Zakład usług I robót wodnych spPobieranie 2,09 Mb.
Strona1/18
Data18.06.2018
Rozmiar2,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA SIECI ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE UJAZD , NA TERENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W OLSZOWIE - 1 ETAP

MARK-POL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „MARK-POL“ Sp. z.o.o 45-317 Opole, ul. Gustawa Morcinka 43
BIURO ZARZĄDU 45-403 OPOLE ul. Oswalda Matei 4

tel/fax (077) 455 70 45 kom. 597 160 653
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV 45231300-8 Kod CPV 45247270-3)

Nazwa i adres obiektu

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz


z uzyskaniem właściwych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zlokalizowanych w gminie Ujazd, na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Olszowie – 1 etap”.
Inwestor: Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd

Zleceniodawca: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice

Umowa: Umowa na wykonanie prac projektowych z dnia 14.10.15
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA INWESTYCJA :

Obręb: Zimna Wódka ark.1

4/9;5/3; 22/9; 25/4; 25/6; 26/4; 26/5; 26/6; 26/7; 26/8; 26/9; 26/10; 26/14; 28/4; 22/8; 22/6; 25/5; 26/1; 27/4; 26/15; 30/2; 30/3; 3/6; 4/10; 5/4; 26/11; 29/8; 29/10; 29/26; 30/1; 1/8; 1/9; 3/12; 3/13; 3/14; 29/18

Obręb: Zimna Wódka ark.3

338/4; 339/2; 336/2

Obręb: Olszowa ark.3

266/2; 266/5; 266/8; 266/14; 266/15

Oświadczenie

Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami , normami i jest kompletne z punktu widzenia celu , któremu ma służyć


Funkcja

Imię i nazwisko

Specjalność

Nr uprawnień


Data i podpisSporządzający Specyfikację


inż. Zofia Golińska

Budownictwo wodno melioracyjne

158/76/Op.
Egz.1

MARZEC 2016

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


dla zad. p.n.:
BUDOWA SIECI ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE UJAZD, NA TERENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W OLSZOWIE - 1 ETAP

Kod CPV 45000000-7, 45231300-8

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów dotyczące sposoby wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach przedmiaru zaliczanego do dokumentacji projektowej. Konieczność sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wynika z tekstu Ustawy o zamówieniach publicznych według obwieszczenia Prezesa RN z 3 lipca 1998 roku (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz.773).W ustawie tej wprowadzono przepis stwierdzający, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Pojęcie specyfikacja techniczna zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw kosztorysu inwestorskiego (DZ.U. z 1999 r. Nr 26, poz.239).Specyfikacja techniczna wymagana przy zamówieniach publicznych w gospodarce rynkowej stanowi nieodzowną część umowy o roboty budowlane , z reguły opracowaną przez inwestora. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określony został w Rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (DZ.U z 2004 r. Nr 202, poz.2072)

SPIS TREŚCI

STR.


 1. INFORMACJA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I DBIORU ROBÓT........................................................................................................................3-8

 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.................................................................................................9-24

 1. WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ................................................................................25-25

 2. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE..................................................................36-31

 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE................................................................................................................32-34

 4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.............. 35-39

 5. ROBOTY ZIEMNE – USUWANIE HUMUSU.................................................................................40-42

 6. ROBOTY ZIEMNE I ROBOTY ODWODNIENIOWE...................................................................43-51

 7. ROBOTY ZIEMNE -ZAGOSPODAROWANIE TERENU..............................................................52-55

 8. BUDOWY SIECI ODPROWADZANIA WÓD OPAD.....................................................................56-80

 9. ROBOTY KONSTRUKCYJNE.................................................................................................81-87

 10. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-0 , A-I, A-II,................................................................88-92

 11. WYLOTY I WLOTY KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH.......................................................................93-96

 12. ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE.........................................................................................97-112

 13. ROBOTY KAFAROWE....................................................................................................................113-117

 14. DROGA TECHNOLOGICZNA - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGĘSZCZANIEMPODŁOŻA ORAZ FORMOWANIE I ZAGĘSZCZENIEM

Z ZAGĘSZCZENIEM POBOCZY............................................................................................118-121 1. DROGI TECHNOLOGICZNE - WARSTWY ODSĄCZAJĄCE, PODSYPKA PIASKOWA...122-126

 2. DROGA TECHNOLOGICZNA - ROWKI POD KRAWĘŻNIKI I ŁAWY BETONOWE.........127-129

 3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE ..........................................................................................................130-133

 4. ZBIORNIKI RETENCYJNO-CHŁONNE.......................................................................................134-161

 5. OGRODZENIA.........................................................................................................................162-164

 6. DROGA TECHNOLOGICZNA-NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ.....................................................................................................165-169

 1. PREFABRYKOWANE SCHODY SKARPOWE...........................................................................170-173NFORMACJA OGÓLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wspólny Słownik Zamówień

(Kod CPV 45231300-8, Kod CPV 45247270-3)
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


  1. Nazwa inwestycji

BUDOWA SIECI ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE UJAZD , NA TERENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W OLSZOWIE - 1 ETAP”

  1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
   1. Inwestor.

Gmina Ujazd , 47-143 Ujazd , ul. Sławięcicka 19
   1. Wykonawca robót.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu.
   1. Zleceniodawca.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 421.3. Podstawa opracowania ST.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania jak w p.1.1 została opracowana w oparciu o następujące materiały :

-projekt wykonawczy pn:BUDOWA SIECI ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE UJAZD , NA TERENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W OLSZOWIE - 1 ETAP

 • kosztorys inwestorski

 • przedmiar robót 1. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.
  1. Lokalizacja

Inwestycja przebiega przez szereg działek :
Obręb: Zimna Wódka działki nr:

4/9;5/3; 22/9; 25/4; 25/6; 26/4; 26/5; 26/6; 26/7; 26/8; 26/9; 26/10; 26/14; 28/4; 22/8; 22/6; 25/5; 26/1; 27/4; 26/15; 30/2; 30/3; 3/6; 4/10; 5/4; 26/11; 29/8; 29/10; 29/26; 30/1; 1/8; 1/9; 3/12; 3/13; 3/14; 29/18

Obręb: Zimna Wódka działki nr:

338/4; 339/2; 336/2

Obręb: Olszowa działki nr:

266/2; 266/5; 266/8; 266/14; 266/15


  1. Zakres prac.

Zakres prac obejmuje wykonanie:
1.ETAP I - PROJEKT: ROZBUDOWA ZBIORNIKA NR 3

Sieć kanalizacji deszczowej

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1200/135 L=55m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 500/65 L=21m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 400/55 L=6m

Razem: 82m
Studnie kanalizacji deszczowej

DN2000mm - typ centryczna -2 szt.

DN1000mm- typ styczna -1 szt.

DN1000mm- typ centryczna -2 szt.


Wloty kanalizacji deszczowej

DN 1200mm -1 szt.

DN 1200mm -1 szt.

DN 1200mm -1 szt.


Wylot kanalizacji deszczowej

DN 400mm - 1 szt.

Studnia osadnikowa DN1500 mm - 1 szt.

Zasuwa wrzecionowa - 1 szt.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i bypassem 15/150 Dz 1800 - 1 kmpl.
Zbiornik chłonno retencyjny nr 3 F=5170 m2
Ogrodzenie panelowe H-1,80m zbiornik autostrada -326m
Droga technologiczna z kostki brukowej 494,35 m2

Krawężniki drogowe 30x15x100 - 308 m


Umocnienie skarp zbiornika płyty ażurowe- 2480,80m2

Warstwa separacyjna z geowłókniny Typar 37 - 2480,80 m2

Filtr piaskowo - żwirowy w dnie zbiornika gr. 0,5 m - 1762,06 m2/881,03 m3

Krawężniki w dnie zbiornika 2x30x100 mm - 253,82m


2.ETAP II- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ ŁĄCZĄCEJ ZBIORNIK NR 3

ZE ZBIORNIKIEM "RONDO"

Sieć kanalizacji deszczowej

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1200/135 L=48m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 800/90 L=46m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 600/75 L=150m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 400/55 L=368m

Razem:715 m


Studnie kanalizacji deszczowej
DN2000mm - typ centryczna -2 szt.

DN1500mm- typ centryczna -1 szt.

DN1200mm- typ centryczna -1 szt.

DN1000mm - typ centryczna -8 szt.

DN1000mm- typ styczna -3 szt.

.
3.ETAP III- PROJEKT ROZBUDOWY ZBIORNIKA "RONDO"


Sieć kanalizacji deszczowej

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 800/90 L=44m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 500/65 L=4m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 300/55 L=15m

-Rura PCV-U (lite) klasy S, SN8 200/5,9mm,

-przebudowa istniejącej Ks

długość fabryczna L=6m z kielichem i uszczelką L=16m

Razem:L=44+4+15+16=79m
Studnie kanalizacji deszczowej
DN1200mm- typ centryczna -1 szt.

DN1000mm - typ centryczna -3 szt.

DN1200mm- typ centryczna (wypadowa z osadnikiem) -1 szt.
Wloty kanalizacji deszczowej

DN 1200mm -1 szt.

DN 800mm -1 szt.

DN 500mm -1 szt.

DN 3500mm -1 szt.
Wyloty kanalizacji deszczowej

DN 600mm -1 szt.


Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i bypassem 140/1400 - 1 kmpl.
Zbiornik chłonno retencyjny "Rondo" F=4104 m2
Ogrodzenie panelowe H-1,80m zbiornik autostrada -274m
Droga technologiczna z kostki brukowej 656,65 m2

Krawężniki drogowe 30x15x100 - 245,30 m


Umocnienie skarp zbiornika płyty ażurowe- 2480,80m2

Warstwa separacyjna z geowłókniny Typar 37 - 2480,80 m2

Filtr piaskowo - żwirowy w dnie zbiornika gr. 0,5 m - 2683,74m2/1341,87 m3

Krawężniki w dnie zbiornika 2x30x100 mm - 213,24m


4.ETAP IV- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ ŁĄCZĄCEJ ZBIORNIK "RONDO"

ze ZBIORNIKIEM NR 4


Sieć kanalizacji deszczowej

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

klinową Dz1400/160 L=86m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1200/135 L=100m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1000/120 L=76m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 900/110 L=85m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 700/80 L=69m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 600/75 L=115m

Razem: 86+100+76+85+69+115=531m


Studnie kanalizacji deszczowej
DN2000mm- typ centryczna -5 szt.

DN1200mm - typ centryczna -2 szt.

DN1000mm- typ centryczna -2 szt.

DN1000mm - typ styczna -5 szt.


5.ETAP V- PROJEKT ROZBUDOWY ZBIORNIKA NR 4 oraz KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDŁUŻ ul. AMERYKAŃSKIEJ
Sieć kanalizacji deszczowej

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1200/135 L=26m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz1000/120 L=383m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 800/90 L=147m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz 500/65 L=14m

-Rura żelbetowa Klasy A z uszczelką

zintegrowaną Dz. 300/55 L=54m

Razem: 26+383+147+14+54=624m


Studnie kanalizacji deszczowej
DN1500mm- typ centryczna -11szt.

DN1200mm - typ centryczna -4 szt.

DN1000mm- typ centryczna -1 szt.

DN1200mm - typ centryczna (wypadowa z osadnikiem) -3 szt.


Wloty kanalizacji deszczowej

DN 1400mm -1 szt.

DN 1200mm -1 szt. (dla przepustu)

DN 1000mm -1 szt.

DN 300mm -1 szt.
Wyloty kanalizacji deszczowej

DN 1200mm -1 szt (dla przepustu)

DN 500mm -2 szt
Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i bypassem 150/150 DW 1500 - 1 kmpl.
Zbiornik chłonno retencyjny Nr 4 F=13886 m2
Ogrodzenie panelowe H-1,80m zbiornik autostrada -612m
Droga technologiczna z kostki brukowej 2217,37 m2

Krawężniki drogowe 30x15x100 - 1202,37 m


Umocnienie skarp zbiornika płyty ażurowe- 4001,10 m2

Warstwa separacyjna z geowłókniny Typar 37 - 4001,10 m2

Filtr piaskowo - żwirowy w dnie zbiornika gr. 0,5 m - 7793,54m2/3896,77 m3

Krawęzniki w dnie zbiornika 20x30x100 mm - 401,55m


6.ETAP VI- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ ŁĄCZĄCEJ ZBIORNIK NR 4 ZE ZBIORNIKIEM

"AUTOSTRADA" wraz z pompownią wód deszczowych

-KANALIZACJA DESZCZOWA TŁOCZNA (Rurociąg 1)
-Rura Dz 280/16mm PE-100, SDR 17, PN10 L=404m

-Rura PE-100 , SDR17, PN100 DZ.400/23,7 mm L=89m przewiertowa


Studnia odpowietrzająca DN2000 mm- 1 szt.

Studnia odwadniająca DN2000 mm- 1 szt.


Przepompownia wód deszczowych DN3000mm z komorą zasuw i wyposażeniem - 1 kmpl.
Zasilanie elektryczne przepompowni wód opadowych - KSSE

Olszowa - 1 kmpl.


7.ETAP VI- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ ŁĄCZĄCEJ ZBIORNIK NR 4 ZE ZBIORNIKIEM

"AUTOSTRADA" wraz z pompownią wód deszczowych

-KANALIZACJA DESZCZOWA TŁOCZNA (Rurociąg 2)
-Rura Dz 280/16mm PE-100, SDR 17, PN10 L=404m

-Rura PE-100 , SDR17, PN100 DZ.400/23,7 mm L=89m przewiertowa


Studnia odpowietrzająca DN2000 mm- 1 szt.

Studnia odwadniająca DN2000 mm- 1 szt.


Przepompownia wód deszczowych DN3000mm z komorą zasuw i wyposażeniem - 1 kmpl.
8.ETAP VII- PROJEKT ZBIORNIKA RETENCYJNO - CHŁONNEGO "AUTOSTRADA"
Wloty kanalizacji deszczowej

DN 400mm -2 szt.


Zbiornik chłonno retencyjny "Autostrada" F=3482 m2
Ogrodzenie panelowe H-1,80m zbiornik autostrada -291m
Droga technologiczna z kostki brukowej 321 m2

Krawężniki drogowe 30x15x100 - 220m


Umocnienie skarp zbiornika płyty ażurowe- 1570,45 m2

Warstwa separacyjna z geowłókniny Typar 37 - 1570,45 m2

Filtr piaskowo - żwirowy w dnie zbiornika gr. 0,5 m - 1510.32 m2/755,16 m3

Krawężniki w dnie zbiornika 20x30x100 mm - 208,40m.ST 00.00.00 CPV 45000000-7 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

CPV 45000000-7


1. Wstęp


  1. Przedmiot ST 00.00.00

Specyfikacja Technicznej odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót sieci odprowadzenia wód opadowych z terenów inwestycyjnych , które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:


BUDOWA SIECI ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENÓW INWESTYCYJNYCH KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ, ZLOKALIZOWANYCH W GMINIE UJAZD , NA TERENIE STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W OLSZOWIE - 1 ETAP
1.1.1. Roboty winne zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót, niniejszą specyfikacją oraz normami i warunkami wykonania i odbioru, a także wytycznymi producentów elementów sieci kanalizacyjnej.


  1. Zakres stosowania ST 00.00.00

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
  1. Zakres robót objętych ST 00.00.00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych specyfikacjami wymienionymi w informacjach ogólnych pkt. 1.3


1.4. Określenia
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1 Określenia podstawowe
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazu­je loka­lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania ro­bót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja­mi Technicznymi, zaakcep­towane przez Inspektora nadzoru .
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego ze­szyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaist­niałych w czasie wykonywania zadania bu­dow­lanego, reje­strowa­nia dokonywanych odbiorów robót, prze­ka­zywania poleceń i innej korespondencji technicz­nej po­mię­dzy Inspektorem nadzoru, Wy­konawcą i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upo­waż­niona do kierowania robotami i do występowania w jego imie­niu w sprawach realizacji zamówienia
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, sta­no­wiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technolo­gicz­ną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywa­nych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może pole­gać na wykonywaniu robót związanych z budową, moderni­zacją, u­trzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elemen­tu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier) - jest to osoba, która chroni na  budowie interesy inwestora, czyli dbać o jakość wykonywanych prac.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:- reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna