Zadanie 38. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to a htaccess B. htaccess cnf C configuration D. configuration php Zadanie 37Pobieranie 123,73 Kb.
Data24.02.2018
Rozmiar123,73 Kb.

TEST 4

Zadanie 40.


Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. cyklometrycznych.
B. abstrakcyjnych.
C. mieszających.
D. klucza.

Zadanie 39.


Certyfikat SSL jest stosowany do
A. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie.
B. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie.
C. zidentyfikowania właściciela domeny.
D. deszyfracji transmitowanych danych.

Zadanie 38.


Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
A. .htaccess
B. htaccess.cnf
C. .configuration
D. configuration.php

Zadanie 37.


$zapytanie = mysql_query("SELECT * FROM napisy");

Funkcja zapisana językiem PHP służy do


A. ustawienia hasła do bazy danych.
B. pobrania danych z bazy danych.
C. zabezpieczenia bazy danych.
D. połączenia z bazą danych

.Zadanie 36.

W skład typowego Framework'a wchodzą
A. domena i obsługa błędów.
B. obsługa formularzy i wbudowany serwer.
C. mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http.
D. zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.

Zadanie 35.


var akapit = document.createElement("p");

document.body.appendChild(akapit);

Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
A. Usunięcie akapitu ze strony.
B. Dodanie akapitu na koniec strony.
C. Dodanie akapitu na początku strony.
D. Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit.

Zadanie 34.


Zdarzenie JavaScript, będący reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onKeyDown
B. onDblClick
C. onLoad
D. onClick

Zadanie 33.


if($liczba % 2 == 0)

{

echo $liczba;}

Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy


A. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0.
B. jest ona liczbą pierwszą.
C. jest ona parzysta.
D. jest ona dodatnia.

Zadanie 32.


Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi on być
A. skompilowany po stronie klienta.
B. skompilowany po stronie serwera.
C. zinterpretowany po stronie klienta.
D. zinterpretowany po stronie serwera.

Zadanie 31.


Która ze zdefiniowanych funkcji języka PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
A. function licz($a) { echo $a/2; }
B. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
C. function licz($a) { return $a/2; }
D. function licz($a) { return $a*$a/2; }

Zadanie 30.


for($i=10;$i>=1;$i--)

echo $i;


Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
A. od 10 do 1
B. od 10 do 2
C. od 1 do10
D. od 2 do10

Zadanie 29.


Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
A. break
B. echo
C. type
D. exit

Zadanie 28.


W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. tylko na początku skryptu.
B. w momencie pierwszego użycia zmiennej.
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę.
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $.

Zadanie 27.


W strulturalnych językach programowania w celu przechowywania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych.
B. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych.
C. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego.
D. klasy 50 elementów typu tablicowego.

Zadanie 26.


W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
A. znaku.
B. liczby całkowitej.
C. wartości logicznej.
D. liczby rzeczywistej.

Zadanie 25.


Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
A. REGENERATE TABLE tbl_name
B. OPTIMIZE TABLE tbl_name
C. ANALYZE TABLE tbl_name
D. REPAIR TABLE tbl_name

Zadanie 24.


W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
A. z kwerendy aktualizującej.
B. z więzów integralności.
C. z defragmentacji bazy.
D. z archiwizacji bazy.

Zadanie 23.


Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem

A. centralnego subskrybenta.


B. centralnego wydawcy.
C. równorzędnym.
D. rozproszonym.

Zadanie 22.


W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRAND pozwala użytkownikowi baz danych na
A. modyfikowanie danych w tabeli.
B. usunięcie danych z tabeli.
C. odczyt danych z tabeli.
D. tworzenie tabeli.

Zadanie 21.


Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
A. Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji.
B. Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych.
C. Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym.
D. Ustalenie hasła otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika.

Zadanie 20.


Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
A. CREATE INDEX zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
B. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
C. INSERT INTO zadania VALUES zadanie_kompletne
D. ADD COLUMN zadanie_kompletne WITH zadania

Zadanie 19.


Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
A. parametrycznej.
B. funkcjonalnej.
C. wybierającej.
D. krzyżowej.

Zadanie 18.


W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
A. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rok_urodzenia = 1994
B. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
C. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
D. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order bynazwisko

Zadanie 17.


W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych.
B. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B.
C. wiele rekordów z tabeli  A zduplikuje się w tabeli B.
D. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B.

Zadanie 16.


Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
A. CREATE TABLE
B. PLUS TABLE
C. NEW TABLE
D. ADD TABLE

Zadanie 15.


Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczająca średnią pensję pracowników?
A. select AVG (nazwisko) into pensja
B. select VAR (pensja) from nazwisko
C. select VAR (pracownicy) into pensja
D. select AVG (pensja) from pracownicy

Zadanie 14.


Prosta animacja może być zapisana w formacie
A. TIFF
B. BMP
C. PSD
D. GIF

Zadanie 13.


Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
A. zwiększyć jego głębię kolorów.
B. zmniejszyć jego rozdzielczość.
C. zapisać w formacie BMP.
D. dodać kanał alfa.

Zadanie 12.


Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
A. BMP
B. PNG
C. NEF
D. JPG

Zadanie 11.


color: #008000;

W załączonym fragmencie kodu  CSS kolor jest zapisany w postaci


A. szesnastkowej.
B. dziesiętnej.
C. CMYK
D. HSL

Zadanie 10.


Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. POP3
C. DNS
D. FTP

Zadanie 9.


Organizacja zajmująca się ustaleniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
A. ISO
B. W3C
C. NASK
D. WYSIWYG

Zadanie 8.


Projektowanie logicznego układu witryny polega na
A. zdefiniowaniu treści witryny.
B. opracowaniu zestawu grafik dla witryny.
C. ustaleniu adresów URL dla podstron witryny.
D. rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny.

Zadanie 7.


Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
A. Drupal
B. Joomla!
C. WordPress
D. Adobe Flash

Zadanie 6.


W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. padding
B. margin
C. height
D. width

Zadanie 5.


a:hover {font-weight:bold;}

W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany


A. wszystkim odnośnikom odwiedzonym.
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym.
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu.
D. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy.

Zadanie 4.


Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
A. div {background-color: blue;}
B. div {border-color: blue;}
C. div {shadow: blue;}
D. div {color: blue;}

Zadanie 3.


Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-style: Verdana;
B. font-name: Verdana;
C. font-family: Verdana;
D. font-weigth: Verdana;

Zadanie 2.


A


A

Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce


A. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
B. blok B będzie oddalony od bloku A o 20px
C. blok A będzie przesunięty w lewo o 20px
D. bloki A i B będą nachodzić na siebie

Zadanie 1.


W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
A. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika.
B. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównywanie.
C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką.
D. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna