowe zapisy strony Wn konta 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”


Lp.

Treść operacji

Konto przeciwstawne

1.
2.
Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo wycofanych z eksploatacji w wyniku:

- postawienia w stan likwidacji na wskutek zniszczenia i zużycia

- z tytułu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania

- rozchodowanych z tytułu niedoborów
Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia wskutek aktualizacji wartości środków trwałych


011, 020

011, 020


011, 020
800


Pobieranie 465.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna