Zadanie 1 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej – koszt planowany)Pobieranie 339,68 Kb.
Strona1/6
Data28.10.2017
Rozmiar339,68 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Controlling – materiały pomocnicze do ćwiczeń, SZCZECIN 2005 strona

mgr Stanisław Hońko, www: uoo.univ.szczecin.pl/~honko, e-mail: ksiegowyroku@poczta.onet.plĆwiczenia z controllingu (2005):

 1. Klasyfikacja kosztów 1

 2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej 3

 3. Kalkulacja kosztów 6

 4. Rachunek kosztów zmiennych 9

 5. Analiza progu rentowności 10

 6. Krótkookresowe rachunki decyzyjne 12

 7. Procesowy rachunek kosztów 12

 8. Budżetowanie 13


Temat 1: KLASYFIKACJA KOSZTÓW

Zadanie 1 (klasyfikacja kosztów – koszty proste)

W styczniu 200X w przedsiębiorstwie handlowym GLUGEL spółka z o. o. w Gnieźnie spłacono przelewem zobowiązania z tytułu opłaty: 1. skarbowej za zezwolenie wykonywania działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu alkoholem z zagranicą za bieżący rok 2 500 zł

 2. skarbowej za zezwolenie na hurtowy obrót produktami leczniczymi
  i wyrobami medycznymi za bieżący rok 3 800 zł

 3. za gospodarcze wykorzystywanie środowiska w 200X 1 000 zł

 4. produktowej 2 000 zł

 5. karnej za nieterminową regulację zobowiązań wobec
  urzędu miejskiego 300 zł

 6. za koszty postępowania sądowego 500 zł

 7. parkingowej za postój w strefie płatnego parkowania (abonament roczny) 600 zł

 8. rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu 6 000 zł

 9. notarialnej związanej z nabyciem gruntu 5 000 zł

Zakupiono także blankiety wekslowe zawierające opłatę skarbową w wysokości 1 000 zł

Dyspozycje:


 1. Ustalić tytuły opłat zaliczanych do kosztów normalnej działalności operacyjnej.

 2. Obliczyć wysokość opłat zaliczanych do kosztów bieżącego roku.

 3. Obliczyć wysokość opłat zaliczanych do kosztów stycznia 200X.


Zadanie 2 (klasyfikacja kosztów – koszty proste)

W spółce Mc KWAS (podatnik VAT) wytwarzającej wyroby cukiernicze zostały dokonane następujące operacje gospodarcze w zakresie kosztów: 1. Otrzymano fakturę VAT od Telekomunikacji Polskiej S.A. za wykorzystanie Internetu:

  1. wartość netto 3 000 zł

  2. podatek VAT naliczony 7% 210 zł

  3. razem 3 210 zł

 1. Zgodnie z listą płac, koszty związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły:

 1. wynagrodzenie brutto pięciu pracowników zatrudnionych przy produkcji 5 000 zł

 2. premia pracowników produkcyjnych 1 000 zł

 3. wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa (łącznie) 15 000 zł

 4. dodatek stażowy prezesa 5 000 zł

 5. wynagrodzenie brutto sekretarki –Rity X.. 824 zł

 6. potrącenia z listy wynagrodzeń 10 000 zł

 1. Według wyciągu bankowego (WB):

  1. opłacono odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej regulacji należności 50 zł

  2. opłacono odsetki od kredytu zaciągniętego na trwającą budowę środka trwałego 150 zł

  3. opłacono odsetki od kredytu na zakup towarów 100 zł

  4. opłacono podatek od środków transportu 450 zł

  5. opłacono grzywnę za zanieczyszczenie środowiska naturalnego 200 zł

  6. opłacono prowizję bankową związaną z zaciągnięciem kredytu 120 zł

 2. Otrzymano fakturę VAT za przewiezienie do odbiorcy (loco) sprzedanych:

  1. produktów gotowych 500 zł

  2. maszyny produkcyjnej 1 500 zł

  3. podatek VAT 22% 440 zł

  4. razem 2 440 zł

 3. Otrzymano fakturę VAT za olej napędowy do samochodu osobowego:

  1. wartość netto 200 zł

  2. podatek VAT 44 zł

  3. razem 244 zł

Dokonać klasyfikacji kosztów, wpisując kwoty do odpowiednich komórek w tabeli (wg wzoru)

Nr operacji

Koszty według rodzaju (nazwa konta i kwota)

Koszty wg miejsc powstawania (konto i kwota)

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

Inne

1a)

Usługi obce 3000 zł

Koszty zarządu 3 000 zł

-

-

VAT podlega odliczeniu – nie jest kosztem

Zadanie 3 (klasyfikacja kosztów – koszty proste)

W spółce z o. o. WAGON w kwietniu 200X r. wystąpiły następujące koszty: 1. Ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości 30 000 EURO za II kwartał 200X r. 3 000 zł

 2. Zużycie materiałów produkcyjnych 5 000 zł

 3. Miesięczny odpis amortyzacji:

 1. samochodu ciężarowego 1 000 zł

 2. wartości niematerialnych i prawnych (wartość firmy) 500 zł

 1. Składki ubezpieczeń społecznych obciążające pracodawcę (emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP) 1 500 zł

 2. Wynagrodzenia brutto 5 000 zł

 3. Odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej 1 000 zł

 4. Podatek od nieruchomości za II kwartał 450 zł

Ustalić sumę kosztów rodzajowych w kwietniu.
Zadanie 4 (układ kalkulacyjny kosztów)

W firmie produkującej krawężniki BORGROCH Spółka z o. o. w maju 200X r. wytworzono 1 600 szt. produktów gotowych. W tym celu poniesiono następujące koszty produkcji: 1. Zużycie materiałów:

  1. 1 000 kg cementu po 1,5 zł/kg 1 500 zł

  2. 1 t piasku 100 zł

  3. 100 l wody 10 zł

 1. Wynagrodzenia brutto pracowników: 80h x 12 zł/h 960 zł

 2. Składki ZUS za pracowników produkcyjnych obciążające pracodawcę 200 zł

 3. Osuszanie wyrobów gotowych 150 zł

 4. Amortyzacja hali fabrycznej 200 zł

 5. Podróż służbowa właściciela w celu zakupu nowoczesnych technologii 100 zł

 6. Koszty prowadzenia rachunku bankowego 30 zł

 7. Koszty transportu produktów do odbiorcy 100 zł

Posługując się typowym układem kalkulacyjnym kosztów (poniższa tabela) ustalić całkowity koszt wytworzenia. Czy produkcja krawężników jest opłacalna, jeżeli cena sprzedaży netto 1 sztuki wynosi 2 zł?
Lp.

Pozycje kalkulacyjne

Wartość (w zł)Materiały bezpośrednie


Wynagrodzenia bezpośrednie (koszty przerobu)


Inne koszty bezpośrednie (koszty przerobu)


Razem koszty bezpośrednie (poz. 1 + 2 + 3)


Koszty wydziałowe


Koszt wytworzenia (techniczny koszt wytworzenia) (poz. 4+5)


Koszty ogólnego zarządu


Zakładowy koszt wytworzenia (poz. 6 + 7)


Koszty sprzedaży


Całkowity koszt wytworzenia (poz. 8 + 9)

Zadanie 5 (klasyfikacja kosztów)

Spółka z o.o. „Konstruktor” zajmuje się produkcją podzespołów do motocykli marki „Juniorexim”. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni, który zaopatruje w energię cieplną budynek administracji i halę produkcyjną. W bieżącym okresie sprawozdawczym wybrane koszty spółki kształtowały się następująco: 1. amortyzacja hali produkcyjnej 6 000 zł

 2. wynagrodzenie prezesa i jego sekretarki 9 500 zł

 3. wynagrodzenie palacza w kotłowni 1800 zł

 4. amortyzacja budynku biurowego 3 000 zł

 5. zużycie tulejek do produkcji amortyzatorów 2 500 zł

 6. zużycie energii przez tokarki i frezarki 4 200 zł

 7. zużycie kserokopiarki używanej przez sekretarkę 1 000 zł

 8. odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 1 300 zł

 9. usługi obce związane z remontem pieca w kotłowni 3 400 zł

 10. opłata za prowadzenie konta bankowego 1 100 zł

 11. podatek od nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym 200 zł

 12. zużycie papieru i tonera do kserokopiarki 1 050 zł

 13. zużycie materiałów opałowych w kotłowni 1 500 zł

 14. płace pracowników obsługujących frezarki i tokarki 9 900 zł

 15. koszt wytworzenia sprzedanych amortyzatorów 8 700 zł

 16. narzuty na wynagrodzenia pracowników obsługi maszyn 3 100 zł

 17. wartość amortyzatorów, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi 1 900 zł

 18. podatek od samochodu ciężarowego 1 500 zł

 19. ubezpieczenie samochodu ciężarowego 1 400 zł

 20. ubezpieczenie budynku biurowego 1 700 zł

 21. kary za dostarczenie wadliwych produktów 2 300 zł

 22. reklama w prasie 1 650 zł

 23. obce usługi transportowe wysyłki wyrobów gotowych sprzedanych 1 250 zł

 24. kary za nieterminową regulację zobowiązań 2 000 zł

 25. dyskonto weksli własnych 1 150 zł

 26. utworzone odpisy na należności wątpliwe 2 100 zł

Podzielić koszty według następujących kryteriów klasyfikacji: 1. operacyjne, w tym:

    1. rodzajowe

    2. według typów działalności

 2. z punktu widzenia wyceny produktów i ustalania wyniku finansowego na sprzedaży:

    1. koszty produktu

    2. koszty okresu

 3. ze względu na zależność od zmian wielkości produkcji

    1. koszty zmienne

    2. koszty stałe

 4. ze względu na możliwość odniesienia do produktu

    1. koszty bezpośrednie

    2. koszty pośrednie

 5. pozostałe koszty operacyjne

 6. koszty finansowe

 7. straty nadzwyczajne

np. a) amortyzacja hali produkcyjnej – koszt rodzajowy: amortyzacja, koszty wg miejsc powstawania – koszty wydziału produkcyjnego, koszt produktu, koszt stały, pośredni


Temat 2: ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ

Zadanie 1 (Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej – koszt planowany)

W końcu miesiąca na wybranych kontach przedsiębiorstwa występują poniżej podane salda:


Koszty działalności pomocniczej (wydział energetyczny) 37 800 zł

Koszty wydziałowe 72 000 zł

Koszty zarządu 135 000 zł
Rozliczyć koszty działalności pomocniczej, jeżeli według przyrządów pomiarowych:
a) wydziały podstawowe zużyły 2 700 kWh

b) wydziały administracji i zarządu zużyły 1 400 kWh

c) sprzedano odbiorcom zewnętrznym 100 kWh  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna