Zakład Zagospodarowania OdpadówPobieranie 87,7 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar87,7 Kb.
      1. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
      2. Al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań
      3. SPECYFIKACJA
      4. ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

na

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV: 50800000-3 – wykonywanie napraw bieżących iokresowych przeglądów technicznych ciągników rolniczych wraz z przyczepamiI. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., al. Marcinkowskiego 11, 61 – 827 Poznań, tel.: 61 8530 813 (14), (15); fax.: 61 8530 842.
II. TRYB POSTĘPOWANIA:


  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm).

  2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1 powyżej.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług: napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami oraz rębaka należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., w zakresie zapewniającym ich pełną sprawność techniczną. Usługi będą wykonywane na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie .

 2. Okresowe przeglądy serwisowe obejmują wykonanie czynności, odpowiednich dla danej ilości przepracowanych godzin lub okresu użytkowania, określonych i opracowanych przez producentów poszczególnych ciągników, przyczep i rębaka. Szczegółowy zakres okresowych przeglądów serwisowych musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym

 3. Usługi napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych obejmują:

  1. Ciągnik Same Silver 95

  2. Ciągnik Same Iron 150

  3. Deutz Fahr Agrotron K610

  4. Ciągnik Ursus C-360

  5. Rębak Skorpion 250 SDT

  6. Przyczepa Ciągnikowa D – 732( PO 95253)

  7. Przyczepa Ciągnikowa D – 47 A (PO 96915)

  8. Przyczepa Ciągnikowa T – 646( PO 6381Y)

  9. Przyczepa Ciągnikowa T – 629 (PO 6382Y)

  10. Przyczepa Ciągnikowa PN – 70( PO 6383Y)

  11. Przyczepa Ciągnikowa T – 629 (PO 6384Y)

  12. Przyczepa Ciągnikowa – T – 654 (PO 6380Y)

  13. Przyczepa Ciagnikowa – T – 646 (PO 608YG)

  14. Przyczepa Ciągnikowa – PH - 12 (PO 743YG)

 4. Usługi napraw wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą doraźnie po ich wystąpieniu. Szczegółowy zakres naprawy musi być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym.

 5. O konieczności dokonania okresowego przeglądu serwisowego Zamawiający będzie informował Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do wykonania okresowego przeglądu serwisowego Wykonawca obowiązany jest podać jego koszt, który wymaga akceptacji Zamawiającego.

 6. Wszystkie dodatkowe nieplanowane przy okresowym przeglądzie serwisowym czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą wcześniej być uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin, częstotliwości dojazdu oraz części lub materiałów koniecznych do użycia.

 7. Części zamienne i materiały eksploatacyjne wynikające z przeprowadzanych napraw i okresowych przeglądów serwisowych niezbędne do ich wykonania dostarcza Wykonawca, muszą to być oryginalne części producenta. Części muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, którymi są katalogowe części zamienne posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części.

 9. Pod pojęciami „oryginalne części zamienne” oraz „katalogowe części zamienne” Zamawiający rozumie:

  1. „Oryginalne części zamienne” – są to części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji producenta ciągników rolniczych i przyczep, ujęte w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki ciągników rolniczych i przyczep /instrukcji użytkowania

  2. „Katalogowe części zamienne” – podzespoły i części zamienne wykonane wg. rysunku oraz dokumentacji innego podmiotu niż producent ciągników rolniczych i przyczep, wykonane przez inny podmiot aniżeli producent ciągników rolniczych i przyczep, ujęte przez producenta ciągników i przyczep w wykazie części zamiennych będących integralnym składnikiem DTR – ki ciągników rolniczych i przyczep /instrukcji użytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobów producenta przedmiotowej części zamiennej oraz posiadające świadectwo jakości wystawione przez producenta części, o parametrach nie gorszych od części oryginalnych.

 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania napraw z części powierzonych.

 11. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały eksploatacyjne wskazując w fakturze nazwę części zamiennej lub materiału eksploatacyjnego i ich producenta oraz stosując i uwidaczniając rabat w wysokości zgodnej ze złożona ofertą.

 12. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić stosowany przez siebie detaliczny cennik części, które mogą zostać lub zostały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz świadectwo jakości w odniesieniu do katalogowych części zamiennych.

 13. Usługa naprawy winna być wykonana w terminie do 5 dni licząc od chwili pozyskania informacji od Zamawiającego. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

 14. Czas przyjazdu serwisu celem dokonania naprawy do Zamawiającego do 72 godzin przez cały rok (łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy).

 15. Przed wykonaniem usługi naprawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym jej zakres oraz przedstawi kosztorys. Kosztorys musi być przedstawiony Zamawiającemu na piśmie lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email, a przystąpienie do wykonania usługi jest możliwe po jego akceptacji.

 16. Usługa okresowego przeglądu serwisowego winna być rozpoczęta w terminie do 7 dni od dnia pozyskania informacji od Zamawiającego, a zakończona w terminie do 10 dni licząc od daty pozyskania informacji od Zamawiającego.

 17. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego obowiązany będzie do przedstawienia odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które są montowane lub użyte w wykonywanych usługach.

 18. Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

 19. W przypadku naprawy cena za usługę będzie obejmowała diagnozowanie oraz usunięcie usterki. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin, dojazdu oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji oraz wszystkie materiały i części zamienne użyte do napraw w faktycznie zużytych ilościach ze wskazaniem zastosowanego rabatu, w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą.

 20. W przypadku okresowego przeglądu serwisowego cena za usługę będzie obejmowała wykonanie wszystkich czynności wymaganych przy danym przeglądzie przez producenta ciągnika, rębaka czy przyczepy. Cena usługi jest ceną brutto zawierającą koszt roboczogodzin, dojazdu oraz użytych części zamiennych i materiałów. Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać wyszczególnienie operacji oraz wszystkie użyte materiały i części zamienne w faktycznie zużytych ilościach ze wskazaniem zastosowanego rabatu, w wysokości zgodnej ze złożoną ofertą

 21. Koszt dojazdu celem wykonania usługi naprawy lub okresowego przeglądu serwisowego może być uwzględniony w odniesieniu do poszczególnej naprawy jak i przeglądu tylko jednokrotnie, bez względu na długość trwania danej usługi lub konieczności kilkukrotnego przyjazdu przez Wykonawcę w celu jej zakończenia.

 22. Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego.

 23. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonywane usługi, części zamienne montowane przez Wykonawcę oraz materiały, na okres wskazany w ofercie, zawierający się w przedziale od 6 do 24 miesięcy, chyba, że producent na części zamienne udzielił odrębnej (dłuższej) gwarancji.

 24. Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, a także okresowych przeglądów serwisowych) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba napraw/ okresowych przeglądów serwisowych, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia .

 25. Płatność będzie następować w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru usługi, przy czym Wykonawca będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dacie odbioru usługi.


IV. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 1. Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 2. Termin realizacji zamówienia upływa przed ww. datą końcową, z chwilą wydania całości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego wykonanie.


V. OFERTY WARIANTOWE ORAZ RÓWNOWAŻNE:


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie dotyczącym stosowanych części zamiennych, zgodnie z zapisami rozdziału III SIWZ.

 5. Podane w dokumentacji nazwy lub typy produktów i części mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

 6. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia, przy czym

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie, jaką część zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom oraz pod warunkiem, że Wykonawca weźmie pełną odpowiedzialność za część prac wykonanych przez podwykonawcę – Zamawiający nie dopuszcza faktur częściowych od podwykonawców.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp .
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:


 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- w tym zakresie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia tj: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej jedną główną usługę polegającą na wykonaniu przeglądu technicznego lub naprawie ciągnika rolniczego.

  3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – tj.

   • zapewnią dostępny całodobowo serwis napraw ciągników,

   • dysponują specjalistycznym sprzętem do komputerowej diagnostyki ciągników.

  4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia- tj. są ubezpieczeni w zakresie ich odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto

  5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 2. Oceny spełniania ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ, metodą „spełnia – nie spełnia”.

 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 4. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wystarczające jest aby warunki wskazane w pkt. 1.a) do d ) spełniali wspólnie.


VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGANYCH WARUNKÓW :


    1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale VII powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

  1. oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.1 - 4 i art. 44 ustawy Pzp. - wg. wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ.

  2. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – wg. wzoru z Załącznika nr 4 do SIWZ.aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  3. wykaz wykonanej a w przypadku świadczenia okresowego również wykonywanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej głównej usługi polegającej wykonaniu przeglądu technicznego lub naprawie ciągnika rolniczego wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu(ów), na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, czy została lub jest wykonywana należycie. – wg wzoru z załącznika nr 5 do SIWZ

  4. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000 PLN

  5. oświadczenie o zapewnieniu dostępnego całodobowo serwisu napraw ciągników. - wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ

  6. oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem do komputerowej diagnostyki ciągników - wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ

 1. Wykonawca składa również wypełnioną i podpisaną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg. wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ
 1. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), do reprezentowania w postępowaniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. Dokumenty określone w Rozdziale VIII pkt. 1 lit. c), d) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia (w tym wykazy) wymagane przez Zamawiającego składa się w oryginale. Jeżeli umocowanie osób podpisujących ofertę nie wynika jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wówczas do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. Odnośnie innych dokumentów Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, każdy z Wykonawców składa dokument wymieniony w pkt. 1. lit. c) . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który działa w imieniu i na rzecz każdego z tych Wykonawców, przy czym upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia musi jednoznacznie wynikać z pełnomocnictwa..

 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (a których sposób dokonania oceny spełniania został opisany przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienionych w Rozdz. VIII pkt. 1 lit. b) i c).

 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII pkt. 1 lit.c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Powyższe postanowienia SIWZ dotyczące terminu wystawienia dokumentów znajdują odpowiednie zastosowanie również w tym zakresie.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:


 1. Porozumiewanie się z pracownikami Zamawiającego odbywać się będzie w formie pisemnej (z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej). Przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji i dokumentów odbywać się będzie w formie pisemnej.

 2. Zapytania do SIWZ można kierować za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Adres e-mail: mag.pio@odpady.poznan.pl, fax: 61 8530842

 3. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania są:

 1. sprawy techniczne – Norbert Kurczyna - kierownik ds. technicznych.

 2. sprawy formalne – Łukasz Strzeżyński – referent ds. zamówień publicznych.X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium od Wykonawcy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ :
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:


 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ (wg. wzorów określonych w załącznikach do SIWZ). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i pozostałych jej załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

 3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 5. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę podpisująca ofertę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

 6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

 7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą one być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” - zaleca się, aby tego rodzaju informacje były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca winien jednocześnie wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 8. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania.

 12. Kopertę, opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem należy zaadresować do Zamawiającego w następujący sposób: koperta: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, a także oznaczyć adresem składającego ofertę oraz nazwą zadania : ”Naprawy i przeglądy ciągników rolniczych wraz z przyczepami nie otwierać przed 18.12.2015 godz. 08: 10”


XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :


    1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. , al. Marcinkowskiego 11, 61 - 827 Poznań – sekretariat pokój 13 - I piętro. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2015 r. o godz. 08:00; oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu na ich złożenie: 18.12. 2015 r. o godz. 08:10 w siedzibie Zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o., al. Marcinkowskiego 11, 61 - 827 Poznań, pokój nr 11 – I piętro.


XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:


 1. Podana w formularzu ofertowym cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ i jej załączników oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia.

 2. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi obejmować cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT. W formularzu ofertowym cenę brutto, wyznacza się korzystając ze wzoru :

B = A + (A x C)

gdzie :


A – stanowi cenę netto za przedmiot zamówienia

B – stanowi cenę brutto za przedmiot zamówienia

C – stanowi stawkę podatku VAT


 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym cenę za:

  1. koszt roboczogodziny za prace naprawcze/okresowe przeglądy serwisowe za lata 2016 - 2017, oraz średnią stawkę za cały okres obowiązywania umowy. Stawka roboczogodziny dotyczy całej ekipy bez względu na ilość osób,

  2. dojazd ekipy w celu wykonania prac naprawczych lub okresowych przeglądów serwisowych.

 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen).

 3. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:


 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

  1. Średnia cena 1 roboczogodziny ekipy za prace naprawcze/okresowe przeglądy serwisowe za lata 2016 – 2017 dla wszystkich ciągników rolniczych wraz z przyczepami i rębaka, wchodzących w skład zamówienia– 70 %

  2. Cena dojazdu ekipy w celu wykonania prac naprawczych i okresowego przeglądu serwisowego ciągników rolniczych wraz z przyczepami i rębaka, wchodzących w skład zamówienia - 10%

  3. rabat zaoferowany przez Wykonawcę od obowiązujących u niego cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw i okresowych przeglądów serwisowych - 10%okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane usługi i części zamienne montowane przez Wykonawcę oraz materiały, wyrażony w miesiącach w przedziale pomiędzy gwarancją minimalną określoną Rozdziale III punkcie 22 SIWZ (6 miesięcy), a maksymalną określoną przez Zamawiającego na 24 miesiące - 10 %
 1. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Lp) obliczoną wg poniższego wzoru:CRmin

a) CR= --------------- x 70

CRbo


CDmin


b) CD = ----------------- x 10

CDbo
Rbo

c) R= ----------------- x 10

Rmax
Gbo

d) G= ------------------ x 10

Gmax


Lp = CR+CD + R+G
 1. CR- liczba punktów za kryterium średniej ceny za roboczogodzinę dla zamówienia

 2. CRmin – najniższa średnia cena za 1 roboczogodzinę dla zamówienia wśród złożonych ofert ( w zł)

 3. CRbo – średnia cena za 1 roboczogodzinę dla zamówienia podanego w badanej ofercie ( w zł)
 1. CD- liczba punktów za kryterium ceny za dojazd dla zamówienia

 2. CDmin - najniższa cena za dojazd dla zamówienia wśród złożonych ofert, w celu wykonania okresowego przeglądu serwisowego lub dokonania naprawy

 3. CDbo – cena za dojazd dla zamówienia w badanej ofercie, w celu wykonania okresowego przeglądu serwisowego lub dokonania naprawy

 4. R - ilość punktów za kryterium rabatu zaoferowanego od obowiązujących cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw i okresowych przeglądów serwisowych.

 5. Rmax - najwyższy rabat od obowiązujących cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw i okresowych przeglądów serwisowych ( w %)

 6. Rbo - rabat od obowiązujących cen detalicznych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które będą wykorzystane do wykonania napraw i okresowych przeglądów serwisowych., w badanej ofercie ( w %)

 7. G – liczba punktów za kryterium okres trwania gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na wykonane usługi i części zamienne montowane przez Wykonawcę oraz materiały wyrażony w miesiącach w przedziale pomiędzy gwarancją minimalną określoną Rozdziale III punkcie 25 SIWZ (6 miesięcy), a maksymalną określoną przez Zamawiającego na 24 miesięcy

 8. Gmax – najdłuższy wymiar gwarancji wśród złożonych ofert

 9. GBadanej Oferty – długość gwarancji w ramach badanej oferty

 10. Lp – liczba punktów

 11. Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów


XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY:


 1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i miejscu podpisania umowy.

 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał z Zamawiającym umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

 3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może również zażądać przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.


XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.I WZÓR UMOWY:

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zawarcie umowy z podmiotami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

 1. W przypadku zmiany, w trakcie obowiązywania umowy:

  1. stawki podatku od towarów i usług,

  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednim zmianom.

 1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, kalkulację przedstawiającą wpływ zmian, o których mowa w ust. 3 pkt a – c na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję wysokości nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych kalkulacji i propozycji, w formie pisemnego aneksu do umowy.

 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

XIX. ADRES POCZTY ELEKTORNICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POROZUMIEWANIA SIĘ:
Adres e-mail : mag.pio@odpady.poznan.pl;

strona internetowa : www.odpady.poznan.pl


XX. INOFRMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


    1. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

    2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu.


XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI:


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 1 lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 1.

 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

 5. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Pzp. 

 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.


XXIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA OFERT I OCENY OFERT :


 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 4. Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek dane podane w pkt. 2 i 3.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 6. Zamawiający – działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp – poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferty, które spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
XXIV. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW:


 1. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

  4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


XXVI. POZOSTAŁE INFORMACJE :


 1. Zapytania do SIWZ przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

 2. Jeżeli Wykonawca przekaże zapytanie do SIWZ drogą elektroniczną lub faksem, Zamawiający na jego żądanie niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zapytania.

 3. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp, Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 4. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych, a zakresie nieregulowanym ww. ustawą – przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji: 1. Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem- załącznik nr.1

 2. Oświadczenie o dysponowaniu serwisem – załącznik nr 2

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

 5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

 6. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

 7. Wzór umowy – Załącznik nr 7

 8. Formularz ofertowy – załącznik nr 8

Poznań, dnia ............................ Zatwierdził Zarząd..............................................


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna