Zadania na Ćwiczenia z Makroekonomii I – 31Pobieranie 156 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar156 Kb.

Makroekonomia I – Zadania powtórzeniowe.

1. Dane dotyczące gospodarki:

I brutto = 1000, C = 5000, I netto = 600, G =1400, 1650, Td = 200, Te = 300, X = 200, Z= 300, TR = 150, subsydia = 50, ZUS = 40, dochody netto z własności za granicą = 120, zyski nierozdzielne korporacji = 80, podatki od zysków korporacji = 50, odsetki od długu publicznego = 100.

Oblicz ile wynosi:


 1. produkt krajowy brutto (PKB, GDP);
 1. produkt narodowy brutto (PNB, GNP);
 1. produkt krajowy netto (PKN, NDP);
 1. produkt narodowy netto (PNN, NNP);
 1. dochód narodowy (DN, NI);
 1. dochód osobisty (DO, PI);
 1. dochód osobisty do dyspozycji (DOD, DPI);
 1. saldo budżetu;
 1. oszczędności.


2. Dane o gospodarce: PNB cr = 400, A = 50, dochody netto z własności za granicą = 5, subsydia = 6, Td = 40, Te = 70. Oblicz: PNN cp, PKB, DN.

3. Dane o gospodarce: C = 5000; IB = 1000; IN = 600; G = 1400; S = 1650; TD = 200; TE = 300;

NX = -100; B = 150; subsydia = 50; ZUS = 40;

dochody netto z własności za granicą = 120;

zyski nierozdzielone korporacji = 80; podatki od tych zysków = 50;

odsetki od długu publicznego = 100

Obliczyć: PNB (GNP), PKB (GDP), PNN (NNP), DN, DO, DR4. Uzupełnij tabelkę:

stopa wzrostu nominalnego PKB

inflacja (stopa lub wskaźnik)

stopa realnego wzrostu PKB

5%

2%105

3%

6%
5%5. W tabeli podano wartość PKB Polski w cenach bieżących (dane - Eurostat) oraz wskaźnik cen (dane – GUS).

Proszę obliczyć wartość PKB Polski w ujęciu realnym.
rok

PKB w cenach bieżących (w mln PLN)

Wskaźnik cen (rok poprzedni = 100)

PKB w cenach stałych

1999

652517,0

107,3
2000

723886,3

110,1
2001

760595,3

105,5
2002

781112,4

101,9
2003

814922,4

100,8
2004

886682,5f

103,5

6. Jeżeli oszczędności równe są 200 mld PLN, deficyt budżetowy jest równy 50 mld PLN, a deficyt w handlu zagranicznym jest równy 10 mld PLN, to inwestycje:

 1. 100 mld PLN;

 2. 20 mld PLN;

 3. 160 mld PLN;

 4. 40 mld PLN.7. W gospodarce bez państwa oszczędności:

 1. są równe sumie inwestycji i eksportu netto;

 2. są równe różnicy inwestycji i eksportu netto;

 3. są równe sumie inwestycji i eksportu;

 4. są równe różnicy inwestycji i importu.8. Dobrem pośrednim jest:

a) guma, z której zrobiono opony ciężarówki codziennie dowożącej piwo do sklepu na rogu;

b) wykorzystywane wielokrotnie do produkcji piwa kadzie;

c) spalana przez ciężarówkę benzyna;

d) droga, po której jedzie samochód wioząc orzeźwiający napój.

9. Największym komponentem PKB jest:


 1. eksport netto;

 2. inwestycje netto;

 3. konsumpcja;

 4. wydatki rządowe.10. Banki komercyjne utrzymują w formie rezerw gotówkowych 20% wartości depozytów, natomiast społeczeństwo utrzymuje w formie gotówki 30% wartości swoich depozytów. Podaż pieniądza wielkiej mocy wynosi 500mld.

 1. jaka jest podaż pieniądza M1?

 2. jeżeli bank centralny wprowadzi wymóg 30% rezerwy obowiązkowej, jak wpłynie to na wielkość podaży pieniądza M1?

 3. jaka będzie wielkość podaży pieniądza M1, jeżeli bank centralny podniesie stopę dyskontową do tak wysokiego poziomu, że banki komercyjne będą utrzymywać dodatkowe 10% depozytów w postaci gotówki?

 4. jak zmieni się podaż pieniądza, jeśli bank centralny podejmie operacje otwartego rynku, aby zredukować bazę monetarną o 50mld?11. Jeżeli podaż pieniądza zwiększy się w ciągu roku o 100%, to ceny przy niezmienionej wartości produkcji:

 1. wzrosną o więcej niż 100%;

 2. wzrosną o mniej niż 100%;

 3. wzrosną dokładnie o 100%;

 4. pozostaną niezmienione.


12. PKB w cenach bieżących rośnie o 4% rocznie, indeks cen wynosi 102, natomiast liczba ludności rośnie o 8% rocznie. Jak zmieni się realny PKB per capita?

 1. wzrośnie o 2%;

 2. spadnie o 2%;

 3. spadnie o 6%;

 4. wzrośnie o 6%.


13. Ile wynosi indeks cenowy Laspeyersa dla 2010 roku:
2009

2010
ceny

ilość

ceny

ilość

bułki

1

10

2

10

papierosy

3

5

4

15
 1. 160;

 2. 220;

 3. 320;

 4. 200.


14. W gospodarce stopa rezerw obowiązkowych wynosi 2%, cu=30%. Jeżeli bank utrzymuje stopę rezerw nadobowiązkowych 1%, a baza monetarna wynosi 33 mld PLN, to ile wynosi podaż pieniądza?

a) 138,39 mld PLN;

b) 130 mld PLN;

c) 1 650 mld PLN;

d) żadne z powyższych.

15. Mnożnik kreacji pieniądza przyjmuje:


 1. wartości mniejsze od zera;

 2. wartości większe od 1;

 3. wartości z przedziału (0,1);

 4. zawsze wartość równą 1.16. Stopa rezerw obowiązkowych w Polsce wynosi:

 1. 1,5%;

 2. 2%;

 3. 3%;

 4. 3,5%.17. Wzrost wydatków autonomicznych o 1 PLN zwiększa dochód narodowy o:

 1. 1 PLN;

 2. więcej niż 1 PLN;

 3. mniej niż 1 PLN;

 4. zależy to od wartości MPC.18. Dane o gospodarce: C=100+0,8YD, G=150, I=200, NX=50, T=0,25. Ile wynosi luka PKB, jeżeli produkcja potencjalna wynosi 1500?

 1. 300;

 2. 250;

 3. 150;

 4. 200.19. Wpływ zmian popytu sektora państwowego na dochód jest tym silniejszy, im:

  1. większa jest krańcowa skłonność do oszczędności;

  2. krańcowa skłonność do konsumpcji jest większa;

  3. krańcowa skłonność do konsumpcji jest mniejsza;

  4. odpowiedź a) i c) jest prawidłowa.20. Przy krańcowej skłonności do konsumpcji równej c=4/5, wzrost podatków kwotowych o 100 PLN spowoduje, że popyt zagregowany:

 1. wzrośnie o 100 PLN;

 2. spadnie o 100 PLN;

 3. wzrośnie o 80 PLN;

 4. spadnie o 80 PLN.21. Przy krańcowej skłonności do konsumpcji równej c=0,9 i stopie podatkowej t=1/6, mnożnik wynosi:

 1. 6;

 2. 5;

 3. 4;

 4. 3.22. Ograniczenie popytu sektora państwowego na zakup towarów i usług, przy stałej stopie podatkowej:

 1. zmniejsza deficyt budżetowy;

 2. zwiększa deficyt budżetowy;

 3. nie powoduje zmian w gospodarce;

 4. zmniejszenie nadwyżki budżetowej.Zadanie 23.

 1. Załóżmy, że gospodarka znajduje się w równowadze, gdzie Y0 = 1000 (np. C = 0.7Yd, I = 300, G = 0, t = 0). Rząd wprowadza reformę, polegającą na zwiększeniu stopy podatkowej o 0.20, oraz zwiększeniu wydatków o 200.

  1. 1. Czy dochód w równowadze wzrośnie?

  2. 2. Czy nadwyżka budżetowa wzrośnie czy zmaleje?Zadanie 24.

Prawo Okuna mówi o zależności między: 1. stopą inflacji a stopą wzrostu gospodarczego;

 2. stopą inflacji a indeksem cen konsumenta;

 3. stopą wzrostu gospodarczego a stopą bezrobocia;

 4. stopą inflacji a stopą bezrobocia.Zadanie 25.

W 2010 roku 3 tysiące bezrobotnych znalazło zatrudnienie, 1 tysiąc dotychczas zatrudnionych został zwolniony lub odszedł na własne życzenie z pracy, przy czym z tego 400 osób odeszło na emeryturę. 500 osób nieaktywnych zawodowo rozpoczęło aktywne poszukiwanie pracy, z czego 300 znalazło zatrudnienie. Wiemy również, że 100 osób zniechęciło się i przestało szukać pracy.O ile i jak zmieni się liczba bezrobotnych na koniec 2010 roku? Jak zmieni się stopa bezrobocia?
Dane do pytań 26 - 31:

wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych

1900

prywatne inwestycje krajowe brutto

700

prywatne inwestycje krajowe netto

550

wydatki rządowe na zakup dóbr i usług

500

podatki od dochodów osobistych

300

transfery rządowe

500

wpływy podatkowe za VAT i akcyzę

400

eksport

550

import

400

dochody netto z własności za granicą

450

składki na ubezpieczenie społeczne

200

saldo transferów jednostronnych

100

saldo obrotów kapitałowych

-250


26. Produkt krajowy brutto (GDP) wynosi:

 1. 3000;

 2. 3200;

 3. 3250;

 4. 3300;

 5. żadne z powyższych.

27. Produkt narodowy netto (NNP) wynosi:

 1. 3500;

 2. 3550;

 3. 3600;

 4. 3700;

 5. żadne z powyższych.28. Saldo budżetu wynosi:

 1. 100;

 2. 200;

 3. 300;

 4. 0;

 5. żadne z powyższych.29. Saldo bilansu handlowego wynosi:

 1. 100;

 2. 150;

 3. -150;

 4. 0;

 5. żadne z powyższych.30. Saldo bilansu obrotów bieżących wynosi:

 1. 150;

 2. 200;

 3. 250;

 4. 0;

 5. żadne z powyższych.31. Saldo bilansu płatniczego wynosi:

 1. 100;

 2. 200;

 3. 300;

 4. 0;

 5. żadne z powyższych.32. Na naturalną stopę bezrobocia składa się bezrobocie:

 1. strukturalne+cykliczne (tzw. keynesowskie);

 2. strukturalne+frykcyjne;

 3. strukturalne+cykliczne+frykcyjne+klasyczne;

 4. strukturalne+frykcyjne+klasyczne;

 5. cykliczne+frykcyjne.


33. Jeżeli w danym okresie zatrudnienie się zwiększyło a bezrobocie także wzrosło, to mogło to być spowodowane:

a) wzrostem bezrobocia strukturalnego;

b) spadkiem naturalnej stopy bezrobocia;

c) spadkiem współczynnika aktywności zawodowej;

d) większym niż wzrost zatrudnienia, wzrostem zasobów siły roboczej;

e) żadne z powyższych.


34. Mnożnik kreacji pieniądza rośnie, gdy:

a) stosunek rezerw do depozytów rośnie;

b) ilość gotówki w obiegu pozabankowym rośnie;

c) bank centralny skupuje obligacje skarbowe;

d) bank centralny sprzedaje obligacje skarbowe;

e) konsumenci decydują się trzymać mniej gotówki w stosunku do depozytów.35. Kosztem, który ponosi bank komercyjny pożyczając pieniądze od banku centralnego jest:

 1. stopa rezerw obowiązkowych;

 2. stopa redyskontowa;

 3. cena papierów wartościowych na otwartym rynku;

 4. stopa oprocentowania rządowych obligacji;

 5. stopa dyskontowa.36. Jeżeli krańcowa skłonność do konsumpcji wynosi 0,75, a krzywa wydatków agregatowych przecina oś rzędnych w punkcie 450, to dochód w równowadze wynosi:

a) 450;


b) 600;

c) 1800;


d) 2400;

e) żadne z powyższych.37. Jeżeli kąt nachylenia prostej konsumpcji wynosi około 38,66 stopnia (dokładnie arc tg 0,8), to kąt nachylenia odpowiedniej prostej oszczędności wynosi:

 1. arc tg 0,8;

 2. arc tg 0,2;

 3. około 51,34 stopnia;

 4. około 6,34 stopnia;

 5. żadne z powyższych.38. W pewnej gospodarce otwartej MPC=0,8, stopa podatkowa=0,25, MPI=0,12, autonomiczny eksport netto=100, konsumpcja autonomiczna=50, inwestycje=200, wydatki rządowe=350. Wynika stąd, że funkcja wydatków agregatowych ma postać:

 1. 0,48Y+700;

 2. 0,52Y+700;

 3. 0,28Y+700;

 4. 0,71Y+700;

 5. żadne z powyższych.

Dane do pytań 39- 41:konsumpcja autonomiczna

50

krańcowa skłonność do konsumpcji

0,8

stopa podatkowa

0,3

wydatki rządowe na zakup dóbr i usług

400

inwestycje

150

popyt na dobra krajowe zgłaszany przez zagranicę

100

wzrost dochodu o 100, prowadzi do wzrostu importu o

6


39. Dochód w równowadze wynosi:

 1. 1200;

 2. 1400;

 3. 1842,1;

 4. 2333,3;

 5. żadne z powyższych.40. Dochód w równowadze, po zmianie inwestycji o 100, wyniesie:

 1. 1200;

 2. 1600;

 3. 1942,1;

 4. 2105,3;

 5. żadne z powyższych.41. Mnożnik gospodarki otwartej jest równy:

 1. 1;

 2. 2,27;

 3. 4;

 4. 2;

 5. 5.


42. Nachylenie krzywej IS jest bardziej strome, gdy:

 1. wydatki rządowe są mniejsze;

 2. inwestycje są bardziej wrażliwe na wysokość stóp procentowych;

 3. niższa jest stopa podatkowa;

 4. wyższa jest krańcowa skłonność do oszczędności;

 5. wyższe są wydatki autonomiczne.43. Krzywa LM jest tym bardziej stroma, im:

 1. mnożnik wydatkowy jest większy;

 2. popyt na pieniądz jest bardziej wrażliwy na wysokość stóp procentowych;

 3. podaż pieniądza jest mniejsza;

 4. ceny są większe;

 5. wrażliwość popytu na pieniądz na wysokość dochodu jest większa.44. Motyw spekulacyjny trzymania gotówki wynika z:

a) niepewności;

b) niedoskonałej synchronizacji wpływów i wydatków w czasie;

c) istnienia inflacji;

d) istnienia deficytu budżetowego;

e) awersji do ryzyka.45. Polityka monetarna będzie tym bardziej skuteczna, im:

 1. mniejsza krańcowa skłonność do konsumpcji;

 2. większa stopa opodatkowania;

 3. mniejsza wrażliwość inwestycji na wysokość stóp procentowych;

 4. mniejsza wrażliwość popytu na pieniądz względem stóp procentowych;

 5. większa wrażliwość popytu na pieniądz względem dochodu.46. Polityka fiskalna będzie tym bardziej skuteczna, im:

 1. mniejsza krańcowa skłonność do konsumpcji;

 2. większa stopa opodatkowania;

 3. większa wrażliwość inwestycji na wysokość stóp procentowych;

 4. mniejsza wrażliwość popytu na pieniądz względem stóp procentowych;

 5. mniejsza wrażliwość popytu na pieniądz względem dochodu.47. Jeżeli w ciągu roku ceny w Polsce wzrosły o 5%, a ceny towarów brytyjskich spadły o 8%, to przy nominalnym kursie funta do złotówki 4,20 PLN/GBP, realny kurs wyniesie w przybliżeniu:

 1. 4,79;

 2. 3,79;

 3. 4,68;

 4. 3,68;

 5. żadne z powyższych.48. Władze monetarne ogłosiły, że kurs złotówki ulega z dniem dzisiejszym zmianie z 4 PLN/USD do 5 PLN/USD. Oznacza to, że:

 1. złotówka stała się cenniejsza dla zbieraczy monet;

 2. złotówka uległa aprecjacji;

 3. złotówka uległa rewaluacji;

 4. złotówka uległa deprecjacji;

 5. złotówka uległa dewaluacji.49. Banki komercyjne utrzymują w formie rezerw 20% wartości depozytów, natomiast społeczeństwo utrzymuje w formie gotówki 30% wartości swoich depozytów. Podaż pieniądza wielkiej mocy (czyli baza monetarna!) wynosi 500 mln PLN. Proszę policzyć:

 1. ile wyniesie mnożnik kreacji pieniądza;

 2. ile wyniesie podaż pieniądza;

 3. co by się stało z rezerwami nadobowiązkowymi, gdyby bank utrzymywał część gotówki w takiej postaci, a klienci wypłaciliby 2000 PLN ze swoich depozytów;

 4. co się stanie, jeżeli bank centralny zredukuje bazę monetarną o 100 mln PLN;

 5. jak na tę nową podaż pieniądza wpłynie podniesienie stopy rezerw do 50%.50. Gospodarkę opisują następujące wielkości:

wrażliwość popytu na pieniądz względem dochodu

0,125

wrażliwość popytu na pieniądz względem stóp %

200

wrażliwość inwestycji względem stóp %

100

wydatki rządowe

450

stopa podatkowa

10%

konsumpcja autonomiczna

400

eksport netto autonomiczny

-90

suma wydatków autonomicznych

1000

realna podaż pieniądza

100

mnożnik wydatkowy

2

Wyznacz/policz:

 1. równanie krzywej IS i LM;

 2. wielkości dochodu i stóp procentowych, dla których rynek dóbr i usług oraz rynek pieniądza znajdują się w równowadze;

 3. wielkość konsumpcji i inwestycji w punkcie równowagi;

 4. saldo budżetu;

 5. wielkość mnożnika polityki fiskalnej i polityki monetarnej;
KStrzeliński Strona

Pobieranie 156 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna