Zadania z makroekonomii – zrób to samPobieranie 38,58 Kb.
Data23.12.2017
Rozmiar38,58 Kb.

ZADANIA Z MAKROEKONOMII – ZRÓB TO SAM

ZADANIE 1

 1. W tabeli poniżej przedstawiono składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących:

Składniki PKB

Wartość [mln.jednostek pieniężnych]

Wydatki konsumpcyjne

Inwestycje

Wydatki państwa na produkty i usługi

Subsydia


Podatki pośrednie

Dochody netto z własności za granicą

Eksport

Import


Amortyzacja

400000

220000


140000

20000


95000

18000


110000

150000


65000


Oblicz:

 1. PKB w cenach rynkowych,

 2. PKB w cenach czynników produkcji,

 3. PKN w cenach rynkowych,

 4. PKN w cenach czynników produkcji,

 5. PNN (dochód narodowy).ZADANIE 2


 1. Stopa rezerw obowiązkowych banków komercyjnych (r) wynosi 10 %; banki nie utrzymują rezerw dobrowolnych. Baza monetarna (M0) wynosi 30 mld PLN. Stopa ubytku gotówki z systemu bankowego (g) jest równa 0,5. Oblicz:

 1. wielkość podaży pieniądza (M1),

 2. ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny wykorzysta operacje otwartego rynku i zmniejszy bazę monetarną o 5 mld PLN. Pozostałe wielkości są niezmienione,

 3. ile wyniesie podaż pieniądza, jeżeli bank centralny podniesie poziom rezerw obowiązkowych banków komercyjnych o 5 % (tj. do wysokości 15 % wkładów). Pozostałe wielkości są niezmienione.


ZADANIE 3


 1. W Hipotencji funkcjonuje 50 banków komercyjnych. Do pierwszego z nich (Bank I) wpłacono 5000 jednostek pieniężnych (j.p.) jako wkład na żądanie. Stopa rezerw obowiązkowych ® wynosi 10 %, natomiast środki pieniężne z udzielonych kredytów są lokowane w kolejnych bankach. Uzupełnij poniższą tabelę. Ile pieniądza wykreuje cały system bankowy?

Banki

Depozyty

[j.p.]

Kredyty

[j.p.]

Rezerwy obowiązkowe [j.p]

Bank I

Bank III


bank III

bank IV


bank V

bank VI

ZADANIE 4


 1. W danej gospodarce znajduje się w obiegu 6000 mld PLN (M). Szybkość obiegu pieniądza (V) wynosi 4. Dochód narodowy w ujęciu realnym (Y) wynosi 300 mld. Oblicz poziom cen, jaki ukształtuje się w tej gospodarceZADANIE 5


 1. Przyrost dochodu narodowego w okresie poprzednim (t – 1) wynosi 200 mld PLN, zaś wysokość współczynnika akceleracji wynosi 0,3.

 1. Oblicz wielkość inwestycji indukowanych w okresie bieżącym.

 2. Jaka będzie wielkość inwestycji indukowanych w okresie t + 1, jeśli dochód w okresie t wzrośnie o 80 mld PLN?ZADANIE 6


 1. W tabeli poniżej podano wielkość zasobów siły roboczej oraz wielkość zatrudnienia w dwóch kolejnych latach.

 1. Uzupełnij tabelę.

 2. Jak można wytłumaczyć jednoczesny wzrost bezrobocia i zatrudnienia w analizowanym okresie?
Wyszczególnienie

[tys. osób / %]

Rok I

Rok II

Zasób siły roboczej

Zatrudnienie

Bezrobocie

Stopa bezrobocia120000

110000135000

115000ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIE – ZADANIE 1


 1. PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + inwestycje + wydatki państwa na produkty i usługi + eksport – import = 720000

 2. PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie + subsydia = 645000

 3. PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochody netto z własności za granicą = 738000

 4. PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z własności za granicą = 663000

 5. PNN (dochód narodowy) = PNB w cenach czynników produkcji – amortyzacja = 598000ROZWIĄZANIE – ZADANIE 2
Punkt 2a)

Mnożnik kreacji pieniądza

k = M1/M0 = g+1 / r+g

k = 0,5 + 1 / 0,1 + 0,5

k = 2,5

Podaż pieniądza:M1 = k x M0

M1 = 2,5 x 30

M1 = 75 [mld PLN]
Punkt 2b)

M1 = k x M0; M1 = 2,5 x 25 = 62,5 [mld PLN]


Punkt 2c)

M1 = k x M0; M1 = 2,3 x 30 = 69 [mld PLN]
ROZWIĄZANIE – ZADANIE 3


Banki

Depozyty

[j.p.]

Kredyty

[j.p.]

Rezerwy obowiązkowe [j.p]

Bank I

Bank III


bank III

bank IV


bank V

bank VI


5000,00

4500,00


4050,00

3645,00


3280,50

2952,45


4500,00

4050,00


3645,00

3280,50


2952,45

2657,20


500,00

450,00


405,00

364,50


328,05

295,25

Wielkość kreacji pieniądza przez cały system bankowy oblicza się korzystając ze wzoru na współczynnik depozytów kdp = 1/r

kdp = 1/0,1

kdp = 10

Oznacza to, że wielkość całkowitej sumy depozytów (D) w systemie bankowym jest 10 razy większa od depozytu pierwotnego i wynosi 50000 (kdp x D). Kreacja pieniądza bankowego zatem to depozyty całkowite – depozyt pierwotny. Stąd wielkość kreacji pieniądza przez cały system bankowy wyniesie 45000 j.p.
ROZWIĄZANIE – ZADANIE 4
Z równania Fishera:

M x V = P x Y

wyznacza się poziom cen

P = M x V / Y

P = 6000 x 4 / 300

P = 80


ROZWIĄZANIE – ZADANIE 5
Punkt 5a)
Poziom inwestycji w bieżącym okresie – t oblicza się z równania:

Iit = a x ΔYt-1a - współczynnik akceleracji; Iit- inwestycje indukowane w okresie t; ΔYt-1 – przyrost dochodu narodowego w okresie t-1

Iit = 0,3 x 200

Iit = 60 [mld PLN]
Punkt 5b)
Jeżeli ΔYt = 80, to:

Iit+1 = 0,3 x 80

Iit+1 = 24 [mld PLN]


ROZWIĄZANIE ZADANIE 6
Punkt 6a)


Wyszczególnienie

[tys. osób / %]

Rok I

Rok II

Zasób siły roboczej

Zatrudnienie

Bezrobocie

Stopa bezrobocia120000

110000


10000

8,33


135000

115000


20000

14,81Punkt 6b)
Skoro zasób siły roboczej wzrósł w większym stopniu niż zatrudnienie, zatem bezrobocie także wzrosło.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna