Zainteresowane zdobywaniem umiejętności, wytrwałe mimo trudności. Osiąga choćby nieznaczne postępy wPobieranie 27,66 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar27,66 Kb.

Kryteria dojrzałości szkolnej dziecka.

(Materiały streszczające prelekcję dla rodziców na powyższy temat)

Dziecko gotowe do szkoły jest zainteresowane zdobywaniem umiejętności, wytrwałe mimo trudności. Osiąga choćby nieznaczne postępy w ćwiczonych sprawnościach.

Warunkiem skorzystania przez dziecko z doświadczeń edukacyjnych jest jego:


 • ciekawość,

 • aktywność

 • samodzielność.

Około 6-go roku życia następuje szereg zmian rozwojowych u dziecka: • zmiany w rozwoju fizycznym (wzrost, waga, proporcje ciała, pierwszy etap kostnienia nadgarstka);

 • skok jakościowy w dojrzewaniu układu nerwowego:

  • lepsze funkcjonowanie narządów zmysłów.

  • poprawa jakości ruchów dziecka

  • dojrzewa kora mózgowa:

  • procesy hamowania i pobudzania przebiegają sprawniej (rozwija się uwaga dowolna, częściowe panowanie nad emocjami).

  • poprawia się percepcja wzrokowa, słuchowa, rozpoczyna się pojawiają się początki myślenia operacyjnego.Dojrzałość w zakresie rozwoju fizycznego

 • wzrost ok. 120 cm, waga ok. 21kg – warunkuje odpowiedni poziom odporności na zmęczenie i chorobę; właściwe proporcje ciała;

 • koordynacja ruchów (sprawne, skoordynowane i płynne ruchy rąk, odpowiedni poziom koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej), zdolność utrzymywania równowagi, zwinność.


Dojrzałość w zakresie procesów poznawczych.

 • umiejętność skupiania uwagi przez ok. 20 min;

 • uwaga dowolna;

 • pamięć: wzrost trwałości, zakresu i tempa zapamiętywania;

 • myślenie: operowanie informacjami, tak, by rozumieć proste pojęcia, logiczne wiązanie informacji;

 • spostrzeganie wzrokowe: różnicowanie elementów znaków graficznych i zależności między nimi;

 • spostrzeganie słuchowe: różnicowania głosek (w tym podobnych);

 • sprawne porozumiewanie się mową wiązaną, prawidłowa wymowa.


Dojrzałość emocjonalno-motywacyjna

 • umiejętność częściowego panowania nad emocjami;

 • poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie;

 • zadaniowe podejście do trudności – wytrwałość;

 • ciekawość poznawcza;

 • początki kształtowania się uczuć społecznych.

Dojrzałość emocjonalna jest miernikiem dobrego funkcjonowania dziecka w szkole.
Dojrzałość społeczna

 • poczucie przynależności do grup;.

 • rozumienie norm i zasad społecznych oraz zdolność ich stosowania;

 • zmniejszenie się egocentryzmu dziecięcego na rzecz motywów prospołecznych;

 • uczenie się współpracy z innymi dziećmi;

 • zdolność do porównywania siebie z innymi, która prowadzi do powstawania samooceny.

Przykładowe umiejętności dziecka


Sprawność ruchowa

 • równowaga w spoczynku i w ruchu (stanie na jednej nodze minimum 10 s. w szóstym roku życia, umiejętność chodzenia stopa za stopą do przodu i do tyłu);

 • koordynacja (rozhuśtywanie się na huśtawce sznurkowej, prawidłowe zrobienie „pajacyka”);

 • orientacja stronna (wskazywanie swojej prawej i lewej strony ciała , wyprowadzanie kierunków od siebie).


Sprawność manualna

 • zapinanie guzików (od ok. 5 lat);

 • wiązanie kokardki;

 • kopiowanie szlaczków w szerokich liniach;

 • właściwy chwyt pisaka;

 • odtwarzanie figur geometrycznych (trójkąt – 5 lat, trapez 5-6 lat, romb 6-7 lat);

 • rysunek: postacie bardziej proporcjonalne, „ubrane” zgodnie z płcią i porą roku, zaznaczone części ciała, barwy rzeczywiste, elementy krajobrazu (powyżej 5,5 roku życia).


Spostrzegania wzrokowe

 • odnajdywanie różnic w obrazkach

 • układanie całości z części

 • układanie prostego wzoru z pamięci.

 • spostrzeganie położenia w przestrzeni

 • wykonywanie ruchów pod kontrolą wzroku.


Spostrzeganie słuchowe

 • wyodrębnianie wyrazów w zdaniu i sylab w wyrazie;

 • wysłuchiwanie głosek na początku wyrazu;

 • wysłuchiwanie głosek w prostych wyrazach, łączenie usłyszanych głosek w wyraz;

 • wysłuchiwanie rymów, aliteracji;

 • identyfikowanie różnic w wyrazach podobnych (np. góra-kura, siedzi-sieci, buda-buta, bada-pada, sowa-sofa).


Rozwój poznawczy, kompetencje matematyczne

 • orientacja w otoczeniu, czasie, przestrzeni;

 • wykonywanie operacji umysłowych (różnice, podobieństwa, klasyfikowanie, uogólnianie)

 • odwracalność myślenia;

 • przeliczanie elementów z przekroczeniem progu dziesiątkowego (od 6-7 lat);

 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;

 • porównywanie liczebności

 • dodawanie i odejmowanie na konkretach.Dojrzałość szkolną osiąga część dzieci idących do szkoły.

U większości pozostałych (z niepełną dojrzałością, wolniej rozwijających się) zwykle po ok. sześciu miesiącach następuje przyspieszenie rozwoju.

Inne napotykają duże trudności w opanowaniu materiału szkolnego. Ich skutkami mogą być:


 • lęk

 • unikanie

 • agresja.Czynniki i wybrane symptomy, które mogą być wskaźnikiem wystąpienie trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych

 • powikłania ciąży i porodu;

 • ekspozycja na etanol w okresie płodowym;

 • wady zmysłów;.

 • zaniedbania środowiskowe;

 • dysleksja w rodzinie;.

 • schorzenia neurologiczne;

 • wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe;

 • opóźniony rozwój ruchowy, brak raczkowania;

 • trudności w samoobsłudze;

 • trudności w koordynacji ruchów, mała sprawność ruchowa, niechęć do zabaw ruchowych;

 • niechętne rysowanie, problemy z odtwarzaniem szlaczków, figur geometrycznych;

 • niechętne układanie ze wzoru;

 • opóźniony rozwój mowy, agramatyzmy, trudności w tworzeniu rymów, przypominaniu nazw;

 • problemy z koncentracją uwagi, zapominalstwo.

Okres przedszkolny to wiek zabawy, w tym czasie u dziecka powinna wykształcić się zdolność do celowego wytrwałego działania opartego na poczuciu pewności siebie.Blokowanie aktywności dziecka, nadmierna pomoc, okazywanie zniecierpliwienia może powodować pojawienie się poczucia bezradności, małowartościowości, tendencji do rezygnowania.


Gotowości szkolnej sprzyja:

 • bezpieczeństwo emocjonalne

 • przyzwolenie na samodzielność

 • wspólne spędzanie czasu z rodzicami

 • gry i zabawy ruchowe

 • czytanie dzieciom książek


opracowanie Marta Nowak

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna