Zagadnienia egzaminacyjne Kierunek Ekonomia Przedmiot: Polityka gospodarczaPobieranie 181,16 Kb.
Strona1/2
Data14.01.2018
Rozmiar181,16 Kb.
  1   2

Zagadnienia egzaminacyjne

Kierunek EkonomiaPrzedmiot: Polityka gospodarcza

rok akademicki 2012/2013
 1. Gospodarka narodowa jako przedmiot oddziaływania polityki gospodarczej

 2. System funkcjonowania gospodarki

 3. Funkcje polityki gospodarczej

 4. Polityka makroekonomiczna w polityce gospodarczej

 5. Polityka mikroekonomiczna w polityce gospodarczej

 6. Uwarunkowania polityki ekonomicznej 7. Główne dziedziny (podsystemy) polityki gospodarczej

Podsystemy polityki gospodarczej można wyodrębnić kieruje się : kryterium przedmiotowym, kryterium instrumentacji.

Wg. Kryterium przedmiotowego można wyodrębnić:

Polityki sektorowe: polityka przemysłowa, polityka rolna, polityka żywnościowa, polityka handlowa, komunikacyjna,

komunalna.

Polityki społeczne: polityka oświatowa, polityka ochrony zdrowia, mieszkaniowa, demograficzna.

• Sterowanie rozwojem infrastruktury


Wg. Kryterium instrumentacji można wyodrębnić:

• Polityka pieniężna (monetarna)- obejmuje m.in. politykę emisyjna i kredytową

• Polityka budżetowa (fiskalna)- obejmuje m.in. politykę podatkową i celną

• Politykę inwestycyjną związaną z polityką lokalizacyjną

• Politykę zatrudnienia

• Politykę cenowo -dochodową

• Politykę ubezpieczeń

• Politykę naukową i innowacyjną

 1. Cele polityki gospodarczej

Społeczne:

- sprawiedliwy podział dochodu

- gwarancja zatrudnienia (pełne zatrudnienie)

- wyrównane szanse awansu

- dostęp do dóbr kulturalnych i oświaty

- zapewnienie ochrony zdrowia

- zabezpieczenie społeczne

Ekologiczne:

- ochrona środowiska naturalnego

- rekultywacja

Obronno-militarne:

- powiększenie potencjału gałęzi o znaczeniu obronnym

- zapewnienie niezbędnych rezerw mocy produkcyjnych i środków produkcji

Generalne:

- suwerenność narodowa

- sprawiedliwość

- postęp ekonomiczno- społeczny

- prawa człowieka

Ustrojowo- systemowe i polityczne:

- umocnienie istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego, zapewnienie jego ewolucjiEkonomiczne:

- pomnażanie bogactw kraju

- powiększanie dobrobytu

- efektywne wykorzystanie zasobów, wzrost gospodarczy

- przemiany strukturalne

- wzrost przedsiębiorczości

- równowaga gospodarcza

- wzrost udziału w międzynarodowym podziale pracy

 1. Polityka fiskalno - budżetowa jako narzędzie regulacji popytu

Polityka fiskalno - budżetowa wpływa bezpośrednio na wielkość łącznego popytu

Proponowane przez keynesistów działania w ramach polityki fiskalno- budżetowej1) Zwiększenie progresji opodatkowania - przy wysokich dochodach wzrost wydatków przeznaczonych na konsumpcje jest niewielki w stosunku do całkowitego wzrostu dochodu;

przy niskich dochodach krańcowa skłonność do konsumpcji jest wysoka;

keynesiści proponują zwiększenie progresji opodatkowania wysokich dochodów przy jednoczesnym wzroście świadczeń społecznych na rzecz grup najniżej uposażonych


2) Preferencje dla działalności inwestycyjnej
– polega na obniżce stopy podatkowej od zysków przeznaczonych na inwestycje stwarza to bezpośrednie zachęty do wzrostu inwestycji


3) Manipulowanie wielkością globalnych wydatków rządowych
- bezpośrednie zasilenie finansowe niektórych grup społecznych - zwiększenie wydatków w okresie recesji przyczynia się do zwiększenia globalnego popytu;

inwestycje publiczne - znajdują zastosowanie wówczas, gdy inne środki polityki gospodarczej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

 1. Aktywna polityka pieniężna jako narzędzie regulacji popytu

1. Keynesiści zaproponowali podjęcie przez państwo działań na rzecz zwiększenia zasobów pieniądza w społeczeństwie.

2. Zwiększenie ilości pieniądza w obiegu zmniejszy skłonność do przechowywania go w formie płynnej, w rezultacie przyczyniając się do obniżenia stopy procentowej, gdyż wysokość stopy procentowej wyznaczana jest przez ilość pieniądza.

3. Niższa stopa procentowa z kolei powinna pozytywnie oddziaływać na zwiększenie rozmiarów inwestycji.

4. Prowadzenie ekspansywnej polityki budżetowej bez równoczesnego dostosowania kierunku polityki pieniężnej prowadzi w rezultacie do recesji.

5. Zmiana podaży pieniądza wpływa na pozom cen, ale również na wielkości realne, takie jak poziom produkcji i zatrudnienia.

6. Dlatego polityka pieniężna nie może być podporządkowana wyłącznie stabilizacji pieniądza, ponieważ może to prowadzi ć do ograniczenia inwestycji, a poprzez to do ograniczenia produkcji zatrudnienia.

 1. Polityka dochodowa jako narzędzie regulacji popytu

Polityka dochodowa to narzędzie uzupełniające politykę fiskalno-budżetową i pieniężną. Jej zastosowanie uznano za konieczne w celu rozwiązania dylematu stałych cen i pełnego zatrudnienia, ponieważ:

1. Główną przyczyną inflacji pełzającej jest dążenie sprzedawców dóbr i siły roboczej do poprawienia własnej pozycji poprzez windowanie cen

2. Receptą na wyhamowanie zjawisk inflacyjnych jest według neoklasyków odpowiednia polityka dochodów, ponieważ za pomocą samej polityki fiskalno- budżetowej i polityki pieniężnej można osiągnąć stabilizacje cen jedynie przy wzroście bezrobocia.

3. Polityka cen i dochodów zmniejsza oczekiwania inflacyjne, a tym samym działa na stopę procentową i inne decyzje gospodarcze

4. Płace stanowią w gospodarce rynkowej najistotniejszy element kosztów i dlatego jedną z metod przeciwdziałania inflacji staje się polityka dochodowa.
Formy polityki dochodowej:

1. Dobrowolna - formułowanie wytycznych dotyczących wzrostu cen i płac

2. Ustawowa - zamrożenie płac i cen 1. Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez neoklasyków

Narzędzia stosowane przez neoklasyków:

1. Niezakłócony mechanizm rynkowy skłania jego uczestników do podejmowania optymalnych decyzji w skali makrogospodarczej.

2. Indywidualne decyzje uczestników rynku są najbardziej efektywne i każda próba interwencji ze strony instytucji publicznych powoduje szkody

3. Im większy zakres ingerencji państwa tym większe szkody w gospodarce narodowej

4. Wydatki państwa powinny być skierowane przede wszystkim na bezpieczeństwie zewnętrznym i wewnętrznym kraju, wymiar sprawiedliwości, urządzenia użyteczności publicznej na cele reprezentacyjne.

5. Kładzie nacisk na przeciwdziałanie i usuwanie interwencji instytucji publicznych i jej negatywnych skutków


Do głównych kierunków nawiązujących do teorii klasycznych zalicza się:

1. Monetaryzm

2. Nową ekonomię klasyczną

3. Nową szkołę austriacką

4. Ekonomiczną teorię polityki

5. Ekonomię strony podażowej

 1. Miejsce polityki pieniężnej w polityce finansowej państwa
  Polityka gospodarcza państwa  Polityka finansowa Państwa  a) Polityka monetarna (polityka pieniężna i polityka kursu walutowego) b) Polityka fiskalno-budżetowa 2. Definicja, istota i rodzaje polityki pieniężnej

POLITYKA PIENIĘŻNA: działalność Banku Centralnego, prowadzona w imieniu państwa, a polegająca na wyborze pieniężnych celów makroekonomicznych ich realizacji przez regulowanie podaży pieniądza i popytu na pieniądza, za pomocą wybranych instrumentów ekonomicznych i administracyjnych.

ISTOTA POLITYKI PIENIĘŻNEJ:

• polityka pieniężna polega na użyciu podaży pieniądza jako instrumentu realizacji ogólnych celów polityki gospodarczej,

• instytucją publiczną za pośrednictwem, której prowadzi się politykę pieniężną jest Bank Centralny.

RODZAJE POLITYKI PIENIĘŻNEJ:
1. Horyzont czasowy:

a) polityka wieloletnia (strategiczna) – określa drogę dochodzenia do stabilizacji siły nabywczej pieniądza;

b) polityka średniookresowa – skoncentrowana na realizacji wzrostu gospodarczego i neutralizowaniu odchyleń od wyznaczonej ścieżki wzrostu;

c) polityka krótkookresowa – realizacja zadań bieżących, konieczność elastycznych dostosowań do zmieniających się warunków ekonomicznych kraju. W trakcie przebiegu cyklu koniunkturalnego.


2. Charakter oddziaływania na gospodarkę:

- polityka neutralna – gdy pieniądz spełnia jedynie rolę ewidencyjną, obrachunkową, pasywną pozostawiając rynkowi swobodę działania

- polityka ekspansywna – wspomagając aktywność gospodarczą, liberalizującą ograniczenia administracyjne

- polityka restrykcyjna – ograniczająca, preferuje metody i środki administracyjna regulacji obiegu pieniądza.


3. Koszty pieniądza w gospodarce:

- polityka drogiego pieniądza – mając za zadanie hamowanie nadmiernego ożywienia w gospodarce

- polityka taniego pieniądza – mająca stymulować 1. Cele polityki pieniężnej:
  Jako główny cel polityki pieniężnej przyjmuje się zapewnienia stabilności cen, ponieważ bank centralny nie może bezpośrednio kierować poziomem inflacji, wyznacza sobie odpowiednie cele pośrednie, bieżące (operacyjne).Instrumenty

Cele operacyjne

Cele pośrednie

Cele finalne

Operacje otwartego rynku. Stopa dyskontowa.

Stopy %

Podaż pieniądza (dowolnego). Kurs walutowy.

Stabilność cen (BCI). Określany poziom PKB

Służą do osiągania celów finalnych polityki pieniężnej banku centralnego za pośrednictwem celów operacyjnych i pośrednich.

Wielkości poddające się ....

Wielkości poddające się kontroli tylko w pewnym stopniu...

Wielkości nie poddające się ...

Podaż pieniądza M3 => agresat M3

Pieniądz wielkiej mocy – prawie od razu można go zamienić na towary.

 1. System bankowy i instytucje polityki pieniężnej
  SYSTEM BANOWY:
  jest to ogół instytucji bankowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady działania banków. Systemy bankowe poszczególnych krajów różnią się między sobą. Rodzaje instytucji, które stanowią ich elementy, można klasyfikować według różnych kryteriów.
  (2 def ze ściągi.pl) „System bankowy ma budowę dwuszczeblową, na którą składają się bank centralny oraz różnego typu banki komercyjne, poczynając od banków uniwersalnych, a na specjalistycznych kończąc. Charakterystyczny jest dla gospodarki rynkowej.”

  Na system bankowy składają się następujące elementy:
  a)
  banki
  b)
  prawo bankowe
  c)
  nadzór bankowy
  d)
  bank centralny

  Trzy modele funkcjonowania systemu bankowego:Model anglosaski, cechujący się pewną równowagą potencjału finansowego banków i finansowych przedsiębiorstw,

Model japońsko-francuski, o przewadze banków znajdujących się wszakże pod znaczącą kontrolą organów państwowych,

Model kontynentalny, określany również jako niemiecki, o wyraźnej przewadze niezależnego od państwa sektora bankowego nad przedsiębiorstwami.

Główne typy systemów bankowych to:

Monobankowy – kierowany i planowany bezpośrednio,

Bankowości uniwersalnej – oparty na kierowanej przez rynek działalności usługowej banku w dowolnym obszarze obrotu kredytowego i papierów wartościowych, która ma umożliwić optymalne zaspokojenie zapotrzebowania gospodarki na środki finansowe,

Bankowości specjalistycznej – oparty bądź na grupach kapitałowych (lub własności rodzinnej) instytucji kredytowych, wykonujących operacje depozytowe i kredytowe bez możliwości łączenia ich z obrotem papierami wartościowymi (commercial bank), bądź instytucjach zajmujących się wyłącznie operacjami związanymi ze sprzedażą, zakupem i zarządzaniem papierami wartościowymi (investment bank).

System bankowy spełnia w gospodarce następujące funkcje:

- Zapewnienie sposobów rozliczania i dokonywania płatności umożliwiających handel,

- Zapewnienie mechanizmów gromadzenia środków finansowych oraz ich rozdysponowania w różnych przedsięwzięciach,

- Zapewnienie sposobów transferu środków w czasie, ponad granicami i pomiędzy sektorami,

- Zapewnienie skutecznych procedur zarządzania ryzykiem,

- Zapewnienie informacji cenowej, co pozwala na koordynowanie zdecentralizowanego podejmowania decyzji w różnych sektorach gospodarki- Zapewnienie sposobów pokonania problemu niedostatku motywacji wtedy, gdy jedna ze stron transakcji finansowej dysponuje informacjami, których druga nie posiada. 1. Instrumenty polityki pieniężnej:
  INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ:
  to narzędzia za pomocą, których władze monetarne dokonują zmian w podaży pieniądza.
  Podział instrumentów polityki pieniężnej ze względu na pozycję przyjmowaną przez bank centralny w stosunku do banków komercyjnych.

  BANK KOMERCYJNY


  Podział instrumentów polityki pieniężnej ze względu na:  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna