Załączniknr 1 do Zarządzenia 91/2016 Burmistrza Biała Rawska z dnia 05 grudnia 2016rPobieranie 34,25 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar34,25 Kb.Załączniknr 1

do Zarządzenia 91/2016 Burmistrza

Biała Rawska z dnia 05 grudnia 2016r. 1. Zasady ogólne

 1. W celu obsługi wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów zostają otwarte rachunki bankowe na które będą wpływały środki w formie refundacji oraz zaliczki i dokonywane będą płatności w ramach projektu.

Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdujących się na rachunkach bankowych upoważnione są osoby zgodnie z kartą wzorów podpisów.

 1. Beneficjentem środków pochodzących z budżetu z Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu jest Gmina Biała Rawska, realizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, który prowadzi księgi rachunkowe projektu.

 2. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową w odrębnym rejestrze przy użyciu programu „Księgowość budżetowa „ Usługi Informatyczne IFOR-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek Sp. J. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 3. Wydatki realizowane są z rachunku wydatków Miasta i Gminy w Białej Rawskiej oraz rachunku wydzielonego dla projektu.

 4. Wydatki inwestycyjne ujmowane są w rozbiciu na środki unijne i środki własne z odpowiednią czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej

 5. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z tytułu wpływu środków unijnych ujmowane są w księgach Budżetu gminy (Organ) zapisem wtórnym.

 6. Rachunkowość budżetu (organ) obejmuje operacje kasowe – przepływy środków, a rachunkowość w jednostce budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej- koszty inwestycji, rozrachunki z kontrahentami i budżetami.

 1. Klasyfikacja budżetowa

Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest w sposób umożliwiający identyfikację zadania zgodnie z klasyfikacją budżetową określoną rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W paragrafach klasyfikacji budżetowej dla danego projektu stosuje się czwartą cyfrę „7” i „9”.

III. Obieg, opis i kontrola dokumentów księgowych


 1. Realizacja wydatków następuje zgodnie z projektem oraz popisanymi umowami i aneksami , na podstawie opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych,

 2. Płatności dokonywane są w formie bezgotówkowej za pomocą elektronicznego systemu home banking na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów księgowych. Potwierdzeniem dokonania zapłaty/przelewu jest wyciąg banków.

 3. Na dowodach księgowych powinny znaleźć się następujące elementy i zapisy:

  1. - pieczątka z treścią Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej , data wpływu, nr rejestru i podpis osoby przyjmującej,

  2. - nazwa i nr projektu,

  3. - numer umowy o dofinansowanie,

  4. - projekt realizowany jest z godnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

  5. - sprawdzono pod względem merytoryczny,

  6. - sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym,

  7. - klasyfikacja budżetowa i zatwierdzenie do wypłaty

  8. - zapłacono przelewem dnia, kwota.

 4. Dowody księgowe dotyczące projektu finansowanego ze środków unijnych podpisywane są przez Burmistrza lub jego zastępcę lub osobę upoważnioną. Pod względem merytorycznym podpisuje osoba merytorycznie odpowiedzialna, która poświadcza faktyczne i prawidłowe poniesione wydatki, sprawdza czy dane zawarte na dowodach księgowych są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu, umową z wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym, podwzględem formalnym i rachunkowym podpisywane są przez pracowników Wydziału Finansowego.

 5. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny przygotowuje i składa wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą z przebiegu projektu w sposób poprawny, terminowy i rzetelny, w oparciu o wzór określony przez instytucję pośredniczącą.

 6. Po zakończeniu projektu pracownik merytorycznie odpowiedzialny sporządza dowód OT, podpisany dowód OT przez osoby upoważnione jest przekazany do Wydziału Finansowego celem przyjęcia środka trwałego na stan majątku Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

IV. Ewidencja księgowa oraz plan kont

 1. Do prowadzenia ewidencji księgowej zadań w ramach projektu w Organie korzysta się z następujących kont syntetycznych:

133 - Rachunek budżetu

223 -6 Rozliczenie wydatków budżetowych

901 - Dochody budżetu

902 - Wydatki budżetu

960 - skumulowany wynik budżetu

961 - Wynik wykonania budżetu
Ewidencja księgowa – otrzymane środki unijne związane z realizacją projektu ewidencjonowane są na wydzielonym rachunku bankowym projektu na kontach 130- rachunek bieżący projektu 223 – rozliczenie wydatków budżetowych. Natomiast w organie dokonuje się zapisów wtórnych 133 rachunek budżetu i 901 – dochody budżetu.

Wydatki w ramach realizowanego projektu ponoszone są z rachunku wydatkowego jednostki oraz specjalnie wyodrębnionego rachunku bankowego.

Treść operacji konto Wnkonto Ma

Wpływ środków na rachunek bankowy projektu- zapis wtórny 133901

Przelew środków z budżetu na rachunek bieżący projektu 223-6 133

miesięczne sprawozdanie UMiG jednostki budżetowej z wykonania

wydatków budżetowy związanych z realizacją projektu Rb-28S 902 223-6

Przeksięgowanie rocznych dochodów pochodzących z dotacji na Projekt 901 961

Przeksięgowanie rocznych wydatków zrealizowanych w ramach Projektu 961 902

Przeksięgowanie salda w roku następnym 961 960

 1. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych w ramach projektu w jednostce budżetowej w UMiG korzysta sięz bilansowych kont syntetycznych i analitycznych

Wykaz kont dla jednostki :

011 - Środki trwałe

080 - Inwestycje (środki trwałe w budowie) dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

130 - Rachunki bieżące jednostki

130-1 /analityka wg. projektów /

201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami / analityka wg. Kontrahentów/

720- Przychody z tytułu dochodów budżetowych

800 – Fundusz jednostki

810 – Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
Ewidencja podstawowych operacji księgowych na kontach


Lp.

Teść

Wn

Ma

1.

Faktura wykonawcy inwestycji, koszty projektu wyodrębnia się w ewidencji analitycznej do konta 080 poprzez wydzielenie kartoteki z nazwą

Zadania.


080

201

2

Wydatki objęte planem finansowym, zrealizowane z rachunku bankowego w postaci przelewu z tytułu spłat zobowiązań lub bezpośrednia opłata faktury z r-ku bankowego

201

810


080

130

800


130

3

Przeksięgowanie na koniec roku środków na inwestycje

800

810

4

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

130

720

5

Przeksięgowanie na koniec roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych

720

860

6

Przeksięgowanie zakończonego zadania inwestycyjnego na środek trwały

011

080

7

Przeksięgowanie w następnym roku dodatniego wyniku za rok poprzedni

860

800

8

Przeksięgowanie w następnym roku ujemnego wyniku za rok poprzedni

800

860


V Sprawozdawczość i rozliczenia realizacji projektu,archiwizacja dokumentów

 1. Sprawozdania z wykonania projektu i rozliczenia projektu z Instytucją Pośredniczącą dokonują pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za realizację projektu oraz księgowy projektu.

 2. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonania wydatków w ramach projektu ( faktury, rachunki, wyciągi bankowe, wydruki komputerowe ) przechowywane są w Wydziale Finansów i Budżetu, w oddzielnych segregatorach (teczkach) opisanych nazwą projektu.

 3. Dokumentacja techniczna, projekty budowlane, dokumentacja przetargowa oraz inne dokumenty techniczne związane z projektem do czasu zakończenia realizacji projektu przechowywane są w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.

 4. Po zakończeniu realizacji projektu przez Gminę i rozliczeniu finansowym wszystkie dokumenty związane z projektem przekazane zostaną do archiwum znajdującego się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, gdzie przechowywane będą nie krócej, niż określono w umowie o dofinansowanie Projektu.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna