Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Treści programowePobieranie 52,9 Kb.
Data15.11.2017
Rozmiar52,9 Kb.

Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych - Treści programowe


Przedmiot: Rehabilitacja w ginekologii położnictwie
Tematyka wykładów:

 • Przemiany ogólnoustrojowe u kobiety w okresie ciąży

 • Wybrane zagadnienia z patologii ciąży

 • Fizjologia porodu

 • Fizjologia okresu połogu

 • Ginekologia zachowawcza

 • Zaburzenia w miesiączkowaniu - metody postępowania

 • Klimakterium- objawy i postępowanie rehabilitacyjne
Tematyka ćwiczeń:

 • Uciążliwości ciąży - postępowanie ruchowe

 • Szkoła rodzenia - cele, zadania, program

 • Charakterystyka "psychoprofilaktyki porodowej" oraz jej skutki

 • Powikłania w połogu

 • Cięcie cesarskie - postępowanie rehabilitacyjne

 • Ginekologia operacyjna - metody postępowania po operacjach przez powłoki brzuszne oraz przez kanał rodny

 • Ginekologia zachowawcza - metody postępowania

Literatura obowiązkowa:

 1. Fijałkowski W.: Przygotowanie do porodu naturalnego, PZWL, Warszawa, 1987

 2. Fijałkowski W.: Rodzi się człowiek, PZWL, Warszawa. 1987

 3. Gitsch E., Janisch H.: Ginekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 1991.

 4. Klimek R.: Położnictwo, PZWL, Warszawa, 1988

 5. Kozłowska J.: Teoria i praktyka rehabilitacji w ginekologii i położnictwie, Wydawnictwo Skryptowe, 112, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków 1981

 6. Kozłowska J.: Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie, Podręczniki i Skrypty, 27, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, 2006

 7. Pisarski T. (red.): Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca:

 1. Gunther H., Kohlraush W.: Gimnastyka w ginekologii i położnictwie, PZWL, Warszawa, 1974

 2. Kozłowska J.: Kinezystymulacja przy muzyce w okresie przedporodowym oraz jej wpływ na przebieg porodu, Ann.Acad.Med.Siles., supl.Psychosom.uwar.por.natur., Katowice 1989, 233-240

 3. Lamaze F.: Qu`est-ce que l`accouchment sans douleur par la methode psychoprophylactique.Ses principes, sa realisation, ses resultats.Savoir et connaitre, Paris, 1956

 4. Lembrych St.: Czynniki warunkujące prawidłową statykę kobiecych narządów płciowych, Ginekologia Praktyczna., 1996, 6/21, IV, 45-46

 5. Serment G.: Diagnostic et traitement des troubles uro-procto-gynecologie,ante Communication, Marseille, 1988

 6. Skierska E. red.: Sport kobiet, Polskie Stowarzyszenie Sportu kobiet, Wyd. I, Akademia Warszawa, 1996

 7. Straburzyński G.: Fizjoterapia, PZWL, Warszawa, 1988

Przedmiot: Choreoterapia i muzykoterapia
Tematyka ćwiczeń:

 • Terapia sztuką - pojęcie choreoterapii i muzykoterapii

 • Rola muzyki i ruchu tanecznego w procesie rehabilitacji

 • Charakterystyka utworów muzycznych i ich praktyczne zastosowanie w rehabilitacji

 • Analiza metod choreoterapii i muzykoterapii - praktyczny wybór technik tanecznych oraz ćwiczeń taneczno-gimnastycznych dla potrzeb rehabilitacji

 • Zasady wzajemnej zależności muzyki i ruchu - realizacja zadań ruchowych przy muzyce żywej i mechanicznej - taniec na wózkach inwalidzkich

 • Improwizacja taneczna grupowa i indywidualna

 • Transpozycja form tanecznych w zależności od celu terapii pacjentów w wybranych przypadkach chorobowych

Literatura obowiązkowa:

 1. Janiszewski M.: Muzykoterapia aktywna, PWN, Łódź, 1993

 2. Kozłowska J.: Choreoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych, Rehabilitacja Medyczna, 2002, 6, 4, 91-94

 3. Kozłowska J.: Miejsce choreoterapii w rehabilitacji, Magazyn Medyczny Medicus, 2002, 10, 4-7.

 4. Szulc W.: Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2005

Literatura uzupełniająca:

 1. Janowska B., Seredyńska B.: Podręcznik tanecznej techniki wolnej - dla choreografów, instruktorów tańca i nauczycieli wychowania fizycznego, Podręczniki i Skrypty, 26, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Kraków, 2006

 2. Lange R.: O istocie tańca, PWM, Kraków, 1988

 3. Levy F.: Dance Movement Therapy, American Allience for health Physical Education, Recreation and Dance, Reston, 1002

 4. Natanson T.: Wstęp do muzykoterapii, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979

 5. Turska I.: Krotki zarys historii tańca i baletu, PWM, Kraków, 1983

 6. Schwabe C.: Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, PZWL, Warszawa 1972

Przedmiot: Patofizjologia
Tematyka wykładów:

 • Patologia ogólna: zanik, zwyrodnienie, martwica, wady rozwojowe, naprawa tkanek

 • Zapalenie: czynniki zapaleniotwórcze, udział komórek i mediatorów w przebiegu zapalenia, leki przeciwzapalne sterydowe i niesterydowe, morfologiczne postacie zapalenia: wysiękowe, uszkadzające, wytwórcze, powikłanie zapalenia

 • Zaburzenia metaboliczne: przemian tłuszczów, hyperlipidemia, hypercholesterolemia, czynniki ryzyka miażdżycy, morfologia ściany tętnicy w przebiegu miażdżycy, choroby spowodowane przez miażdżycę, lipidozy

 • Zaburzenia przemian węglowodanów: hiperglikemia, hipoglikemia, glikogenozy

 • Zaburzenia przemian białek: hipoproteinemia, dysproteinemia, hyperproteinemia

 • Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

 • Patologia krążenia mózgowego- zawał mózgu, udar mózgu niedokrwienny, krwotoczny, zespoły krwotoczne, uszkodzenie neuronu ośrodkowego, obwodowego, niedowłady spastyczne, wiotkie

 • Patologia układu endokrynnego: stany niedoczynności hormonalnej, stany nadczynności, najczęstsze zespoły kliniczne: zesp. Cushinga, Addisona, Conna, gigantyzm, akromegalia, ch.Graves-Basedova

 • Niewydolność krążenia, serca, ostra, przewlekła, patogeneza, stopnie kliniczne

 • Niewydolność oddechowa ostra, przewlekła, zaburzenia wentylacji restrykcyjne, obturacyjne
Tematyka ćwiczeń:

 • Niewydolność lewokomorowa, prawokomorowa, ostra, przewlekła,choroba niedokrwienna serca, wady serca, kardiomiopatie,

 • Choroby tętnic: miażdżyca zarostowa tętnic, choroba Buergera, choroba i zespół Reynauda, tętniaki

 • Choroby żył: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa: zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych zator tętnicy płucnej, zespół pozakrzepowy, zapalenie żył powierzchownych,

 • Niewydolność oddechowa ostra, zespół ARDS, niewydolność oddechowa przewlekła: mechanizmy, przyczyny, POCHP, astma oskrzelowa, pylica płuc, zapalenie płuc, opłucnej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydoza, sarkoidoza, rak oskrzela

 • Choroby krwi i układu krwiotwórczego: niedokrwistość, czerwienica, białaczki, chłoniaki, szpiczak mnogi, skazy krwotoczne,

 • Niewydolnośc nerek ostra, przewlekła, osteodystrofia nerkowa, zapalenie nerek kłębkowe, śródmiąższowe, zespół nerczycowy,

 • Patologia tkanki kostnej: osteopenia, osteomalacja, krzywica, osteoporoza, przerzuty nowotworów złośliwych do tkanki kostnej, rola przytarczyc w regulacjistruktury i funkcji tkanki kostnej,

 • Nowotwory: łagodne, złośliwe, patogeneza, klasyfikacja,

 • Cukrzyca: powikłania, angiopatie, neuropatie, neuroglikopenia, stopa cukrzycowa,

Przedmiot Rehabilitacja kardiologiczna
Tematyka wykładów:

 • Choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, miażdżyca zarostowa kończyn dolnych - obraz kliniczny, zasady postępowania leczniczego

 • Wysiłek fizyczny a czynność układu krążenia u osób zdrowych i u osób z zaburzoną czynnością układu krążenia. Próby wysiłkowe. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Rehabilitacja kardiologiczna jako program prewencji wtórnej chorób układu krążenia. Działania informacyjno-edukacyjne w programie rehabilitacji kardiologicznej.

 • Ogólne założenia i przebieg rehabilitacji kardiologicznej. Cele rehabilitacji kardiologicznej. Składniki oddziaływań rehabilitacyjnych. Faza pierwsza rehabilitacji kardiologicznej. Zalecanie aktywności fizycznej po wypisaniu ze szpitala. Faza ambulatoryjna programu rehabilitacji fizycznej - trening wysiłkowy i aktywności podtrzymujące.

 • Rehabilitacja w szczególnych stanach chorobowych: /po angioplastyce naczyń wieńcowych i po operacjach z powodu chorób serca (by-pass, przeszczepienia, operacje wad zastawkowych); /chorych z nadciśnieniem, /pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych; /pacjentów z chorobą układu krążenia i cukrzycą; /pacjentów z chorobą układu krążenia i otyłością.

 • Psychologiczne problemy osób z chorobami układu krążenia. Ocena wyników rehabilitacji.
Tematyka ćwiczeń:

 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu krążenia u osób z różnymi schorzeniami. Zbieranie wywiadu chorobowego dla potrzeb planowania i prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Badanie tętna w różnych pozycjach ciała, w spoczynku, czasie wysiłku i po wysiłku. Mierzenie ciśnienia tętniczego w spoczynku i w czasie wysiłku.

 • Analiza elektrokardiogramu. Próba wysiłkowa.

 • Nawiązywanie kontaktu z chorym - ocena stanu psychicznego i zdolności do współpracy.

 • Samodzielne zbieranie wywiadu chorobowego i wykonywanie badania fizykalnego. Ocenianie wydolności krążenia. Rozpoznawanie i ocena potrzeb chorego w aspekcie planowanej rehabilitacji. Ocenianie zdolności chorych do samoobsługi.

 • Zaznajomienie się z programem edukacji w przebiegu rehabilitacji kardiologicznej.

 • Ćwiczenia ruchowe w rehabilitacji kardiologicznej.

 • Ocenianie zmęczenia w czasie i po wysiłku fizycznym.

 • Ogólne zasady kontroli stanu pacjenta w trakcie ćwiczeń i postępowania w stanach zagrożenia.

 • Zapoznanie się z oddziałem intensywnej terapii.

 • Planowanie i realizowanie fazy szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej.

 • Prowadzenie rehabilitacja przed i po operacjach kardiochirurgicznych

 • Planowanie rehabilitacji po wypisaniu z oddziału kardiochirurgicznego.

 • Planowanie rehabilitacji fazy II i III. Rehabilitacja kardiologiczna w trybie ambulatoryjnym.

 • Rehabilitacja III etapu. Ocena wydatku energetycznego i obciążenia układu krążenia przy wykonywaniu czynności życia codziennego. Zalecanie aktywności fizycznej osobom z chorobami układu krążenia.

 • Programowanie obciążenia do ćwiczeń w rehabilitacji poszpitalnej u chorych z zawałem serca lub po operacji by-pass.

 • Rehabilitacja osób z niewydolnością serca.

 • Rehabilitacja chorego z cukrzycą.

 • Praca z grupą pacjentów. Motywowanie pacjentów do współpracy. Nadzorowanie ćwiczeń grupy pacjentów.

 • Przygotowanie opisu przypadku.

Literatura podstawowa:

 1. Bromboszcz J., Dylewicz P. (red.): Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych. ELIPSA-JAIM, Kraków, 2005.

 2. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji kardiologicznej wg zaleceń Amerykańskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Kardiologicznej i Pulmonologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 1998, Tom 2, Nr Specjalny

 3. Stan obecny i perspektywy rozwoju rehabilitacji kardiologicznej - wybrane zagadnienia. Rehabilitacja Medyczna, 2001, Tom 5, Nr Specjalny

Literatura zalecana:

 1. Czyżemka E., Górski J.: Układ krążenia. W: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego (red. Górski J.), PZWL, Warszawa 2001, 158-236

 2. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds.. Opracowania standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Materiały zalecane przez Sekcję Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Folia Cardiologica, 2004, 11 (supl. A)

 3. Rudnicki S. Rehabilitacja w chorobach układu krążenia i po operacjach serca. W: Rehabilitacja medyczna, tom II (red.: Kwolek A.). Wydawnictwa Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2003.

 4. Stanowisko American Heart Association. Zasady wykonywania prób wysiłkowych. Medycyna Praktyczna, 2002, 3, 21.

 5. Tylka J.: Jakość życia w odniesieniu do rehabilitacji kardiologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 2002, tom 6 (1), 52-56.

 6. Wrześniewski K.: Psychologiczne problemy chorych z zawałem serca, PZWL, Warszawa, 1986.

Przedmiot: Rehabilitacja pulmonologiczna
Tematyka wykładów:

 • Zmęczenie i osłabienie mm. oddechowych. Ograniczenia oddychania związane z zaburzoną ruchomością klatki piersiowej. Funkcja mm. oddechowych w wybranych stanach chorobowych: POChP i astma, choroby restrykcyjne płuc, zaburzenia nerwowo-mięśniowe (porażenie przepony, porażenie czterokończynowe, dystrofie mięśniowe i inne). Badanie czynności mm. oddechowych. Trening mm. oddechowych. Stymulacja mm.oddechowych. Wpływ farmakoterapii na mm. oddechowe.

 • Wybrane choroby układu oddechowego - przebieg kliniczny, leczenie i rehabilitacja. POCHP i astma oskrzelowa.

 • Wybrane choroby układu oddechowego - przebieg kliniczny, leczenie i rehabilitacja. Zapalenie płuc i opłucnej, odma, włóknienie płuc i rak płuc.

 • Problemy rehabilitacji osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

 • Ocena wydolności wysiłkowej pacjenta z chorobą układu oddechowego. Ćwiczenia zwiększające wydolność wysiłkową - rodzaje i metodyka stosowania. Trening wysiłkowy.

 • Rytm oddechowy - mechanizmy regulacyjne i kontrola oddychania. Oddychanie w trakcie wysiłku fizycznego. Zaburzenia oddychania (bezdech nocny, hiperwentylacja, hipowentylacja).

 • Duszność - przyczyny i mechanizmy. Pomiar duszności i jego zastosowanie kliniczne.

 • Klasyfikacja chorych na astmę oskrzelową. Kompleksowy i interdyscyplinarny model rehabilitacji oraz składowe programu rehabilitacji chorych na astmę oskrzelową.

 • Problem powysiłkowego skurczu oskrzeli - astma indukowana wysiłkiem fizycznym. Wskazane i przeciwwskazane formy aktywności ruchowej u chorych na astmę oskrzelową.

 • Znaczenie treningu relaksacyjnego i ćwiczeń kontrolowanego oddychania w kompleksowym programie leczenia chorych na astmę oskrzelową.

 • Ocena stanu psychospołecznego oraz jakości życia pacjenta z chorobą układu oddechowego.


Tematyka ćwiczeń:

 • Ocenianie stanu pacjenta i planowanie fizjoterapii oraz długotrwałej rehabilitacji. Stan ogólny, wzór oddechowy, duszność, wydolność oddechowa, zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym, wydolność wysiłkowa, schorzenia współistniejące.

 • Zasady utrzymania higieny i antyseptyki w posługiwaniu się sprzętem fizjoterapeutycznym.

 • Wykonywanie zabiegów fizjoteraputycznych - ćwiczenia oddechowe.

 • Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych - toaleta drzewa oskrzelowego.

 • Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc.

 • Rozpoznawanie stanów zagrożenia pacjenta.

 • Test marszu 6-minutowego.

 • Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów z obturacyjnymi chorobami płuc.

 • Badanie spirometryczne.

 • Inhalacje.

 • Tlenoterapia.

 • Fizjoterapia i rehabilitacja pacjentów z restrykcyjnymi chorobami płuc.

 • Przygotowanie opisu przypadku.

 • Podawanie zaleceń rehabilitacyjnych pacjentom i ich opiekunom.

 • Praca zespołowa na oddziale pulmonologicznym. Prowadzenie dokumentacji.

Literatura obowiązkowa:

 1. Planowanie i stosowanie programów rehabilitacji pulmonologicznej. Rehabilitacja Medyczna, 1999, 3, nr specjalny.

 2. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, red.J.Górski,PZWL,2001, rozd. 4

 3. Zieliński J., Badania wysiłkowe w ocenie czynności płuc, PZWL, Wa-wa, 1992.

Literatura zalecana

 1. Dean E., Zaburzenia transportu tlenu w chorobach układowych i ich znaczenie w fizjoterapii, Rehabilitacja Medyczna 2000, tom 4, nr 1, 187-202

 2. Górecka D, Śliwiński P., Zieliński J., Przewlekła obturacyjna choroba płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Wa-wa, 1995.

 3. Institute for Clinical System Integration, Diagnostyka i postępowanie w astmie oskrzelowej. W: Medycyna po Dyplomie 1999, 8(9), 47-56

 4. Kuński H., Aktywność ruchowa w astmie oskrzelowej, Magazyn Medyczny, 1994, 7(47) vol V, str. 45-46.

 5. Maitre B. i wsp., Badanie fizykalne w chorobach układu oddechowego u dorosłych - oglądanie i badanie palpacyjne. Medycyna Praktyczna, 1997, nr 3 str.: 49-64

 6. Mraz M., Usprawnianie chorych przed i po zabiegach torakochirurgicznych, Fizjoterapia, 1994, 2:33-34.

 7. National Hearl Lung and Blood Institute, WHO: Podręcznik przewodnik rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Medycyna Praktyczna (suppl) 2002, 3

 8. Tatoń J. Czech A.: Badanie klatki piersiowej i płuc. W: Ogólna diagnostyka internistyczna. PZWL, Wa-wa, 1991, str. 273-89

 9. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, red.: S.Kozłowski, K.Nazar, PZWL, Wa-wa, 1995, rozd.: 3.11.7., 4.6.2., 5.5., 7.2., 9.3., 10.4.3., 14.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna