Zakład Techniki MedycznejPobieranie 0,61 Mb.
Strona1/2
Data28.01.2018
Rozmiar0,61 Mb.
  1   2


F O N

SPÓŁKA AKCYJNA


85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 83

Raport


uzupełniający opinię

z badania sprawozdania finansowego

sporządzonego na dzień 31.12.2007 roku

SPIS TREŚCI
Nr STR

A. CZĘŚĆ OGÓLNA 3

I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 3

II. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie 5

B. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 6

I. Analiza bilansu i rachunku zysku i strat- analiza pozioma i pionowa 6

1. Dane w ujęciu syntetycznym 6

2.. Analiza wskaźnikowa 8

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 11

I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg 11

II. System kontroli wewnętrznej 12

III. Inwentaryzacja 12

IV. Ciągłość bilansowa 12

V. Kontrole zewnętrzne 12

VI. Charakterystyka poszczególnych grup bilansu oraz kompletności ich ujęcia 13

VII. Pozycje kształtujące wynik finansowy brutto i netto 29

VIII. Dodatkowe informacje i objaśnienia 31

D. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA 32

E. PERSPEKTYWY KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 32
F. IFORMACJA KOŃCOWA 32

RAPORT


z badania sprawozdania finansowego za 2007 rok FON S.A. 85-005 Bydgoszcz

ul. Gdańska 83 uzupełniający opinię .
 1. CZĘŚĆ OGÓLNA
I. Dane identyfikujące badaną jednostkę.


  1. Nazwa, forma prawna

Jednostka badana jest przedsiębiorstwem działającym pod nazwą FON Spółka Akcyjna.  1. Podstawa prawna działalności

FON Spółka Akcyjna założona została aktem notarialnym Rep. A 2924/1998 z dnia

20 maja 1998 r. Czasokres działalności jednostki nie jest określony.


  1. Organy spółki przedstawiają się następująco:


Zarząd- Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

W 2007 Zarzad Spółki składał się z następujących osób:

Andrzej Pioch - Członek Zarządu w okresie 01.01.2007 r. do 28.02.2007 r.

Krzysztof Kania - Członek Zarządu w okresie 01.03.2007 r. do 13.02.2008 r.


W dniu 28.02.2007 roku Uchwałą nr 10/II/2007 Rada Nadzorcza odwołała Pana Andrzeja Piocha z funkcji Członka Zarządu „FON” S.A. Uchwałą nr 11/II/2007 z dnia 28.02.2007 roku Rada Nadzorcza powierzyła Panu Krzysztofowi Kani funkcję Członka Zarządu „FON” S.A. jako jedynego Członka Zarządu. W dniu 13.02.2008 roku Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Członka Zarządu Pana Krzysztofa Kani z dniem 14.02.2008 roku. Uchwałą Nr 2/II/2008 z dnia 13.02.2008 roku Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jana Wyrębkowskiego. Pan Jan Wyrębkowski funkcję Prezesa Zarządu pełni od dnia 15.02.2008 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze.
Prokurenci- 30.03.2007 roku został odwołany prokurent Pan Roman Janowicz. Z dniem 02.04.2007 roku na prokurenta Spółki powołana została Pani Monika Górkiewicz.
Rada Nadzorcza – w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Aktem notarialnym Rep. A nr 2545/2007 z dnia 15.02.2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
odwołało następujących członków Rady Nadzorczej:

Pana Tomasza Tuora – Uchwała nr 4

Pana Marka Davida Stępnia – Uchwała nr 5

Pana Piotra Koniecznego – Uchwała nr 6

Pana Marka Milczarka – Uchwałą nr 7
powołało następujących członków Rady Nadzorczej:

Pana Marka Piontkowskiego – Uchwała nr 8

Pana Mariusza Patrowicza – Uchwała nr 9

Pana Wojciecha Hetkowskiego – Uchwała nr 10

Pana Krzysztofa Piotrowskiego – Uchwałą nr 11

Pana Rafała Świstuna – Uchwała nr 12

Pana Arkadiusza Sarana – Uchwałą nr 13

Panią Małgorzatę Patrowicz – Uchwałą nr 14
1.4. Powiązania z innymi jednostkami

Na dzień bilansowy Spółka posiada: • 100 % udziałów w „FON PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH” Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 83,

 • 100 % udziałów w FON DEVELOPMENT Sp. z o.o. Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 83.1.5. Przedmiot działalności

Spółka w 2006 r. rozpoczęła produkcję konstrukcji stalowych.

Szczegółowy przedmiot działalności przedstawia wpis do KRS nr 0000028913.
1.6. Siedziba jednostki

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 83.


Dnia 25.05.2007 roku Sad Rejonowy w Warszawie zarejestrował zmianę siedziby

Spółki na miasto Bydgoszcz będącej wynikiem podjętej Uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15.02.2007 roku.
1.7. Rejestracja podatkowa i statystyczna
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Siedziba sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 09.04.2008 rok
Nr KRS: 000028913
Poprzedni: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.07.2001 roku


Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Cieszynie w dniu 08.06.1993 r. NIP: 548-007-58-44.


Rejestracja w Urzędzie Statystycznym
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy w dniu 15.06.2007 r. REGON: 070009914
1.8 Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał podstawowy „FON” S.A. w Bydgoszczy na dzień bilansowy wynosi 14 930 403,50 złotych i dzieli się na 1 493 040 350 równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości 0,01 zł.

W/w kwota kapitału zakładowego wykazana została w wysokości określonej w statucie spółki i wpisanej do rejestru sądowego , zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

1.9. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie wynosiło 76 osób.


1.10. Księgowość Spółki
Księgowość Spółki prowadzona jest przez Kancelarię Biegłego Rewidenta „GALEX” Jan Gałuszka z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 27 , NIP 548-132-43-09 zgodnie z Umową z dnia 05.05.2003 roku na czas nieokreślony.
II. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie.
2.1. Przedmiot badania:

Przedmiotem niniejszego badania jest sprawozdanie finansowe za 2007 rok

FON S.A. obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 213,0 tys. zł

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

wykazujący stratę netto /-/2 110,0 tys. zł

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do

31.12.2007 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę

/-/2 060,0 tys. zł

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący zmniejszenie środków

pieniężnych o kwotę /-/537,0 tys. zł

6) noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

7) sprawozdanie z działalności.


  1. Informacje o sprawozdaniu finansowym jednostki za poprzedni rok

obrotowy.


Sprawozdanie finansowe za poprzedzający badany rok obrotowy tj. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. było badane przez EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. GRUPA FINANS- SERVIS z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Wrzosowej 23 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 181. Wydana opinia nie zawierała zastrzeżeń.

Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A Nr 2990/2007 z dnia 30.06.2007 roku sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FON” S.A., natomiast Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FON” S.A. uchwaliło pokrycie straty netto za 2006 w wysokości 699 tys. złotych z zysków lat następnych.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał dnia .....2007 roku do KRS 0000028913 wzmiankę o złożeniu sprawozdania finansowego za 2006 rok. Sprawozdanie finansowe za 2006 rok „FON” S.A. nie zostało złożone i opublikowane w Monitorze Polskim B.

W dniu 13.07.2007 roku zostało również złożone sprawozdanie finansowe za 2006 rok wraz z korektą CIT-8 za 2006 rok w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.
2.3. Informacja o badaniu sprawozdania.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonała Rada Nadzorcza „FON” S.A. Uchwałą nr 1 z dnia 28 marca 2008 roku.

Badanie zostało przeprowadzone przez Kancelarię Biegłych Rewidentów„AUXILIUM” S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al. Pokoju 84 wpisaną na listę pod numerem 293 , a w jego imieniu badanie przeprowadzili Anna Kuza wpisana do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10473/7681, oraz Hanna Kozak wpisana na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10641/7772. Zarówno podmiot uprawniony , jak i przeprowadzając w jego imieniu badanie biegli rewidenci stwierdzają , że pozostają niezależni od badanej Jednostki .

Zgodnie z umową nr 282/08 z dnia 31.03.2008 roku badanie przeprowadzono w siedzibie biura Biegłego Rewidenta „GALEX” Jan Gałuszka z siedzibą 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 27 prowadzącego księgi rachunkowe „FON” S.A. z Bydgoszczy w okresie od 17 kwietnia 2008 roku do 29 maja 2008 roku w sposób ciągły i nie nastąpiły ograniczenia w badaniu.

Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2006 roku został poprawnie wprowadzony do

ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia roku badanego .Jednostka w roku badanym stosuje te same zasady (politykę) rachunkowości jak w latach poprzednich.


Jednostka spełnia warunki według art.64 ust.1 Ustawy i podlega obowiązkowi badania.

W ramach zlecenia dokonano oceny ksiąg rachunkowych w aspekcie przestrzegania przepisów prawnych oraz zasad prawidłowej rachunkowości.


3.Oświadczenie jednostki i dostępności danych.
„FON” S.A. w Bydgoszczy w dniu 28.04.2008 roku złożył oświadczenie o kompletności , rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania , ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań istniejących na dzień 31.12.2007r.,oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany .

W trakcie badania sprawozdania finansowego FON S.A. udostępniło nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu .
 1. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ.


I. Analiza bilansu i rachunku zysku i strat –analiza pozioma i pionowa


 1. Dane w ujęciu syntetycznym (porównawczym) przedstawiają się następująco


1.1.Skrócone bilanse na dni kończące lata obrotowe 2005,2006,2007
w tys. zł

  1. Skrócone rachunki zysków i strat za lata 2005,2006,2007.

w tys. zł.2.Analiza wskaźnikowa

Działalność gospodarczą oraz sytuację finansową i majątkową badanej jednostki w

2005,2006 i 2007 roku charakteryzują następujące węzłowe wskaźniki

przedstawione w poniższych tabelach
Nazwa

Algorytm

2005

2006

2007

Rentowność majątku

ROA


zysk netto

średnioroczny stan aktywów-113,03%

-19,08%

-29,34


Rentowność kapitału własnego ROE

zysk netto

średnioroczny stan kapitału własnego-141,33%

-20,09%

-36,37


Rentowność netto sprzedaży

zysk netto

przychody ze sprzedaży produktów i towarów-88,59%

-91,13%

-62,26


Rentowność brutto

sprzedażywynik ze sprzedaży produktów i towarów

przychody ze sprzedaży produktów i towarów


-23,21%

-31,25


Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe ogółem*

zobowiązania krótkoterminowe*1,49

7,45

0,94


Wskaźnik płynności II

aktywa obrotowe ogółem*- zapasy

zobowiązania krótkoterminowe1,41

6,36

0,65


Wskaźnik płynności III

inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe0,03

2,31

0,07


Szybkość obrotu należnościami w dniach


śr.stan należności z tyt.dostaw i usług x365

przychody ze sprzedaży produktów,tow.i mat.


28

110

58


Stopień spłaty zobowiązań w dniach


śr.stan zobowiązań z tyt.dostaw i usługx365

wartość sprzedanych towarów i mater.+koszt wytw.


152

50

56


Szybkość obrotu zapasami w dniach

Średnioroczny stan zapasów x 365

Wartość sprzed.towarów i mat. +koszt wytw.sprzed.produktów

128

42


Wskaźnik ogólnego zadłużenia

zobowiązania ogółem

aktywa ogółem19,87%

4,74%

33,84


Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi

kapitał własny

kapitał obcy399,34%

2 009,41%

195,49


Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi

Kapitał własny+zobowiązania długoterminowe**

aktywa trwałe


0,00

95,71%

66,56


Trwałość struktury finansowania

Kapitał własny+rezerwy dług.+zobowiązania dług.**

suma aktywów80,13%

95,71%

67,06Wartość księgowa


Kapitał własny


125


6 832

4 772


Liczba akcji


Liczba wyemitowanych akcji


14 843 605

29 860 807

1 493 040 350

Wartość księgowa Spółki na 1 akcję


Kapitał własny_________

liczba wyemitowanych akcji0,01

0,23

0,003


Rozwodniona liczba akcji

Rozwodniona liczba akcji

29 860 807

597 216 140

5 972 161 400

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję


Kapitał własny_________

Rozwodniona liczba akcji0,01

0,01

0,00

* bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 m-cy,

** łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie powyżej 12-m-cy

Oceniając wskaźniki rentowności należy stwierdzić, że nadal są ujemne. Głównym powodem ich ujemnej wartości jest strata Spółki w kolejnych latach obrotowych.

Czas spływu należności zmniejszył się do 58 dni w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań krótkoterminowych praktycznie nie przekraczał wskaźnik szybkości inkasa należności i odpowiadał 56 dniom w roku 2007 przeciętnych wpływów ze sprzedaży. W badanej Jednostce obrót zapasami zmniejszył się do 42 dni w 2007 r. Wskaźnik ogólnego zadłużenia wskazuje, iż udział wierzycieli w finansowaniu majątku Jednostki zwiększył się w 2007 r. do 33,84% w stosunku do 2006 r. Trwałość struktury finansowania majątku zmniejszyła się w 2007 r. do 67,06 % w stosunku do 2006 roku. Wskaźnik bieżącej płynności jako podstawowy miernik zdolności przedsiębiorstwa do spłacania wszystkich jego zobowiązań bieżących przez upłynnianie posiadanych zasobów majątku obrotowego do zobowiązań bieżących ukształtował się w 2007 r. na bardzo niskim poziomie w stosunku do wskaźnika optymalnego ( optymalny w granicach od 1,5 do 2,0) t.j. 0,94.

Drugi ze wskaźników płynności ,wskaźnik szybkiej płynności , który powinien kształtować się na poziomie jedności kształtował się w 2007 r. na poziomie 0,65 i jest również niższy od wskaźnika optymalnego. Trzeci z omawianych wskaźników płynności pozwala jednostce pokryć zobowiązania bieżące z najbardziej płynnych aktywów obrotowych( tj. środków pieniężnych) w 7% w 2007 roku. Niski poziom omawianych wskaźników świadczy o poważnych trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa, a nawet o jego niewypłacalności.

Analiza dynamiki aktywów pozwala stwierdzić, że nastąpił minimalny wzrost całości majątku przedsiębiorstwa w 2007 r. o 0,6% w stosunku do 2006 r., przy czym majątek trwały wzrósł w 2007 r. o 1,0%. Majątek obrotowy obniżył się w 2007 r. o -2,5%. Dominujący wpływ na ogólny spadek poziomu wskaźnika majątku obrotowego wywierała dynamika należności w 2007 r. -29,0% , zapasów -75,6%.

Po stronie pasywów widoczny jest spadek kapitałów własnych w 2007 r. o -30,2% i w stosunku do 2006 r. Spółka nadal generuje straty i w 2007 roku suma strat roku bieżącego i nie pokryte straty z lat ubiegłych w wysokości – 17 630,0 tys. zł przewyższają kapitał zapasowy w kwocie 7 422,0 tys. zł, oraz ponad 68,4% kapitału podstawowego, który wynosi 14 930,0 tys. zł. Należy nadmienić, ze zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) nakazuje cyt. …” Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącego dalszego istnienia spółki.”….

Z analizy dynamiki pasywów wynika, że dynamika ogółu zobowiązań krótkoterminowych wzrosła w 2007 r. o 671,4% w stosunku do 2006 roku .

Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić , że w stosunku do roku ubiegłego w prezentowanym przedsiębiorstwie nastąpił znaczny wzrost straty netto ( pogłębienie straty) o 201,9%. Dynamika kosztów działalności operacyjnej zwiększyła się o 370,7% w 2007 r. jest wyższa od dynamiki przychodów ze sprzedaży -341,9% w 2007 r., i w wielkościach bezwzględnych koszty przewyższają przychody działalności operacyjnej co spowodowało ,że rok 2007 zamknął się ujemnym wynikiem (stratą) na sprzedaży -1 059,0 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu wzrosły w 2007 r. o 228,2% w stosunku do 2006 roku co dodatkowo spowodowało powiększenie straty. Wysoka dynamika pozostałych kosztów operacyjnych 388,2%, oraz spadek dynamiki przychodów finansowych -98,6% przewyższająca dynamikę kosztów finansowych -62,5% spowodowały, że Spółka osiągnęła stratę netto za 2007 roku większą o 201,9 % w stosunku do 2006 roku.
Przewodnie znaczenie wśród wskaźników mają wskaźniki rynku kapitałowego takie jak:

- wskaźnik zyskowności na jedną akcję EPS earnings per share

- wskaźnik ceny rynkowej akcji MPS w stosunku do osiągniętego zysku na jedną akcję

EPS- price earnings ratio PER

Z uwagi jednak na to, że Spółka generuje straty w kolejnych latach, wskaźniki te są ujemne.
Zmiana stanu środków pieniężnych netto wykazana jako suma trzech strumieni przepływów pieniężnych netto:
A – z działalności operacyjnej - 587,0 tys. zł

B - z działalności inwestycyjnej - 145,0 tys. zł

C – z działalności finansowej + 195,0 tys. zł
Ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i inwestycyjnej ,oraz dodatnie przepływy działalności finansowej świadczą o trudnościach finansowych przedsiębiorstwa, ograniczanych zaciągnięcie pożyczek i kredytów oraz o ogólnym ograniczeniu zasobów pieniężnych przedsiębiorstwa. 1. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


I. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych.


 1. Księgi prowadzone są w Kancelarii Biegłego Rewidenta „GALEX” Jan Gałuszka w Cieszynie przy zastosowaniu programu komputerowego FK, na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd „Zakładowej Polityki Rachunkowości, wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, a także dokumentacji systemu przetwarzania danych, zgodnie z ustawa o rachunkowości. Dokumentacja opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę)rachunkowości, a w szczególności dotyczącą: określenia roku obrotowego i wchodzących w jej skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów jest nieaktualna dla badanej Spółki. Była opracowywana, gdy spółka FON S.A. działała w grupie kapitałowej.

2. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.


Księgi rachunkowe spełniają wymagania art.14 ust.4 ustawy i obejmują elementy wynikające z art.13 ustawy o rachunkowości.

Ewidencja analityczna w postaci ksiąg pomocniczych prowadzona jest prawidłowo.

Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 i poprzez konto 490 koszty przenoszone są na zespół 5 tj. układ kalkulacyjny.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.


3. Dokumentacja księgowa stanowiąca podstawę zapisów księgowych jest

prawidłowa i zakwalifikowana do ujęcia w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowywane zgodnie z przepisami rozdz.8 ustawy o rachunkowości.


4. Przeprowadzone badanie nie wykazało uchybień w sposobie prowadzenia ksiąg

rachunkowych, które można uznać za prowadzone rzetelnie, bezbłędnie sprawdzalnie i w sposób ciągły.


II. System kontroli wewnętrznej.


 1. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach pełnionych funkcji według

umowy o pracę jako kontrola funkcjonalna.


 1. Dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia lub wydania środków majątkowych

podpisywane są przez upoważnione osoby.


 1. Badanie systemu prowadzonej kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim

zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym i rachunkowością.

Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości lub

słabości systemu.


 1. Oceniając systemy kontroli i nadzoru można stwierdzić, że jest on dostosowany do specyfiki jednostki, formy organizacji i wielkości. System kontroli wewnętrznej funkcjonuje na poziomie wystarczającym.

III. Inwentaryzacja.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Zarządu z dnia 18.12.2007 roku.
1) w drodze spisu z natury:

a) gotówki w kasie na dzień 31.12.2007 rok

b) materiałów, paliwa, odzieży roboczej na dzień 31.12.2007 roku.

c) produkcji w toku na dzień 31.12.2007 roku.


2) w drodze potwierdzenia sald:

a) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień 31.12.2007 rok

b) środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 rok
3) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny:

b) kapitały własne na dzień 31.12.2007 roku

c) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2007 roku
IV. Ciągłość bilansowa.
Ciągłość bilansowa została zachowana. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych w badanym roku obrotowym było sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2006 r. i zatwierdzone w sposób prawidłowy. System zapisów pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku.

V. Kontrole zewnętrzne.

Spółka nie posiada księgi kontroli zewnętrznych.

W badanym okresie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne przez:

Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem – podatek od towarów i usług za okres od 01.09.2006 do 30.06.2007 rok.


VI. Charakterystyka poszczególnych grup bilansu oraz kompletności

i prawidłowości ich ujęcia.

Aktywa bilansu

I.AKTYWA TRWAŁE 4 932 ,0 tys. zł

Na aktywa trwałe składają się pozycje:
Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Aktywa trwałe

4 883

4 932

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

4 883

4 832

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

100

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

Na przestrzeni badanego okresu w zakresie środków trwałych wystąpiły następujące zmiany :
Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Środki trwałe

4 883

4 832

- grunty (w tym prawo użytkowania

Wieczystego gruntu)1 499

1 481

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

2 976

2 901

- urządzenia techniczne i maszyny

408

354

- środki transportu

0,00

66

- inne środki trwałe

0,00

0,00

Środki trwałe w budowie

0,00

30

-zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

Razem

4 883

4 832


a).Zwiększenia środków trwałych dotyczą:

zakupu

- laptopa 3,00 tys. zł- półautomaty spawalnicze 3szt/ 12,00 tys. zł

-samochód osobowy Peugeot 407 73,00 tys. zł

/umowa leasingu finansowego z 14.06.2007 r.

razem: 88,00 tys. zł

Przyjęcie środka trwałego z umowy leasingu finansowego OT nr 68/2007 z dnia 30.06.2007 obejmuje:


 • Wartość z umowy leasingu w kwocie 67 344,26 zł

 • Podatek VAT nie odliczony w kwocie 6 000,00 zł

Razem 73 344,26 zł
Winno być zwiększenie środka trwałego o podatek VAT nie odliczony w kwocie 8 815,74 zł. Wartość początkowa środka trwałego zaniżona jest o kwotę 2 815,74 zł.
b) Stan środków trwałych zgodny jest z ewidencją analityczną ,syntetyczną oraz bilansem po uwzględnieniu umorzeń .

Umorzenie środków trwałych wynosi 207,00tys zł i jest zgodna z umorzeniem wykazanym w księgach


d)Inwentaryzacja środków trwałych nie była przeprowadzona .Środki trwałe zostały

zakupione i wprowadzone do ewidencji w roku 2006 w związku z powyższym

jednostka może zinwentaryzować środki trwałe w okresie 4 lat.
.

e) Środki trwałe w budowie 30 ,00 tys. zł


Środki trwałe w budowie dotyczą nakładów na:

- projekt brykieciarki do słomy 18 ,00 tys. zł

-projekt prototypu rozdrabniacza do wierzby energetycznej 12 ,00 tys. zł

Razem 30,00 tys. złMSR 17 Leasing – Spółka prawidłowo zaprezentowała w sprawozdaniu finansowym.
3. Długoterminowe aktywa finansowe 100 ,00 tys. zł


Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Nieruchomości

0,00

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

100

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe


0,00

0.00


0.00

0.00


0.00


100

100


0,00

0,00


0,00

0,00


b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

Odpis aktualizujący wartość inwestycji długoterminowych

0,00

0,00

Razem:

0,00

0,00Udziały i akcje oraz inne papiery wartościowe w jednostkach powiązanych
Udziały nabyte za gotówkę 100 udziałów-

1.spółka zależna powstała w roku 2007 FON Devlopment sp .z o .o. 50,00 tys. zł

2.spółka zależna powstała w roku 2007 Fon Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 50 ,00 tys.zł

Wg oświadczenia Prezesa Zarządu spółki powyższe spółki nie rozpoczęły działalności

.

Spółka FON S.A. posiada udziały w spółkach zależnych:
Akt notarialny

Spółka zależna nr KRS

Udziały %

Rep.A nr 2518/2007 z 23.04.2007

FON DEVELOPMENT Sp. z o.o.

KRS nr 0000283194100%


Rep.A nr 2512/2007 z 23.04.2007

FON Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

KRS nr 0000285015100%

FON S.A. winien sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe wszystkich jednostek zależnych tj. wymienionych powyżej spółek, gdyż nie dopuszcza się zwolnienia z tego wymogu zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe


II.AKTYWA OBROTOWE 2 231,00 tys. zł

1. Zapasy 690,00 tys. zł


W okresie badanym zaszłości w zapasach wyniosły:


Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.1007

Materiały

301

304

Półprodukty i produkty w toku

0,00

344

Produkty gotowe

0,00

0,00

Towary

0,00

0,00

Zaliczki na dostawy

30

42

Wartość zapasów brutto

331

690

Odpisy aktualizujące wartość zapasów w tym:

- materiałów0,00

0,00,

Wartość zapasów netto

331

690

stan na dzień 31.12.2007 r. zgodny z

Poz. II.1. bilansu aktywa 690,00 tys. zł
Inwentaryzacja roczna wg stanu na 31.12.2007 roku została przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Zarządu z dnia 18.12.2007 r. Prezesa Zarządu :


 • materiałów

 • paliwa

 • odzieży roboczej

Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono .a) Zapasy- materiały

Na wartość bilansową materiałów składa się:

- materiały w magazynie blacha 298 ,00tys. zł

- materiały w magazynie śruby 6 ,00tys. zł

-razem materiały 304 ,00tys. zł
Jednostka w momencie nabycia materiałów ujmuje je w rachunku zysków i strat w 100% jako zużycie materiałów. Raz na kwartał dokonuje korekty zużycia materiałów poprzez inwentaryzację.

b) Zapasy- roboty w toku

Aktywowane koszty dotyczą:

-
a) Wyceny produkcji w toku dokonano na podstawie stopnia zawansowania

wyrobu gotowego po w cenie sprzedaży . 344,00 tys. zł

Zgodnie z MSR 2 Zapasy – zapasy należy wyceniać po koszcie nie przekraczającym ceny sprzedaży netto. Analizując spisy inwentaryzacyjne zapasów- produktów gotowych. Do wyrobów gotowych przyjęto ceny wyrobów np. „bloki platformy CAEMA i platforma CAEMA mających taką samą cenę ustaloną na poziomie cen z listopada 2006 roku wyrobu „pomosty załadunkowe”. Przy szacowaniu wartości sprzedaży netto zapasów wyrobów gotowych kierownictwo powinno wziąć pod uwagę wszystkie fakty dotyczące zapasów i środowiska operacyjnego istniejąc w chwili dokonywania szacunku. Należy także rozpatrzyć wszystkie zdarzenia lub znaczne zmiany ceny, które maja wpływ na wartość sprzedaży netto na dzień bilansowy, a nastąpiły po tym terminie. Przy szacowaniu wartości sprzedaży netto zapasów bierze się pod uwagę ich znaczenie. Jeśli na przykład zapasy mają służyć realizacji umów sprzedaży zawartych przez spółkę, wartość sprzedaży netto jest określona na podstawie sprzedaży uzgodnionych w zawartych umowach. Jednostka nie ustala kosztu przetworzenia związanego z daną jednostką produkcji.
c) zaliczki na dostawy

obejmuje:

- zaliczkę od PHU „REMAR” z Płocka 41,00 tys. zł

na roboty drogowe wykonywane na drodze wojewódzkiej nr 580 Warszawa- Leszno.

Zaliczka z dnia 29.06.2007 roku.

- dostawa niefakturowane KONIG STAHL 1,00 tys. zł

Z analizy Umowy nr PD/DK/8/2007 z dnia 05.06.2007 na roboty budowlane § 1 pkt.1 wynika, że prace dotyczą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 ,a zaliczka wpłacona przez FON S.A. do PHU „REMAR” dotyczy powyższej inwestycji, a według oświadczenia Zarządu FON S.A. prace zostały zakończone.

2. Należności krótkoterminowe 882,00 tys. zł
Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

 1. Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy0,00

0,00

b) inne

0,00

0,00

Należności od pozostałych jednostek netto

1 243

882

 1. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy453

627

 1. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń,

w tym:


- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

- z tytułu ubezpieczeń społecznych

- z tytułu podatku od towarów i usług

- podatek od nieruchomości

- dywidenda na rzecz Skarbu Państwa279

254

c) inne

511

1

d) dochodzone na drodze sadowej

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe brutto

1 943

1 009

Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe

700

127

Należności krótkoterminowe netto

1 243

882

Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, jak również należności powyżej 12 miesięcy, oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów trwałych.


Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności w 2007 r.Lp

Wyszczególnienie

Wartość

1

Bilans otwarcia

700

2

Zwiększenia odpisów aktualizujących

 • na zaliczki na dostawy

 • na należności od Prezesa Pioch Andrzej

127

36


91

3

Zmniejszenia odpisów aktualizujących

- na należności od T. Kawecki.


700


4

Bilans zamknięcia

127

Spółka dokonała inwentaryzacji rozrachunków na 31.12.2007 roku wysyłając pisma o potwierdzenie zgodności sald uzyskując potwierdzenia od wszystkich znaczących kontrahentów, w związku z czym salda należności uznaje się za realne.


Zdaniem biegłego winny zostać dokonane odpisy aktualizacyjne na należność

Daimex -144 379,68 zł. ( należności z maja 2007 roku – z faktur wynika, że termin płatności przypada na czerwiec 2007 roku).

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu FON S.A. z dnia 11.05.2008 roku nie wystąpiły przesłanki do tworzenia odpisów aktualizujących do należności przeterminowanych
Zmniejszenia odpisów aktualizujących na kwotę 700 000,00 zł dotyczą należności od T. Kawecki i zgodnie z decyzją Zarządu FON S.A. należność ta uległa przedawnieniu, a Spółka w okresie istnienia tej należności nie uzyskała nakazu zapłaty ani innych dokumentów pozwalających na dochodzenie roszczeń.

Spółka utworzyła odpis aktualizujący w kwocie 126 992,53 zł na należność od byłego Prezesa Spółki FON S.A. w kwocie 91 175,53 zł., oraz na należność z tytułu zaliczki wpłaconej od Firmy SALING w kwocie 35 820,00 zł. Nie przedstawiono biegłemu dokumentów potwierdzających czynności podjętych w celu ściągnięcia powyższych kwot , w celu zapobieżenia przedawnienia tych należności.


Ponadto z analizy należności z tytułu dostaw i usług wynika, że należność od firmy STRABAG Sp. z o.o. w kwocie 57 868,18 zł z tytułu Umowy nr PD/DK/8/2007 z dnia 05.06.2007 na roboty budowlane według oświadczenia Zarządu FON S.A. zostały zakończone, a zakres robót zmniejszony ( z umowy miały być wykonane na wartość 715 034,00 zł). Zafakturowano tylko kwotę 241 324,00 zł, bez aneksu do umowy o zmniejszeniu zakresu robót. Kwota 57 868,18 zł stanowi gwarancję z tytułu rękojmi wykonanych prac. Zdaniem biegłego ten fakt powinien być ujawniony w nocie opisującej nr 5 do informacji do bilansu.
Należności w walucie obcej zostały wycenione na dzień bilansowy zgodnie z tabelą nr 252/A NBP na 31.12.2007 r. / Należności zagraniczne to głównie należności od firmy Logotech z Niemiec/
Należności z tytułu podatków

- podatek VAT do zwrotu za X,XI ,XII 2007 137 ,00tys. zł

-podatek VAT naliczony do rozliczenia w czasie za XII 2007

do rozlicz.01.2008 117 ,00tys. zł

razem 254,00 tys. zł

Pozostałe należności dotyczą rozliczenia z pracownikami z tytułu: 1 ,00 tys. zł • należność od P. Kania Krzysztof

 • /rozliczono w roku 2008/

-razem poz.B.II.2. c. Aktywa bilansu 1 ,00 tys. zł
4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 173,00 tys. złWyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Krótkoterminowe aktywa finansowea) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne710

710


0,00

0,00


173

173


0,00

0,00


Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

Razem

710

173Wartość środków pieniężnych w kasie została potwierdzona inwentaryzacją przeprowadzoną na dzień 31.12.2007 r. i jest zgodna ze stanem gotówki wykazanym w raporcie kasowym Nr 56/k/2007r w kwocie 17,00 tys. zł. Saldo konta wykazane prawidłowo.
Środki pieniężne w Bankach zostały potwierdzone wg stanu na 31.12.2007 r.

Środki pieniężne na rachunku walutowym wyceniono na 31.12.2007 r. wg śr. kursu NBP na 31.12.2007 r. Prawidłowość udokumentowania operacji kasowych nie budzi zastrzeżeń i równocześnie potwierdza ,że Jednostka przestrzega zasady obrotu gotówkowego , o którym mowa w art.22 ust.1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 04 poz. 173 z późn. zmianami ).5. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA

MIĘDZYOKRESOWE

Obejmują

Wyszczególnienie

31.12.2006

31.12.2007

Koszty następnych okresów

5

10

Podatek od czynności cywilnoprawnych emisja seriiG

0,00

200

Podatek od czynności cywilnoprawnych emisja serii F

0,00

226


Podatek od czynności cywilnoprawnych emisja serii H

0,00

50

Razem

5

486

Saldo prawidłowe.


III. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50,00 tys.zł
Udziały w jednostkach powiązanych dotyczą udziału FON S.A. w spółce BMT Sport. Wartość udziałów FON S.A. ujawniona w KRS spółki BMT Sport wynosi 600 000,00 zł. Spółka FON nie wprowadziła nabycia tych udziałów do ksiąg w 2006 roku. W związku z ofertą kupna akcji BMT Sport na kwotę 50 000,00 zł. Spółka FON S.A. wprowadziła je do ksiąg jako „Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży”. Nie przedstawiono biegłemu sprawozdania finansowego Spółki BMT Sport, oraz jej aktualnego KRS nr 0000270471.

Przedstawiono Biegłemu decyzję Zarządu o przekwalifikowaniu tego aktywu do aktywu przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 .Odpisu tego aktywu dokonano na kapitał z aktualizacji wyceny zgodnie z MSSF 5.


Pasywa bilansu

I. Kapitał własny 4 772,00 tys. zł
 1. Kapitał zakładowy


Wyszczególnienie
31.12.200631.12.2007


Kapitał podstawowy
14 930,0
14 930,0
Razem:
14 930,0
14 930,0Seria

Liczba akcji

dotychczasowa

Liczba akcji

obecna

Wartość emisji wg wartości nominalnej

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

A

1 539 000

76 950 000

769 500,00

Gotówka

aport


01.06.1998

B

2 500 000

125 000 000

1 250 000,00

Gotówka

16.04.1999

C

1 509 322

75 466 100

754 661,00

Gotówka

21.07.2000

D

9 295 283

464 764 150

4 647 641,50

Gotówka

13.10.2004

E

15 017 202

750 860 100

7 508 601,00

Gotówka

30.11.2006

Razem

29 860 807

1 493 040 350

14 930 403,50Wartość nominalna 1 akcji

0,50

0,01


29 860 807 szt x 0,50 zł = 14 930 403,50 zł

1 493 040 350 szt x 0,01 zł = 14 930 403,50 zł
Na początku roku obrotowego 2007 w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie znajdowało się 14.843.605 akcji (akcje serii A, serii B, serii C, serii D, przy wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,5 zł.). W trakcie roku 2007 wprowadzono do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 15.017.202 akcji serii E ( Spółka wyemitowała w 2006 r. 15 017 202 akcji serii E. Kapitał zakładowy podwyższono o kwotę 7 508 601,00 zł. Postanowieniem z dnia 30.11.2006 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższony kapitał i emisje akcji serii E) oraz dokonano podziału akcji Spółki w stosunku 1 do 5.

Obecnie, na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego, liczba akcji Spółki znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wynosi 1.493.040.350 (jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda. Wszystkie wyemitowane Akcje Emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Akcje serii A były objęte gotówką i aportem.

Uchwałą nr 1 NWZA FON S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału akcji spółki

 • Dokonuje się podziału akcji w ten sposób, iż na każdą dotychczasową akcję przypada pięć akcji,

 • Zmienić wartość nominalną akcji z kwoty 50 gr. na kwotę 10 gr.


Uchwałą nr 2 NWZA FON S.A. z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii F. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić z kwoty 14 930 403,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 19 930 403,50 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 złotych i nie większą niż 59 721 614,00 zł tj. o kwotę nie większą niż 44 791 210,50 zł.

Uchwałą nr 1 NWZA FON S.A. z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić o kwotę nie większą niż 40 000 000,00 złotych.
Decyzją DEM/410/121/21/07 z dnia 26 października 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu spółki FON S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii F i G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F i G, praw do akcji serii F i G oraz praw poboru akcji serii F spółki FON S.A.

Uchwałą nr 1 NWZA FON S.A. z dnia 22 września 2007 roku w sprawie podziału akcji spółki

 • Dokonuje się podziału akcji w ten sposób, iż na każdą dotychczasową akcję przypada dziesięć akcji,

 • Zmienić wartość nominalną akcji z kwoty 10 gr. na kwotę 1 gr.


Uchwałą nr 2 NWZA FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku uchylono Uchwałę nr 2 z dnia 26.04.2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela , serii F. W pkt. 2 tej uchwały podwyższono kapitał zakładowy z kwoty 14 930 403,50 zł do kwoty nie mniejszej niż 19 930 403,50 zł tj. o kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 złotych i nie większą niż 59 721 614,00 zł tj. o kwotę nie większą niż 44 791 210,50 zł.

Uchwałą nr 3 NWZA FON S.A. z dnia 15 grudnia 2007 roku uchylono Uchwałę nr 1 z dnia 30.06.2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela , serii G z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić o kwotę nie większą niż 40 000 000,00 złotych. W pkt. 2 tej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy FON S.A. o kwotę nie większą niż 40 000 000,00 zł poprzez emisję obejmującej nie więcej niż 4 000 000 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii G o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 grosz.
W dniu 21 grudnia 2007 roku Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS podjął postanowienie o numerze BY.XIII.NS-REJ.KRS/07/008261/07/118 o zarejestrowaniu zmiany Statutu FON S.A. polegających na wymianie wartości nominalnej akcji w taki sposób, że każdej dotychczasowej jednej akcji o wartości nominalnej 10 groszy odpowiada 10 akcji o wartości nominalnej 1 grosz, wynikającej z podjętych Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września oraz 15 grudnia 2007 roku. Notowanych będzie 1 493 040 350 akcji o wartości nominalnej 1 gr każda.
FON SA zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku równoległym GPW. Akcje Serii F zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego wynikłego
z subskrypcji Akcji Serii F.

Biorąc pod uwagę planowane terminy przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii F, intencją Zarządu Emitenta jest uzyskanie decyzji GPW o wprowadzeniu akcji serii F do obrotu giełdowego w III kwartale 2008 roku. Zamiarem Emitenta jest doprowadzenie do ich asymilacji z akcjami obecnie notowanymi pod kodem ISIN PLCASPL00019.

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW PDA Serii F. Po dokonaniu przydziału Akcji Serii F Zarząd przedstawi GPW i KDPW stosowną informację i wystąpi do GPW z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA Serii F Mając na względzie zachowanie ciągłości notowań, PDA Serii F będą notowane do dnia poprzedzającego dzień debiutu giełdowego Akcji Serii F.

3. Kapitał zapasowy
Wyszczególnienie
31.12.200631.12.2007


Kapitał zapasowy
7 422,0
7 422,0
Razem:
7 422,0
7 422,0


Kapitał zapasowy został utworzony zgodnie z Uchwałą WZA z dnia 14.01.2006 roku. Na podstawie art. 455 § 1 i § 2 w zw. Z art. 457 § w zw. Z art. 457 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 14 843 605,00 zł do kwoty 7 421 802,50 zł tj. o kwotę 7 421 802,50 zł w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji została obniżona z 1,00 zł do 50 groszy. Kapitał zapasowy stanowi kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału podstawowego o kwotę 7 421 802,50 zł.

4.Kapitał z aktualizacji wyceny 50,00 tys. zł


Udziały w jednostkach powiązanych dotyczą udziału FON S.A. w spółce BMT Sport. Wartość udziałów FON S.A. ujawniona w KRS spółki BMT Sport wynosi 600 000,00 zł. Spółka FON nie wprowadziła nabycia tych udziałów do ksiąg w 2006 roku. W związku z ofertą kupna akcji BMT Sport na kwotę 50 000,00 zł. Spółka FON S.A. wprowadziła je do ksiąg jako „Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaży”. Nie przedstawiono biegłemu sprawozdania finansowego Spółki BMT Sport, oraz jej aktualnego KRS nr 0000270471.

Przedstawiono Biegłemu decyzję i Zarządu o przekwalifikowaniu tego aktywu do aktywu przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 .Odpisu tego aktywu dokonano na kapitał z aktualizacji wyceny zgodnie z MSSF 5.


6.Zyski zatrzymane/ Nierozdzielny wynik finansowy
Wyszczególnienie

za rok 2006

Za rok 2007

Zysk /strata z lat ubiegłych

-14 821,0

-15 520,0

Zysk / strata roku obrotowego

-699,0

-2 110,0

Razem zyski zatrzymane/Nierozliczony wynik finansowy

-15 520,00

-17 630,0

Zysk (strata) z lat ubiegłych-
Wyszczególnienie

za rok 2006

Za rok 2007

Strata z 2004 roku

-14 643 455,22

-14 643 455,22

Strata z 2005 roku

-176 747,07

-176 747,07

Strata z 2006 roku

0,00

-699 247,27

Razem przychody i zyski

-14 820 202,29

-15 519 449,56

Wynik netto zysk (strata) roku obrotowego

Wyszczególnienie

za rok 2006

Za rok 2007

Przychody z działalności operacyjnej

767 468,23

3 388 536,85

Pozostałe przychody operacyjne

855,13

15,02

Przychody finansowe

137 713,36

1 537,97

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych(nadwyżka zysków nad stratami)

0,00

0,00

Razem przychody i zyski

906 036,72

3 390 089,84

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

945 276,99

4 448 198,62

Koszty sprzedaży

25 520,08

1 869,90

Koszty ogólnego zarządu

227 578,54

744 611,55

Pozostałe koszty operacyjne

33 787,77

165 584,26

Koszty finansowe

373 120,61

140 342,11

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

0,00

0,00

Razem koszty i straty

1 605 283,99

5 500 606,44

Zysk/Strata bilansowa brutto

-699 247,27

-2 110 516,60

Podatek dochodowy

0,00

0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

0,00

0,00

Zysk/Strata bilansowa netto

-699 247,27

-2 110 516,60

Ewidencja przychodów ze sprzedaży i kosztów prowadzona jest w podziale na przychody i koszty poszczególnych rodzajów działalności, z dalszym podziałem na miejsca powstawania kosztów.

Poz. I.6. pasywów bilansu wykazana prawidłowo.  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna