Zakładowy Plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Urzędu Miasta I Gminy KoprzywnicaPobieranie 303,12 Kb.
Strona1/4
Data30.05.2018
Rozmiar303,12 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 22/2012

Burmistrza Miasta i Gminy z dn.24.05.2012 r.
Zakładowy Plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnica


 1. WYKAZ KONT  1. Konta bilansoweZespół 0 – Majątek trwały
011 – Środki trwałe

013 – Pozostałe środki trwałe

020 – Wartości materialne i prawne

030 – Długoterminowe aktywa finansowe

071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz

zbiorów bibliotecznych

080 – Środki trwałe w budowie (inwestycje)


Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
130 – Rachunek bieżący jednostki

135 – Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

139 – Inne rachunki bankowe

141 – Środki pieniężne w drodze


Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

222 – Rozliczenie dochodów budżetowych

223 – Rozliczenie wydatków budżetowych

224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

225 – Rozrachunki z budżetami

226 – Długoterminowe należności budżetowe

229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 – Pozostałe rozrachunki

245 – Wpływy do wyjaśnienia

290 – Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 – Materiały i towary
310 – Materiały
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 – Amortyzacja

401 – Zużycie materiałów i energii

402 – Usługi obce

403 – Podatki i opłaty

404 – Wynagrodzenia

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

407 – Inne świadczenia finansowane z budżetu

408 – Pozostałe obciążenia

409 – Pozostałe koszty rodzajowe
Zespół 7 – Przychody
720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych

750 – Przychody finansowe

751 – Koszty finansowe

760 – Pozostałe przychody operacyjne

761 – Pozostałe koszty operacyjne

770 – Zyski nadzwyczajne

771 – Straty nadzwyczajne
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy, i wynik finansowy
800 – Fundusz jednostki

810 – Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów

851 – Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych

860 – Wynik finansowy  1. Konta pozabilansowe

975 – Wydatki strukturalne

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

980 – Plan finansowy wydatków budżetowych

981 – Plan finansowy niewygasających wydatków

990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania

podatnika

991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających

przypisaniu na kontach podatników

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków przyszłych lat

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT – OPIS
1. Konta bilansowe
Zespół 0 – „Majątek trwały”
Konta zespołu 0 „Majątek trwały” służą do ewidencji:


 1. rzeczowego majątku trwałego,

 2. wartości niematerialnych i prawnych,

 3. finansowego majątku trwałego,

 4. umorzenia majątku,

 5. inwestycji ( środki trwałe w budowie )

 6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe.


Konto 011 „Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które są umarzane stopniowo oraz gruntów i nie podlegają ujęciu na koncie 013.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu


i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności - w korespondencji z kontami:
Wn

Ma

Rodzaj operacji

011


130,080


Przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych

011

800

Przychody środków trwałych nowo ujawnionych


011

071

800


Nieodpłatne przejęcie środków trwałych

Wartość umorzona

Wartość nieumorzona ( Wartość netto )

011

800


Zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny

011


221


Przeniesienie własności rzeczy będących środkami trwałymi na rzecz Gminy Koprzywnica z tytułu zapłaty za zaległości podatkowe w formie niepieniężnej (art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej)

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności – w korespondencji z kontami:Wn

Ma

Rodzaj operacji

800


071

011


Wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania

Wartość nieumorzona ( Wartość netto )

Wartość umorzona

800

011

Ujawnione niedobory środków trwałych


800

011


Zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 1. ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

 2. ustalenia osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe,

 3. należyte obliczanie umorzenia i amortyzacji.

Do szczegółowej ewidencji środków trwałych służą:

 1. księga obiektów inwentarzowych

 2. szczegółowe indywidualne karty obiektów inwentarzowych lub inne urządzenia ewidencyjne o tym samym przeznaczeniu

 3. Tabele amortyzacyjne

Księgę inwentarzową stanowiącą wykaz poszczególnych obiektów prowadzi się techniką komputerową łącznie dla wszystkich środków trwałych, z tym że może być w niej uwzględniony podział na poszczególne grupy rodzajowe.

W księdze tej ewidencjonuje się każdy obiekt w oddzielnej pozycji. Numer pozycji przychodu staje się numerem inwentarzowym obiektu, którym każdy obiekt powinien być na trwale oznakowany. Przy ewidencji rozchodu środka trwałego należy podać numer pozycji przychodu. Zapisów w księdze inwentarzowej dokonuje się w porządku chronologicznym z podaniem co najmniej następujących danych:

a) w odniesieniu do przychodu:

- daty wpisu,

- numeru inwentarzowego,

- nazwy środka trwałego oraz ewentualnej specyfikacji części składowych,

- wartości początkowej (całości lub poszczególnych części składowych, jeśli dysponuje się

takimi danymi),

- wartości po aktualizacji,

- symbolu klasyfikacji środków trwałych,

- rocznej stawki amortyzacji,

- roku budowy lub produkcji,

- daty przyjęcia do używania,

- miejsca użytkowania (pole spisowe)

b) a w odniesieniu do rozchodu:

- numeru pozycji księgowania rozchodu,

- numeru pozycji przychodu (inwentarzowy) rozchodowanego środka trwałego,

- daty rozchodu,

- wartości rozchodowej.

W ewidencji szczegółowej ujmuje się oddzielnie wartość początkową i umorzenie każdego obiektu inwentarzowego z uwzględnieniem zmian z tytułu aktualizacji oraz zwiększeń wartości początkowej o poniesione koszty ulepszenia lub zmniejszeń z tytułu częściowej likwidacji.

Konto 011 wykazuje wyłącznie saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Konto 013 „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na koncie 011 „środki trwałe”, wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki.

Podlegają one umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.

Do środków tych należą środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok:


 1. bez względu na wartość początkową, jak odzież i umundurowanie, meble, dywany ,

 2. wszystkie środki o wartości początkowej powyżej 500 zł i poniżej 3.500,- zł.

Przyjmuje się, że pozostałe środki trwałe o wartości do 499 zł zaliczane są do materiałów

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma konta 013 zmniejszenia stanu początkowego pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu. Umorzenia pozostałych środków trwałych w używaniu ewidencjonuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.


Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):


Wn

Ma

Rodzaj operacji

013

201,080

Pozostałe środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji

013

240

Nadwyżki środków trwałych w używaniu

013

072,760

Nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):
Wn

Ma

Rodzaj operacji

072

013

Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej

240

013

Ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu (równocześnie należy wyksięgować umorzenie z konta 072 na Ma 240)

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej i ilości poszczególnych pozostałych środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się pozostałe środki trwałe lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się pozostałe środki trwale.

Analityczną ewidencję ilościowo-wartościową w księdze inwentarzowej, prowadzonej techniką komputerową oddzielnie dla każdego rodzaju środka, nadając indywidualny numer inwentarzowy.

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość początkową objętych ewidencją księgową pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.


Konto 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia a na stronie Ma konta 020 wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.


Na stronie Wn konta 020 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):


Wn

Ma

Rodzaj operacji

020

130, 201, 240

Przychód wartości niematerialnych i prawnych

020

080

Przyjęcie wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakończeniem inwestycji

020

800,760

Nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych i prawnych

020

240

Nadwyżki inwentaryzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Na stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):
Wn

Ma

Rodzaj operacji

071, 072

020

Rozchód wartości niematerialnych i prawnych, gdy określone prawa wygasły lub są gospodarczo przydatne

240

020

Niedobór wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych
i prawnych w wartości początkowej.
Konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma konta 030 zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych.


Na stronie Wn konta 030 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):


Wn

Ma

Rodzaj operacji

030

130,

240


Zakup długoterminowych papierów wartościowych za środki pieniężne

030

750

Podwyższenie wartości udziałów w wyniku przeznaczenia kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał udziałowy lub akcyjny jednostki.

030

750

Kapitalizowane odsetki od obligacji i innych dłużnych długoterminowych papierów wartościowych

Na stronie Ma konta 030 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kotami):
Wn

Ma

Rodzaj operacji

751

030

Rozchód długoterminowych aktywów finansowych

130,

011,013,


310

030

Uzyskane w wyniku likwidacji składniki masy likwidacyjnej lub upadłościowej w postaci środków pieniężnych, środków trwałych (wg wartości wyceny), pozostałych środków trwałych, materiałów

140

030

Przekwalifikowanie długoterminowych aktywów finansowych do krótkoterminowych aktywów finansowych

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów.

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.
Konto 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn konta 071 zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych.


Na stronie Wn konta 071 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):


Wn

Ma

Rodzaj operacji

071

800


011,020

011


Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wycofanych z eksploatacji

Wartość netto071

800

Urzędowe zmniejszenie wartości umorzenia na skutek zmniejszenia wartości środków trwałych w wyniku aktualizacji.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się w szczególności ( w korespondencji z kontami ):
Wn

Ma

Rodzaj operacji

400

071

Naliczone za okres umorzenie podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z wykonywaną działalnością jednostki umarzanych stopniowo

011, 020
011

071

800


Dotychczasowe umorzenie otrzymanych na podstawie decyzji organu od innej jednostki lub zakładu budżetowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wartość nieumorzona800

071

Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku z aktualizacją wartości początkowej środków trwałych podlegających stopniowemu umarzaniu.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych do kont 011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 prowadzi się wspólną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.


Konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wysokości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie księgowane jest
w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn konta 072 zmniejszenia umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Na stronie Wn konta 072 ujmuje się w szczególności (w korespondencji z kontami):


Wn

Ma

Rodzaj operacji

072

013,020, 240

Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych rozchodowanych z tytułu likwidacji, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania, niedoboru lub szkody, wyłączenia z ewidencji księgowej ilościowo-wartościowej.


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna