Zakład Techniki Medycznej


Zgodny jest z wykazem w rachunku zysków i stratPobieranie 0,61 Mb.
Strona2/2
Data28.01.2018
Rozmiar0,61 Mb.
1   2

Zgodny jest z wykazem w rachunku zysków i strat .Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.”….-art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Spółka w nocie nr 15 w informacji dodatkowej stwierdziła, że nie występują pozycje powodujące konieczność tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Rezerwy na świadczenia emerytalne


Wyszczególnienie

za rok 2006

Za rok 2007

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

36,0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowe

- krótkoterminowe


32,0

32,0


0,00

36,0

36,0


0,00

Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

Razem rezerwy na zobowiązania

32,0

36,0

Obejmuje rezerwy na zobowiązania z tytułu odpraw należnych pracownikom z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Kwota zobowiązania (saldo konta 842-1) na 31.12.2007 roku wynosi 36 309,70 zł. Koszty utworzonej rezerwy obciążyły pozostałe koszty operacyjne w 2007 roku o kwotę 4 573,70 zł ( BO 31 736,00 + 4 573,70 zł= 36 309,70 zł).
2.1. Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne
Zmiany w rezerwach na świadczenia emerytalne i podobne


Wyszczególnienie

Kwota

Stan na 01.01.2007

31 736,00

Zawiązanie rezerwy na przewidywane świadczenia

4 573,70

Stan na 31.12.2007

36 309,70

Zgodnie z MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” , jeżeli producent zobowiązuje się przy sprzedaży usunąć wady produktu (ma obowiązek dokonania napraw produktów objętych gwarancją) powinien utworzyć rezerwę na naprawy gwarancyjne na podstawie poprzednich doświadczeń. W związku z tym Zarząd złożył biegłemu oświadczenie, że w ostatnim okresie nie wystąpiły reklamacje od odbiorców.

3. Zobowiązania z tytułu leasingu
Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

Wobec pozostałych jednostek

0,00

29,0

a)kredyty i pożyczki

0,00

0,00

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c)inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d)inne

0,00

29

Razem

0,00

29,0Obejmuje:

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego w kwocie 51 847,67 zł Umowa leasingu Nr FON/BY/47109/2007 z dnia 14.06.2007 roku z opcją zakupu do dnia 11.07.2010 roku w Część długoterminowa tj. powyżej 12 miesięcy obejmuje kwotę 29,0 tys. zł.
III. Zobowiązania krótkoterminowe


Obejmuje:


Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

1) zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych

0


0

2) Kredyty i pożyczki

0

195,0

3) Zobowiązania handlowe

196,0

1 174,0

4) Zobowiązania pozostałe

112,0

984,0

5) Zobowiązania z tytułu leasingu

0

23,0

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0

0

Razem

308,0

2 376,0

2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe:

Obejmują:

- pożyczki wobec jednostek powiązanych 100,0 tys. zł

- pożyczki wobec pozostałych jednostek 95,0 tys. zł

- razem kredyty i pożyczki: 195,0 tys. zł

2.1. Pożyczki wobec jednostek powiązanych w kwocie 100,0 tys. zł

- Umowa pożyczki z dnia 01.12.2007 roku pomiędzy FON S.A. , a FON „Development”

Sp. z o.o. na kwotę 49 500,00 zł. Termin spłaty ustalono na 31.12.2008 roku.

Odsetki ustalono w wysokości 10% w skali roku płatne nie później niż w dniu

31.12..2008 roku. (konto 249-1-308).

- Umowa pożyczki z dnia 01.12.2007 roku pomiędzy FON S.A. , a FON

„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” Sp. z o.o. na kwotę 49 500,00 zł. Termin spłaty

ustalono na 31.12.2008 roku. Odsetki ustalono w wysokości 10% w skali roku płatne

nie później niż w dniu 31.12..2008 roku. (konto 249-1-309).

2.2. Pożyczki wobec pozostałych jednostek 95,0 tys. zł

- pożyczka Łączkowska Ewa (konto 262-2-316) 95,0 tys. zł
Cesja wierzytelności z dnia 19.11.2007 roku dotycząca umowy pożyczki w kwocie 100 000,00 zł udzielonej spółce dnia 17.07.2007 roku przez Pana Artura Łukasza Zielińskiego nabytej przez Panią Ewę Łączkowską.

Pożyczka w kwocie 95 797,23 zł została w całości spłacona w styczniu 2008 roku.

3. Zobowiązania handloweWyszczególnienie

31.12.2006 rok

31.12.2007 rok

Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

196,0

1 174,0

do 12 miesięcy

196,0

1 174,0

powyżej 12 miesięcyZobowiązania handlowe

196,0

1 174,0

Zobowiązania z tytułu dostaw usług obejmują:

- rozrachunki z dostawcami krajowymi (konto 202) 1 167 838,23 zł

- dostawy niefakturowane- rozl. zakupu materiałów (konto 301-2-3) 4 393,77 zł

- dostawy niefakturowane – rozl. zakupu usług (konto 303-2) 2 073,46 zł

-razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1 174 305,46 zł


4. Zobowiązania pozostałe


Wyszczególnienie

31.12.2006 rok

31.12.2007 rok

Z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

69,0

420,0

Z tytułu wynagrodzeń

43,0

97,0

Z tytułu leasingu

0,0

23,0

inne

0,0

467,0

Zobowiązania pozostałe

112,0

1 007,0

4.1.Zobowiązania z tytułu podatków ,ceł ,ubezpieczeń

społecznych

- podatek dochodowy od osób fizycznych (konto 220-2) 29 774,00 zł

- zobowiązanie z tytułu składek ZUS (konto 220-3) 349 433,64 zł

- podatek od nieruchomości (konto 220-5) 36 090,92 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie (konto 220-5) 4 262,33 zł

- razem z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 419 560,89 zł

4.1.1.Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 29 774,00 zł obejmuje podatek

(konto 220-2) należny:

- za październik 2007 rok (umowa o dzieło Szymański) 190,00 zł

- za listopad 2007 rok 960,00 zł

- za grudzień 2007 rok 8 891,00 zł

- podatek od wynagrodzeń za 2007 rok wypłaconych w I,II.2008 r. 19 733,00 zł

-razem: 29 774,00 zł

4.1.2.Należne składki dla ZUS wynoszą za 2007 r.:


- zobowiązanie deklaracja za grudzień 2007 rok DRA 01.12.2007 56 678,55 zł

- zobowiązania bieżące płatne w 2008 roku 52 868,48 zł

- zobowiązanie za VI,VII,VIII,IX,X,XI.2007 rok (przeterminowane) 239 886,61 zł

Razem zobowiązanie z tytułu składek ZUS 349 433,64 zł

4.2. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 96 751,64 zł

dotyczą:


- rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń (konto 230) 88 787,64 zł

wypłaconymi w 2008 roku

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń RADA NADZORCZA (konto 231) 7 964,00 zł

-razem: 96 751,64 zł

Pozycja bilansowa prawidłowa.

4.3 Zobowiązania inne w kwocie 466 990,30 zł

obejmują:
- inne rozrachunki z pracownikami (konto 234) 498,96 zł

- rozrachunki z udziałowcami i akcjonariuszami (konto 241) 450 000,00 zł

- pozostałe (konto 249-2) 16 491,34 zł

- razem 466 990,30 zł


4.3.1 Rozrachunki inne dotyczą wpłat na emisję akcji serii G Akt notarialny Rep. A 5695/2007 z dnia 15.12.2007 roku ,która nie doszła do skutku i dotyczy wpłat od:

- Krzysztof Chiszberg 50 000,00 zł

- Investment Friends SA 100 000,00 zł

- Igor Gasiorowski 100 000,00 zł

- Paweł Grajewski 200 000,00 zł

- razem 450 000,00 zł
W wyjaśnieniach złożonych biegłemu, Jednostka potwierdza, że zaliczki nie będą zwracane, gdyż Spółka nie odstąpiła oficjalnie od planów emisyjnych akcji, ale też nie określa jaki mają charakter powyższe zobowiązania.
4.3.2. Pozostałe to:
-PZU ŻYCIE (konto 249-2-110) 850,00 zł

-Komornik sądowy (konto 249-2-244) 15 641,34 zł

-razem 16 491,34 zł

IV. Rozliczenia międzyokresowe nie występująVII. Pozycje kształtujące wynik finansowy brutto i netto.
Spółka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej:
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi


Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i mater.

767

3084

- od jednostek powiązanychPrzychody netto ze sprzedaży produktówPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
305

Razem:

767

3 389Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

obejmują:

Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

- jednostkom powiązanymKoszt wytworzenia sprzedanych produktów

945

4151

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
297

Koszty sprzedaży

26

2

Koszty ogólnego zarządu

227

745

Razem:

1 198

5 195

Poniesione koszty zostały prawidłowo zakwalifikowane i odniesione do właściwego okresu.Pozostałe przychody i koszty operacyjne

W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych ujęte są przychody i koszty nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki i wpływające na wynik finansowy.
Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Inne

1

0

Razem

1

0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych:

Pozostałe koszty operacyjne


Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

-

-

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:

- odpisy aktualizujące należności0

0


127

127


Inne koszty operacyjne, w tym:
-utworzone rezerwy


2
32

34
5

Razem

34

166


Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe

Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

-od jednostkach powiązanych0

0

Odsetki, w tym:

- odsetki od kredytów, pożyczek i lokat

- odsetki otrzymane i należne


21

2

Zysk ze zbycia inwestycji

102

0

Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

Przychody ze sprzedaży wierzytelności

15

0

Razem

138

2

Koszty finansowe
Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych2

14

Inne, w tym:

- różnice kursowe

- koszty emisji akcji

- inne


371

1

3673

126

67

4019

Razem

373

140Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

Podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Wyszczególnienie

rok 2006

rok 2007

Zysk /Strata brutto

-699

-2110

Podatek dochodowy

0,00

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0,00

0,00

Zysk/Strata netto

-699

-2110

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego za rok 2007Lp

Wyszczególnienie

Kwota

a)

Strata brutto

-2110

b)

Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów(+)

280


c)

Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (+)

170


k)

Podstawa opodatkowania- strata

-1660

l)

Podatek

0,00

VIII. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie z działalności Jednostki zostało sporządzone zgodnie z art.49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 październik 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i nie są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.


Sprawozdanie z przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z art. 48b

Wykazuje ono zmianę środków pieniężnych tj. spadek –537,00tys. zł.

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone zostało zgodnie z art. 48a.

Zdarzenia po dacie bilansu.

Nie występowały zdarzenia , które miałyby wpływ na dane sprawozdawcze za rok

badany i na kontynuację działalności Jednostki w przyszłości.
  1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA`

W wyniku badania sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych ustalono, że

bilans na 31.12.2007 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

7 213,00 tys. zł, a rachunek zysków i strat zamyka się stratą netto

/-/ 2 110,00 tys. zł


  1. PERSPEKTYWY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za 2007 r. i analizy sytuacji finansowej, majątkowej wynika, że kontynuacja działalności jest zagrożona.

Spółka nadal generuje straty i w 2007 roku suma strat roku bieżącego i nie pokryte straty z lat ubiegłych w wysokości – 17 630,0 tys. zł przewyższają kapitał zapasowy w kwocie 7 422,0 tys. zł, oraz ponad 68,4% kapitału podstawowego, który wynosi 14 930,0 tys. zł. Należy nadmienić, ze zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) nakazuje cyt. …” Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącego dalszego istnienia spółki.”….

Wskaźnik bieżącej płynności jako podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa do spłacania wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnianie posiadanych zasobów majątku obrotowego do zobowiązań bieżących ukształtował się w 2007 r. na bardzo niskim poziomie w stosunku do wskaźnika optymalnego ( optymalny w granicach od 1,5 do 2,0) t.j. 0,94.

Drugi ze wskaźników płynności ,wskaźnik szybkiej płynności , który powinien kształtować się na poziomie jedności kształtował się w 2007 r. na poziomie 0,65 i jest również niższy od wskaźnika optymalnego. Trzeci z omawianych wskaźników płynności pozwala jednostce pokryć zobowiązania bieżące z najbardziej płynnych aktywów obrotowych( tj. środków pieniężnych) w 7% w 2007 roku. Niski poziom omawianych wskaźników świadczy o poważnych trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa, a nawet o jego niewypłacalności.  1. INFORMACJA KOŃCOWA

Raport zawiera 33 strony kolejno ponumerowane.

Każdą ze stron biegły oznaczył parafując ją skrótem podpisu obok nr strony.
Integralną część Raportu stanowią:


  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

  2. bilans na dzień 31.12.2007 r.,

  3. rachunek zysków i strat za 2007 r.,

  4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

  5. rachunek przepływów pieniężnych,

  6. noty do jednostkowego sprawozdania finansowego,

  7. sprawozdanie z działalności

Kraków, dnia 02.06.2008 r.


Biegli rewidenci badający sprawozdanie

z ramienia AUXILIUM,

która zawarła umowę o badanie
Anna Kuza

Biegły rewident

Wpisany na listę biegłych rewidentów pod

nr 10473/7681

Hanna Kozak

Biegły rewident

Wpisana na listę biegłych rewidentów pod

nr 10641/7772
1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna