Zadania – operacje gospodarcze, konta księgowePobieranie 168,4 Kb.
Strona3/3
Data23.10.2017
Rozmiar168,4 Kb.
1   2   3

Zadanie 7

Na wybranych kontach ujęto stany początkowe i obroty:Na podstawie powyższych danych:

 1. określić rodzaj konta

 2. podać przykładowe operacje po stronie Wn i Ma

 3. podliczyć na kontach obroty, ustalić salda końcowe oraz określić, czy są one prawidłowe

 4. wyjaśnić znaczenie sald


Zadanie 8
Przedstaw na kontach operacje z zadania nr 3 zaznaczając symbolem X niezbędne stany początkowe.

Zadanie 9


Lp

Kwota w zł

Strona Wn

Strona Ma

1

1500

Kasa

Kapitał podstawowy

2

380

Kredyty bankowe

Rachunki bankowe

3

1000

Kasa

Rachunki bankowe

4

870

Materiały

Zobowiązania wobec dostawców

5

1560

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

Kasa

6

1200

Rachunek bankowy

Należności od odbiorców

7

520

Środki trwałe

Kapitał podstawowy

8

290

Zobowiązania wobec budżetu

Rachunek bankowy

9

150

Należności od dostawców

Towary
 1. Otwórz do każdej podanej operacji konta zaznaczając symbolem X saldo początkowe .

 2. Zapisz po odpowiednich stronach kont podane w tabeli kwoty , podaj treść odpowiadającej tym zapisom operacji gospodarczej .

 3. Określ typ każdej operacji gospodarczej .

Zadanie 10.

Spółka z o.o.”KOBO” na początek okresu sprawozdawczego posiadała następujące składniki aktywów i pasywów:


Środki trwałe

150 000 zł

Środki trwałe w budowie

100 000 zł

Towary

18 000 zł

Materiały

6 000 zł

Rozrachunki z dostawcami(zobowiązania)

40 000 zł

Rozrachunki z odbiorcami(należności)

22 000 zł

Kasa

7 000 zł

Rachunki bankowe

30 000 zł

Długoterminowe aktywa finansowe – obligacje 2 letnie

25 000 zł

Kapitał udziałowy

50 000 zł

Kapitał zapasowy

120 000 zł

Kredyt bankowe długoterminowy

110 000 zł

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - zysk

30 000 zł

Zobowiązania wobec budżetu

8 000 zł


W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze:1. Otrzymano wraz z fakturą zakupione towary , zapłata w terminie późniejszym

14 000 zł2. Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę na zakup materiałów

2000 zł

3. Zakupione przez pracownika materiały przyjęto do magazynu

1500 zł

4. Otrzymano wyciąg bankowy :

a) zapłata zobowiązania wobec dostawcy z bilansu otwarcia

b) wpływ należności od odbiorcy

c) spłata raty kredytu bankowego


11 000 zł

12 000 zł

3 000 zł


5.Otrzymano od dostawcy fakturę za zakupione oprogramowanie (zapłata w terminie późniejszym)

4 000 zł


6. Przekazano część zysku z roku ubiegłego na kapitał zapasowy na podstawie uchwały wspólników

15 000 zł

7. Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do używania

100 000 zł

8. Zakupiono za gotówkę komputer

5 000 zł

9. Pobrano gotówkę z banku do kasy

6 000 zł

10. Pracownik zwrócił do kasy nie wykorzystaną część zaliczki

??? zł

11. Zakupiono akcje krótkoterminowe płacąc przelewem

12. Zapłacono z rachunku bankowego zobowiązanie wobec budżetu7 000 zł

8 000 złNa podstawie powyższych danych:

 1. Sporządź uproszczony bilans otwarcia dzieląc aktywa na trwałe i obrotowe , pasywa na kapitały własne i obce .

 2. Otwórz konta , zaksięguj operacje gospodarcze

 3. Podaj typ każdej z podanych operacji A/A , P/P , A+P+ , A-P- .

 4. Zamknij konta , sporządź bilans próbny i bilans końcowy .

 5. Uzupełnij treść operacji gospodarczych o nazwy dowodów księgowych na podstawie których zostały zaksięgowane poszczególne operacje .

 6. Oceń sytuację majątkową i finansową firmy na podstawie bilansu otwarcia lub zamknięcia.
- -


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna