Zadania – operacje gospodarcze, konta księgowePobieranie 168,4 Kb.
Strona2/3
Data23.10.2017
Rozmiar168,4 Kb.
1   2   3

AKTYWA

PASYWA


Poz.bilans.

Sp.

Nr oper.

Zmiana +/-

Sk.

Poz.bilans.

Sp.

Nr oper.

Zmiana +/-

Sk.

Wart.niem.i pr.

4.000


Kap.akc.

40.000


Srodki trwałe

56.000


Zysk

10.000


Kasa

8.000


Kredyt dł.

25.000


Rach.bank.

12.000


Zob.w.dost.

5.000


Suma bilansowa

80.000


Suma bilans.

80.000Zadanie 3
Sklasyfikuj podane operacje bilansowe podając oznaczenia A/A , P/P , A+P+ , A-P- :

 1. Na rachunek bankowy wpłynęła należność od odbiorcy 10.000 .

 2. Pracownik zakupił z własnych środków materiały do produkcji 1.000 .

 3. Zapłacono z rachunku bankowego zobowiązanie wobec dostawcy 15.000.

 4. Jeden ze wspólników wycofał część wkładu w postaci obligacji 2letnich 24.000.

 5. Zakupiono akcje jako lokatę kapitału, zapłacono z rachunku bankowego 30.000.

 6. Zapłacono gotówką czynsz za poprzedni miesiąc(rachunek otrzymano wcześniej) 800.

 7. Udzielono przelewem długoterminowej pożyczki innemu podmiotowi 40.000

 8. Przyjęto do używania maszynę produkcyjną wniesioną przez nowego wspólnika na pokrycie udziałów 48.000.

 9. Zakończono budowę magazynu i przyjęto go do używania 100.000.

 10. Spłacono zobowiązanie wobec budżetu z otrzymanej pożyczki krótkoterminowej 12.000.

 11. Otrzymano od kontrahenta czek gotówkowy na pokrycie należności 18.000.

 12. Zwrócono pracownikowi pieniądze z kasy za zakupione materiały 1.000.

 13. Otrzymano rachunek z przedłużonym terminem płatności za zakupioną kserokopiarkę 4.000.

 14. Przeznaczono zysk na podwyższenie kapitału zakładowego 60.000

15.Wypłacono pracownikowi zaliczkę z kasy 2.000.

Zadanie 4.

Sformułuj treść operacji gospodarczych powodujących poniższe zmiany składników bilansu: 1. Kasa –10.000 , środki trwałe +10.000 .

 2. Materiały + 1500 , zobowiązania wobec dostawców +1500 .

 3. Kasa –2.000 , rachunek bankowy –2.000 .

 4. Inwestycje długoterminowe + 25.000, rachunek bankowy –25.000 .

 5. Rachunek bankowy +40.000, kredyt długoterminowy + 40.000 .

 6. Kasa –7.000, zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości –7.000 .

 7. Materiały –800, zobowiązania wobec dostawców –800 .

 8. Rachunek bankowy + 4.000, zobowiązania z tytułu podatku VAT –4.000 .

 9. Należności od odbiorców –1000 , rachunek bankowy +1000 .

Dlaczego nie wszystkie z podanych operacji są możliwe do przeprowadzenia?

Określ typ podanych operacji bilansowych.
Zadanie 5.

Wpisz dla podanych kont bilansowych po której stronie powinien być wprowadzony stan początkowy (saldo początkowe) :Lp.

Nazwa konta

Strona

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

15Kasa

Środki trwałe

Zobowiązania wobec budżetu

Środki trwałe w budowie

Kapitał podstawowy

Wartości niematerialne i prawne

Należności od odbiorców

Inwestycje długoterminowe

Fundusz rezerwowy

Kredyt obrotowy

Zobowiązania wobec pracown.

Wyroby gotowe

Towary

Czeki obceZobowiązania wobec dostawców

Zadanie 6

Oceń , czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna