Zagadnienie egzaminacyjne – „Bazy danych”Pobieranie 12,92 Kb.
Data29.10.2017
Rozmiar12,92 Kb.

Zagadnienie egzaminacyjne – „Bazy danych”


 1. Pojęcia podstawowe: baza danych, system bazy danych, system zarządzania bazą danych, schemat bazy danych, stan bazy danych

 2. Jaka jest zależność pomiędzy pojęciem systemu zarządzania bazą danych a systemem bazy danych.

 3. Przedstaw 3-poziomową architekturę systemu bazy danych.

 4. Wymień kategorie modeli danych.

 5. Mając dany opis dziedziny rzeczywistości opracuj dla niej model związków encji, dokonaj transformacji opracowanego modelu do postaci schematu relacyjnej bazy danych, sprawdź, w której postaci normalnej znajdują się uzyskane relacje, odpowiednio uzasadniając odpowiedź.

 6. Przedstaw definicje podstawowych pojęć dotyczących struktur danych relacyjnego modelu danych (atrybut, domena, krotka, relacja, perspektywa).

 7. Własności relacji.

 8. Przedstaw definicje podstawowych operacji algebry relacji (projekcja, selekcja(w tym warunek selekcji), połączenie (w tym: warunek połączeniowy, -join, równołączenie).

 9. Co to są ograniczenia integralnościowe ?

 10. Przedstaw definicję nadklucza, klucza, klucza podstawowego i klucza obcego.

 11. Przedstaw definicje ograniczenia na unikalność krotek relacji, ograniczenie klucza podstawowego, ograniczenie referencyjne.

 12. Definicja transakcji i stanu spójnego bazy danych.

 13. W jaki sposób w systemie bazy danych są realizowane operacje read / write z wykorzystaniem mechanizmu buforów systemowych.

 14. Na czym polega problem: utraconej aktualizacji, „brudnego odczytu” i niepoprawnych podsumowań ?

 15. Omów podstawowe operacje składowe transakcji oraz diagram stanów transakcji.

 16. Przedstaw koncepcję i zawartość dziennika systemowego (w tym protokół WAL)

 17. Na czym polega zatwierdzenie transakcji.

 18. Podaj definicje własności ACID transakcji. Jakie moduły SZBD są odpowiedzialne za egzekwowanie tych własności ?

 19. Co to jest realizacja transakcji ? Jakie operacje rozważa się w ramach realizacji transakcji ?

 20. Co oznacza, że dwie operacje wchodzące w skład realizacji transakcji są konfliktowe ?

 21. Co to oznacza, że realizacja transakcji jest uszeregowalna ?

 22. Co to jest równoważność konfliktowa ?

 23. Przedstaw koncepcję grafu uszregowalności transakcji. Co oznacza, że transakcja Ti poprzedza transakcję Tj.

 24. Na czym polega algorytm testowania uszregowalności konfliktowej realizacji transakcji.

 25. Dla danej przykładowej realizacji transakcji narysuj graf uszregowalności i sprawdź czy ta realizacja jest konfliktowo uszeregowalna.

 26. Przedstaw mechanizm blokad wielokrotnych. (w tym algorytmy read_lock, write_lock i unlock).

 27. Dlaczego mechanizm blokad wielokrotnych jako taki, nie gwarantuje uszeregowalności realizacji transakcji. Podaj przykład.

 28. Podaj definicję protokołu 2PL i jego odmiany. Dlaczego algorytm statyczny 2PL eliminuje problem zakleszczenia transakcji.

 29. Na czym polega problem zakleszczenia transakcji i jakie są metody jego rozwiązywania.

 30. Co to jest współczynnik blokowania bfr ?

 31. Jaka jest różnica pomiędzy organizacją dzieloną i niedzieloną rokordów ?

 32. Przedstaw następujące organizacje struktur fizycznych plików danych: pliki nieuporządkowane (ang. heap file), pliki sekwencyjne. Jakie są zalety i wady tych organizacji plików z punktu widzenia wykonywania operacji modyfikacji danych w bazie danych.

 33. Dla jakiej organizacji fizycznej plików danych można stosować algorytm przeszukiwania binarnego.

 34. Przedstaw koncepcję plików haszowych. Jaką funkcję haszującą najczęściej wykorzystuje się w praktyce.

 35. Co to jest kolizja, w kontekście plików haszowych. Jakie znasz metody rozwiązywania tego problemu.

 36. Przedstaw metodę łańcuchowania rozwiązywania problemu kolizji.

 37. Przedstaw koncepcję indeksu.

 38. Jaka jest różnica pomiędzy indeksem gęstym i rzadkim ?

 39. Przedstaw koncepcje indeksów podstawowych, zgrupowanych i wtórnych, charakterystykę tych struktur indeksowych oraz problemy związane z tymi strukturami indeksowymi.

 40. Dla danego pliku danych można założyć jeden czy wiele indeksów wtórnych na polu niekluczowym. Jaka jest główna zaleta indeksów wtórnych (co one dają ?).

 41. Omów metody implementacji indeksu wtórnego na polu niekluczowym.

 42. Indeks wtórny jest indeksem gęstym czy rzadkim ? Uzasadnij odpowiedź.

 43. Przedstaw koncepcję indeksu typu B-drzewo. Co oznacza, że B-drzewo jest zbalansowane ?
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna