Zagadnienia z finansów publicznychPobieranie 321.5 Kb.
Strona1/3
Data24.02.2019
Rozmiar321.5 Kb.
  1   2   3


Zagadnienia z finansów publicznych


1. Pojęcie finansów publicznych w teorii i w ustawie o finansach publicznych
Są to zarówno zasoby publicznych środków pieniężnych i różne operacje dokonywane tymi środkami, a także wszelkie normy regulujące takie operacje.

W ustawie finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowanie. Najważniejsze procesy to: pobieranie i gromadzenie dochodów, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu, zaciąganie zobowiązań angażując środki publ., zarządzanie środkami publ., zarządzanie długiem publ


2. Wylicz główne funkcje finansów

a) Ekonomiczne:

1) Fiskalne-dążenie do zapewnienia państwu i innym podmiotom publicznym wystarczających środków finansowych na realizację ich zadań.

2) Pozafiskalne

I)alokacyjna-(alokacja-rozdział zasobów, czynników produkcji między różne cele); jest to rozmieszczenie dóbr publicznych; miernikiem tej funkcji jest udział wydatków publicznych w PKB.II)redystrybucyjna-jest to celowe, świadome wykorzystywanie instytucji prawno-finansowych do wtórnego podziału tworzonego w państwie PKB. Funkcję tą można realizować za pomocą z jednej strony np. systemu podatkowego, a z drugiej poprzez system dotacji, subwencji, zasiłków; miernikiem tej funkcji jest udział dochodów publicznych w PKB; przykłady-progresja podatkowa, redystrybucja w czasie(renty emerytury); granicę redystrybucji przedstawia krzywa Laffera.
Wzrost stopy opodatkowania początkowo skutkuje wzrostem przychodów z podatków, ale po przekroczeniu pewnego poziomu przychody spadają. Stopy t1 i t3 dają takie same

przychody.
III)stabilizacyjna-wykorzystuje dochody i wydatki budżetowe w celu oddziaływania na procesy gospodarcze w skali makro, aby wpływać na wahania koniunkturalne. Celami funkcji stabilizacyjnej są: stała stopa bezrobocia, stały wzrost PKB, stały poziom cen, równowaga w bilansie handlowym

IV)stymulacyjna(bodźcowa)-oddziaływanie na poszczególne podmioty za pomocą korzyści finansowych lub zagrożeń dolegliwościami finansowymi

V)ewidencyjno-kontrolnab) Polityczne
3. Pojęcie środków publicznych

Katalog środków publicznych jest bardzo obszerny i zróżnicowany, a w istocie sprowadza się do wskazania rodzajów wpływów pieniężnych, które mogą być osiągane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. Środki publiczne dzielą się na:

-dochody publiczne

-przychody publiczne

-środki, pochodzące ze źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi
4. Dochody publiczne a środki publiczne

Dochody publiczne są jedną z kategorii środków publicznych. W ustawie dochody publiczne dzielą się na:

-daniny publiczne(cła, podatki, inne przymusowe świadczenia na rzecz państwa, JST i innych jednostek sektora finansów publ.)

-pozostałe dochody(opłaty; dochody z mienia będącego własnością państwa, samorządu lub innych jednostek sektora finansów publicznych; pieniężne darowizny, spadki i zapisy)

5. Pojęcie i rodzaje rozchodów budżetowych

Rozchody publiczne-są to wydatki, mające na celu spłatę wcześniejszych zobowiązań. Są dokonywane w ramach budżetu państwa i budżetów JST. Kryterium ekonomiczne-zwrotny charakter płatności.

Rodzaje rozchodów budżetowych:

-spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

-wykup papierów wartościowych (ew. inne operacje finansowe)

-wypłaty pożyczek ze środków publicznych
6. Jednostki sektora finansów publicznych — podaj ich główne rodzaje

Do sektora finansów publicznych zalicza się:

1) organy władzy publicznej i podległe im jednostki organizacyjne,
2) państwowe osoby prawne oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nie objęte Krajowym Rejestrem Sądowym, których działalność jest finansowana ze środków publicznych w całości lub części, z wyjątkiem:

a) przedsiębiorstw państwowych,

b) banków państwowych,

c) spółek prawa handlowego.

2. Sektor finansów publicznych dzieli się na:

a) sektor rządowy,

b) sektor samorządowy, obejmujący jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne.
7. Deficyt i nadwyżka sektora finansów publicznych

Nadwyżka jest to różnica dodatnia między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych które nie podlegają zwrotowi, a wydatkami publicznymi.

Jeżeli różnica między obu wielkościami jest ujemna, to pojawia się deficyt sektora finansów publicznych.Directory: 222
222 -> Pytanie: Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa I organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone I archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe ww jednostek? Odpowiedź
222 -> Pytania na egzamin dyplomowy
222 -> 8W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w zależności od wymagań umowy o dofinansowanie, należy wprowadzić odpowiednie logo / loga projektowe
222 -> Gmina Zarszyn Powiat sanocki
222 -> Przesłanie Nie można dopuścić do tego, żeby odmawiano nam prawa do pamiętania o Wilnie, Grodnie, Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu itd
222 -> Pytania na egzamin dyplomowy
222 -> Regulamin otwierania I prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Pobieranie 321.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna