Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia w roku akademickim 2013/2014Pobieranie 83,88 Kb.
Data16.11.2017
Rozmiar83,88 Kb.

Zagadnienia na Egzamin Licencjacki na kierunku Fizjoterapia

w roku akademickim 2013/2014

 1. Omów objawy podmiotowe i przedmiotowe u chorego z zaostrzoną niewydolnością serca.

 2. Scharakteryzuj II i IV klasę NYHA.

 3. Scharakteryzuj I i III klasę NYHA.

 4. Omów zasady przeprowadzenia testu korytarzowego 6-minutowego (TK6M).

 5. Przedstaw cel wykonania testu korytarzowego 6-minutowego TK6M i parametry oceniane w tym badaniu.

 6. Omów pozycje ułożeniowe do ćwiczeń stosowane w I okresie wewnątrzszpitalnej rehabilitacji chorego z zaostrzoną NS.

 7. Zasady doboru ćwiczeń, obciążeń i pozycji do ćwiczeń u chorego z zaostrzoną niewydolnością serca w I okresie wewnątrzszpitalnego etapu rehabilitacji kardiologicznej.

 8. Omów program usprawniania chorego ze zdekompensowaną NS ( etap wewnątrzszpitalny).

 9. Zalecenia dla chorego z NS w ramach prewencji wtórnej.

 10. Wymień rodzaje treningu fizycznego zalecane chorym z NS w II etapie rehabilitacji kardiologicznej. Scharakteryzuj trening na cykloergometrze.

 11. Wymień rodzaje treningu fizycznego zalecane chorym z NS w III etapie rehabilitacji kardiologicznej. Scharakteryzuj trening oporowy.

 12. Zasady ochrony i higieny rany pooperacyjnej u pacjenta kardiochirurgicznego podczas ćwiczeń i czynności dnia codziennego.

 13. Ćwiczenia oddechowe w rehabilitacji kardiochirurgicznej w etapie wewnątrzszpitalnym.

 14. Kwalifikacja do rehabilitacji kardiochirurgicznej w etapie poszpitalnym wczesnym.

 15. Kwalifikacja do rehabilitacji kardiologicznej w etapie poszpitalnym późnym.

 16. Stosowane formy treningowe w etapie poszpitalnym późnym rehabilitacji kardio- i kardiochirurgicznej.

 17. Obciążenia treningowe stosowane w poszczególnych modelach postępowania fizjoterapeutycznego w etapie poszpitalnym wczesnym.

 18. Stratyfikacja ryzyka nagłych zdarzeń sercowych w rehabilitacji kardio- i kardiochirurgicznej.

 19. Przedstaw model A1 w rehabilitacji kardiologicznej.

 20. Przedstaw model A2 w rehabilitacji kardiochirurgicznej.

 21. Przedstaw model B w rehabilitacji kardiochirurgicznej.

 22. Główne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca w aspekcie prewencji wtórnej.

 23. Zasady prozdrowotnego stylu życia w nadciśnieniu tętniczym.

 24. Zasady prozdrowotnego stylu życia w hipercholesterolemii.

 25. Co to jest KRK, wymień jej elementy i zasady prowadzenia.

 26. Zasady prawidłowego oznaczenia parametrów hemodynamicznych (RR i HR).

 27. Wymień metody diagnostyczne określające stan kliniczny i wydolność fizyczną chorych kardiologicznych i omów jedną z nich.

 28. Omów zasady bezpieczeństwa treningu fizycznego pacjentów kardiologicznych.

 29. Wymień badania przedmiotowe wykonywane przed rozpoczęciem rehabilitacji chorego po CABG.

 30. Omów objawy bólu dławicowego.

 31. Cele postępowania fizjoterapeutycznego w I okresie wewnątrzszpitalnej rehabilitacji chorego po CABG.

 32. Podaj dopuszczalne wartości zmian parametrów hemodynamicznych ( RR i HR) po wysiłku w I etapie wewnątrzszpitalnej rehabilitacji kardiologicznej.

 33. Wymień kryteria przerwania wysiłku fizycznego podczas rehabilitacji kardiologicznej.

 34. Omów zasady kwalifikacji do etapu I KRK (kto, kiedy i na jakiej podstawie kwalifikuje chorego do rehabilitacji kardiologicznej).

 35. Omów etap wewnątrzszpitalnej rehabilitacji kardiochirurgicznej.

 36. Przedstaw I okres rehabilitacji kardiologicznej ( modele, pozycje do ćwiczeń, obciążenia wysiłkowe…).

 37. Omów kryteria kwalifikacji do odpowiedniego modelu w II etapie (poszpitalny wczesny) rehabilitacji kardiologicznej i przedstaw jeden z nich ( np. model A lub C).

 38. Omów kryteria kwalifikacji do odpowiedniego modelu w II etapie (poszpitalny wczesny) rehabilitacji kardiologicznej i przedstaw jeden z nich ( np. model B lub D).

 39. Wyjaśnij skrót NSTEMI. Omów rehabilitację kardiologiczną chorego z NSTEMI w etapie wewnątrzszpitalnym.

 40. Wyjaśnij skrót STEMI. Przedstaw rehabilitację kardiologiczną chorego ze STEMI w etapie wewnątrzszpitalnym.

 41. Niewydolność żylna pierwotna – instruktaż dla pacjentów z chorobą żylakową kończyn dolnych, podaj nazwę łacińską.

 42. Określ pojęcie stopa cukrzycowa.

 43. Zapalenie zakrzepowe żył głębokich, nazwa łacińska, przyczyny, objawy, postępowanie w fazie ostrej.

 44. Opisz zmiany naczyniowe w stopie cukrzycowej.

 45. Podaj instruktaż dla pacjentów z C-2 wg. CEAP.

 46. Opisz próbę Ratschowa i jej wykorzystanie dla potrzeb fizjoterapii.

 47. Niewydolność żylna pierwotna – instruktaż dla pacjentów.

 48. Trening marszowy w fizjoterapii pacjentów z PNT, wskazania, zasady planowania.

 49. Trombophlebitis – przyczyny, objawy, postępowanie.

 50. Zespół Leriche’a, lokalizacje, objawy w II okresie PNT wg. Fontaine’a.

 51. Elementy zlecenia lekarskiego u pacjentów z PNT.

 52. Objawy podmiotowe w drugim stadium PNT.

 53. Cele fizjoterapii w prewencji i leczeniu chorób naczyń obwodowych.

 54. Tok ćwiczeń według Horodyńskiego – omów składowe, zastosowanie.

 55. Usprawnianie w typie aortalno – biodrowym w AO.

 56. Ostre niedokrwienie tętnicze, przyczyny, objawy, postępowanie.

 57. Kolejność postępowania fizjoterapeuty u pacjenta z PNT.

 58. Objawy podmiotowe w typie udowo – podkolanowym w AO.

 59. Wymień cele prewencji i leczenia w PNŻ.

 60. Podaj wskazania i przeciwwskazania do usprawniania według klasyfikacji Fontaine’a.

 61. Tory oddechowe i technika oddechu stosowane w różnego rodzaju zabiegach operacyjnych.

 62. Przyczyny zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym po zabiegach torakochirurgicznych.

 63. Techniki efektywnego kaszlu i rodzaje stabilizacji ran operacyjnych w różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych.

 64. Rodzaje zabiegów wspomagających efektywny kaszel.

 65. Przeciwwskazania bezwzględne do wykonywania ćwiczeń po zabiegach chirurgicznych.

 66. Podział i rodzaje przeciwwskazań do ćwiczeń po zabiegach operacyjnych.

 67. Zasady jakie muszą zostać spełnione aby można było usunąć drenaż jamy opłucnowej.

 68. Co to jest dekortykacja i jak wygląda usprawnianie w pierwszej dobie po tego rodzaju zabiegu ?

 69. Rodzaje i przyczyny odmy opłucnowej.

 70. Przyczyny odmy urazowej.

 71. Rodzaje zabiegów operacyjnych w przypadku pectus excavatum.

 72. Przyczyny występowania powikłań pooperacyjnych.

 73. Powikłania pooperacyjne po zabiegach torakochirurgicznych.

 74. Pectus carinatum – etiologia i sposoby leczenia.

 75. Przyczyny pooperacyjnej zakrzepicy żylnej.

 76. Profilaktyka pooperacyjnej zakrzepicy żylnej.

 77. Przyczyny występowania odleżyn.

 78. Profilaktyka odleżyn.

 79. Rodzaje zabiegów operacyjnych wykonywanych w obrębie klatki piersiowej.

 80. Fizjoterapia przed zabiegiem torakochirurgicznym.

 81. Usprawnianie pacjenta w pierwszej dobie po cholecystektomii.

 82. Usprawnianie pacjenta w pierwszej dobie po dekortykacji.

 83. Usprawnianie pacjenta w pierwszej dobie po hernioplastyce.

 84. Usprawnianie pacjenta w dobie „0” po lobektomii.

 85. Zasady pionizacji pacjenta po zabiegu hernioplastyki.

 86. Fizjoterapia pacjenta przed zabiegiem metodą Nussa.

 87. Monitorowanie pacjenta podczas pionizacji po zabiegu operacyjnym.

 88. Fizjoterapia pacjenta po drenażu spowodowanym odmą opłucnową.

 89. Usprawnianie pacjenta w pierwszej dobie po resekcji przełyku z powodu raka – torakolaparotomia.

 90. Usprawnianie pacjenta ze stomią w pierwszej dobie po operacji z powodu raka jelita grubego.

 91. Czego dotyczy Całościowa Ocena Geriatryczna? Wymień skale wchodzące w jej skład.

 92. Jakie znasz rodzaje skal oceniających czynności dnia codziennego pacjentów? Wymień i opisz je. Która ze skal jest wymagana przez NFZ przy kwalifikacji pacjentów do Zakładów opiekuńczo-Leczniczych i Domów Pomocy?

 93. Jakie są zalety testu Fullerton?

 94. Za pomocą jakiego testu możemy ocenić sprawność osób starszych? Jakie zdolności motoryczne on ocenia?

 95. Wyjaśnij pojęcia: sarkopenia, osteopenia i osteoporoza.

 96. Wymień czynniki niemodyfikowalne i modyfikowalne przyspieszonej utraty masy kostnej.

 97. Profilaktyka i rehabilitacja w osteoporozie.

 98. Zasady planowania ćwiczeń u pacjentów chorujących na osteoporozę.

 99. Następstwa upadków.

 100. Postępowanie rehabilitacyjne w prewencji upadków.

 101. Omów zachowanie wartości ciśnienia tętniczego charakterystyczne dla wieku podeszłego i wymień typy nadciśnienia.

 102. Na czym polega modyfikacja stylu życia w terapii nadciśnienia tętniczego?

 103. Zdefiniuj nietolerancję ortostatyczną i wymień jej główne objawy.

 104. Jakie znasz metody niefarmakologiczne stosowane w terapii niedociśnienia ortostatycznego?

 105. Omów zagrożenia zdrowotne związane z otyłością.

 106. Jakie znasz przewlekłe powikłania cukrzycy typu 2?

 107. Omów zasady postępowania dla osób chorujących na cukrzycę odnośnie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.

 108. Wymień kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego wg. Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej z 2005 roku.

 109. Omów bezpośrednie i pośrednie czynniki ryzyka rozwoju odleżyn.

 110. Omów klasyfikację odleżyn wg Torrance’a.

 111. Opisz zaburzenia funkcji poznawczych, rodzaje zespołów otępiennych i sposoby ich diagnozowania.

 112. Wymień czynności proste i złożone dnia codziennego. Które z tych czynności zanikają w pierwszej kolejności u pacjentów z zespołem otępiennym? Jakie powinno być postępowanie w terapeutyczne w takim przypadku?

 113. Opisz objawy depresji najczęściej występujące u pacjentów w podeszłym wieku. W jaki sposób wpływa to na proces fizjoterapii?

 114. Wymień zaburzenia zachowania występujące u pacjentów z otępieniem. W jaki sposób należy na nie reagować? Jak zaplanować proces fizjoterapii i opieki?

 115. Wymień i krótko opisz objawy psychotyczne występujące u pacjentów z otępieniem. Jak należy na nie reagować, jak zaplanować proces fizjoterapii i opieki?

 116. Opisz zasady pracy z pacjentem otępiałym.

 117. Jak należy zaplanować powrót do domu niepełnosprawnej osoby starszej, u której współistnieją zaburzeniami funkcji poznawczych.

 118. Na czym polega zasada „step by step”? Kiedy ją zastosujesz? Podaj przykłady związane z pracą fizjoterapeuty.

 119. Opisz jak powinna przebiegać opieka domowa nad niepełnosprawną osobą starszą z zaburzeniami funkcji poznawczych.

 120. Podaj 4 elementy psychoterapii, które mogą uzupełnić ćwiczenia ogólnousprawniające prowadzone w warunkach grupowych. Jakie elementy terapeutyczne powinna zawierać prawidłowa relacja fizjoterapeuta-pacjent?

 121. Wymień i omów somatyczne objawy depresji i ich wpływ na proces fizjoterapii.

 122. Wymień i omów emocjonalne objawy depresji i ich wpływ na proces fizjoterapii.

 123. W jaki sposób depresja wpływa na przebieg procesu fizjoterapii?

 124. Opisz dowolny nurt psychoterapeutyczny. Uzasadnij swój wybór.

 125. Wymień rodzaje depresji. Wyjaśnij, który z nich najczęściej występuje u osób starszych.

 126. Omów główne cele psychoterapii grupowej stosowanej jako wsparcie procesu fizjoterapii.

 127. Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami w orientacji w czasie i miejscu a zaburzeniami orientacji wzrokowo-przestrzennej? W jaki sposób oba rodzaje zaburzeń wpływają na proces fizjoterapii?

 128. Opisz prawidłową relację fizjoterapeuta-pacjent w przypadku osoby otępiałej oraz osoby z depresją.

 129. Jaki cechy powinien posiadać fizjoterapeuta pracujący z osobami przewlekle chorymi?

 130. Wymień rodzaje zespołów otępiennych. Podaj 5 (Twoim zdaniem najważniejszych) zasad postępowania z osobą otępiałą. Uzasadnij swój wybór.

 131. Na czym polega postępowanie fizjoterapeutyczne w Pleuritis exudativa w fazie pierwszej?

 132. Przedstaw zmiany anatomopatologiczne i postępowanie fizjoterapeutyczne w Bronchitis chronica?

 133. Które parametry czynnościowe układu oddechowego wykorzystywane są do kwalifikacji ciężkości astmy oskrzelowej?

 134. Jakie metody fizjoterapii stosuje się u pacjenta z pleuritis exudativa zlokalizowanym po lewej stronie, w fazie II?

 135. Jaki typ zaburzeń wentylacji występuje w Bronchiectases?

 136. W jakim celu stosowane jest postępowanie fizjoterapeutyczne w bronchiectases?

 137. Który rodzaj ćwiczeń stosowanych w ramach postępowania fizjoterapeutycznego u ozdrowieńców (tuberculosis) jest najważniejszym?

 138. Co powinien wykonać fizjoterapeuta u pacjentów z astmą oskrzelową w „status astmatica”?

 139. Na czym polega postępowanie fizjoterapeutyczne w emphysema pulmonum?

 140. Co to jest atopia?

 141. Od jakich czynności rozpoczyna się postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta z bronchitis chronica?

 142. Co powinno obejmować postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z bakteryjnym typem zapalenia płuc po zakończeniu okresu gorączkowego?

 143. Jaki cel ma fizjoterapia w pleuritis exudativa?

 144. Co powinno obejmować postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z pleuropneumonia po zakończeniu okresu gorączkowego?

 145. Jak należy kontrolować stan pacjenta podczas fizjoterapii u pacjentów z gruźlicą i jakie są przeciwwskazania względne?

 146. Jakie postępowanie fizjoterapeutyczne stosuje się w okresie wolnym od napadów dyspnoe u astmatyków?

 147. Na czym polega postępowanie fizjoterapeutyczne w POChP?

 148. Co to jest hipoksemia?

 149. Co to jest hiperkapnia?

 150. Czym się charakteryzuje oddech ataktyczny BIOTA?

 151. Czym się charakteryzuje oddech typu Cheyne'a-Stokesa?

 152. Co jest najważniejszym działaniem w ramach postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z brochitis chronica?

 153. Jakie czynniki sprzyjają występowaniu astmy oskrzelowej?

 154. Jakie są przyczyny powstawania POCHP wg hipotezy holenderskiej?

 155. Scharakteryzuj chorego o typie Pink puffer?

 156. Scharakteryzuj chorego o typie blue bloater?

 157. Od jakich działań rozpoczyna się postępowanie fizjoterapeutyczne w POCHP?

 158. Co to jest i czym się charakteryzuje Dyspnoe?

 159. Czym się charakteryzuje typ obturacyjny zaburzeń wentylacji płuc?

 160. Czym się charakteryzuje typ restrykcyjny zaburzeń wentylacji płuc?

 161. Jakie testy funkcjonalne wykorzystuje się do oceny bólu towarzyszącego chorobom oddechowym?

 162. Jakie parametry spirometryczne wykorzystuje się do oceny wentylacji płuc?

 163. Które z badań przedmiotowych mogą potwierdzić występowanie zaburzeń restrykcyjnych?

 164. Wymień pomocnicze mięśnie wydechowe?

 165. Wymień pomocnicze mięśnie wdechowe?

 166. Jakie pomiary i oceny wchodzą w skład badań przedmiotowych u pacjentów z chorobami układu oddechowego?

 167. Do czego służą badania czynnościowe układu oddechowego?

 168. Jakie objawy charakteryzują pacjenta z chorobami układu oddechowego?

 169. Na czym polega rozstrzenie oskrzeli i jakie są główne zalecenia fizjoterapeutyczne?

 170. Na czym polega emphysema pulmonum i jakie są główne zalecenia fizjoterapeutyczne?

 171. Obrzęk chłonny kończyny górnej po radykalnym leczeniu raka piersi – wymień zachowawcze metody leczenia. Opisz jedną z nich.

 172. Diagnostyka obrzęku chłonnego kończyny górnej po radykalnym leczeniu raka piersi.

 173. Kompleksowa terapia udrażniająca – wymień i krótko opisz fazy postępowania.

 174. Pacjentka po amputacji piersi metodą Patey’a. Zaproponuj usprawnianie. Omów wskazania w życiu codziennym.

 175. Pacjent po limfadenektomii. Omów wskazania i przeciwwskazania w życiu codziennym.

 176. Pacjent po wyłonieniu stomii z powodu raka jelita grubego. Zaproponuj usprawnianie.

 177. Pacjentka po radykalnej histerektomii. Zaproponuj usprawnianie.

 178. Oddział radioterapii – grupa pacjentek po amputacji piersi z powodu raka w trakcie uzupełniającej radioterapii. Zaproponuj usprawnianie.

 179. Obrzęk chłonny kończyny górnej po radykalnym leczeniu raka piersi (miękki) – przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne.

 180. Stadia rozwoju obrzęku chłonnego.

 181. Obrzęk chłonny kończyny górnej po radykalnym leczeniu raka piersi (twardy) – przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne.

 182. Mastektomia – omów I etap (szpitalny) usprawniania.

 183. Mastektomia – omów II etap (szpitalny) usprawniania.

 184. Mastektomia – omów III etap (szpitalny) usprawniania.

 185. Wymień metody leczenia nowotworów złośliwych i krótko scharakteryzuj.

 186. Wymień następstwa czynnościowe u pacjentów leczonych z powodu nowotworów złośliwych.

 187. Wymień powikłania naczyniowe po leczeniu raka piersi.

 188. Wymień powikłania w obrębie układu nerwowego po leczeniu raka piersi.

 189. Wymień następstwa czynnościowe u kobiet leczonych z powodu raka piersi.

 190. Postawa ciała u kobiet po mastektomii.

 191. Jak kształtuje się sprawność fizyczna u dzieci po leczeniu onkologicznym.

 192. Wczesne i odległe skutki radioterapii.

 193. Postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem w trakcie chemioterapii.

 194. Fizjoterapia po leczeniu raka prostaty.

 195. Fizjoterapia po leczeniu raka krtani.

 196. Obrzęk kończyny górnej. Omów ćwiczenia przeciwobrzękowe.

 197. Obrzęk kończyny dolnej. Omów ćwiczenia przeciwobrzękowe.

 198. Zalecane i przeciwwskazane formy aktywności ruchowej u pacjentów po leczeniu raka prostaty.

 199. Ograniczenia stosowania ćwiczeń w chorobie nowotworowej.

 200. Etapy rehabilitacji w schorzeniach onkologicznych.

 201. Scharakteryzuj uszkodzenie neuronu ruchowego obwodowego - objawy.

 202. Omów objawy uszkodzenia nerwu obwodowego – deficyt neurologiczny.

 203. Scharakteryzuj uszkodzenie neuronu ruchowego ośrodkowego - objawy.

 204. Omów objawy uszkodzenia torebki wewnętrznej – deficyt neurologiczny.

 205. Scharakteryzuj uszkodzenie układu pozapiramidowego - objawy.

 206. Scharakteryzuj zespół hipertoniczno-hypokinetyczny.

 207. Scharakteryzuj zespół hypotoniczno-hiperkinetyczny.

 208. Scharakteryzuj uszkodzenie móżdżku - objawy ataksji móżdżkowej.

 209. Scharakteryzuj objawy ataksji kończyn oraz sposoby jej oceny.

 210. Omów sposoby oceny równowagi u osób z uszkodzeniem układu nerwowego.

 211. Zróżnicuj zespół spastyczny i wiotki.

 212. Omów patologiczne napięcie mięśniowe w uszkodzeniach układu nerwowego.

 213. Omów sposoby oceny spastyczności.

 214. Scharakteryzuj fizjoterapię w postaci móżdżkowej stwardnienia rozsianego.

 215. Scharakteryzuj zespół wiotki – rodzaj uszkodzenia, objawy.

 216. Scharakteryzuj zespół spastyczny - rodzaj uszkodzenia, objawy.

 217. Omów przebieg spastyczności u osób po udarze mózgu.

 218. Scharakteryzuj fizjoterapię w postaci rdzeniowej stwardnienia rozsianego.

 219. Spastyczność – definicja i ocena.

 220. Spastyczność – definicja i zasady postępowania usprawniającego.

 221. Na czym polega zwalczanie spastyczności w SM?

 222. Omów model postępowania usprawniającego w chorobie Parkinsona.

 223. Zasady fizjoterapii w chorobie Parkinsona.

 224. Omów deficyty funkcjonalne u osób z chorobą Parkinsona.

 225. Omów postępowanie usprawniające w polineuropatii G-B w okresie ostrym.

 226. Omów postępowanie usprawniające w polineuropatii G-B w okresie podostrym.

 227. Omów postępowanie usprawniające w polineuropatii G-B w okresie przewlekłym.

 228. Zastosowanie zabiegów fizykalnych u osób po udarze mózgu.

 229. Omów postępowanie usprawniające w okresie ostrym udaru mózgu. Przeciwwskazania do pionizacji.

 230. Omów postępowanie usprawniające w okresie podostrym udaru mózgu.

 231. Omów korzyści wynikające z wczesnej pionizacji osób po udarze mózgu.

 232. Omów postępowanie usprawniające w okresie przewlekłym udaru mózgu.

 233. Wymień okresy rehabilitacji w udarze mózgu i omów jeden z nich (wybrany).

 234. Na czym polega kompleksowe postępowanie usprawniające po udarze mózgu?

 235. Omów zasady postępowania usprawniającego w chorobie Parkinsona.

 236. Omów zasady rehabilitacji neurologicznej.

 237. Omów fizjoterapię w udarze mózgu w okresie profilaktyki funkcjonalnej.

 238. Omów fizjoterapię w udarze mózgu w okresie rehabilitacji funkcjonalnej.

 239. Omów fizjoterapię w udarze mózgu w okresie adaptacji funkcjonalnej.

 240. Omów badanie czucia w globalnych i lokalnych deficytach neurologicznych.

 241. Scharakteryzuj niezborność ruchową i omów jej ocenę.

 242. Scharakteryzuj zawroty głowy pochodzenia obwodowego i ośrodkowego.

 243. Zasady fizjoterapii w zaburzeniach równowagi.

 244. Zasady fizjoterapii w zawrotach głowy.

 245. Omów zasady pionizacji funkcjonalnej u osób z uszkodzeniem układu nerwowego.

 246. Omów ocenę stabilności postawy ciała.

 247. Omów naukę chodzenia u osób z chorobą Parkinsona.

 248. Omów naukę zmiany pozycji w łóżku u osób po udarze mózgu.

 249. Omów sposoby oceny niedowładu u osób z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

 250. Omów sposoby oceny niedowładu u osób z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego.

 251. Badanie narządu ruchu dla potrzeb fizjoterapii w ortopedii.

 252. Badanie narządu ruchu dla potrzeb fizjoterapii w traumatologii.

 253. Chód o kulach pacjenta ortopedyczno-urazowego: rodzaje chodu, błędy przy chodzeniu o kulach.

 254. Definicja dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego. Przyczyna powstania rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

 255. Objawy rozwojowej dysplazji stawu biodrowego – wymień i scharakteryzuj.

 256. Objawy rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego– wymień i scharakteryzuj.

 257. Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

 258. Leczenie rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego.

 259. Jałowa martwica kości – charakterystyka i leczenie.

 260. Okresy występujące w chorobie Perthesa, objawy i leczenie.

 261. Objawy kręczu szyi i leczenie.

 262. Przyczyny i leczenie mięśniopochodnego kręczu szyi.

 263. Przyczyny i leczenie kostnopochodnego kręczu szyi.

 264. Przyczyny i leczenie nabytego kręczu szyi.

 265. Stopa końsko-szpotawej – komponenty, podział i leczenie stopy końsko-szpotawej.

 266. Charakterystyka i leczenie stopy piętowej.

 267. Charakterystyka i leczenie stopy wydrążonej.

 268. Charakterystyka i leczenie wrodzonej stopy płaskiej.

 269. Definicja choroby zwyrodnieniowo-zniekształcającej stawów oraz przyczyny jej powstania.

 270. Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające kręgosłupa i stawów między kręgowych.

 271. Objawy występujące w zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowo-zniekształcającej stawu biodrowego.

 272. Objawy występujące w zaawansowanym stadium choroby zwyrodnieniowo-zniekształcającej stawu kolanowego.

 273. Leczenie zachowawcze zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu biodrowego.

 274. Leczenie zachowawcze zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu kolanowego.

 275. Leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu biodrowego.

 276. Leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu kolanowego.

 277. Wskazanie i przeciwwskazania do alloplastyki stawu biodrowego.

 278. Wskazanie i przeciwwskazania do alloplastyki stawu kolanowego.

 279. Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu biodrowego.

 280. Powikłania wczesne i późne po alloplastyce stawu kolanowego.

 281. Postępowanie usprawniające po implantacji bezcementowej endoprotezy stawu biodrowego.

 282. Postępowanie usprawniające po implantacji cementowanej endoprotezy stawu biodrowego.

 283. Postępowanie usprawniające po alloplastyce stawu kolanowego

 284. Przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa.

 285. Choroba krążka międzykręgowego – wymień okresy i scharakteryzuj każdy z nich.

 286. Zespoły bólowe kręgosłupa – wyjaśnij pojęcie stenoza i podaj jej przyczyny powstania.

 287. Naczyniowe przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa.

 288. Wrodzone przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa.

 289. Nowotworowe przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa.

 290. Obraz kliniczny pacjenta z uciskiem na korzeń C6.

 291. Obraz kliniczny pacjenta z uciskiem na korzeń C7.

 292. Obraz kliniczny pacjenta z uciskiem na korzeń L4.

 293. Obraz kliniczny pacjenta z uciskiem na korzeń L5.

 294. Obraz kliniczny pacjenta z uciskiem na korzeń S1.

 295. Specjalistyczne metody terapeutyczne wykorzystywane w zespołach bólowych kręgosłupa.

 296. Zastosowanie aparatu Ilizarowa w ortopedii i traumatologii.

 297. Okresy występujące w metodzie osteogenezy dystrakcyjnej – wymień i scharakteryzuj.

 298. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej – podział, powikłania i leczenie.

 299. Opatrunki gipsowe występujące w obrębie kończyn górnych – wymień i wskaż kiedy są stosowane.

 300. Postępowanie usprawniające z pacjentem w opatrunku gipsowym ramiennym.

 301. Sposoby leczenia pacjentów po złamaniu szyjki kości ramiennej.

 302. Złamanie obojczyka – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 303. Złamanie wyrostka łokciowego kości łokciowej – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 304. Złamanie loco typico – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 305. Złamanie Collesa – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 306. Wymień i opisz specyficzne złamania w obrębie przedramienia.

 307. Wyjaśnij pojęcie – złamanie, złamanie zielonej gałązki, zwichnięcie, podwichnięcie, skręcenie i stłuczenie.

 308. Złamanie trzonu kości ramiennej – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 309. Złamania awulsyjne w obrębie kończyn górnych – wyjaśnij pojęcie, podaj przykłady.

 310. Złamania w obrębie łopatki – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 311. Uszkodzenie stawu barkowo – obojczykowego - charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 312. Nieszczęsna triada O’Donoghue – wyjaśnij pojęcie i scharakteryzuj jeden z komponentów.

 313. Centralne zwichnięcie stawu biodrowego – stopnie uszkodzenia, leczenie i usprawnianie.

 314. Zwichnięcie stawu biodrowego – podział, charakterystyka i leczenie.

 315. Strategia postępowania usprawniającego po rekonstrukcji ACL.

 316. Uszkodzenie łąkotek – charakterystyka, podział, objawy i leczenie.

 317. Postępowanie usprawniające z pacjentem w opatrunku gipsowym stopowo – udowym.

 318. Sposoby leczenia pacjentów po złamaniu przezkrętarzowym kości udowej.

 319. Złamanie szyjki kości udowej – sposoby leczenia i usprawnianie.

 320. Specyficzne złamania w obrębie kostek – wymień i opisz.

 321. Złamania awulsyjne w obrębie kończyn dolnych – wyjaśnij pojęcie, podaj przykłady.

 322. Uszkodzenie aparatu wyprostnego stawu kolanowego – wyjaśnij pojęcie, wymień przyczyny, scharakteryzuj każdą z nich.

 323. Złamania w obrębie rzepki – charakterystyka, podział i leczenie.

 324. Zwichnięcie stawu kolanowego – charakterystyka i sposoby leczenia.

 325. Opatrunki gipsowe występujące w obrębie kończyn dolnych – wymień i wskaż kiedy są stosowane.

 326. Strategia postępowania usprawniającego po uszkodzeniu łąkotki stawu kolanowego (usunięcie części łąkotki).

 327. Złamanie trzonu kości udowej – charakterystyka, podział, powikłania i leczenie.

 328. Złamania stabilne miednicy – wyjaśnij pojęcie i wymień złamania.

 329. Złamania niestabilne miednicy – wyjaśnij pojęcie i wymień złamania.

 330. Uszkodzenia wyprostne kręgosłupa – mechanizm, objawy i sposoby leczenia.

 331. Opatrunki gipsowe występujące w obrębie kręgosłupa – wymień i wskaż kiedy są stosowane.

 332. Postępowanie usprawniające z pacjentem w opatrunku Jevetta.

 333. Uszkodzenie górnego motoneuronu – charakterystyka i sposoby leczenia.

 334. Uszkodzenie dolnego motoneuronu – charakterystyka i sposoby leczenia.

 335. Skręcenie stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego - mechanizm, objawy i sposoby leczenia.

 336. Opisz objawy urazowego uszkodzenia na wysokości segmentów odcinka szyjnego kręgosłupa (mięśnie, czucie i odruchy).

 337. Wyjaśnij pojęcia zrost opóźniony i staw rzekomy. Wymień rodzaje stawów rzekomych.

 338. Leczenie uszkodzenia nerwów obwodowych.

 339. Przykurcz Volkmanna – przyczyny i objawy w obu okresach.

 340. Zespół Sudecka – przyczyny, podział i przebieg choroby.

 341. Uszkodzenie nerwu łokciowego – charakterystyka, objawy i sposoby leczenia.

 342. Uszkodzenie nerwu pośrodkowego – charakterystyka, objawy i sposoby leczenia.

 343. Uszkodzenie nerwu promieniowego – charakterystyka, objawy i sposoby leczenia.

 344. Uszkodzenie nerwu piszczelowego i strzałkowego wspólnego – charakterystyka, objawy i sposoby leczenia.

 345. Postępowanie usprawniające z pacjentem po amputacji w okresie przed zaprotezowaniem.

 346. Postępowanie usprawniające z pacjentem po amputacji w okresie po zaprotezowaniu (okres protezy tymczasowej).

 347. Postępowanie usprawniające z pacjentem po amputacji w okresie po zaprotezowaniu.

 348. Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w obrębie kończyn, wspomagające narząd ruchu.

 349. Amputacje w obrębie kończyny dolnej – poziomy planowanej amputacji.

 350. Amputacje w obrębie kończyny górnej – poziomy planowanej amputacji.

 351. Co to jest ontogeneza i czy wiedza z tego zakresu jest pomocna podczas pracy z pacjentem?

 352. Wymień i omów elementy badania neurorozwojowego.

 353. Jakie znasz metody neurokinezjologiczne wykorzystywane w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi?

 354. Jakie są główne zasady prawidłowego rozwoju człowieka?

 355. Co to jest lokomocja? Podaj przykłady różnego rodzaju lokomocji osiąganej przez niemowlę w 1 roku życia.

 356. Jak kształtuje się funkcja chwytna rąk w 1 roku życia?

 357. Jak zmienia się ustawienie środka ciężkości w pierwszych 6 miesiącach w leżeniu na brzuchu?

 358. Kiedy dziecko po raz pierwszy osiąga linię środkową ciała i czy jest to ważne w kontekście prognostycznym jego rozwoju?

 359. Rozwój psychomotoryczny – wyjaśnij pojęcie.

 360. Co to jest wczesna interwencja. Uzasadnij celowość jej stosowania u noworodków i niemowląt.

 361. Ewolucja podporu w pierwszym półroczu życia.

 362. Jakie umiejętności zdobywa niemowlę w 7 miesiącu życia?

 363. Jakie cechy ruchu posiada raczkowanie?

 364. Wyjaśnij pojęcie czynników ryzyka i wymień czynniki ryzyka okresu ciąży.

 365. Wyjaśnij pojęcie czynników ryzyka i wymień czynniki ryzyka okresu okołoporodowego.

 366. Wyjaśnij pojęcie dziecka ryzyka anamnestycznego i wyjaśnij czy jest ono wystarczające do podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii.

 367. Wyjaśnij pojęcie dziecka ryzyka symptomatycznego i wyjaśnij czy jest ono wystarczające do podjęcia decyzji o rozpoczęciu terapii.

 368. Jakie znasz metody neurokinezjologiczne stosowane w fizjoterapii pediatrycznej i którą z nich uważasz za najlepszą i dlaczego.

 369. Podaj definicję i objawy mózgowego porażenia dziecięcego.

 370. Podaj podział mózgowego porażenia dziecięcego ze względu na topografię zmian patologicznych(wg Ingrama).

 371. Jakie warunki muszą być spełnione do przeprowadzenia rehabilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym?

 372. Co rozumiesz pod pojęciem kompleksowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

 373. Proszę opisać motorykę spontaniczną okresu noworodkowego.

 374. Podaj definicję mózgowego porażenia dziecięcego i objaśnij na czym polega porażenie połowicze.

 375. Podaj definicję mózgowego porażenia dziecięcego i objaśnij na czym polega ataksja.

 376. Fizjoterapia dziecka wiotkiego na przykładzie dziecka z zespołem Downa.

 377. Co to jest zespół Downa i jakie objawy są charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej. Które objawy można łagodzić poprzez właściwą fizjoterapię?

 378. Wymień wrodzone wady serca. Czy możliwe jest prowadzenie fizjoterapii u dziecka z tetralogią Fallota?

 379. Co to jest przepuklina oponowo – rdzeniowa? Omów fizjoterapię dziecka z przepukliną oponowo – rdzeniową odc. lędźwiowego kręgosłupa.

 380. Prognoza funkcjonalna dla dzieci z różnym poziomem przepukliny oponowo – rdzeniowej: odcinka szyjnego, odc. piersiowego, lędźwiowego oraz krzyżowego kręgosłupa.

 381. Co to jest mukowiscydoza. Omów najważniejsze kierunki fizjoterapii u dziecka z mukowiscydozą.

 382. Co to jest zaburzenie ośrodkowej koordynacji nerwowej? Jakiego okresu życia dziecka dotyczy ta diagnoza?

 383. Jak powinna wyglądać fizjoterapia dziecka z zaburzeniem ośrodkowej koordynacji nerwowej?

 384. Co to jest asymetria niemowlęca? Jak usprawniać niemowlę z asymetrią?

 385. Co to jest asymetria niemowlęca? Jaka jest różnica pomiędzy asymetrią niemowlęcą a kręczem szyi u niemowlęcia?

 386. Na czym polega neurokinezjologiczna metoda terapeutyczna wg. Vojty?

 387. Na czym polega neurokinezjologiczna metoda terapeutyczna wg. Bobath?

 388. Na czym polega neurokinezjologiczna metoda terapeutyczna wg. Domana Delacato?

 389. Na czym polega metoda usprawniania wg. Peto?

 390. Jakie są najważniejsze (podstawowe) metody wykorzystywane w fizjoterapii pediatrycznej?

 391. Jakie znasz typy porażenia splotu ramiennego? Omów fizjoterapię dziecka przy porażeniu splotu ramiennego typu Erba.

 392. Jakie znasz typy porażenia splotu ramiennego? Omów fizjoterapię dziecka przy porażeniu splotu ramiennego typu Dejerine-Klumpkego .

 393. Co to jest wodogłowie. Omów główne kierunki fizjoterapii dziecka z wodogłowiem.

 394. Na czym polega kompleksowe usprawnianie dziecka z zespołem Downa?

 395. Na czym polega kompleksowa opieka nad dzieckiem z przepukliną oponowo – rdzeniową?

 396. Na czym polega kompleksowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym?

 397. Omów proces terapeutyczny dziecka z Zespołem Downa od urodzenia do osiągnięcia umiejętności samodzielnego chodzenia.

 398. Omów program terapeutyczny z uwzględnieniem jego kompleksowości dla dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 399. Jakie metody wspomagające rozwój psychomotoryczny znajdują zastosowanie w terapii dziecka niepełnoprawnego intelektualnie.

 400. Omów proces terapeutyczny dziecka przedwcześnie urodzonego z uwzględnieniem deficytów sensorycznych, które mogą mu towarzyszyć.

: files mce -> DYDAKTYKA -> DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2011/2012 na kierunku fizjoterapia
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Tematy prac magisterskich do realizacji
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
DZIEKANAT%20FIZJOTERAPII -> Pytania na Egzamin Licencjacki w roku akademickim 2012/2013
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna