Zadania zrealizowane przez Ministra obrony Narodowej od początku kadencjiPobieranie 23,09 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar23,09 Kb.

Zadania zrealizowane przez Ministra Obrony Narodowej od początku kadencji
I. ustawy zrealizowane:

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 66, poz. 468) - konsekwencją wstąpienia Polski do Unii Europejskiej jest konieczność stosowania od dnia 1 maja 2004 r. wspólnotowych przepisów celnych. Przepisy te nie przewidują zwolnień podatkowych na import sprzętu i uzbrojenia z krajów trzecich, w tym przypadku z USA. W związku z tym zaproponowano, aby wydatki budżetu państwa na realizację programu obejmowały również należności celne.

 2. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1602) – ustawa zakłada przesunięcie terminu uzyskania pełnej tożsamości posiadanego stopnia z etatem: do końca 2007 r. dla oficerów zawodowych, a do końca 2010 r. dla podoficerów zawodowych.

 3. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) – celem wydania ustawy było między innymi: zapewnienie ochrony interesów państwa w obszarze obronności i bezpieczeństwa przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, zapewnienie warunków do prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetentne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia specyfikacji technicznych oraz zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby przeznaczone na cele obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdrowia użytkowników oraz dla środowiska.

 4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 559) – zmiana ustawy ma na celu ustalenie wysokości wojskowej renty rodzinnej przysługującej uprawnionym członkom rodzin żołnierzy zawodowych poległych w czasie wykonywania zadań bojowych w misjach zagranicznych.

 5. Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 732) – nowelizacja wynikała z potrzeby posiadania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział w operacjach jest częstokroć gwarantem sukcesu. W tym zakresie powstaje także potrzeba powołania dowództwa szczebla operacyjnego zdolnego do równoległego dowodzenia wojskami w kilku, a nawet kilkunastu operacjach poza granicami kraju.

 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711, z późn. zm.).

 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710).

 8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.).


II. ustawy w toku prac:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (przewiduje wyeliminowanie powołania do służby osób uzależnionych od środków odurzających) - obecnie dokument przygotowywany do jest do skierowania na Komitet Rady Ministrów.

 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (proponowane zmiany mają głównie na celu poprawę efektywności systemu kadrowego w Siłach Zbrojnych RP i są związane między innymi z: likwidacją obszarów stanowisk służbowych, wprowadzeniem instytucji „gestora korpusu osobowego”, zmiany kompetencji kadrowych w zakresie powoływania i zwalniania z zawodowej służby wojskowej) – w dniu 22 sierpnia br. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej rozpatrzy uchwałę Senatu w przedmiotowej sprawie.

 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przewiduje między innymi zmiany w zakresie: zakwaterowania korpusu szeregowych zawodowych, wprowadzenia do nowelizowanej ustawy instytucji najmu lokali mieszkalnych, którymi gospodaruje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, opartej o przepisy Kodeksu cywilnego) – projekt w dniu 14 sierpnia br. został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów. W dniu 16 sierpnia br. został skierowany do RCL z prośbą o zwolnienie z Komisji Prawniczej.

 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (potrzeba dokonania nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy wynika z konieczności zharmonizowania narodowego cyklu i okresu planistycznego z obowiązującymi od dwóch lat w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) – projekt skierowano do Sejmu. W dniu 22 sierpnia br. odbędzie się pierwsze czytanie w Komisji Obrony Narodowej.

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji oraz ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (przewiduje rozszerzenie w ustawie terminów dostaw zestawu logistycznego i środków bojowych do roku 2012 tak, aby wykorzystać w pełni środki finansowe umowy) – projekt w dniu 29 czerwca br. skierowano do uzgodnień międzyresortowych, obecnie analizowane są uwagi i propozycje zgłoszone w toku tych uzgodnień.

 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (zagwarantowanie strażakom Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym na stałe służbę w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej prawa do lokalu w miejscowości w której pełnią służbę lub pobliskiej) – w dniu 11 lipca br. zwrócono się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zamieszczenie materii ujętej w tym projekcie w przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (projekt ustawy zmierza do przywrócenia regulacji dającej możliwość pozbawienia stopnia wojskowego żołnierza niebędącego w czynnej służbie wojskowej) – przedmiotowy projekt w dniu 2 sierpnia br. skierowano do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o ocenę skutków regulacji.III. ustawy zaplanowane do realizacji:


 1. Projekt ustawy o służbie wojskowej.

 2. Projekt ustawy o obronności.

 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - umożliwienie Ministrowi Obrony Narodowej w ramach wielkości PKB przeznaczonego na wydatki obronne (1,95%), zwiększenia funduszu wynagrodzeń pracowników wojska w latach 2008-2009 o 7% rocznie powyżej średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń ustalonego w ustawie budżetowej.

 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw - uprawnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania przesunięć pomiędzy kwotą środków na uposażenia, a kwotą środków na wynagrodzenia pracowników – między działami i rozdziałami części 29 budżetu państwa na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - zrównanie w kompetencjach Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z wojewodą w stosunku do mienia z zasobu AMW.

 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego - określenie w ustawie podmiotu, który ponosi koszty wynagrodzeń Rady Nadzorczej Agencji, zmiana przepisów dotyczących udzielania z budżetu MON dotacji dla Agencji, zmiana przepisów dotyczących wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach. Powierzenie AMW zadań związanych z gospodarowaniem mieniem zbędnym dla ABW.

 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnienie warunków jego realizacji - umożliwienie wykorzystania środków finansowych zagwarantowanych umową na dostawę samolotów wielozadaniowych na dokonanie zakupów po zakończeniu realizacji wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe oraz umożliwienie dokonania płatności z tytułu należnych podatków.

 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego – uelastycznienie postępowania kwalifikacyjnego.

 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - dostosowanie do zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.


VI. ustawy na którymi prace zostały wstrzymane:


 1. Projekt ustawy o medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju”- po negatywnej opinii Komisji Heraldycznej, kwestionującej rangę oznaczeń prace nad projektem zostały wstrzymane.

 2. Projekt ustawy o medalu „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” - po negatywnej opinii Komisji Heraldycznej, kwestionującej rangę oznaczeń prace nad projektem zostały wstrzymane.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych - z uwagi na podjęte w resorcie obrony narodowej prace zmierzające do pełnej kodyfikacji przepisów dotyczących obrony narodowej, w tym obejmujących zagadnienia odnoszące się do Żandarmerii Wojskowej, które miały być przedmiotem regulacji wskazanej ustawy.


 4. Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz o zmianie innych ustaw - z uwagi na podjęte w resorcie obrony narodowej prace zmierzające do pełnej kodyfikacji przepisów dotyczących obrony narodowej, w tym obejmujących zagadnienia odnoszące się do dyscypliny wojskowej, które miały być przedmiotem regulacji we wspomnianym projekcie ustawy.

 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw -nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP uwzględniała zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej oraz możliwość realizacji obowiązku obrony przez obywateli na zasadach ochotniczych. Zakres przedmiotowy nowelizacji obejmował nowe rodzaje ochotniczej służby wojskowej, w tym pełnionej przez żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych - z uwagi na podjęte w resorcie obrony narodowej prace zmierzające do pełnej kodyfikacji przepisów dotyczących obrony narodowej, w tym obejmujących zagadnienia odnoszące się do poboru i powszechnego obowiązku obrony, które miały być przedmiotem regulacji we wspomnianym projekcie ustawy prace nad projektem wstrzymano.

 6. Projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Obrony Narodowej w Warszawie – prace wstrzymano w związku z reformą szkolnictwa wojskowego.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna