Załącznik wzór wniosku o dofinansowanie inwestycje w infrastrukturę program operacyjny polska wschodnia 2014-2020Pobieranie 1,57 Mb.
Strona1/2
Data25.06.2018
Rozmiar1,57 Mb.
  1   2Załącznik 1.

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: III Ponadregionalna Infrastruktura kolejowa

DZIAŁANIE: 3.1 Infrastruktura kolejowa

Tytuł projektu

Max. 255 znakówInformacje ogólne:

Niniejsza instrukcja jest instrukcją sektorową, stanowiącą uszczegółowienie Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW 2014-2020). Adresowana jest do beneficjentów1;2 POPW 2014-2020 i ma na celu pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie. Zawiera wymogi ogólne dot. sposobu wypełnienia wniosku oraz wymagania szczegółowe związane ze specyfiką projektów dofinansowywanych w ramach III osi priorytetowej POPW 2014-2020.

Instrukcja i formularz wniosku o dofinansowanie (odpowiadający, co do zasady, załącznikowi II do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Dz. U. UE L 38/1 z 13.2.2015) są właściwe zarówno dla projektów dużych, jak i projektów nie zaliczanych do dużych w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z późniejszymi zmianami, Dz. U. UE L 347/320 z 20.12.2013 (dalej Rozporządzenie ogólne).

Instrukcja została skonstruowana w formie komentarzy do poszczególnych punktów formularza wniosku o dofinansowanie (dalej wniosek) i wkomponowana w ten formularz. Oznacza to, że zawiera ona w sobie nie tylko instrukcję (tj. wykładnię poruszonych zagadnień, wymagania), ale również sam formularz wniosku.

W przypadku projektów dużych niniejszy formularz wniosku jest jednocześnie formularzem wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego i zawiera zakres danych wymaganych do oceny projektu dużego przez KE. W przypadku projektu dużego, dodatkowo, przed jego ostatecznym zatwierdzeniem Instytucja Pośrednicząca (dalej: IP) w porozumieniu z beneficjentem przygotowuje załącznik Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (załącznik 7), zawierający tabele prezentujące dane finansowe i ekonomiczne przeliczone na EUR po właściwym kursie (patrz kolejny akapit)3, a także skorygowaną tabelę A.1 ze wskazaniem właściwej instytucji odpowiedzialnej za wniosek (na etapie składania wniosku o dofinansowanie do IP jest to CUPT, na etapie przekazywania dokumentacji dla dużego projektu do KE jest to Instytucja Zarządzająca (IZ) oraz wypełnioną tabelę G.1.2 tj. Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji. Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikiem dla dużego projektu pt. Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (sporządzonym w liczbie kopii i parafowanym analogicznie jak wniosek o dofinansowanie) jest przekazywany do IZ. Tabela G.1.2 tj. Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji jest wypełniana przez IP we współpracy z beneficjentem.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu oczekiwanych dochodów danego projektu4 przekracza próg określony w art. 100 Rozporządzenia ogólnego.5, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych miesięcznych walut obcych w złotych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie6. Ta sama metodyka wykorzystywana jest w celu przeliczenia tabel finansowych z PLN na EUR podczas sporządzania załącznika dla dużych projektów do wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć instytucji przyjmującej wnioski o dofinansowanie tj. CUPT do oceny:

1 egzemplarza papierowej wersji wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie,

- 1 egzemplarz wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. W celu przyspieszenia weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej – na płycie CD/DVD należy zamieścić również wersję edytowalną formularza wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności/ rezultatów studium wykonalności, wykresu Gantta itp.

- po 1 egzemplarzu wersji papierowej załączników: • Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (załącznik nr 1) – jeśli dotyczy;

 • Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (załącznik nr 2) – jeśli dotyczy;

 • wszystkie wymagane oświadczenia podpisywane przez beneficjenta.

W przypadku projektu dużego na etapie przekazywania wniosku o dofinansowanie do IZ celem dalszego przekazania wniosku do KE należy dołączyć analogiczną wersję papierową oraz elektroniczną załącznika dla projektów dużych zawierającego tabele finansowe przeliczone na EUR zgodnie z ustalonym formatem (załącznik Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR). Należy również dołączyć dodatkowy egzemplarz ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej i elektronicznej oraz dodatkową ostateczną wersję załączników w wersji elektronicznej.

Wszystkie strony wniosku o dofinansowanie powinny być parafowane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania beneficjenta (stosowne upoważnienie należy załączyć do wniosku). Kopie wniosku o dofinansowanie oraz załączników muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem w następującej formie: • w przypadku, gdy dokument posiada ponumerowane strony, na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się adnotacja „za zgodność z oryginałem od strony… do strony…” oraz czytelny podpis lub pieczątka imienna i parafa osoby podpisującej dokument lub innej osoby posiadającej upoważnienie do potwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem (pisemne upoważnienie dla takiej osoby dołączane jest do wniosku);

 • w sytuacji, w której dokument nie posiada numeracji stron, poświadczona „za zgodność z oryginałem” musi być każda strona dokumentu, w sposób analogiczny jak w tiret powyżej;

 • w przypadku gdy załączony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  w wersji elektronicznej, należy dołączyć oświadczenie beneficjenta, iż przedmiotowy dokument w przekazanej wersji stanowi kopię raportu będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazując przy tym datę i sygnaturę wniosku oraz datę i sygnaturę decyzji, której raport dotyczy). Na oświadczeniu powinien być czytelny podpis lub pieczątka imienna i parafa osoby podpisującej dokument lub innej osoby posiadającej upoważnienie do potwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem.

Na żądanie właściwej instytucji beneficjent jest zobowiązany przedstawić oryginał dokumentu do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania beneficjenta.

Wersja elektroniczna dokumentacji aplikacyjnej powinna spełniać następujące warunki: • pliki powinny być uporządkowane i podzielone na katalogi (osobno wniosek, osobno załączniki);

 • nazwy plików oraz katalogów powinny wskazywać na ich zawartość i nie powinny zawierać polskich znaków;

 • obrazy (mapy, zdjęcia, skany, itp.) powinny być czytelne i zapisane w formacie jpg, pdf. W przypadku dużych projektów dane geograficzne powinny być przedstawione także w formacie wektorowym w formacie Shapefile, Natomiast tabele/modele finansowe w formacie xls, xlsx, xlsm lub xlsb (arkusze kalkulacyjne powinny mieć odblokowane formuły tak, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń);

 • wersja elektroniczna wniosku i jej opakowanie powinny być opisane (tytuł, nr projektu, data złożenia/modyfikacji).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie beneficjenta o pełnej zgodności papierowej wersji dokumentacji aplikacyjnej z jej wersją elektroniczną.

Dane ekonomiczne i finansowe oraz dane dotyczące wskaźników monitorowania projektu należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w uzasadnionych przypadkach wartości wskaźników monitorowania projektu można przedstawiać z dokładnością do pełnych liczb jeśli tego wymaga przejrzystość prezentacji danych lub wynika to z metodyki wyliczania wartości wskaźnika).

Wyjątkowo, w przypadku podawania procentu luki w finansowaniu nie należy stosować zaokrągleń.

Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku powinny być wyrażone w PLN. W przypadku projektu dużego, na potrzeby przekazania wniosku o dofinansowanie do KE przeliczenie wartości na EUR dokonywane jest w załączniku dla projektu dużego Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR.

Należy odnieść się do stopnia spełnienia przez beneficjenta właściwych dla projektu kryteriów merytorycznych.

Sugeruje się, by wartości wynikowe analizy finansowej i ekonomicznej były wykazywane wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (w dedykowanych im tabelach). Należy unikać powielania tych wyników w częściach opisowych wniosku.

Wszystkie pola wniosku właściwe w przypadku danego sektora/typu beneficjenta/typu projektu powinny być wypełnione. W przypadku, gdy jakieś zagadnienie nie dotyczy danego projektu bądź beneficjenta, należy wpisać informację „NIE DOTYCZY”.

Wniosek i inne dokumenty towarzyszące powinny być wypełnione w języku polskim. W poszczególnych polach wniosku instrukcja przewiduje ograniczenia co do liczby znaków. Limit długości wyrażony w znakach należy rozumieć jako znaki wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

Instrukcja została opracowana zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą instytucji zaangażowanych w realizację POPW 2014-2020. W przypadku przekazania nowych interpretacji lub w przypadku istotnych problemów wskazywanych przez beneficjentów oraz instytucje oceniające wnioski, instrukcja może podlegać dalszym zmianom.

Szczegółowych informacji na temat sposobu wypełniania poszczególnych pól formularza wniosku o dofinansowanie udziela IP.Instrukcja:

W polu Tytuł projektu należy podać tytuł projektu, mając na uwadze, że tytuł powinien być zrozumiały i odpowiednio syntetyczny (ograniczenie liczby znaków do 255). Podczas formułowania tytułu projektu należy też mieć na uwadze, że będzie on w przyszłości często wykorzystywany przez beneficjenta, m.in. do celów promocyjnych – tablice informacyjne/pamiątkowe, materiały informacyjne, informacje zamieszczane w Internecie.

W przypadku projektów zidentyfikowanych należy posługiwać się nazwą zgodną z Wykazem Projektów Zidentyfikowanych.

SPIS TREŚCI


A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU 7

B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI; WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU OPERACYJNEGO LUB PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWALNEGO WKŁADU INWESTYCJI W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 11

C. KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY 25

D. PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH WYNIKI 33

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, ORAZ OCENA RYZYKA 40

F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 57

G. PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z UWGZLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA 85

W punkcie G.3 należy dokonać oceny, które ze zidentyfikowanych czynników ryzyka zagrażających sprawnej i terminowej realizacji projektu w ramach planowanego budżetu są najistotniejsze. W odniesieniu do każdego ze wskazanych czynników należy określić jak istotny jest jego wpływ na realizację projektu i czy ryzyko w związku z tym jest wysokie. Należy ponadto wskazać proponowane środki i działania zmniejszające zidentyfikowane ryzyko. Informacje podane w tym punkcie powinny być spójne z treścią pkt. E.3.3 i mogą stanowić ogólne podsumowanie informacji z tego punktu sporządzone w języku nietechnicznym i niespecjalistycznym. 99

H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 99

I. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE 105

J. CZY PROJEKT PODLEGA PROCEDURZE PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM UNIJNYM? 107

K. CZY PRZEDSIĘBIORSTWO BYŁO LUB JEST OBJĘTE PROCEDURĄ ODZYSKIWANIA WKŁADU UNIJNEGO W NASTĘPSTWIE PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ POZA OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM? (nie dotyczy) 108

L. UDZIAŁ INICJATYWY JASPERS W PRZYGOTOWANIU PROJEKTU 108

M. STATUS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO ART. 102 ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO. 108

N. PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO FORMULARZA WNIOSKU W PRZYPADKU DUŻEGO PROJEKTU PODLEGAJĄCEGO MODYFIKACJI 109

O. POTWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN KRAJOWY 109

P. ZAŁĄCZNIKI 110


A. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ PROJEKTU

A.1 Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. Instytucja Pośrednicząca)

A.1.1

Nazwa:

Max. 200 znaków

A.1.2

Adres:

Max. 400 znaków

A.1.3

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Max. 200 znaków

A.1.4

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Max. 200 znaków

A.1.5

Telefon/Fax:
A.1.6

Adres e-mail:

Max. 100 znakówInstrukcja:

Instytucją odpowiedzialną za wniosek jest Instytucja Pośrednicząca - CUPT – dane tej instytucji powinny zostać wskazane w punkcie A.1.1 – A.1.2. W punkcie A.1.3 należy podać imię i nazwisko (dane Dyrektora CUPT), a w punkcie A.1.4 pełnioną funkcję osoby wyznaczonej do kontaktów oficjalnych i reprezentującej instytucję w zakresie spraw związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie. W przypadku projektu dużego na etapie przekazywania wniosku przez IZ do KE w załączniku dla dużego projektu Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR w polu A.1.1 należy wskazać instytucję zarządzającą jako odpowiedzialną za wniosek.A.2 Podmiot 7 odpowiedzialny za realizację projektu (beneficjent)

A.2.1

Pełna nazwa, NIP, REGON:

Max. 200 znaków

A.2.2

Forma prawna:
A.2.3

Adres:

Max. 400 znaków

A.2.4

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Max. 200 znaków

A.2.5

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów:

Max. 200 znaków

A.2.6

Telefon/Fax:
A.2.7

Adres e-mail:

Max. 100 znaków

A.2.8

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych:

Max. 200 znaków

A.2.9

Stanowisko osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych:

Max. 200 znaków

A.2.10

Telefon/Fax/e-mail: osoby wyznaczonej do kontaktów roboczych


Instrukcja:

Beneficjent to podmiot, który jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku, gdy beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały już poniesione przez inny podmiot, dane takiego podmiotu nie są umieszczane w punkcie A.2, lecz należy je umieścić w punkcie B.3.1, zgodnie z instrukcją do tego punktu. Punkt A.2.1 – nazwa wpisana we wniosku musi być zgodna ze stanem faktycznym i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego. Beneficjent wpisuje swoją pełną nazwę zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany, a obok w tym samym wierszu (o ile właściwe) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON). Dla spółki cywilnej w rubryce Nazwa należy wpisać nazwę i numer NIP spółki cywilnej. W przypadku samorządów terytorialnych beneficjentem jest gmina (lub odpowiednio miasto, powiat, itp.), a nie np. urząd miasta, prezydent miasta, wójt gminy. Numer Identyfikacji Podatkowej musi więc także dotyczyć gminy (lub odpowiednio miasta, powiatu, etc.). W punkcie A.2.2 należy również podać formę prawną danego podmiotu. Punkt A.2.3 – należy wpisać adres siedziby zarządu bądź władz (kierownictwa) beneficjenta (województwo, powiat, miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr budynku,


nr lokalu). Punkty A.2.4 – A.2.6 – należy podać dane kontaktowe do osoby (osób) wyznaczonej
w instytucji beneficjenta do kontaktów oficjalnych w sprawach dotyczących projektu. W punkcie A.2.4 należy wpisać imię i nazwisko, a w punkcie A.2.5 pełnioną funkcję. Osoba ta powinna pełnić funkcję pozwalającą na podejmowanie decyzji w sprawie projektu, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku selekcji być uprawniona do podpisania umowy o dofinansowanie. W punktach A.2.8 – A.2.10 należy podać dane kontaktowe osoby (osób) wyznaczonej do kontaktów roboczych (osoba ta powinna posiadać dużą wiedzę merytoryczną na temat tego projektu). Informacje o wszystkich zmianach
w zakresie punktów A.2.4 – A.2.10 powinny być niezwłocznie przekazane przez beneficjenta
do instytucji odpowiedzialnej za wniosek (vide punkt A.1).

A.3 Szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstwa (wypełniane tylko w przypadku inwestycji produkcyjnych) Nie dotyczy

A.4 Potencjał podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu – w odniesieniu do jego zdolności technicznej, prawnej, finansowej i administracyjnej.

A.4.1 Potencjał techniczny (należy co najmniej przedstawić ogólny zarys wiedzy fachowej wymaganej w celu realizacji projektu oraz podać liczbę pracowników dysponujących taką wiedzą, którzy są zatrudnieni w organizacji i przydzieleni do danego projektu).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wykazać, że podmiot odpowiedzialny za realizację projektu dysponuje wiedzą niezbędną do realizacji projektu. Ponadto należy wskazać, że podmiot odpowiedzialny za realizację projektu posiada odpowiednią komórkę organizacyjną/zespół/współpracujących ekspertów (itp.) posiadającą odpowiednią wiedzę w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych środkami UE oraz konieczną wiedzę specjalistyczną w zależności od specyfiki projektu (np. wiedza, doświadczenie i umiejętność realizacji projektów obejmujących m.in. prace budowlane o określonym charakterze i skali). W przypadku odwołania się do zapisów RSW należy wskazać rozdział w którym przedstawiono informacje na ww. temat.A.4.2 Potencjał prawny (należy co najmniej wskazać status prawny beneficjenta pozwalający mu na realizację projektu oraz zdolność beneficjenta do podejmowania w razie potrzeby czynności prawnych).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wykazać, że instytucja odpowiedzialna za realizację projektu posiada status prawny adekwatny do realizowanego projektu i umożliwiający podejmowanie czynności prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

W przypadku PJB (oraz nPJB – jeśli dotyczy) należy wskazać ustawę / akt prawny na podstawie którego instytucja odpowiedzialna za realizację projektu realizuje działania właściwe dla charakteru wnioskowanego projektu.

Dodatkowo beneficjenci realizujący projekty polegające na budowie lub modernizacji infrastruktury transportowej powinni zamieścić ogólną informację dotyczące własności majątku niezbędnego do realizacji inwestycji np. tytuł prawny do nieruchomości (własność gruntów), natomiast operatorzy transportu intermodalnego informację nt. umowy dzierżawy.A.4.3 Potencjał finansowy (należy co najmniej potwierdzić zdolność finansową podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu, aby wykazać, że oprócz innych realizowanych przez niego działań jest on w stanie zagwarantować płynność w zakresie odpowiedniego finansowania projektu w celu zapewnienia jego odpowiedniej realizacji i dalszego funkcjonowania).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wykazać, że instytucja odpowiedzialna za realizację projektu ma zapewnione środki na realizację i późniejsze funkcjonowanie projektu zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem w trakcie okresu trwałości projektu. W tym kontekście należy wziąć pod uwagę także inne działania, na których realizację instytucja będzie musiała przeznaczyć odpowiednie środki. Odnosząc się do potencjału finansowego można powołać się na różne, właściwe dla danego beneficjenta, dokumenty finansowe, w tym sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, wskazujące na wyniki finansowe oraz potwierdzające płynność finansową i uwzględnienie w planach finansowych dodatkowych obciążeń wynikających z realizacji projektu posiadane instrumenty finansowania dłużnego: umowy kredytowe, emisje obligacji, akcji itp. W przypadku podmiotów, które na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie posiadają zatwierdzonych planów finansowych informacje w niniejszym punkcie mogą opierać się na prognozie. W punkcie tym należy zaprezentować zarówno krótki opis bieżącej sytuacji finansowej (m.in. poziom rentowności, zadłużenia, płynności), jak również wskazać jak realizowany projekt przełoży się na przyszłą kondycję finansową beneficjenta. Należy pokrótce zaprezentować kluczowe założenia przyjęte na potrzeby prognoz finansowych beneficjenta (np. kluczowe warunki posiadanej umowy przewozowej, pracy przewozowej itd.).

Dla udowodnienia trwałości finansowej beneficjenta należy wykazać, że odpowiednie środki na realizację i dalszą eksploatację projektu będą posiadać wszystkie jednostki, które ponoszą koszty realizacji i eksploatacji projektu. W szczególności dla projektów transportu publicznego są to:

• Jednostki samorządu terytorialnego, które finansują zapewnienie usług transportu publicznego na obszarze/trasie objętej inwestycją (usługi przewozowe i koszty infrastruktury)

• Przewoźnik lub przewoźnicy świadczący usługę transportu publicznego

• Opcjonalnie: inne jednostki zaangażowane w świadczenie usługi (np. operator systemu biletu miejskiego / aglomeracyjnego)

Trwałość jednostek sektora finansów publicznych będzie weryfikowana na podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF). Kluczowe jest potwierdzenie we wniosku, że wszystkie koszty projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym znajdują swoje odzwierciedlenie w aktualnym WPF. We wniosku należy podać datę zatwierdzenia WPF.

Trwałość beneficjenta prowadzącego standardową rachunkowość w okresie projekcji potwierdza się na podstawie projekcji finansowych całej działalności podmiotu (z uwzględnieniem przedmiotowego projektu). W przypadku, jeżeli dany podmiot nie posiada pełnych projekcji finansowych, dopuszcza się przygotowanie uproszczonego rachunku przepływów pieniężnych obejmującego całą działalność beneficjenta.

Projekcje i prognozy muszą być spójne z analizą kosztów i korzyści projektu.

Szczegółowe przepływy powinny być wskazane w arkuszu kalkulacyjnym. We wniosku należy zaprezentować jedynie podstawowe konkluzje przeprowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym projekcji.

Max. 1750 znaków

A.4.4 Potencjał administracyjny (należy co najmniej wskazać projekty finansowane przez UE lub podobne projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz, w przypadku braku takich przykładów, wskazać, czy uwzględniono potrzeby w zakresie pomocy technicznej; należy odnieść się do ustaleń instytucjonalnych, takich jak istnienie jednostki realizującej projekt posiadającej zdolność do wdrożenia i realizacji danego projektu oraz, w miarę możliwości, przedstawić proponowany schemat organizacyjny dotyczący wdrażania i realizacji).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wykazać, że instytucja odpowiedzialna za realizację projektu posiada odpowiedni potencjał administracyjny pozwalający na sprawną realizację projektu. W niniejszym punkcie należy odnieść się do umów/uzgodnień instytucjonalnych koniecznych do realizacji projektu. Należy także odnieść się do już zrealizowanych projektów współfinansowanych środkami UE lub z innych źródeł zewnętrznych. Odnosząc się do takich projektów należy określić ich liczbę, podać tytuły, źródła finansowania oraz kwotę pozyskanego dofinansowania ze środków UE lub innych źródeł zewnętrznych. W przypadku instytucji, które zrealizowały dużą liczbę projektów należy wskazać tylko najważniejsze projekty.A.5 Informacje na temat wszelkich planowanych i ewentualnie przyjętych istotnych ustaleń instytucjonalnych ze stronami trzecimi dotyczących realizacji projektu oraz skutecznego funkcjonowania infrastruktury projektu

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W tej części formularza wniosku należy wskazać czy realizacja projektu wymaga istotnych uzgodnień instytucjonalnych ze stronami trzecimi – np. upoważnienia do ponoszenia wydatków umowy partnerstwa/porozumienia itp. Należy opisać czy wymagane ustalenia zostały już przyjęte czy też są planowane. W uzupełnieniu do pkt. A.2, jeśli za realizację projektu odpowiedzialny jest więcej niż jeden podmiot, należy uwzględnić informacje o wszystkich beneficjentach realizujących projekt razem z beneficjentem wiodącym wskazanym w pkt. A.2.

Dodatkowo należy wskazać inne podmioty mające wpływ / odpowiedzialne za realizację projektu (jak np. wykonawcy robót, usług, dostawcy taboru, sprzętu, operatorzy kolidujących instalacji, operatory zainstalowanych systemów, ew. JST) oraz krótko scharakteryzować relacje i uzgodnienia z tymi podmiotami mające wpływ na realizację rzeczową projektu.

A.5.1 Należy szczegółowo opisać, w jaki sposób infrastruktura będzie zarządzana po zakończeniu projektu (tj. nazwa operatora, metoda wyboru – zarządzanie publiczne, koncesja, rodzaj umowy, itp.)

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W tej części formularza wniosku należy opisać strukturę organizacyjną projektu po jego realizacji, tj. wskazać podmiot odpowiedzialny za zarządzanie wytworzonymi w ramach projektu środkami trwałymi, opisać mechanizm prawny regulujący to zarządzanie oraz sposób finansowania, rozliczeń związanych z kosztami zarządzania i korzystania z ww. środków.

B. OPIS INWESTYCJI I JEJ LOKALIZACJI; WYJAŚNIENIE NA TEMAT ZGODNOŚCI INWESTYCJI Z ODPOWIEDNIMI OSIAMI PRIORYTETOWYMI PROGRAMU OPERACYJNEGO LUB PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ORAZ PRZEWIDYWALNEGO WKŁADU INWESTYCJI W REALIZACJĘ SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW TYCH OSI PRIORYTETOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANEGO WKŁADU W ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

B.1 Program operacyjny i priorytet


Nr CCI Programu Operacyjnego:

Priorytet Programu Operacyjnego:

2014PL16RFOP003


Oś priorytetowa III: Ponadregionalna infrastruktura kolejowa

Priorytet inwestycyjny 7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu
B.1.1 Czy projekt jest zawarty w wykazie dużych projektów programu operacyjnego?8

TakNie


Instrukcja:

Punkt B.1.1. wypełnić należy mając na uwadze definicję dużego projektu podaną w przytoczonym poniżej artykule. Zgodnie z art. 100 Rozporządzenia ogólnego, duży projekt to operacja obejmująca szereg robót, działań lub usług służąca wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym lub technicznym, która posiada jasno określone cele i której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 50 000 000 EUR, a w przypadku operacji przyczyniających się do osiągnięcia celu tematycznego na mocy art. 9 pkt 7 akapit pierwszy (promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej), której całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwotę 75 000 000 EUR.B.2 Kategoryzacja działań związanych z projektem9
Kod

Wartość dofinansowania UE

Wartość procentowa

Fundusz Spójności

EFRR regiony słabiej rozwinięte

EFRR regiony lepiej rozwinięte

B.2.1. Kod (-y) klasyfikacji wg kryterium zakresu interwencji (Należy podać więcej niż jeden, jeśli zgodnie z wyliczeniem proporcjonalnym właściwych jest kilka zakresów interwencji oraz przyporządkować wartość w zależności od rodzaju funduszu)
B.2.2. Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania (W przypadku gdy właściwy jest więcej niż jeden kod należy wskazać wszystkie i określić ich udział procentowy)B.2.3. Kod klasyfikacji wg kryterium obszaru

07

B.2.4. Kod terytorialnego mechanizmu wdrażania

07

B.2.5. Kod klasyfikacji wg celu tematycznego

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden – wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)


B.2.6. 1 Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden – wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)

B.2.6. 2 Kod klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej (kod NACE10)

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden – wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)


B.2.7. Kod klasyfikacji wg kryterium (-ów) lokalizacji (NUTS III)11

(W niektórych przypadkach należy podać więcej niż jeden – wówczas proszę zaznaczyć proporcjonalny udział)Instrukcja:

Punkty B.2.1 – B.2.6.1 należy wypełnić zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

W zakresie punktu B.2.1 należy precyzyjne zidentyfikować kody interwencji na podstawie POPW 2014-2020. W przypadku, gdy w ramach danego rodzaju klasyfikacji właściwy jest więcej niż jeden kod, należy wymienić wszystkie te kody oraz obowiązkowo określić ich udział procentowy. Jako pierwszy w tabeli należy wskazać kod dominującego zakresu interwencji (tzn. taki, któremu przyporządkowany jest największy udział w kosztach kwalifikowanych projektu). W przypadku równego udziału procentowego różnych kategorii interwencji, zaleca się jako dominującą wskazać tę o największym wpływie na wydatki klimatyczne, zgodnie z tabelą 1 załącznika I do ww. rozporządzenia 215/2014. Wybór nieprawidłowego kodu może prowadzić później (w pkt F.8.1) do braku dokładności przy obliczaniu wydatków związanych z klimatem. Brak precyzyjnych danych w tym zakresie może prowadzić do niedokładnego opisu zgodności projektu z unijną polityką klimatyczną i udziału projektu w realizacji Wieloletnich Ram Finansowych. Podkreślenia wymaga fakt, że niektóre zakresy interwencji są ze sobą powiązane lub bardzo podobne, co pociąga za sobą konieczność szczególnej uwagi przy dobieraniu właściwego kodu.

Punkt B.2.6 (właściwy wyłącznie dla dużych projektów) – dotyczy europejskiej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE (będącej odpowiednikiem polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej PKD). Należy wskazać kod wraz z nazwą kategorii (w języku polskim). Kod dotyczy działań związanych z projektem, a nie całokształtu działalności danego podmiotu (beneficjenta). Należy wpisać odpowiedni kod spośród kodów umieszczonych w załączniku 1 do rozporządzenia wskazanego w przypisie nr 10.

Punkt B.2.7 należy wypełnić wskazując kody (należy wpisać kod/kody obejmujące w całości obszar realizacji projektu):


 • (krajowa klasyfikacja terytorialna) NTS – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz.U. 2007 nr 214 poz. 1573.). Należy podać w poszczególnych wierszach kod i  nazwę. Należy wpisać co najmniej kod NTS 3, np. Podregion 63 Koszaliński 3.4.32.63.;

 • (europejska klasyfikacja terytorialna) NUTS (dotyczy wyłącznie dużych projektów) – zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 105/2007 z dn. 1 lutego 2007 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. U. UE L 39/1 z 10.02.2007). Należy wpisać co najmniej kod np. NUTS 3 Koszalińskie PL422.

Pola w kolumnie wypełnia beneficjent we współpracy z instytucją oceniającą wniosek na ostatnim etapie oceny.

B.3 Opis projektu

B.3.1 Należy przedstawić krótki (maksymalnie 2 strony) opis projektu (prezentując jego cel, lokalizację, obecną sytuację, kwestie, których będzie dotyczył, infrastrukturę, jaka ma zostać stworzona itp.), mapę, na której wskazano obszar projektu, dane georeferencyjne (o ile dotyczy)12 oraz główne elementy projektu wraz z oszacowaniem ogólnych kosztów każdego z nich (bez podziału na koszty związane z działaniami).

Max. 7000 znakówInstrukcja:

Opis powinien być krótki, syntetyczny i zawierać przede wszystkim odniesienie do zakresu projektu.

W punkcie B.3.1. wniosku należy w zwięzły i wyczerpujący sposób (max. 7000 znaków) opisać (językiem niespecjalistycznym) zakres: • geograficzny projektu, tj. lokalizację (jeżeli zostało to wskazane na liście załączników, do wniosku należy dołączyć mapę w formie załącznika, na której będzie zaznaczony obszar realizacji projektu);

 • przedmiotowy projektu (tj. wynikające z projektu roboty, dostawy, usługi oraz inne niezbędne działania towarzyszące bezpośrednio/pośrednio związane z projektem, np. nabycie gruntu); należy również wskazać, które elementy przedmiotowego opisu projektu są kwalifikowalne, a które niekwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności) oraz z następującym katalogiem wydatków:

1) Przygotowanie projektu – niezbędne wydatki w zakresie przygotowania projektu infrastrukturalnego, w tym w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji:

a. studium wykonalności, w tym analiza finansowo-ekonomiczna;

b. dokumentacja projektowa;

c. dokumentacja techniczna;

d. dokumentacja przyrodnicza;

e. raport oddziaływania na środowisko;

f. dokumentacja przetargowa.

W przypadku, gdy przygotowanie projektu jest częścią projektu inwestycyjnego, warunkiem koniecznym uznania wydatków związanych z przygotowaniem projektu za kwalifikowalne jest ich wskazanie we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie dofinansowanie.

Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie lub formularza wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego nie są wydatkami kwalifikowalnymi z wyłączeniem sytuacji, w której wniosek o dofinansowanie jest wypełniany przez pracownika beneficjenta. Wówczas wydatki na wynagrodzenie pracownika, który wypełnił wniosek o dofinansowanie lub formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, mogą zostać uznane za kwalifikowalne na warunkach dot. kwalifikowalności wydatków osobowych w POPW.

2) Nadzór nad robotami budowlanymi, w ramach którego kwalifikowalne są wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, oraz pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym: nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór archeologiczny i nadzór środowiskowy. Wydatki związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne zarówno w przypadku, gdy zawierany jest odrębny kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi, jak również, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez pracowników beneficjenta posiadających odpowiednie kwalifikacje, wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników beneficjenta realizujących nadzór nad robotami budowlanymi mogą być uznane za kwalifikowalne na warunkach wskazanych w podrozdziale 6.15 „Koszty związane z angażowaniem personelu” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. Ponadto wydatki poniesione na niezbędne wyposażenie pracowników beneficjenta realizujących ww. zadania mogą być uznane za kwalifikowalne, przy zachowaniu warunków dotyczących wydatków poniesionych na środki trwałe zakupione lub wytworzone na czas realizacji projektu zawartych w Podsekcji 6.12.1 „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

3) Zarządzanie projektem (koszty beneficjenta), w ramach którego kwalifikowalne są wydatki związane z zarządzaniem projektem, w tym:

a. koszty ogólne (koszty, które nie mogą być bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi),

b. wydatki osobowe pracowników,

c. koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzenie i monitorowanie,

d. pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (zarówno w okresie przygotowania projektu jak i jego realizacji).

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z zarządzaniem projektem tj. suma wydatków poniesionych w kategoriach wskazanych w pkt 3 musi spełniać jednocześnie dwie nierówności:

a) x ≤ 250 000 PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

b) x ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie, po zawarciu umowy o dofinansowanie realizacji projektu, instytucja będąca stroną umowy z beneficjentem może w uzasadnionych okolicznościach wyrazić zgodę na określenie stałego, wyrażonego kwotowo limitu na zarządzanie projektem w formie aneksu do tej umowy. Dla tak ustalonego limitu, łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wiązanych z zarządzaniem projektem nie może jednak przekroczyć połowy wartości rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowanych w projekcie. Jednocześnie, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem projektem (z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi) musi spełniać dwie ww. nierówności w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, wskazanych w pierwotnej wersji umowy o dofinansowanie.

4) Nabycie nieruchomości - w ramach którego kwalifikowalne są wydatki na kwotę nie przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu (z wyłączeniem wydatków w kategorii „zakup gruntu”), przy uwzględnieniu zapisów art. 69 ust. 3 pkt b Rozporządzenia ogólnego;

5) Roboty budowlane, w ramach których kwalifikowalne są wydatki poniesione na przygotowanie placu budowy, na usuwanie kolizji z infrastrukturą obcą oraz roboty budowlane niezbędne dla realizacji projektu oraz w zakresie, w jakim obowiązek poniesienia wydatków wynika z przepisów prawa. W szczególności są to wydatki związane z :

1. budową, przebudową, rozbudową lub rozbiórką na odcinkach linii kolejowej następujących elementów:

a. nawierzchni torowej,

b. podtorza,

c. obiektów inżynieryjnych,

d. systemów sterowania ruchem kolejowym,

e. systemów informacji dla podróżnych,

f. sieci trakcyjnej,

g. urządzeń energetyki nietrakcyjnej,

h. przejazdów kolejowych,

i. innych elementów infrastruktury kolejowej zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1) ustawy o transporcie kolejowym,

j. infrastruktury towarzyszącej (np. sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, odwodnienie, instalacje wodno-kanalizacyjne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, kanalizacje kablowe itp.)

k. dworców klejowych, infrastruktury pasażerskiej oraz małej architektury w obrębie stacji i przystanków kolejowych, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych (z ograniczoną mobilnością, niedowidzących i niedosłyszących),

l. infrastruktury drogowej, w obszarze skrzyżowań dróg z linią kolejową, w tym przejazdów, tuneli, wiaduktów, z uwzględnieniem koniecznej infrastruktury towarzyszącej, np. zjazdów, zatok autobusowych i innych urządzeń drogowych, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, osłon przeciwolśnieniowych, chodników, przejść dla pieszych, ciągów i ścieżek rowerowych, oświetlenia;

m. urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;

n. urządzeń służących ochronie środowiska;

2. odtworzeniem nawierzchni drogi związanej z robotami wskazanymi w pkt 1.

6) Sprzęt i wyposażenie-w ramach których kwalifikowalne są wydatki związane z zakupem środków trwałych stanowiących część wydatków inwestycyjnych (zainstalowanych na stałe w ramach projektu lub przenośne) oraz materiałów nie stanowiących środków trwałych, niezbędnych do wykonania zadania;

7) Opłaty administracyjne i pozostałe niesklasyfikowane wydatki związane z inwestycją, w tym opłaty poniesione na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej telekomunikacyjnej lub gazowej, jeżeli są niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu;

8) Opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej lub rolnej;

9) Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów i wydatki poniesione na działania mitygacyjne i kompensacyjne w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego w związku z wdrażaną inwestycją;

10) Działania informacyjne i promocyjne;

11) Obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz pozostałe kategorie, jeżeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu i zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz spełniają warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności;

12) Zapewnienie zaplecza Inżyniera nadzoru:

a) W przypadku, gdy w ramach projektu zawierany jest kontrakt na nadzór nad robotami budowlanymi (tzw. kontrakt na Inżyniera nadzoru), wydatki związane z zapewnieniem zaplecza Inżyniera nadzoru powinny być zamieszczone w kontraktach na nadzór a nie w kontraktach na roboty. Inżynier nadzoru powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań wynikających z kontraktu. Wszystkie wydatki związane z zapewnieniem lub utrzymaniem ww. wyposażenia lub sprzętu powinny zostać ujęte w wynagrodzeniu Inżyniera nadzoru. Oznacza to m.in., iż kontrakt na nadzór nie powinien przewidywać, iż zamawiający zapłaci wykonawcy (tj. Inżynierowi) za zakup sprzętu i wyposażenia (np. samochody, komputery, telefony komórkowe, itp.).

b) Wydatki poniesione przez beneficjenta (zamawiającego) na nabycie sprzętu i wyposażenia dla Inżyniera nadzoru stanowią wydatki niekwalifikowalne.

c) Wydatki związane z zapewnieniem przez wykonawcę kontraktu na roboty budowlane budynku oraz parkingu dla Inżyniera nadzoru na terenie placu budowy lub zaplecza budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, o ile zostaną zachowane pozostałe wymogi obowiązujące w ramach POPW.

Wydatki na zapewnienie budynku dla Inżyniera nadzoru nie mogą uwzględniać wydatków na meble, wyposażenie kuchenne, komputery, telefony komórkowe, samochody oraz innego typu wyposażenia i sprzętu dla Inżyniera nadzoru.

W opisie projektu należy uwzględnić wszystkie rodzaje wydatków, które beneficjent poniósł/ planuje ponieść, a które zgodnie z ww. zasadami mogą być uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich wskazania we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie. Wszystkie wydatki powinny być przyporządkowane do właściwych kategorii. Całkowite koszty kwalifikowalne należy przedstawić przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego.

W przypadku projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje wydatki infrastrukturalne i nieinfrastrukturalne, należy przedstawić strukturę wydatków kwalifikowalnych, z wyszczególnieniem wydatków związanych bezpośrednio z infrastrukturalną częścią projektu oraz nieinfrastrukturalną częścią projektu. • podmiotowy projektu (tj. sposób i struktura zarządzania projektem w fazie jego realizacji i po jego zakończeniu – nie powielając informacji wskazanych w pkt A.5.1., ze szczególnym uwzględnieniem struktury własności majątku powstałego w ramach projektu oraz opisu, w jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu – vide art. 71 Rozporządzenia ogólnego). W tym zakresie należy uwzględnić informacje uzupełniające w stosunku do zawartych w rozdziale A (A.4 oraz A.5) opisującym podmiot realizujący projekt.

W przypadku, gdy beneficjent upoważnia inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych lub planuje uznać za kwalifikowalne wydatki, które zostały już poniesione przez inny podmiot, należy podać podstawowe informacje dotyczące tego podmiotu tj. nazwę, adres, kontakt, tel., faks, e-mail (patrz instrukcja do pkt A.2), a także wskazać strukturę własności majątku wytworzonego w ramach projektu oraz sposób zapewnienia trwałości projektu. Dodatkowo należy koniecznie opisać strukturę przepływów finansowych pomiędzy beneficjentem, a tym podmiotem związanych z realizacją projektu (nie powielając informacji wskazanych w pkt A.5.1). Szczegółowe zasady dotyczące warunków, zgodnie z którymi beneficjent może upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, są opisane w pkt 6.4.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
Opis powinien również zawierać odniesienie do trwałości projektu. Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia ogólnego Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

    1. zaprzestano działalności lub ją relokowano poza obszar wsparcia POPW 2014-2020,

    2. nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

    3. nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Naruszeniem zasady trwałości jest również (w przypadku inwestycji w infrastrukturę) przeniesienie w okresie 10 lat13 od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowa zasada nie ma zastosowania w odniesieniu do MŚP.

W tym miejscu należy umieścić informacje o ewentualnym przekazywaniu wytworzonej / zmodernizowanej/powiązanej z projektem infrastruktury (w tym kolidujących instalacji, dróg serwisowych, dróg krajowych, które w wyniku realizacji projektu stracą swoją kategorię, podmiotom zewnętrznym względem beneficjenta.

Opis projektu przedstawiony w tej części wniosku powinien być spójny z pozostałą częścią tego wniosku, w szczególności ze wskaźnikami opisanymi w punkcie G.2., celami projektu opisanymi w punkcie B.4.1. oraz kategoriami planowanych wydatków wskazanymi w punkcie C.

Informacje dotyczące zakresu projektu, zwłaszcza wchodzących w zakres projektu przedsięwzięć infrastrukturalnych (wymagających uzyskania decyzji administracyjnych – zezwoleń na realizację) powinny być spójne z informacjami podawanymi w części F niniejszego wniosku i dokumentacji dołączanej do wniosku w związku z wypełnieniem części F.B.3.2 Czy projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu14?

TakNie


Instrukcja:

Należy zaznaczyć TAK, w przypadku gdy projekt poza etapem realizowanym w perspektywie 2014-2020 składa się z etapów/części realizowanych w innych perspektywach finansowych, np. projekt odnoszący się do okresu programowania 2007-2013, w którym jedna lub więcej faz całego projektu zostały ukończone, a jednocześnie realizacja kolejnych etapów będzie miała miejsce w latach 2014-2020, lub projekt odnoszący się do okresu programowania 2014-2020, w którym ten etap zostanie zakończony, podczas gdy następna faza zostanie zakończona w tym lub kolejnym okresie programowania. Informacje podane w punkcie B.3.2 muszą być spójne z informacjami podanymi w punkcie G.1.3.B.3.3 Jeżeli projekt stanowi etap ogólnego/większego projektu, należy przedstawić krótki opis proponowanych etapów realizacji oraz wyjaśnić, w jaki sposób są one technicznie i finansowo niezależne. Należy wyjaśnić, jakie kryteria wykorzystano w celu określenia podziału projektu na etapy. Należy przedstawić udział (procentowy), jaki obejmuje dany etap w odniesieniu do ogólnego projektu. Jeżeli ogólny/większy projekt jest współfinansowany z co najmniej dwóch programów operacyjnych, należy wskazać, które jego części (projekty) wchodzą w zakres którego programu operacyjnego, oraz przedstawić ich proporcjonalną alokację.

Max. 3500 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy dany projekt opisany w punkcie B.3.1.: • nie jest etapem ogólnego/większego projektu, w punkcie B.3.3. należy wpisać NIE DOTYCZY;

 • jest etapem ogólnego/większego projektu, w punkcie B.3.3. należy syntetycznie opisać inne etapy tego projektu (nie należy jednak umieszczać informacji na temat planowanych etapów realizacji zakresu objętego niniejszym wnioskiem). W opisie należy odnieść się między innymi do kwestii technicznej i finansowej niezależności tych etapów, tj. potwierdzić, że są one samodzielnie funkcjonalne (operacyjne).

W przypadku współfinansowania wcześniejszego etapu inwestycji ze środków budżetu państwa, bądź budżetu Unii Europejskiej, należy wskazać źródło finansowania, datę i numer decyzji. Informacje podane w punkcie B.3.3 muszą być spójne z informacjami podanymi w punkcie G.1.3.

B.3.4 Czy Komisja Europejska wcześniej zatwierdziła którąkolwiek część przedmiotowego ogólnego/większego projektu?

TakNie
Jeżeli tak, proszę podać numer CCI zatwierdzonego projektu.

CCI:


Jeżeli przedmiotowy projekt stanowi część rozłożonego na etapy ogólnego/większego dużego projektu, którego poprzedni etap/etapy zrealizowano w latach 2007-2013, należy przedstawić opis celów fizycznych i finansowych poprzedniego etapu/etapów, w tym opis realizacji tego/tych etapu/etapów, oraz potwierdzić, że etap/etapy ten jest gotowy lub będzie gotowy do wykorzystania w zamierzonym celu.

Max. 10500 znakówInstrukcja:

W tej części formularza wniosku należy wskazać, czy KE zatwierdziła wcześniej jakąkolwiek część przedmiotowego projektu. W przypadku, gdy projekt jest podzielony na etapy pomiędzy dwoma okresami programowania, należy podać opis zakresu rzeczowego i finansowego pierwszego etapu oraz odnieść się do gotowości do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem/funkcją.B.3.5 Czy projekt stanowi część sieci transeuropejskiej na podstawie uzgodnień na poziomie unijnym?

TakNie
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje oraz odniesienie do odpowiednich przepisów UE15.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy projekt: • stanowi część transeuropejskiej sieci (transportowej, energetycznej lub telekomunikacyjnej), w punkcie B.3.5. należy zaznaczyć kwadrat TAK;

 • nie stanowi części transeuropejskiej sieci (transportowej, energetycznej lub telekomunikacyjnej), w punkcie B.3.5. należy zaznaczyć kwadrat NIE.

W przypadku zaznaczenia TAK należy podać szczegóły i odniesienie do odpowiedniego prawodawstwa unijnego ze wskazaniem, korytarza sieci TEN-T, oraz określenia, czy znajduje się on w sieci bazowej, czy uzupełniającej. W przypadku inwestycji drogowych/kolejowych w węzłach miejskich:

 • stanowiących tzw. miejskie węzły sieci bazowej – z uwagi na brak wyznaczenia na ich terenie szczegółowego przebiegu sieci TEN-T, należy zaznaczyć TAK w przypadku gdy można uzasadnić to wykorzystaniem wnioskowanej do dofinansowania infrastruktury do obsługi ruchu tranzytowego pochodzącego z pozamiejskiej sieci TEN-T. W tym przypadku należy wykazać, że przebieg wnioskowanej do dofinansowania infrastruktury stanowi element przedłużenia na terenie miasta ciągów drogowych/kolejowych TEN-T i że jest/będzie ona wykorzystywana do ruchu tranzytowego pochodzącego z pozamiejskiej sieci TEN-T. W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć NIE, wskazując w opisie, że przebieg wnioskowanej do dofinansowania infrastruktury nie uzasadnia jej wykorzystania do ruchu tranzytowego pochodzącego z pozamiejskiej sieci TEN-T;

 • w pozostałych miastach – należy zaznaczyć TAK, w przypadku występowania tych miast na przecięciu/przebiegu pozamiejskich ciągów TEN-T.

B.4 Cele projektu i jego spójność z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład
w realizację szczegółowych celów i rezultatów tych osi priorytetowych, oraz przewidywany wkład w rozwój społeczno-gospodarczy obszaru objętego danym programem operacyjnym.


B.4.1 Jakie są główne cele projektu? Należy wymienić główne cele i podać krótkie wyjaśnienie.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Informacje podane w punkcie B.4.1 powinny być spójne z informacjami podanymi w punkcie B.3.1, tj. cel projektu powinien wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb, a jego realizacja w ramach projektu powinna prowadzić do osiągnięcia rezultatów określonych wskaźnikami produktu i/lub rezultatu.B.4.2 Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat spójności projektu z odpowiednimi osiami priorytetowymi programu operacyjnego lub programów operacyjnych oraz jego przewidywany wkład w osiąganie wskaźników rezultatu strategicznego określonych dla celów szczegółowych właściwych osi priorytetowych.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie B.4.2 należy przedstawić (w sposób opisowy i - jeżeli to możliwe - ilościowy) wkład projektu w realizację celów szczegółowych osi priorytetowej POPW 2014-2020.

W tym celu należy obowiązkowo odnieść się do wkładu projektu w osiągnięcie wskaźników rezultatu strategicznego określonych dla danej osi priorytetowej oraz do sposobu przyczyniania się wskaźników wykonania rzeczowego16 przewidzianych do osiągnięcia w projekcie do realizacji określonych w POPW 2014-2020 wskaźników rezultatu strategicznego przypisanych określonym celom szczegółowym właściwych priorytetów wskazując logikę relacji pomiędzy właściwymi dla projektu wskaźnikami produktu, rezultatu bezpośredniego (o ile zostały wykazane w załączniku nr 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 SzOOP)), rezultatu strategicznego oraz celami szczegółowymi. Opis przewidywanego wkładu projektu w realizację celów szczegółowych osi priorytetowej może zostać uzupełniony o opis logiki powiązań spodziewanych efektów projektu z celami szczegółowymi programu operacyjnego/osi priorytetowej/działania.

Lista celów projektu oraz jego spodziewanych rezultatów powinna rozpoczynać się od celów i rezultatów wynikających bezpośrednio z projektu, a dopiero potem wskazywać na cele i rezultaty pośrednie rozproszone w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Tam gdzie jest to możliwe (np. jeśli beneficjent prowadzi analizy ex-ante efektów projektu, a potem weryfikuje je ex-post) należy podać oszacowanie spodziewanych rezultatów. Należy unikać podawania ogólnikowych celów i spodziewanych rezultatów, które tylko w niewielkim stopniu można przypisać do przedmiotowego projektu.

Dodatkowo w punkcie tym należy wskazać, jaki orientacyjny procent całkowitych i kwalifikowalnych kosztów projektu stanowią koszty tych elementów projektu, które przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów osi priorytetowej.

Informacje podane w punkcie B.4.2. muszą być spójne z informacjami podanymi w punkcie G.2.B.4.3 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego programem operacyjnym.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W niniejszym punkcie należy odnieść się do celów społeczno-gospodarczych, w których realizację wpisuje się przedmiotowy projekt. Należy odnieść się zarówno do celów mierzalnych (ilościowych), jak i niemierzalnych (jakościowych). Przykładowe elementy, które można uwzględnić w niniejszym opisie to stymulacja lokalnej gospodarki na etapie realizacji projektu (roboty budowlane itp.), wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu wskutek realizacji projektu, wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw. W opisie należy zwrócić szczególną uwagę na związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy przedmiotowym projektem, a opisywanymi efektami w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ogólnikowe wskazanie spodziewanych efektów w otoczeniu społeczno-gospodarczym nie jest więc w tym punkcie wystarczające.

Proszę przedstawić szczegółowy opis stanu bieżącego przed realizacją projektu, powody realizacji projektu oraz zakładane korzyści jakie przyniesie realizacja projektu, bądź podać odniesienie do właściwego miejsca w Studium Wykonalności w którym podano ww. informacje.

Ponadto można odnieść się do synergii z innymi działaniami realizowanymi na danym obszarze w ramach programu operacyjnego. W niniejszym punkcie należy odnieść się także do komplementarności projektu z celami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.B.4.4 Należy wyjaśnić, jakie działania zaplanował/podjął beneficjent w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania infrastruktury na etapie eksploatacji.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wskazać działania, które zapewnią optymalne wykorzystanie produktu powstałego w wyniku realizacji projektu: można odnieść się do założeń projektowych (np. do PSR - poziom swobody ruchu, polityki taryfowej, działań zachęcających potencjalnych użytkowników do korzystania z infrastruktury, odpowiedniego poziomu i standardu utrzymania infrastruktury itp.). Należy wykazać, że realizacja projektu wynika z faktycznego zapotrzebowania i jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby.


W tym celu należy wskazać na przeprowadzone analizy przedrealizacyjne w zakresie scenariuszy popytowych. Prezentowane w tym punkcie informacje dotyczące spodziewanego wykorzystania infrastruktury powinny być spójne z prognozami na których podstawie wykonano analizę kosztów i korzyści.

Należy również odnieść się do przewidywanych działań zmierzających do zapewnienia ciągłości eksploatacji w przypadkach prowadzenia prac na eksploatowanej infrastrukturze i zmniejszenia uciążliwości takich działań i ich skutków dla użytkowników.
B.4.5 Ponadregionalność projektu. Jeżeli zakres projektu jest zgodny z którąś z przyjętych przez Radę Ministrów strategią ponadregionalną należy wskazać z którą (zaznaczając właściwe pole poniżej) oraz krótko opisać zgodność projektu ze wskazaną strategią.

 • Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,

 • Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020,

 • Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,

 • Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030,

 • Nie dotyczy.

Max. 1750 znaków

Instrukcja:

W polu wyboru należy zaznaczyć, w którą z wymienionych strategii wpisuje się projekt. W polu tekstowym należy krótko opisać wkład projektu w realizację celów wybranej strategii.

Dodatkowo należy wykazać rzeczywisty potencjał ponadregionalny projektu, tj. że inwestycja cechuje się wartością dodaną wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na szerszym obszarze.

W przypadku, gdy projekt obejmuje oddziaływaniem obszar więcej niż jednej strategii ponadregionalnej, należy zaznaczyć wszystkie regionalne strategie rozwoju obejmujące obszar oddziaływania projektu i opisać wkład projektu w realizację ich celów.

W przypadku, gdy projekt nie wpisuje się w żadną ze wskazanych strategii należy zaznaczyć pole Nie dotyczy.


B.4.6 Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 Rozporządzenia ogólnego.

Wpływ projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

 Pozytywny
Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:


Czy produkty projektu będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

 Tak

 Nie

Uzasadnienie dostępności produktów dla osób z niepełnosprawnościami:


Wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 Pozytywny

 Neutralny

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn:


Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju

 Pozytywny  NeutralnyUzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju: w jaki sposób projekt to zapewni?Instrukcja:

Należy wyjaśnić wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej wymienionych w art. 7 Rozporządzenia ogólnego.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

We wniosku należy określić, w jaki sposób projekt będzie spełniał zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, z  uwzględnieniem zapisów podrozdziału 5.2 pkt. 17 ww. Wytycznych. W związku z wymogiem, aby co do zasady wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych były dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z  niepełnosprawnościami, Wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę w zakresie dostosowania produktów projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z regułą uniwersalnego projektowania, o której mowa w podrozdziale 5.2 pkt 15 wspomnianych powyżej Wytycznych. Wnioskodawca powinien umieścić opis dostępności nowo tworzonej inwestycji, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności. Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów budowlanych. Natomiast w przypadku projektów obejmujących inwestycje w istniejącą infrastrukturę, dostępność może być zapewniona poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród użytkowników danego produktu projektu mogą wystąpić osoby z niepełnosprawnościami, należy zaznaczyć odpowiednie pole wniosku oraz uzupełnić uzasadnienie, w którym zostanie opisany zakres w jakim produkt projektu będzie dostosowany do zidentyfikowanych w toku analizy potrzeb. Wskazane pole należy wypełnić w  przypadku, gdy produkt projektu będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby projekt mógł zostać uznany za mający pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans i  niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, produkt projektu musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W kolejnym polu należy określić, czy projekt będzie miał neutralny czy pozytywny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Należy podać uzasadnienie i informacje wskazujące dlaczego dany projekt spełnia ww. zasadę lub jest w stosunku do niej neutralny.

Zgodnie z ww. Wytycznymi zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Należy pamiętać, że projekt, aby mógł być wybrany do dofinansowania, musi mieć co najmniej neutralny wpływ na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W kolejnym polu należy określić, czy projekt będzie miał neutralny czy pozytywny wpływ
na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia ogólnego. Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju należy rozumieć wymogi związane z ochroną środowiska, efektywnym gospodarowaniem zasobami, dostosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem ich skutków, różnorodnością biologiczną, odpornością na klęski żywiołowe oraz zapobieganiem ryzyku ich wystąpienia i zarządzaniem tym ryzykiem. Należy podać uzasadnienie i informacje wskazujące, w jaki sposób dany projekt spełnia ww. zasadę.

Na etapie planowania inwestycji, konieczne jest uwzględnienie środków finansowych na realizację działań zapobiegawczych i łagodzących oddziaływanie infrastruktury na środowisko, dostosowanie do zmian klimatu, zastosowanie w projektach rozwiązań pozwalających na zachowanie synergii celów gospodarczych, społecznych i ochrony środowiska m.in. poprzez dążenie do wykorzystania odpadów jako surowca, ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska czy wspieranie efektywności energetycznej.Tylko projekty o pozytywnym wpływie na realizację zrównoważonego rozwoju będą mogły uzyskać dofinansowanie.


C. KOSZT CAŁKOWITY I KOSZT KWALIFIKOWALNY

C.1 Zestawienie kosztów projektu

Proszę uzupełnić tabelę mając na uwadze następujące:

 1. Koszty niekwalifikowalne obejmują: (a) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności, (b) wydatki niekwalifikowalne na mocy obowiązujących przepisów unijnych i krajowych, (c) inne wydatki niezgłoszone do współfinansowania. Uwaga: termin rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach POPW 2014-2020 rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r.17

 2. Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekraczać 10% całkowitych kosztów po odjęciu nieprzewidzianych wydatków. Takie nieprzewidziane wydatki mogą być zawarte w całkowitych kosztach kwalifikowalnych stosowanych do celów obliczenia planowanego wkładu funduszy.

 3. W stosownych przypadkach można wykorzystać dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji, jeżeli wartość kosztów kwalifikowalnych wyrażona jest w cenach stałych.

 4. VAT podlegający zwrotowi stanowi koszty niekwalifikowalne. Należy podać podstawę prawną, w przypadku, gdy VAT jest uważany za koszty kwalifikowalne.

 5. Całkowite koszty muszą obejmować wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją projektu, począwszy od planowania, a skończywszy na nadzorze, oraz muszą obejmować VAT, niezależnie od tego, czy podlega on zwrotowi.

 6. Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych na kwotę przekraczającą 10% łącznych wydatków kwalifikowalnych dla danego projektu zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia ogólnego. jest wydatkiem niekwalifikowalnym. Limit wydatków zostały wskazane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

 7. Całkowite koszty kwalifikowalne przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego.

Lp.

PLN

Całkowite koszty projektu

(A)

Koszty niekwalifikowalne (patrz pkt 1 powyżej

(B)

Koszty kwalifikowalne

(C)=(A)-(B)

wartość procentowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych

(D)= ((c)/suma(C))*100

1

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów

2

Zakup gruntów (patrz pkt 6 powyżej)
(patrz pkt 6 powyżej)3

Roboty budowlane

4

Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt

5

Nieprzewidziane wydatki (patrz pkt 2 powyżej)

6

Dostosowanie cen (w stosownych przypadkach) (patrz pkt 3 powyżej)

7

Informacja i promocja

8

Nadzór budowlany

9

Pomoc techniczna

10

Suma cząstkowa

11

(VAT) (patrz pkt 4 powyżej)

12

SUMA

(patrz pkt 5 powyżej)
(patrz pkt 7 powyżej)
Należy podać kurs wymiany (dotyczy dużych projektów) oraz źródło informacji o kursie (w stosownych przypadkach).

Max. 875 znaków

W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących powyższych pozycji (np. braku nieprzewidzianych wydatków, kwalifikowalnego VAT) należy zapisać je poniżej.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Punkt C.1 należy uzupełnić w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z uwzględnieniem wydatków, o których mowa w pkt. B.3 Opis Projektu. Tabela zawarta w punkcie C powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania projektu, zarówno kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.

W punkcie C. należy wypełnić powyższą tabelę. Tabela ta ma charakter dwuwymiarowy:


 • z jednej strony, wyszczególnia kategorie wydatków;

 • z drugiej strony, rozbija koszty projektu na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Wskazane w tabeli poszczególne kategorie wydatków należy interpretować zgodnie z Wytycznymi w  zakresie kwalifikowalności oraz katalogiem wydatków kwalifikowalnych zawartym w Instrukcji do pkt. B.3.1.

W kolumnie D należy wpisać procentowy udział poszczególnych pozycji kosztów kwalifikowalnych w  całkowitej wartości kosztów kwalifikowalnych.

W odniesieniu do opłat nie uwzględnionych wprost w tabeli należy je przyporządkować do odpowiedniej kategorii wydatków w punkcie C.1, z którą te opłaty są związane.

Należy również zwrócić uwagę, że wszystkie kwoty w wierszach 1-10. są kwotami netto (bez VAT).

Informacje podane w punkcie C. powinny być spójne z informacjami podanymi w punkcie B.3.1 (każdy element opisu projektu musi znaleźć odzwierciedlenie w kategoriach wydatków i odwrotnie).

Uwaga! W przypadku wskazania VAT jako wydatku kwalifikowalnego należy w ostatniej ramce dotyczącej jakichkolwiek uwag, dotyczących powyższych pozycji, szczegółowo uzasadnić brak możliwości odzyskania VAT przez beneficjenta oraz podać podstawę prawną. W przypadku jeżeli istnieje zidentyfikowane ryzyko, że część VAT może być w przyszłości odzyskana, proszę o wpisanie takiej informacji w pole 11.B.

Uwaga! W sytuacji, gdy w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu będzie mógł zostać odliczony lub uzyskany zwrot VAT od zakupionych w ramach Projektu towarów lub usług, Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o takiej możliwości oraz do zwrotu wartości zapłaconego i poniesionego w ramach dofinansowania VAT, który uprzednio został przez niego określony jako niepodlegający odliczeniu i który został zrefundowany do chwili, w której powstała możliwość odliczenia lub uzyskania zwrotu tego podatku.


C.2 Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy publicznej

Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej?

TakNie


Wiąże się z przyznaniem pomocy de mini misInstrukcja:

Aby poprawnie wypełnić punkt C.2, należy zastosować następującą sekwencję analizy. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w punkcie C.2 to pomoc w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zgodnie z którym Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Wobec powyższego wsparcie stanowi pomoc publiczną, jeśli łącznie spełnia następujące przesłanki

 • udzielane jest przez państwo lub ze źródeł państwowych;

 • udzielane jest przedsiębiorstwu;

 • powoduje uzyskanie przez przedsiębiorstwo korzyści;

 • ma charakter selektywny oraz

 • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Wykładni wskazanych powyżej przesłanek należy dokonywać wyłącznie w kontekście ich rozumienia przyjętego w prawie UE.

 1. W przypadku, gdy:

 • wszystkie powyższe przesłanki zostały spełnione, dofinansowanie projektu stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE;

 • którakolwiek z powyższych przesłanek nie została spełniona, dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

 1. W przypadku, gdy:

 • dofinansowanie projektu stanowi pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, w punkcie C.2 należy zaznaczyć kwadrat TAK oraz wypełnić pierwszą z poniższych tabel; dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, w punkcie C.2 należy zaznaczyć kwadrat NIE i pozostawić niewypełnione poniższe tabele (zgodnie z przepisami o pomocy publicznej pomoc de minimis nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie spełnia czwartej z przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 TFUE – przesłanki zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi; jednakże zgodnie z art. 12 pkt 13 Rozporządzenia ogólnego, pomoc publiczna oznacza pomoc objętą przepisami art. 107 ust. 1 TFUE i uznaje się, że do celów niniejszego rozporządzenia obejmuje również pomoc w ramach zasady de minimis; w związku z powyższym, w przypadku pomocy de minimis należy zaznaczyć kwadrat „pomoc de minimis” oraz wypełnić drugą z poniższych tabel).

 1. W przypadku projektów, w ramach których wsparcie ze środków funduszy UE jest udzielane w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (usług w ogólnym interesie gospodarczym), np. na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym należy zaznaczyć kwadrat TAK dot. pomocy publicznej w tych przypadkach, w których Wytyczne wskazują, że wypłacana za świadczenie usług publicznych rekompensata stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. W takim przypadku należy w polu Całkowita kwota przyznanej pomocy podać kwotę, na jaką opiewa umowa o świadczenie usług publicznych (w wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy wskazać, że w omawianym polu wpisano kwotę wynikającą z umowy) albo kwotę, na jaką planuje się zawarcie ww. umowy. W wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy ponadto wskazać, że udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji ze środków funduszy UE odbywa się w ramach umowy o świadczenie usług publicznych zawartej na wskazany okres zgodnie z właściwym aktem prawa unijnego.

W pozostałych przypadkach należy zaznaczyć kwadrat NIE w odniesieniu do pomocy publicznej. W wyjaśnieniu załączonym do wniosku należy wskazać, że projekt będzie realizowany w ramach umowy o świadczenie usługi publicznej zawartej zgodnie z właściwym aktem prawa unijnego (należy przywołać akt prawa). Należy przy tym podać kwotę, na jaką opiewa umowa o świadczenie usług publicznych i okres na jaki została zawarta (albo okres i kwotę, na jakie planuje się zawarcie ww. umowy – w takim przypadku należy w wyjaśnieniu wskazać, że ostateczna kwota rekompensaty i okres obowiązywania umowy zostaną ustalone np. po przeprowadzeniu przetargu, itp.).

Pomocne w zrozumieniu kwestii związanej z pomocą publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE i w rezultacie w poprawnym wypełnieniu tej części formularza wniosku będą przede wszystkim informacje dostępne na stronie internetowej UOKiK i KE pod adresami: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html; http://www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/.Jeżeli tak, proszę wypełnić tabelę poniżej18:
Kwota pomocy (w PLN) wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto19

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych (PLN)20

Intensywność pomocy (w %), o ile dotyczy

Numer pomocy publicznej21 / numer rejestru pomocy podlegającej przepisom o wyłączeniach grupowych22

Zatwierdzony program pomocowy lub zatwierdzona pomoc indywidualna

Pomoc objęta zakresem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych23

Pomoc zgodna z decyzją w sprawie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym24 lub z rozporządzeniem dotyczącym publicznego lądowego transportu pasażerskiego25

Całkowita kwota przyznanej pomocy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy


Kwota pomocy (w PLN) wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto26

Właściwy akt prawa UE

Pomoc de minimisW przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, jeśli właściwy akt prawa UE, określający warunki dopuszczalności danego rodzaju pomocy; krajowy akt prawny stanowiący podstawę prawną udzielenia pomocy; decyzja KE zatwierdzająca program pomocowy lub pomoc indywidualną wymagają spełnienia efektu zachęty, bądź obowiązek ten został nałożony na beneficjentów w inny sposób, należy wyjaśnić, czy projekt spełnia efekt zachęty.

Czy projekt spełnia efekt zachęty?TakNie
Jeśli tak proszę krótko wyjaśnić dlaczego z odwołaniem się do definicji efektu zachęty/rozpoczęcia prac zawartej we właściwym akcie prawnym.

Max. 3500 znakówW przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej, do wniosku należy dołączyć informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1808, z późn. zm.).

Jeśli przedmiotowy projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej, należy szczegółowo wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono, że dofinansowanie projektu nie stanowi pomocy publicznej. Informacje te należy przedstawić w odniesieniu do wszystkich grup potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej, na przykład w przypadku infrastruktury – w odniesieniu do właściciela, wykonawców, operatora oraz użytkowników danej infrastruktury. W stosownych przypadkach należy wskazać, czy projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej ponieważ: (i) projekt nie dotyczy jakiejkolwiek działalności gospodarczej (w tym działalności w ramach zadań publicznych) lub (ii) beneficjent lub beneficjenci pomocy działają w ramach monopolu prawnego dotyczącego odpowiednich rodzajów działalności i nie prowadzą działalności w żadnym innym zliberalizowanym sektorze (lub będą prowadzić odrębną księgowość, w przypadku gdy beneficjent lub beneficjenci prowadzą działalność w dodatkowych sektorach).

Przedstawione wyjaśnienia powinny opierać się w szczególności o szczegółowe siatki analityczne,


a w przypadku ich braku o ogólne siatki analityczne bądź inne właściwe dokumenty takie jak decyzje KE oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wyjaśnienia
i zalecenia przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju. Zakres wypełnienia punktu C.2 dotyczy wszystkich beneficjentów bez względu na ich status prawny i charakter wnioskowanego do dofinansowania projektu.

W przypadku pomocy de minimis należy wskazać właściwy akt prawa UE oraz wielkość pomocy wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto.

Max. 3500 znaków

C.3 Obliczanie całkowitych kosztów kwalifikowalnych i wysokości dofinansowania UE

Należy wybrać odpowiedni wariant i uzupełnić wymagane informacje. W przypadku projektów niegenerujących dochodów oraz których całkowity koszt kwalifikowany (bez uwzględniania oczekiwanych dochodów) nie przekracza 1 mln EUR27 należy wybrać metodę określoną w art. 61 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia ogólnego oraz ustalić proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu na poziomie 100%.Metoda obliczania potencjalnego dochodu

Stosowana metoda wybrana przez instytucję zarządzającą w odniesieniu do odpowiedniego sektora, podsektora lub rodzaju projektu28 (należy zaznaczyć tylko jedno pole)

Obliczenie zdyskontowanego dochodu
Metoda ryczałtowa
Tab. 1 Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. b Rozporządzenia ogólnego (luka w finansowaniu) i wysokości dofinansowania UE

L.p.

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia Ogólnego (luka w finansowaniu) i wysokości dofinansowania UE

Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN, niezdyskontowany)
(sekcja C.1.12(C))
2.

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) (w stosownych przypadkach) = (E.1.2.9) - luka w finansowaniu
3.

Całkowity koszt kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN, niezdyskontowany) = (1)*(2)

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z zasadami pomocy publicznej oraz zgłoszoną w punkcie C.2 całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)
4.

Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w całkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN, niezdyskontowany) (%)
5.

a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)

b) z czego środki UE(…)

(…)
Instrukcja wypełnienia Tab. 1:

Wypełnia się w przypadku zaznaczenia metody obliczeniowej Obliczenie zdyskontowanego dochodu

W punkcie C.3 należy wypełnić tabelę, aby wyliczyć maksymalną kwotę dofinansowania w ramach POPW.

Aby poprawnie wypełnić tabelę w punkcie C.3 należy: • w wierszu 1. – wstawić kwotę wskazaną w punkcie C.1, wierszu 12., literze C;

 • w wierszu 2. – wstawić stopę procentową wskazaną w punkcie E.1.2, wierszu 9. wartość stopy procentowej należy wpisać bez zaokrągleń;

 • w wierszu 3. – wstawić kwotę powstałą w wyniku zastosowania następującej formuły – kwota wskazana w, wierszu 1. pomnożona przez odsetek odpowiadający stopie procentowej wskazanej w wierszu 2.;

 • w wierszu 4. – należy wstawić właściwą dla działania maksymalną stopę dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu, o której mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPW 2014-2020.

 • w wierszu 5. należy wstawić kwotę powstałą w wyniku zastosowania następującej formuły – kwota wskazana w punkcie 3, pomnożona przez odsetek wskazany w punkcie 4.

We wszystkich wierszach należy zastosować zaokrąglenia matematyczne do części setnych za wyjątkiem wiersza 5 (wnioskowana wysokość dofinansowania), w którym wyliczoną wartość należy zaokrąglić do części setnych w dół.

Tab. 2 Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a Rozporządzenia ogólnego (metoda ryczałtowa) (art. 61 ust. 3 lit. a) i wysokości dofinansowania UE

L.p.

Obliczenie zdyskontowanego dochodu zgodnie z art. 61 ust. 3 lit. a rozporządzenia OGÓLNEGO (metoda ryczałtowa) i wysokości dofinansowania UE

Wartość

1.

Całkowity koszt kwalifikowalny przed uwzględnieniem wymogów określonych w Artykule 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN, niezdyskontowany)
(Część C.1.12(C))
2.

Stawka zryczałtowana dla projektów generujących dochód zdefiniowana w załączniku V do Rozporządzenia ogólnego lub aktach delegowanych (SZ) (%)
3.

Całkowity koszty kwalifikowalny po uwzględnieniu wymogów określonych w Artykule 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN niezdyskontowany) = (1)*(1-SZ)

Kwota stanowiąca przedmiot decyzji KE musi być zgodna z zasadami pomocy publicznej oraz zgłoszoną w punkcie C.2 całkowitą kwotą przyznanej pomocy (w stosownych przypadkach)
4.

Maksymalny udział dofinansowania na poziomie projektu w całkowitym koszcie kwalifikowalnym po uwzględnieniu wymogów określonych w art. 61 Rozporządzenia ogólnego (w PLN, niezdyskontowany) (%)
5.

a) Wnioskowana wysokość dofinansowania (w PLN) = (3)*(4)

b) z czego środki UE(…)

(…)Instrukcja wypełnienia Tab.2:

Wypełnia się w przypadku zaznaczenia metody obliczeniowej Metoda ryczałtowa

W punkcie C.3 należy wypełnić tabelę, aby wyliczyć maksymalną kwotę dofinansowania w ramach POPW 2014-2020.

Aby poprawnie wypełnić tabelę w punkcie C.3 należy: • w wierszu 1. – wstawić kwotę wskazaną w punkcie C.1, wierszu 12., literze C;

 • w wierszu 2. – wstawić zryczałtowaną procentową stawkę dochodów określoną dla sektora lub podsektora;

 • w wierszu 3. – wstawić kwotę powstałą w wyniku zastosowania następującej formuły – kwota wskazana w wierszu 1. pomnożona przez różnice liczby jeden i zryczałtowanej procentowej stawki dochodów (tzw. flat rate).

 • w wierszu 4. – należy wstawić właściwą dla działania maksymalną stopę dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu, o której mowa w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPW 2014-2020.

 • w wierszu 5. należy wstawić kwotę powstałą w wyniku zastosowania następującej formuły – kwota wskazana w punkcie 3. pomnożona przez odsetek wskazany w punkcie 4.

Stosujemy zaokrąglenia matematyczne do wszystkich wierszy za wyjątkiem wiersza 5 (wnioskowana wysokość dofinansowania), w którym należy zaokrąglić w dół.

D. PRZEPROWADZONE STUDIA WYKONALNOŚCI, W TYM ANALIZY WARIANTÓW I ICH WYNIKI

W przypadku projektów nieinfrastrukturalnych, dla których nie jest wymagane wypełnienie pkt D (np. kampanie, szkolenia), w pkt D należy zaznaczyć poniższe pole.Nie dotyczyD.1 Analiza popytu

Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą zmiany popytu, aby wykazać zapotrzebowanie na dany projekt, zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Powinno ono zawierać co najmniej następujące informacje:

(i) metodykę sporządzania prognoz;

(ii) założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości w  przypadku niezrealizowania projektu);

(iii) w stosownych przypadkach prognozy dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego (o ile dotyczy również dla wariantów alternatywnych);

(iv) aspekty dotyczące podaży, w tym analiza istniejącej podaży i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);

(v) efekt sieciowy (o ile występuje).

Max. 10500 znakówInstrukcja:

W punkcie D.1 należy przedstawić streszczenie przeprowadzonej analizy popytu projektu (tj. „zapotrzebowania” na projekt), w tym informacje na temat wielkości i struktury popytu (obecnie i  w  przyszłości), czynników wpływających na jego wielkość i strukturę, określając przy tym elastyczność reakcji popytu na działanie tych czynników. Analizie popytu należy przeciwstawić analizę podażową, poprzez podanie informacji na temat przepustowości infrastruktury lub mocy przewozowych / przeładunkowych taboru i urządzeń stanowiących przedmiot projektu. Informacja na temat analizy popytu i podaży powinna zawierać również notkę metodyczną, w której opisane zostaną podstawowe założenia i metodyka szacowania i prognozowania popytu oraz założenia i metodyka szacowania przepustowości / mocy przewozowych / mocy przeładunkowych.

Analiza popytu powinna mieć charakter dynamiczny (tj. przedstawiać rozwój popytu w dłuższym horyzoncie czasowym). Zestawiając z analizą podażową, należy wskazać przewidywaną stopę wykorzystania infrastruktury / taboru / urządzeń po ukończeniu projektu oraz jej przewidywany wzrost w dalszej perspektywie czasowej.

W przypadku, gdy oczekuje się, że projekt będzie generował przychody w postaci taryf lub opłat, wyniki przeprowadzonej analizy popytu powinny zostać uwzględnione w analizie finansowej projektu (w szczególności jego trwałości finansowej – vide punkt E.1.4). W arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik do studium wykonalności lub analogicznego dokumentu projekcje przychodów powinny być powiązane formułami z projekcjami popytowymi.

W sektorze transportu należy w szczególności przedstawić następujące informacje:


 • Syntetyczna informacja o metodyce prognozowania popytu, w tym o zastosowanych narzędziach modelowania popytu oraz narzędziach prognostycznych jeżeli były wykorzystywane;

 • W przypadku zastosowania metodyki lub założeń autorskich/eksperckich, ich opis wraz uzasadnieniem;

 • Źródło założeń makroekonomicznych i demograficznych przyjętych na potrzeby prognozowania popytu wraz z podaniem daty danych bazowych;

 • Wykorzystywane opracowania zewnętrzne, w tym prognozy wykonane/wykonywane na potrzeby innych projektów oraz dokumentów strategicznych. Należy podać pełne odniesienie do oryginalnego źródła wraz z podaniem autora (jeśli dotyczy), tytułu, wydawcy / organizacji sygnującej oraz daty wydania;

 • Przyjęte założenia specyficzne dla projektu, w tym informacja o wyjściowym poziomie popytu;

 • Informacja o pozostałych zmianach sieci transportowych uwzględnionych w poszczególnych wariantach prognozy, w tym uwzględnieniu innych planowanych inwestycji transportowych;

 • Prezentacja wyników prognozy w każdym wariancie w ujęciu syntetycznym co 5 lat w całym okresie prognozy, w rozbiciu szczegółowym odpowiadającym podstawowym kategoriom użytkowników projektu; ze względu na ograniczenia formularza elektronicznego dane powinny zostać przestawione w formie zapisu tekstowego, wraz z odniesieniem do miejsca w SW (lub innym analogicznym dokumencie), w którym znaleźć można pełne tabele prezentujące prognozy transportowe;

 • Metodyka i wynik kalkulacji przepustowości infrastruktury dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego (o ile dotyczy, również dla wariantów alternatywnych);

 • W latach analogicznych do lat, dla których zaprezentowano prognozę, należy podać oszacowanie poziomu wykorzystania infrastruktury / taboru / urządzeń stanowiących przedmiot projektu (stopa wykorzystania przepustowości / mocy przewozowych / mocy przeładunkowych.

D.2 Analiza wariantów

Instrukcja:

Poprawnie wypełniony punkt D.2 charakteryzuje się takim zakresem informacji, aby możliwa była ocena, czy decyzja o ostatecznym kształcie projektu (tj. inwestycji będącej przedmiotem niniejszego wniosku) została poprzedzona analizą możliwych wariantów alternatywnych tego projektu (tzw. analizą opcji) oraz, że wariant wybrany do realizacji w najlepszy sposób spełnia kryteria przyjęte w analizie opcji.

W tym celu w punkcie D.2 należy umieścić syntetyczny opis przeprowadzonej analizy rozwiązań dla co najmniej dwóch wariantów (opcji) alternatywnych, tj.:


 • wskazać kryteria zastosowane w analizie opcji (wariantów);

 • opisać rozważane alternatywne warianty inwestycyjne, przy czym wszystkie rozważane warianty alternatywne powinny być technicznie wykonalne i prowadzić do osiągnięcia celów projektu (vide punkt B.3). Warianty te powinny być kompatybilne z wariantami analizowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) – opis wariantów z punktu widzenia wpływu na środowisko jest obligatoryjnym elementem każdego raportu OOŚ – vide punkt F);

 • uzasadnić wybór wariantu inwestycyjnego.

Należy mieć na względzie, że wariant „W0” (tzw. wariant bezinwestycyjny) nie jest alternatywnym wariantem inwestycyjnym i stanowi wyłącznie wariant odniesienia. Wariant odniesienia, w tym prognoza transportowa dla tego wariantu, odpowiadające mu projekcje kosztów utrzymania i eksploatacji oraz przychodów (jeśli dotyczy), będzie stanowił element analizy kosztów i korzyści projektu, której dokonuje się poprzez porównanie projekcji dla wariantu bezinwestycyjnego („W0”) i wybranego wariantu inwestycyjnego („WI”).

W punkcie D.2.1 należy opisać rozważane warianty (opcje) alternatywne projektu oraz ścieżkę wyboru wariantu inwestycyjnego, natomiast pkt. D.2.2. należy poświęcić uzasadnieniu wyboru wariantu inwestycyjnego na podstawie kryteriów zidentyfikowanych i opisanych w pkt. D.2.1.D.2.1 Należy wskazać alternatywne warianty rozpatrywane w ramach studiów wykonalności (maksymalnie 2-3 strony), zgodnie z podejściem określonym w załączniku III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. Należy uwzględnić co najmniej następujące informacje:

 1. całkowite koszty inwestycji i koszty operacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów;

 2. warianty w odniesieniu do skali przedsięwzięcia (według kryteriów technicznych, operacyjnych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych) oraz warianty w odniesieniu do lokalizacji proponowanej infrastruktury;

 3. warianty technologiczne – dla danego elementu i dla danego systemu;

 4. ryzyko związane z poszczególnymi wariantami alternatywnymi, w tym ryzyko związane ze skutkami zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi;

 5. w stosownych przypadkach wskaźniki ekonomiczne dotyczące rozpatrywanych wariantów;

 6. informację, w której przedstawiono wszelkie zalety i wady wszystkich rozpatrywanych wariantów.

Max. 10500 znaków

Instrukcja29:

Prawidłowo wypełniony punkt D.2.1 powinien przedstawiać metodykę analizy wariantów (opcji), zastosowane kryteria oceny, zidentyfikowane warianty i ich porównanie zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. zatytułowanym Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, analiza opcji to porównanie alternatywnych wariantów osiągnięcia celu projektu.

Zidentyfikowane warianty alternatywne poddane analizie opcji powinny stanowić rozwiązania wykonalne, tzn. powinny spełniać warunki brzegowe pod względem aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, wpływu zmiany klimatu, prawnych i instytucjonalnych.

Analiza wariantów powinna składać się z dwóch etapów, tj. wariantowania na poziomie strategicznym i wariantowania szczegółowego. Kryteria oceny wariantów zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie wariantowania powinny odpowiadać faktycznym priorytetom strategicznym i przesłankom decyzyjnym, które były podstawą wyboru wariantu inwestycyjnego przez beneficjenta.

W pierwszym etapie analizuje się warianty alternatywne na poziomie strategicznym (tzn. typ infrastruktury, gałąź transportu, skala projektu, lokalizacja itp.) porównując je przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej. W tej analizie poszczególnym kryteriom jakościowym i wybranym kryteriom ilościowym przypisuje się wagi, a poszczególnym wariantom alternatywnym przydzielana jest ocena punktowa w ramach każdego kryterium. Obowiązkowe kryterium w analizie opcji stanowi ryzykowność projektu. Analiza ryzykowności wariantów alternatywnych nie musi pokrywać się z analizą ryzyka przedstawioną w pkt. E.3, ale powinna być z nią spójna. W szczególności, analizując czynniki ryzyka wariantów alternatywnych, beneficjent powinien odnieść się do ryzyka związanego ze skutkami zmiany klimatu (wskutek emisji gazów cieplarnianych) i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, w tym odpowiedzieć na pytanie czy potencjalnie istnieje zagrożenie dla długookresowej trwałości projektu wskutek takich wydarzeń (powodzie, podtopienia, osuwiska, itp.). Należy wskazać czy i w jaki sposób podczas procesu wariantowania brano pod uwagę możliwości minimalizacji ryzyk klimatycznych i pogodowych oraz działań adaptacyjnych w tym zakresie (ze wskazaniem scenariusza zmian30 i rodzaju analizowanych zdarzeń) na etapie projektowania, etapu inwestycyjnego, eksploatacji oraz zamykania projektu (jeśli dotyczy). Analiza ryzyka klimatycznego powinna zostać przeprowadzona i opisana również dla projektów nieinfrastrukturalnych (np. zakup sprzętu, urządzeń itp.) Na podstawie analizy wariantów na poziomie strategicznym wybierany jest wariant lub warianty, które stają się przedmiotem dalszej oceny.

Podsumowując pierwszy etap wariantowania należy podać przyjęte kryteria oceny, wagi poszczególnych kryteriów oraz metodykę przydzielania punktacji. Wyniki analizy wielokryterialnej należy podać wraz z krótkim uzasadnieniem punktacji przydzielonej poszczególnym wariantom.

W drugim etapie analizy porównuje się warianty wybrane do dalszej analizy w pierwszym etapie wariantowania. Należy zwrócić szczególną uwagę na wykonalność analizowanych wariantów i spełnianie przez nie celów projektu. Nie należy włączać do analizy wariantów sztucznie skonstruowanych na potrzebę jedynie wykazania, że byłyby one gorsze od wybranego wariantu inwestycyjnego.

Zgodnie z ww. Załącznikiem III, zaleca się porównanie wariantów przy wykorzystaniu metod ilościowych, przy czym:


 • Jeśli realizacja analizowanych wariantów skutkować będzie zbliżonymi efektami w otoczeniu i porównywalnymi efektami zewnętrznymi (również wtedy, gdy projekt jest realizowany ze względów bezpieczeństwa lub interoperacyjności), zalecany jest wybór wariantu o najniższym koszcie w przeliczeniu na jedną jednostkę rezultatu, przy uwzględnieniu kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych w długim okresie. Zalecaną metodą analizy jest analiza dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). W bardziej skomplikowanych przypadkach można posłużyć się uproszczoną lub pełną analizą kosztów i korzyści (AKK);

 • Jeśli spodziewane efekty realizacji analizowanych wariantów mogą wykazywać znaczne różnice (różnice w zakresie oszczędności czasu, czy też w efektach środowiskowych), wybór wariantu powinien nastąpić na podstawie wyników uproszczonej lub pełnej analizy kosztów i korzyści (AKK). Uproszczona analiza uwzględnia wstępne szacunki głównych pozycji kosztów i korzyści projektu, w tym nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania, oraz najbardziej istotnych korzyści bezpośrednich i efektów zewnętrznych. Jeśli spodziewane różnice w efektach środowiskowych pomiędzy analizowanymi wariantami są duże, analiza powinna zawierać również monetyzację emisji CO2 dla każdego z analizowanych wariantów. Ze względu na przyjęte uproszczenia, wyniki analizy kosztów i korzyści wykazane dla wybranego wariantu inwestycyjnego mogą różnić się od wyników pełnej (szczegółowej) analizy kosztów wykazanych w części E wniosku.

W zakresie problematyki efektów środowiskowych, przy wyborze wariantów należy kierować się w kwestiach dotyczących emisji gazów cieplarnianych metodyką zgodną z Przewodnikiem AKK KE, zaś w kwestiach odporności i adaptacji do zmian klimatu metodyką z Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient, przy czym na każdym etapie analizy istnieje możliwość zaniechania dalszych analiz, jeżeli okaże się, że oszacowane na danym etapie ryzyka dotyczące klimatu są nieznaczące lub akceptowalne.

Szersze wskazówki, w tym dotyczące zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe dostępnego na stronie portalu KLIMADA.

Przy zachowaniu wagi innych kryteriów niż klimatyczne, powinien zostać wybrany wariant, który nie niesie za sobą znaczącego ryzyka klimatycznego i jest wystarczająco odporny na obecną zmienność31 i prognozowane zmiany klimatu. Ryzyka klimatyczne powinny zostać zredukowane do akceptowalnego dla beneficjenta poziomu, poprzez wdrożenie odpowiedniej i proporcjonalnej odpowiedzi na ryzyko (odpowiedniego rozwiązania zmniejszającego ryzyko). W przypadku projektów, dla których wnioski o decyzje środowiskowe zostały złożone przed publikacją niniejszej instrukcji, konieczne jest przeanalizowanie np. dokumentacji projektowej, OOŚ oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej projektu pod kątem określenia, w jaki sposób ryzyka klimatyczne (zarówno w wymiarze adaptacji do zmian klimatu jak i emisji gazów cieplarnianych - wpływu na klimat) zostały wzięte w tej dokumentacji pod uwagę, nawet jeżeli nie zawiera ona jednoznacznych i wskazanych odniesień do tych zagadnień. Szczegółowy opis przedstawiający taką analizę może znaleźć się w studium wykonalności lub innych właściwych załączanych do wniosku o dofinansowanie dokumentach.

W opisie drugiego etapu wariantowania należy podać stosowaną metodykę i uzasadnienie jej wykorzystania w danym przypadku. Należy przytoczyć wykorzystane założenia i ich źródła. W przypadku zastosowania uproszczonej analizy kosztów i korzyści należy zdefiniować wariant bezinwestycyjny wykorzystany w analizie różnicowej. Wyliczone wskaźniki należy przedstawić w tabeli zbiorczej.

Pełny opis wariantowania powinien znaleźć się w załączonym do wniosku studium wykonalności lub analogicznym dokumencie.


D.2.2 Należy określić kryteria rozpatrywane przy wyborze najlepszego rozwiązania (w kolejności według ich znaczenia i metody ich oceny, odzwierciedlając wyniki oceny narażenia na zmianę klimatu i oceny ryzyka zmiany klimatu, a także w stosownych przypadkach procedur OOŚ/SEA (zob. sekcja F poniżej)) oraz przedstawić krótkie uzasadnienie wybranego wariantu zgodnie z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

Max. 7000 znaków

Instrukcja:

W punkcie D.2.2 należy szczegółowo uzasadnić wybór wariantu inwestycyjnego, odwołując się bezpośrednio do metodyki i punktacji opisanej w punkcie D.2.1, przy czym należy unikać powielania treści zwartych w tym punkcie.

Należy powtórnie wskazać na kryteria, które zadecydowały o wyborze wariantu inwestycyjnego spośród wariantów alternatywnych, przy czym kryteria te należy przedstawić w kolejności od najbardziej istotnych do najmniej istotnych dla wyboru tego, a nie innego wariantu inwestycyjnego. Obok nazwy kryterium, w punktach lub tabelarycznie, należy wskazać w jaki sposób wybrany wariant spełnia to kryterium (krótkie uzasadnienie wybranego wariantu powinno odnosić się również do aspektów klimatycznych, jak i w stosownych przypadkach aspektów OOŚ/SEA). Nie należy przy tym koncentrować się na porównaniach z wariantami odrzuconymi, tylko na właściwościach wariantu wybranego.

Szersze wskazówki, w tym dotyczące zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe dostępnego na stronie portalu KLIMADA.D.3 Wykonalność wybranego wariantu

Należy przedstawić krótkie podsumowanie wykonalności wybranego wariantu obejmujące następujące kluczowe wymiary: instytucjonalny, techniczny, środowiskowy, dotyczący emisji gazów cieplarnianych, skutków zmiany klimatu oraz czynników ryzyka projektem istotnych dla projektu (przypadkach jeśli dotyczy), a także innych aspektów, biorąc pod uwagę rodzaje zidentyfikowane czynniki ryzyka, aby udowodnić wykonalność danego projektu. Należy uzupełnić tabelę, podając odniesienia do odpowiednich dokumentów.

Instrukcja:

W punkcie D.3 należy podać główne wnioski na temat wykonalności projektu (wybranego wariantu inwestycyjnego), które zawarto w studium (studiach) wykonalności, bądź innym dokumencie pełniącym analogiczną funkcję co studium wykonalności. Punkt D.3 składa się z czterech podpunktów tematycznych (D.3.1 – D.3.4), poświęconych wykonalności projektu pod względem: (1) instytucjonalnym, (2) technicznym, (3) ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu oraz (4) innym istotnym aspektom wykonalności projektu, o których jest mowa w studium wykonalności lub analogicznym dokumencie.

W tabeli zamieszczonej na końcu tego podpunktu należy podać odniesienia do dokumentu, z którego zaczerpnięto informacje ze wskazaniem rozdziału i sekcji, w tymże dokumencie, które stanowiły podstawę do wypełnienia niniejszego punktu formularza wniosku. Tabela obejmuje swoją treścią wszystkie punkty części D wniosku o dofinansowanie, tj. analizę popytu (D.1), wariantowanie inwestycji (D.2) oraz wykonalność inwestycji (D.3). Studium wykonalności lub inny analogiczny dokument stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie powinien więc co do zasady zawierać rozdziały, które w sposób rozszerzony omawiać będą te zagadnienia. Z założenia, informacje podane w niniejszym punkcie stanowić mają syntezę informacji zawartych w studium wykonalności lub innym analogicznym dokumencie. Z perspektywy ewaluacji projektu, cz. D wniosku o dofinansowanie powinna być na tyle kompletna, aby pozwolić na ocenę projektu. Pełny opis poruszanych zagadnień w studium wykonalności lub analogicznym dokumencie powinien natomiast pozwolić na ocenę prawidłowości obranych założeń projektu, metodyki jego oceny oraz zastosowanych procedur.

Szersze wskazówki, w tym dotyczące zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe dostępnego na stronie portalu KLIMADA.D.3.1 Aspekt instytucjonalny

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Beneficjent realizujący projekt zgodnie z ustawową delegacją nie dokonuje analizy instytucjonalnej dla określenia wykonalności projektu. Zamieszcza jedynie informację, że jest jedynym podmiotem władnym do realizacji projektu na podstawie właściwej ustawy (np. w przypadku GDDKiA ustawy o drogach publicznych). Pozostali beneficjenci wykazują zdolność instytucjonalną do realizacji projektu. Należy podać informacje dot. struktury instytucjonalnej organizacji realizującej wybrany wariant (np. opracowanie procedur dot. zamówień publicznych (w przypadku, gdy nie stosuje się PZP), porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu, statut, akt powołujący spółkę/ jednostkę realizującą projekt, powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, prawo do terenu - w tym informacje o planowanych zakupach gruntu, montaż finansowy projektu (wskazanie źródeł finansowania).D.3.2 Aspekty techniczne obejmujące lokalizację, zaplanowane moce produkcyjne głównej infrastruktury, uzasadnienie zakresu i wielkości projektu w kontekście prognozowanego zapotrzebowania, uzasadnienie wyborów dokonanych w zakresie oceny ryzyka zmiany klimatu i zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi (w stosownych przypadkach), oraz uzasadnienie projektu w kontekście wielkości oszacowanych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych.

Instrukcja

W punkcie D.3.2 należy odnieść się do:

- wykonalności technicznej projektu w kontekście miejsca jego lokalizacji. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych w kontekście lokalizacji projektu należy również nawiązać do opisanej wcześniej (pkt. D.2.3) ryzykowności projektu w zakresie zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i jeśli dotyczy odnieść się do wykonalności oraz długookresowej trwałości projektów w tym zakresie;

- wykonalności operacyjnej i finansowej projektu poprzez odniesienie ponoszonych nakładów na projekt i jego utrzymanie, w kontekście zapotrzebowania na usługi świadczone za pomocą produktów projektu. Należy nawiązać do prognozy popytu oraz oszacowania przepustowości wybranego wariantu inwestycyjnego opisanych w pierwszej części punktu D. Należy wskazać teoretyczną przepustowość lub ekwiwalentny parametr kwantyfikujący maksymalny poziom usług możliwy do świadczenia za pomocą produktów projektu i podać stopień wykorzystania przepustowości w ostatnim roku prognozy popytu lub jeśli dotyczy wskazać rok, w którym przepustowość ta wyczerpie się. W przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów działających na rynkach transportowych charakteryzujących się konkurencją rynkową, należy odnieść się również do otoczenia konkurencyjnego beneficjenta i projektu.

Max. 1750 znaków

D.3.3 Aspekty związane z ochroną środowiska i łagodzeniem zmiany klimatu (emisje gazów cieplarnianych) oraz przystosowaniem się (w stosownych przypadkach).

Instrukcja

Informacje dotyczące adaptacji do zmian klimatu i wpływu na zmiany klimatu powinny być spójne z dokumentacją dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko lub innym opracowaniem analitycznym dotyczącym tych zagadnień a odnoszącym się do tego projektu. Informacje powinny być spójne z opisem w części F.

W zakresie dotyczącym zagadnień klimatycznych wybrany wariant przedsięwzięcia powinien być odporny i przystosowany zarówno do obserwowanej zmienności, jak i prognozowanych zmian klimatu, na poziomie, dla którego znaczące ryzyka klimatyczne zostały obniżone do akceptowalnych wartości. W odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wariant powinien również charakteryzować się ograniczeniem ryzyka klimatycznego do akceptowalnej wartości. Należy opisać, w jaki sposób i przy wyborze jakich rozwiązań, a w tym infrastrukturalnych (rzeczowych) i „miękkich”, wymienione ryzyka zostały ograniczone zarówno w kontekście emisji gazów cieplarnianych jaki i zapewnienia odpowiedniego poziomu adaptacji do zmian klimatu.

Max. 1750 znakówD.3.4 Inne aspekty

Max. 1750 znaków

Należy wypełnić poniższą tabelę referencyjną:


L.p.

Kluczowy wymiar studium wykonalności

Odniesienie

(dokumenty potwierdzające oraz rozdział/ /sekcja zawierające istotne i szczegółowe informacje)


1

Analiza popytu

Max. 1750 znaków

2

Analiza wariantów

Max. 1750 znaków

3

Aspekt instytucjonalny

Max. 1750 znaków

4

Aspekt techniczny

Max. 1750 znaków

5

Aspekt środowiskowy, aspekt dotyczący przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmiany klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe (w stosownych przypadkach)

Max. 1750 znaków

6

Inne aspekty

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W tabeli referencyjnej należy podsumować cały punkt D, w podziale na poszczególne zakresy zgodnie z nazwą wierszy.

W poszczególnych wierszach tabeli poświęconych poszczególnym aspektom wykonalności projektu należy wymienić najważniejsze dokumenty – studia wykonalności i dokumenty im towarzyszące (jeśli dotyczy, np. prognozy transportowe/modele ruchu), w których zostały one szczegółowo opisane. Powinno być to przede wszystkim studium wykonalności, lub dokument pełniący analogiczną funkcję stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie, ale mogą to też być to studia wykonalności i inne formalne analizy wykonane w przeszłości, które nie stanowią formalnie załącznika do wniosku o dofinansowanie. W przypadku aspektów instytucjonalnych należy również wskazać najważniejsze dokumenty potwierdzające wykonalność instytucjonalną projektu.

W przypadku każdego dokumentu należy podać jego pełną nazwę, autora wiodącego lub nazwę wykonawcy oraz datę sporządzenia. Aby szczegółowo wskazać, w którym miejscu w dokumencie poruszono dany aspekt wykonalności inwestycji, należy podać numer i tytuł rozdziału/sekcji/załącznika, w którym opis ten się znajduje.E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI, W TYM ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA, ORAZ OCENA RYZYKA

W przypadku projektów nieinfrastrukturalnych, dla których nie jest wymagane wypełnienie pkt E (np. kampanie, szkolenia), w pkt E należy zaznaczyć poniższe pole:

Nie dotyczy

Instrukcja:

Podstawę poniższej sekcji powinien stanowić załącznik III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z 20 stycznia 2015 r., Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r., Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects (z ang. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych), Komisja Europejska, z grudnia 2014 r. i Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wydane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Pełna analiza kosztów i korzyści wraz z opisem założeń i metodyki powinna zostać zawarta w studium wykonalności lub innym analogicznym dokumencie stanowiącym załącznik 4 do niniejszego wniosku o dofinansowanie.


E.1 Analiza finansowa

Instrukcja:

Poprawnie wypełniony punkt E.1 dostarcza informacji w zakresie: • wnioskowanej wysokości dofinansowania projektu;

 • efektywności finansowej projektu;

 • trwałości finansowej projektu.

E.1.1 Należy przedstawić krótki (maksymalnie 10500 znaków) opis metodyki (zgodnej z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r. i z sekcją III (Metoda obliczania zdyskontowanego dochodu operacji generujących dochód) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/201432 oraz z wyjątkami od stosowania metodyk; wszystkie przyjęte kluczowe założenia dotyczące kosztów operacyjnych, kosztów odtworzenia, przychodów i wartości rezydualnej, zastosowane parametry makroekonomiczne, etapy uwzględnione w obliczeniach, inne dane wykorzystane do przeprowadzenia analizy) oraz głównych ustaleń analizy finansowej, w tym wyników analizy trwałości finansowej, aby wykazać, że zasoby gotówkowe projektu nie skończą się w przyszłości (należy potwierdzić zobowiązanie beneficjenta projektu, jego właścicieli lub organów publicznych do sfinansowania kosztów inwestycji, kosztów operacyjnych i kosztów odtworzenia oraz w stosownych przypadkach przedstawić tabele trwałości finansowej, w których przedstawiono prognozy przepływów pieniężnych w okresie odniesienia).

Max. 10500 znaków

Instrukcja:

W punkcie E.1.1 należy syntetycznie opisać metodykę zastosowaną dla przeprowadzenia analizy finansowej oraz przyjęte w tym zakresie szczegółowe założenia, w tym: • czy posłużono się metodą skonsolidowaną, czy nieskonsolidowaną;

 • czy posłużono się metodą standardową, czy różnicową;

 • czy analizy dokonano w cenach netto, czy brutto;

 • potwierdzić, że analizy dokonano w cenach stałych/realnych przy zastosowaniu stopy dyskontowej określonej w wytycznych;

 • podać okres odniesienia zastosowany w analizach;

 • przyjęte założenia makroekonomiczne;

 • (o ile dotyczy) podać wskaźnik dostępności cenowej („affordability”).

Przy opisie metodyki należy zawrzeć następujące informacje:

 • przyjęte definicje wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego;

 • źródło i datę prognoz makroekonomicznych;

 • metodę kalkulacji wartości rezydualnej;

 • metodykę i założenia kalkulacji kosztów operacyjnych;

 • metodykę i założenia kalkulacji nakładów odtworzeniowych;

 • metodykę i założenia kalkulacji przychodów (jeżeli występują);

 • metodykę i założenia kalkulacji finansowania dłużnego (jeżeli występuje);

 • metodykę weryfikacji trwałości finansowej.

Główne parametry i wyniki analizy finansowej prezentowanie są w punktach tj. E.1.2 oraz E.1.3. W tej sekcji należy więc odnieść się do efektywności finansowej projektu jedynie w formie opisowej. Należy także odnieść się w formie opisowej do analizy trwałości, w tym potwierdzić, że przeprowadzona analiza wykazała, że przy przyjętych założeniach beneficjent wraz z projektem zachowuje trwałość finansową. Jeżeli przeprowadzona analiza trwałości wykazała konieczność dopłat do projektu ze strony beneficjenta lub stron trzecich, należy potwierdzić zobowiązanie odpowiedniego podmiotu do zachowania trwałości finansowej projektu, a w arkuszu kalkulacyjnym przedstawić projekcje przepływów finansowych jednostki dostarczającej dopłaty do projektu, z uwzględnieniem przedmiotowych dopłat.

Dla projektów z sektora transportu, w których oszczędności kosztów działalności (operacyjnych) są skompensowane zmniejszeniem dotacji na działalność, należy opisać mechanizm kompensacji i podać NPV założonych zmniejszeń dotacji na działalność.

Dla projektów z sektora transportu tabele obliczeniowe analizy finansowej, w tym dotyczące analizy trwałości, powinny zostać umieszczone jedynie w arkuszu kalkulacyjnym załączonym do dokumentu prezentującego analizę kosztów i korzyści projektu (załącznik nr 4). Tabel tych nie należy powielać we wniosku o dofinansowanie, a jedynie w tabelach E.1.2 i E.1.3 podać nazwę zakładki, w której wyliczeń tych dokonano.


E.1.2 Główne elementy i parametry wykorzystywane w Analizie Kosztów i Korzyści (AKK) do analizy finansowej (wszystkie wartości w PLN)33

Lp.

Główne elementy i parametry

Wartość
1

Okres odniesienia (lata)2

Finansowa stopa dyskontowa (%)34


Główne elementy i parametry

Wartość
niezdyskontowana

Wartość
zdyskontowana (NPV)

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK

(rozdział/ sekcja)3

Całkowity koszt inwestycji bez nieprzewidzianych wydatków


4

Wartość rezydualna


5

Przychody35*


6

Koszty operacyjne i koszty odtworzenia36*

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu37 - obliczenie luki w finansowaniu


7

Dochód = przychody – koszty operacyjne i koszty odtworzenia + wartość rezydualna = (5) – (6) + (4) [wartości zdyskontowane]


8

Łączny koszt inwestycji – dochód = (3) – (7) [wartości zdyskontowane]


9

Proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu (%) tj. luka w finansowaniu =
(8) / (3) [wartości zdyskontowane]

Nie dotyczy projektów, które nie są projektami generującymi dochód oraz projektów, które stosują metodę ryczałtową.
* Jeżeli VAT podlega zwrotowi, koszty i przychody powinny opierać się na danych z wyłączeniem VAT.

Instrukcja:

Powyższą tabelę należy wypełnić w oparciu o metodykę i szczegółowe założenia przyjęte dla przeprowadzenia analizy finansowej (punkt E.1.1). Wypełnienie tabeli ma na celu określenie tzw. luki w finansowaniu (wiersz 8. tabeli) oraz stopy luki w finansowaniu (wiersz 9. tabeli) i w rezultacie odpowiedniego poziomu dofinansowania projektu w ramach POPW 2014-2020, tj. dofinansowania, które: • z jednej strony, zapewnia, że inwestycja jest finansowo wykonalna oraz

 • z drugiej strony, nie przynosi beneficjentowi nienależnych (nadmiernych) korzyści.

Wspomniana „luka w finansowaniu” określa wielkość całkowitych kosztów inwestycji (wyrażonych w wartości bieżącej), która nie znajduje pokrycia w (spodziewanych) dochodach netto projektu (również wyrażonych w wartości bieżącej). W przypadku wartości podawanej w wierszu 9. nie należy stosować zaokrągleń.

Możliwość zastosowania metody „luki w finansowaniu”, jako właściwej dla obliczania wysokości dofinansowania, w pewnych przypadkach jest jednak ograniczona, gdyż metody tej nie stosuje się dla projektów: • których niezdyskontowany całkowity koszt kwalifikowany nie przekracza 1 mln EUR (przy zastosowaniu kursu wymiany służącemu określeniu statusu projektu w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia ogólnego;

 • które nie generują przychodów (tj. wiersz 5. = 0, vide tabela powyżej) z zastrzeżeniem, że nie generują również oszczędności kosztów operacyjnych i odtworzeniowych, lub ewentualne oszczędności tych kosztów są skompensowane zmniejszeniem dotacji na działalność (por. przypis);

 • w których przychód nie pokrywa kosztów operacyjnych (tj. wiersz 5. > 0 i wiersz. 5. < wiersz. 6., vide tabela powyżej);

 • wskazanych w art. 61 pkt. 6-8 Rozporządzenia ogólnego.

W szczególnych przypadkach, o których mowa powyżej, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednimi danymi wierszy od 1. do 6., w wierszach 7. oraz 8. należy wpisać NIE DOTYCZY, natomiast w wierszu 9. należy wpisać „100%”. W projektach dla których potencjalny dochód jest wyliczany zgodnie z metodą wskazaną w art. 61 pkt. 3 ppkt. a) Rozporządzenia ogólnego, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednimi danymi wierszy od 1. do 6., w wierszach od 7. do 9. należy wpisać NIE DOTYCZY.

W pozostałych przypadkach (tj. innych niż wyszczególnione pięć powyżej) konieczne jest odpowiednie wypełnienie powyższej tabeli w całości.

Szczególnej uwagi wymaga wypełnienie poz. 6 tabeli. Sumowane są w nim koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe. Nakłady odtworzeniowe mają charakter inwestycyjny, jednak nie powinny z założenia powiększać kwoty w poz. 3 ponieważ nie dotyczą projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie. Dlatego w tabeli E.1.2 są sumowane do kosztów operacyjnych. Jeśli zasady rachunkowości beneficjenta zakładają odrębne traktowanie kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych w arkuszu kalkulacyjnym należy liczyć te pozycje oddzielnie i zsumować je tylko na użytek wyliczeń w tabeli E.1.2. Jeśli suma zdyskontowanych kosztów operacyjnych i nakładów odtworzeniowych wskazuje na oszczędność, to w sytuacji, gdy oszczędność ta nie zostanie skompensowana zmniejszeniem dotacji na działalność operacyjną, to do tabeli E.1.2 należy wpisać ją ze znakiem „minus”. Projekt staje się wtedy projektem generującym dochód. Dochód należy wyliczyć z pełnego wzoru w poz. 7. Jeśli jednak działalność operacyjna beneficjenta jest finansowana z budżetu publicznego bezpośrednio lub pośrednio za pomocą dotacji operacyjnej, to jeśli oszczędności te zostaną skompensowane zmniejszeniem tej dotacji, w arkuszu kalkulacyjnym stanowiącym załącznik do studium wykonalności należy wykonać działanie kompensujące (oszczędności wyzerować poprzez ekwiwalentne zmniejszenie dotacji, a w tabeli E.1.2 w poz. 6 należy wpisać „0”.

Pozycja „odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK” dotyczy studium wykonalności lub analogicznego dokumentu, który zawiera w sobie analizę kosztów i korzyści, i który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Obowiązkowym załącznikiem do tego dokumentu jest arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie wyliczenia analizy kosztów i korzyści z otwartymi formułami. W ww. pozycji należy więc wskazać jedynie rozdział/sekcję, w którym w studium wykonalności lub w analogicznym dokumencie w sposób najbardziej wyczerpujący opisano założenia i metodykę liczenia danej pozycji finansowej. Nie należy natomiast wskazywać numeru strony. Należy natomiast wskazać nazwę zakładki w arkuszu kalkulacyjnym, w którym zamieszczono szczegółowe wyliczenie tej pozycji finansowej.E.1.3 Główne wskaźniki analizy finansowej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKKBez wsparcia Unii

A

Ze wsparciem Unii

B

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK (rozdział/sekcja)

 1. Finansowa stopa zwrotu (FRR)

(%)
FRR(C)38
FRR(K)39
 1. Zaktualizowana wartość netto (FNPV)

(PLN)
FNPV(C)
FNPV(K)


Instrukcja:

Informacje podane w punkcie E.1.3 (należy wypełnić powyższą tabelę) służą ocenie efektywności finansowej projektu wyrażonej w postaci następujących wskaźników: • finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C);

 • finansowa bieżąca wartość netto z inwestycji (FNPV/C);

 • finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału krajowego (FRR/K);

 • finansowa bieżąca wartość netto z kapitału krajowego (FNPV/K).

Aby poprawnie wypełnić powyższą tabelę, należy uwzględnić następujące informacje:

1. wskaźniki z grupy (.../C): • określają rentowność inwestycji, niezależnie od struktury jej finansowania;

 • są obligatoryjne dla wszystkich projektów;

2. wskaźniki z grupy (.../K):

 • określają rentowność kapitału krajowego, z uwzględnieniem struktury finansowania inwestycji;

 • są obligatoryjne dla dużych projektów oraz projektów realizowanych w ramach struktury partnerstwa publiczno-prywatnego (vide punkt G.1.4). W sektorze transportu wskaźnik ten należy podać również jeśli beneficjent jest podmiotem prawa handlowego i prowadzi działalność na zasadach komercyjnych.

W punkcie E.1.3 należy również syntetycznie zinterpretować otrzymane wyniki.

Jeśli wynik wyliczeń w arkuszu kalkulacyjnym wskazuje na ujemne stopy zwrotu w tabeli E.1.3 należy wpisać „nieokreślone”.

W przypadku kolumny „odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK” zasady są takie same, jak w przypadku tabeli E.1.2.


W przypadku gdy projekt wykazuje wysoką rentowność finansową, tj. jeśli wskaźnik FRR(C) jest znacznie wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy uzasadnić wkład Unii zgodnie z załącznikiem III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Dla projektów z sektora transportu nieobjętych pomocą publiczną, dla których FRR(C) jest wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy uzasadnić, dlaczego projekt nie może być realizowany bez udziału dofinansowania unijnego.W przypadku inwestycji w sektorze transportu oraz innych gdzie jest to stosowane należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp)40 oraz jego porównanie z krajowymi punktami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze.

W polu poniżej należy syntetycznie zinterpretować wartości wskazane w powyższej tabeli.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

Dla projektów z sektora transportu należy wyliczyć wskaźnik FRR(Kp) dla podmiotów prawa handlowego biorących udział w projekcie (jako beneficjent i/lub operator). Jeżeli wskaźnik FRR(Kp) jest niższy od finansowej stopy dyskontowej, wskazanie tego faktu jest wystarczające. Jeżeli wskaźnik FRR(Kp) jest wyższy od finansowej stopy dyskontowej, należy wskazać stosowany punkt odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze, wraz z podaniem źródła punktu odniesienia i/lub metodyki i założeń obliczenia. Jeżeli wskaźnik FRR(Kp) jest wyższy od przyjętego punktu odniesienia, należy uzasadnić, dlaczego projekt nie może być realizowany bez udziału dofinansowania unijnego w założonej wysokości.E.1.4 Strategia taryfowa i dostępność cenowa (w stosownych przypadkach)

E.1.4.1 Jeżeli oczekuje się, że projekt będzie generował przychody wynikające z taryf lub opłat ponoszonych przez użytkowników, należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu pobierania opłat (rodzaje i poziom opłat oraz zasady lub przepisy Unii, na podstawie których ustalono opłaty).

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

W przypadku, gdy w ramach danego projektu przewiduje się przychody w postaci taryf/opłat ponoszonych przez użytkowników, należy podać informacje dot.: • rodzajów taryf/opłat;

 • wysokości taryf/opłat;

 • zasady ustalania taryf/opłat.

Następnie należy odpowiednio wypełnić podpunkty E.1.4.2, E.1.4.3, E.1.4.4 oraz E.1.4.5 zgodnie z właściwymi dla nich instrukcjami.

W przypadku, gdy w ramach danego projektu nie przewiduje się przychodów w postaci taryf/opłat ponoszonych bezpośrednio przez użytkowników w pkt E.1.4.1 należy podać informacje w jaki sposób będą pokrywane koszty operacyjne jeżeli nie przewiduje się żadnych opłat/taryf. W podpunktach E.1.4.2, E.1.4.3, E.1.4.4 oraz E.1.4.5 należy wówczas zaznaczyć NIE DOTYCZY.E.1.4.2 Czy opłaty pokrywają koszty operacyjne, w tym koszty utrzymania i odtworzenia związane z projektem41?

TakNie


Nie dotyczy


Należy podać szczegółowe informacje w odniesieniu do strategii taryfowej. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy wskazać część kosztów operacyjnych, jaka będzie pokrywana, oraz źródła finansowania niepokrytych kosztów. W przypadku przyznania pomocy operacyjnej, należy podać szczegółowe informacje.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

W przypadku, gdy przewidywane w ramach projektu przychody w postaci taryf/opłat: • pokrywają koszty operacyjne i amortyzację projektu, w podpunkcie E.1.4.2 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i syntetycznie opisać tę kwestię;

 • nie pokrywają kosztów operacyjnych i amortyzacji projektu, w podpunkcie E.1.4.2 należy udzielić odpowiedzi negatywnej i wyjaśnić, w jaki sposób zostanie zapewniona trwałość finansowa projektu w wariancie inwestycyjnym.

E.1.4.3 W przypadku gdy opłaty są różne dla różnych użytkowników, czy są one proporcjonalne do różnych stopni wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu tekstowym)

TakNie


Nie dotyczy


Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy przewidywane w ramach projektu taryfy/opłaty: • są proporcjonalne do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia, w podpunkcie E.1.4.3 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i syntetycznie opisać tę kwestię;

 • nie są proporcjonalne do wykorzystania projektu/rzeczywistego zużycia, w podpunkcie E.1.4.3 należy udzielić odpowiedzi negatywnej i podać uzasadnienie.

E.1.4.4 Czy opłaty są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników? (proszę przedstawić szczegóły w poniższym polu)

TakNie


Nie dotyczy


Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy przewidywane w ramach projektu taryfy/opłaty: • są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników, w podpunkcie E.1.4.4 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i syntetycznie opisać tę kwestię;

 • nie są proporcjonalne do zanieczyszczenia powodowanego przez użytkowników, w podpunkcie E.1.4.4 należy udzielić odpowiedzi negatywnej i podać uzasadnienie.
E.1.4.5 Czy uwzględniono dostępność cenową opłat dla użytkowników? (Należy przedstawić szczegółowe informacje w polu tekstowym)

TakNie


Nie dotyczy


Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy wysokość przewidywanych w ramach projektu taryf/opłat: • została skalkulowana z uwzględnieniem ich przystępności dla użytkowników, w podpunkcie E.1.4.5 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i syntetycznie opisać tę kwestię;

 • nie została skalkulowana z uwzględnieniem ich przystępności dla użytkowników, w podpunkcie E.1.4.5 należy udzielić odpowiedzi negatywnej i podać uzasadnienie.

Punkt powinien zostać wypełniany w oparciu o wytyczne/dokumenty/metodyki obowiązujące w danym sektorze o ile jest to zasadne i takie dokumenty zostały opracowane. Należy podać stosowane kryterium przystępności oraz źródło danych dot. dochodów użytkowników.

E.2 Analiza ekonomiczna

Instrukcja:

Poprawnie wypełniony punkt E.2 charakteryzuje się takim zakresem informacji, aby możliwa była ocena, czy realizacja danego projektu jest uzasadniona ze społeczno-gospodarczego punktu widzenia, a więc otoczenia społeczno-gospodarczego projektu.

Ocena wpływu projektu na otoczenie społeczno-gospodarcze odbywa się poprzez porównanie korzyści płynących z realizacji projektu oraz związanych z tym kosztów. W tym celu należy:


 • zidentyfikować najważniejsze społeczno-gospodarcze korzyści i koszty projektu;

 • dokonać ich kwantyfikacji (tj. wyrazić w ujęciu ilościowym), a następnie

 • dokonać ich monetyzacji (tj. wyrazić w ujęciu pieniężnym).

Pełna analiza społeczno-gospodarcza (wskazana powyżej) jest obligatoryjna dla projektów:

 • dużych (z zastrzeżeniem, że wszystkie korzyści i koszty dają się zmierzyć w jednostkach monetarnych) oraz

 • podlegających ocenie według kryterium efektywności ekonomicznej, tj. wielkości ekonomicznej stopy zwrotu ERR i lub ENPV.

Wypełniając ten punkt należy zachować spójność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wydanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Szczegółowe metodyki AKK dla projektów w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu publicznego zostały przedstawione w Niebieskich Księgach Inicjatywy JASPERS na nowy okres programowania. W przypadku innych typów projektów, stosując metodyki autorskie lub zaczerpnięte z ogólnie dostępnych źródeł należy mieć na względzie zalecenia Przewodnika AKK (KE 2014). Przygotowując analizę społeczno-ekonomiczną projektu należy pamiętać o obowiązkowym uwzględnieniu w katalogu korzyści/kosztów ekonomicznych problemu emisji gazów cieplarnianych.

Również korzyści wynikające z działań podjętych w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenia odporności na zmiany klimatu i ekstremalne zdarzenia pogodowe oraz inne klęski żywiołowe, należy ocenić i uwzględnić w analizie ekonomicznej, jeśli to możliwe ilościowo, w przeciwnym razie należy je odpowiednio opisać w pkt. 3.2.5.

Szersze wskazówki, w tym dotyczące zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępnego na stronie portalu KLIMADA.


E.2.1 Należy przedstawić krótki (maksymalnie 10500) opis metodyki (opis zgodności z aktem wykonawczym dotyczącym metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści oraz z wyjątkami od stosowania metodyki), kluczowych założeń przyjętych przy wycenie kosztów (w tym odpowiednie uwzględnione składniki kosztów – koszty inwestycji, koszty odtworzenia, koszty operacyjne), korzyści gospodarczych i efektów zewnętrznych, w tym tych związanych z ochroną środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu (w tym w stosownych przypadkach narastająca emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla) oraz odpornością na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, a także należy przedstawić opis głównych ustaleń analizy społeczno-gospodarczej oraz w stosownych przypadkach wyjaśnić powiązanie z Analizą oddziaływania na środowisko (zob. sekcja F poniżej):

Max. 10500 znaków

Instrukcja:

W punkcie E.2.1 należy w szczególności syntetycznie opisać: • metodykę i założenia analizy społeczno-gospodarczej, w tym:

 • czy analizę przeprowadzono tylko dla przedmiotowego projektu, czy została ona skonsolidowana dla kilku projektów komplementarnych; jeśli tak, należy podać główne zasady przyjęte w metodzie skonsolidowanej;

 • czy posłużono się metodą standardową, czy różnicową;

 • potwierdzić, że analizę wykonano w cenach stałych (realnych), przy wykorzystaniu społecznej stopy dyskontowej określonej w wytycznych;

 • wymienić zastosowane korekty cenowe (fiskalne i niefiskalne) na wynikach analizy finansowej;

 • podać okres odniesienia;

 • podać źródło i datę prognoz makroekonomicznych;

 • podać metodę kalkulacji wartości rezydualnej;

 • podać metodykę i założenia monetyzacji efektów społeczno-gospodarczych, wraz z podaniem źródeł tej metodyki;

 • główne ustalenia wynikające z tej analizy (tj. ogólna konkluzja z przeprowadzonej analizy, z której wynika rekomendacja dla realizacji projektu).

.

Przy opisie wyników należy odnieść się do efektywności ekonomicznej w formie opisowej, bez podawania głównych parametrów i wyników, które są prezentowane w punktach E.2.2 oraz E.2.3.E.2.2 Należy podać szczegółowe informacje dotyczące korzyści i kosztów gospodarczych wynikających z analizy wraz z przypisanymi im wartościami:

Korzyść

Wartość jednostkowa

(jeśli dotyczy)Wartość całkowita

(w PLN, zdyskontowana)42

% całkowitych korzyści

Max. 200 znaków

Max. 50 znakówOgółem100%

Koszt

Wartość jednostkowa

(jeśli dotyczy)

Wartość całkowita

(w PLN zdyskontowana)

% całkowitych kosztów

Max. 200 znaków

Max. 50 znakówOgółem100%Instrukcja:

W punkcie E.2.2 należy wypełnić powyższą tabelę poprzez: • wskazanie zidentyfikowanych głównych społeczno-gospodarczych korzyści i kosztów;

 • wskazanie całkowitej zdyskontowanej wartości poszczególnych korzyści i kosztów w okresie analizy (oraz, gdzie możliwe, wartości jednostkowej);

 • określenie procentowego udziału (tj. znaczenia/wagi) poszczególnych korzyści i kosztów we wszystkich (zmonetyzowanych) zidentyfikowanych korzyściach i kosztach (w wartościach zdyskontowanych).

W przypadku poważnych trudności/braku możliwości dokonania kwantyfikacji i/lub monetyzacji wszystkich zidentyfikowanych głównych korzyści/kosztów danego projektu, w punkcie E.2.5 należy to uzasadnić oraz opisać pozostałe zidentyfikowane korzyści/koszty, które nie zostały skwantyfikowane i/lub zmonetyzowane.

Dla projektów z sektora transportu wartość jednostkowa jest wpisywana tylko w przypadku, gdy do monetyzacji danej kategorii przepływów została zastosowana jednolita wartość jednostkowa. W przypadku jej zróżnicowania w czasie lub w zależności od kategorii użytkowników, należy wpisać „nie dotyczy”.

Dana kategoria przepływów powinna być wpisana w punkcie E.2.2 jako koszt lub korzyść w zależności od znaku wartości bieżącej netto przepływów danej pozycji w całym okresie odniesienia, nawet jeżeli projekt powoduje zwiększenie danej pozycji w niektórych latach, a zmniejszenie w innych. Koszty eksploatacji (operacyjne), nakłady odtworzeniowe oraz zmiana kapitału obrotowego netto (jeżeli jest uwzględniania) powinny być ujęte w jednej sumarycznej pozycji, a o tym po której stronie rachunku (czy korzyści, czy kosztów) zdecyduje znak ich łącznej wartości bieżącej.


E.2.3. Główne wskaźniki analizy ekonomicznej zgodnie z dokumentem dotyczącym AKK

Główne parametry i wskaźniki

Wartości

Odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK (rozdział/ sekcja)

1. Społeczna stopa dyskontowa (%)2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%)3. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto (w PLN)4. Wskaźnik korzyści i kosztów

Instrukcja:

W punkcie E.2.3 należy podać następujące dane: • społeczną (ekonomiczną) stopę dyskontową (EDR);

 • ekonomiczną stopę zwrotu (ERR);

 • ekonomiczną zaktualizowaną wartość netto (ENPV);

 • wskaźnik korzyści i kosztów (B/C).

Pozycja „odniesienie do dokumentu dotyczącego AKK” dotyczy studium wykonalności lub analogicznego dokumentu, który zawiera w sobie analizę kosztów i korzyści, i który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. Obowiązkowym załącznikiem do tego dokumentu jest arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie wyliczenia analizy kosztów i korzyści z otwartymi formułami. W ww. pozycji należy więc wskazać jedynie rozdział/sekcję, w którym w studium wykonalności lub w analogicznym dokumencie w sposób najbardziej wyczerpujący opisano założenia i metodykę analizy społeczno-gospodarczej. Nie należy natomiast wskazywać numeru strony. Należy natomiast wskazać nazwę zakładki w arkuszu kalkulacyjnym, w którym zamieszczono szczegółowe wyliczenie wskaźników społeczno-ekonomicznych projektu.

E.2.4 Wpływ projektu na zatrudnienie

Należy wskazać liczbę miejsc pracy, które mają być utworzone (wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC)):Liczba miejsc pracy utworzonych bezpośrednio:

Liczba (EPC)

(A)

Średni czas trwania takiego zatrudnienia (miesiące)43
(B)

Podczas etapu realizacjiPodczas etapu operacyjnegoMax. 1750 znaków

Instrukcja:

W punkcie E.2.4 należy podać informacje (poprzez wypełnienie tabeli) na temat wpływu projektu na wielkość zatrudnienia. Oceniając ten wpływ należy uwzględnić: • wyłącznie wpływ ilościowy, tj. liczba miejsc pracy;

 • wyłącznie wpływ jednokierunkowy (pozytywny), tj. wzrost poziomu zatrudnienia;

W tabeli należy podać następujące informacje (odrębnie dla etapu realizacji projektu oraz odrębnie dla etapu operacyjnego):

 • liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (wyrażona w ekwiwalencie pełnego czasu pracy) oraz

 • odpowiadający średni czas trwania takiego miejsca pracy (wyrażony w miesiącach).

W przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony, zamiast określania przeciętnego czasu trwania takiego zatrudnienia, należy wpisać „zatrudnienie na czas nieokreślony/stały”.

Punkt wypełnić zgodnie z wynikami analiz ekonomicznych przeprowadzonych na potrzeby projektu.E.2.5 Należy wskazać główne korzyści i koszty o niedającej się określić ilości/wartości pieniężnej:

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy w ramach projektu: • wszystkie zidentyfikowane główne koszty i korzyści zostały skwantyfikowane i zmonetyzowane (vide punkt E.2.2), w punkcie E.2.5 należy wpisać NIE DOTYCZY;

 • nie wszystkie zidentyfikowane główne koszty i korzyści zostały skwantyfikowane i zmonetyzowane (vide punkt E.2.2), w punkcie E.2.5 należy opisać koszty i korzyści, które nie zostały skwantyfikowane i zmonetyzowane (tj. nie zostały wymienione w punkcie E.2.2) oraz uzasadnić dlaczego nie dokonano kwantyfikacji/monetyzacji tych korzyści/kosztów. Do tej kategorii kosztów / korzyści należeć mogą np. poprawa / obniżenie komfortu użytkowników, aktywizacja gospodarcza terenów przyległych do inwestycji, kwestie krajobrazowe, koszty związane ze zmianą nawyków w korzystaniu z terenów przyległych do inwestycji, koszty ograniczenia dostępności itp.

Należy zwrócić uwagę, że informacje podane w punkcie E.2.5 mają charakter komplementarny do informacji, o których mowa w punkcie E.2.2 (tj. informacje te mają się uzupełniać, ale nie powtarzać), a ogólny bilans dokonanej analizy powinien być opisany w punkcie E.2.1.

E.3 Ocena ryzyka i analiza wrażliwości

Instrukcja:

Poprawnie wypełniony punkt E.3 charakteryzuje się takim zakresem informacji, aby możliwa była ocena, czy finansowe i ekonomiczne „uzasadnienie projektu do otrzymania wsparcia w ramach POPW 2014-2020 ma charakter trwały (nie jednorazowy przy danych założeniach), tj. czy zmiana istotnych założeń i/lub parametrów analizy przyjętych do analizy finansowo-ekonomicznej nie powoduje istotnej niekorzystnej modyfikacji obliczonych wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej oraz zagrożeń dla trwałości finansowej (w tym celu należy zbadać zachowanie się skumulowanego salda środków pieniężnych beneficjenta i/lub operatora w wariancie z projektem).

Szersze wskazówki dotyczące zagadnień klimatycznych, w tym zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępnego na stronie portalu KLIMADA.


E.3.1 Należy podać krótki opis metodyki i wyników, w tym główne rodzaje zidentyfikowanego ryzyka.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie E.3.1 należy syntetycznie opisać metodykę przyjętą dla przeprowadzenia analizy wrażliwości i ryzyka, w tym:

W zakresie analizy wrażliwości:

- Zasady doboru zmiennych kluczowych;

- Scenariusze zmian zmiennych kluczowych, tj. wartości procentowe (stopy) zmian tych zmiennych poddane analizie;

- Metodykę identyfikacji zmiennych krytycznych i kalkulacji wartości progowych.

W zakresie analizy ryzyka:

-  Zasady identyfikacji czynników ryzyka;

- Metodyka kwantyfikacji istotności poszczególnych czynników ryzyka dla projektu (w tym przydzielenia punktacji w zakresie prawdopodobieństwa i wpływu na projekt).

Streszczenie wyników analizy wrażliwości i ryzyka powinno mieć charakter opisowy, bez podawania danych numerycznych. Należy wskazać ryzyka zidentyfikowane jako najbardziej istotne i zidentyfikowane zmienne krytyczne oraz potwierdzić, czy mimo zidentyfikowanego ryzyka efektywność ekonomiczna i trwałość finansowa projektu nie jest jednorazowa i ma charakter trwały.

Wypełniając ten punkt należy zachować spójność z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wydanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.


E.3.2 Analiza wrażliwości

Należy określić stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych:

Należy przedstawić spodziewany wpływ (jako zmianę procentową) finansowych i ekonomicznych wskaźników wykonania na wyniki.


Wrażliwość na przyjęte do analizy typowe dla danego sektora i typu projektu scenariusze kształtowania się zmiennych kluczowych

Badana zmienna

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV(K)) (%)

Wartość (FNPV(K) po zmianie

Zmiana finansowej zaktualizowanej wartości netto (FNPV(C)) (%)

Wartość FNPV(C)) po zmianie

Zmiana ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV) (%)

Wartość ENPV po zmianie

Wartość bazowa

Nie dotyczy

E.1.3 (2B)

Nie dotyczy

E.1.3 (2A)

Nie dotyczy

E.2.3 (3)Instrukcja:

Dla projektów z sektora transportu stopę zmiany zastosowaną do badanych zmiennych wpisać należy w kolumnie „badana zmienna” wraz z nazwą badanej zmiennej (np. „Nakłady inwestycyjne +20%”). Należy w pierwszym wierszu tabeli wpisać wyniki analizy kosztów i korzyści tj. wartości bazowe od których liczone są poszczególne zmiany. W kolejnych wierszach należy przeanalizować typowe dla danego sektora i typu projektu scenariusze kształtowania się zmiennych kluczowych. W przypadku projektów nietypowych oraz analizy wykorzystującej założenia i metodyki autorskie, należy wykazać dodatkowe możliwe scenariusze kształtowania się dodatkowych parametrów mających wpływ na wyniki analizy kosztów i korzyści projektu.

Które zmienne zostały wskazane jako zmienne krytyczne? Należy określić rodzaj stosowanego kryterium oraz podać wpływ kluczowych zmiennych na główne wskaźniki – FNPV, ENPV.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Dla projektów z sektora transportu należy za zmienną krytyczną uważa się tę zmienną kluczową, której zmiana o +/1% powoduje zmianę wyniku badanego wskaźnika analizy kosztów i korzyści (FNPV/c, FNPV/k oraz ENPV) o co najmniej +/-1% lub więcej. W studium wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie analizę wpływu 1% zmiany zmiennej kluczowej na te wskaźniki prezentujemy w formie tabelarycznej. W tej części wniosku, należy natomiast wskazać nazwy zidentyfikowanych zmiennych krytycznych odrębnie dla wskaźników analizy ekonomicznej i finansowej44 oraz podać procentową wartość zmiany badanego wskaźnika na 1% zmianę tychże zmiennych krytycznych.

Zidentyfikowane zmienne krytyczne powinny podlegać ocenie w analizie ryzyka.


Proszę podać wartości progowe zmiennych krytycznych. Należy wskazać spodziewaną stopę zmiany, przy której FNPV lub ENPV wyniosą zero w odniesieniu do każdej zidentyfikowanej zmiennej krytycznej.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Wartość progowa zmiennej krytycznej to wartość tej zmiennej, przy której FNPV/c, FNPV/k i ENPV osiągnęłaby wartość 0. Należy wyliczyć i zaprezentować wartości progowe wszystkich zmiennych krytycznych. W studium wykonalności stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie analizę wartości progowych prezentujemy w formie tabelarycznej, natomiast w tej części wniosku prezentujemy listę zmiennych krytycznych wraz z podaniem ich wartości progowych dla każdego wskaźnika.

W przypadku, gdy dana wartość jest niewyliczalna lub nierealna do zaistnienia (np. spadek nakładów o >100%), w odpowiednią rubrykę należy wpisać „Nie dotyczy”.

Dla projektów dużych z sektora transportu dodatkowo zaleca się przedstawienie wartości progowych dla wszystkich zmiennych kluczowych (nie tylko zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne).E.3.3 Ocena ryzyka

Należy przedstawić krótkie podsumowanie oceny ryzyka, w tym wykaz różnych rodzajów ryzyka, jakie mogą wystąpić w trakcie projektu, matrycę ryzyka, interpretację i proponowaną strategię ograniczania ryzyka oraz podmiot odpowiedzialny za ograniczanie głównych rodzajów ryzyka, takich jak przekroczenie kosztów, opóźnienia w czasie, spadek popytu, spadek przychodów; szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia dla środowiska, rodzaje ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz inne rodzaje ryzyka związane z klęskami żywiołowymi.

Max. 3500 znaków


Instrukcja:

W ramach jakościowej analizy ryzyka należy przedstawić:

- listę czynników ryzyka, na które wystawiony jest projekt (w tym wszystkie czynniki typowe dla projektów danego sektora i typu) oraz czynniki ryzyka związane z aktualną zmiennością i prognozowanymi zmianami klimatu).

Dla każdego z czynników ryzyka należy podać:

- przyczynę ryzyka,

- związek ze zmienną kluczową z analizy wrażliwości (jeżeli występuje),

- wpływ wystąpienia ryzyka na projekt,

- skalę prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka,

- poziom istotności ryzyka (wypadkowa prawdopodobieństwa i wpływu na projekt) zgodnie z matrycą ryzyka Przewodnika AKK (CBA Guide) dla okresu programowania 2014-2020,

- wskazanie strategii zapobiegania i/lub minimalizowania ryzyka oraz organu odpowiedzialnego za ograniczanie głównych zagrożeń.

Zaleca się przy tym ujęcie tej analizy w formie tabelarycznej zgodnie z Przewodnikiem AKK (CBA Guide).

Dodatkowo, należy zamieścić syntetyczne podsumowanie analizy ryzyka, w tym odnieść się do rezydualnych czynników ryzyka, czyli ryzyk nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

Analiza jakościowa jest obowiązkowa dla wszystkich projektów. Fakultatywnie można przedstawić analizę ilościową ryzyka, w tym rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, jeżeli dostępne są dane, ale nie jest ona obligatoryjna.

Informacje na temat ryzyka związanego ze zmianą klimatu, klęskami żywiołowymi powinna być spójna z częścią F oraz D wniosku. Należy przedstawić właściwą dla projektu analizę ryzyka i wszelkie potencjalne dodatkowe działania adaptacyjne (uwzględniające np. wiatr, temperatury poniżej 0 st. C itp.). Jeśli natomiast analizę wykonano z wykorzystaniem portalu KLIMADA, to dla każdego analizowanego zdarzenia pogodowego należy wskazać, na ile jest ono istotne dla danego projektu (dotkliwość*prawdopodobieństwo = poziom ryzyka) oraz wskazać działania adaptacyjne (mogły one być już uwzględnione na etapie przygotowania/projektowania przedsięwzięcia, niemniej trzeba wskazać, czy są one wystarczające), a następnie zidentyfikować i ocenić ryzyka rezydualne, w szczególności w fazie operacyjnej. Rekomendowaną przez Komisję Europejską metodyką przeprowadzania i prezentowania działań związanych z uodpornieniem inwestycji na zmiany klimatu jest metodyka wskazana w Guidelines for project managers: Making vulnerable investment climate resilient.

Szersze wskazówki dotyczące zagadnień klimatycznych, w tym zagadnień związanych z uodpornianiem inwestycji na zmiany klimatu zgodnie z ww. metodyką, zostały zaprezentowane w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe dostępnego na stronie portalu KLIMADA.


E.3.4 Dodatkowe przeprowadzone oceny, w stosownych przypadkach

Jeżeli wykonano rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych, analizę ilościową ryzyka lub możliwości przeprowadzenia oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu i podjęto działania, należy przedstawić poniżej szczegółowe informacje.

Max. 3500 znaków

F. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB DOTYCZĄCYCH PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEInstrukcja:

W uzasadnionych przypadkach mając na uwadze czytelność zawartych we wniosku informacji, dotyczących projektu złożonego z kilku przedsięwzięć, istnieje możliwość powielania części F w całości lub w zakresie poszczególnych punktów w zależności od specyfiki projektu objętego wnioskiem.

Nie ma konieczności powielania punktów, których treść się nie zmienia. Należy jednak wskazać, które punkty stanowią część wspólną dla wszystkich przedsięwzięć.

Pojęcie „przedsięwzięcie” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.), dalej jako ustawa OOŚ.

Załącznikiem do instrukcji do wniosku o dofinansowanie jest tabela korelacji dyrektyw unijnych wymienionych we wniosku oraz krajowych aktów prawnych. Tabela wskazuje akty prawa krajowego, które wdrażają dyrektywy unijne wymienione we wniosku.

Informacje dotyczące przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu podane w części F powinny być spójne z informacjami podanymi w punkcie B.1.3 Opis projektu.

W polach niewypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.


F.1 Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

Instrukcja:

W punkcie F.1 należy odnieść się do każdego z przedstawionych poniżej zagadnień w zwięzły sposób, opisując w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.F.1.1 Należy opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, w tym w zakresie zmian klimatu, oraz w jaki sposób uwzględniono przedmiotowe cele w danym projekcie (w szczególności należy rozważyć następujące kwestie: efektywną gospodarkę zasobami, zachowanie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, odporność na skutki zmian klimatu itp.).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy opisać w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, a w tym w zakresie dotyczącym zmian klimatu, opisanych we właściwych dokumentach strategicznych.


Uwagi pomocnicze w odniesieniu do aspektów klimatycznych

W analizowanym punkcie w odniesieniu do aspektów związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi należy opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki klimatycznej określonych w krajowych dokumentach strategicznych. Większość wymienionych dokumentów w odniesieniu do działań związanych z łagodzeniem zmian klimatu opiera się na ustaleniach oraz celach wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego.

W zależności od rodzaju projektu można skorzystać z listy szczegółowych dokumentów wymienionych poniżej, przy czym dla każdego rodzaju projektu należy odnieść się do celów określonych w SPA 2020 (Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020), który jest podstawowym dokumentem strategicznym w obszarze adaptacji do zmian klimatu. Przykładowa lista dokumentów:


 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010)

 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (2014)

 • Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (2013)

 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009)

 • Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (2003)

 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (2014)

 • Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015)

Szersze wskazówki dotyczące zagadnień klimatycznych zostały zaprezentowane w Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe dostępnego na stronie portalu KLIMADA.

F.1.2 Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego oraz zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zasadą zanieczyszczający płaci.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wykazać, że projekt został również przygotowany z zachowaniem zasad: • ostrożności,

 • działania zapobiegawczego,

 • naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła,

 • zanieczyszczający płaci – według tej reguły sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić pełne koszty tych działań, które są niezbędne dla usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań umożliwiających osiągnięcie celów ochrony środowiska. Na podstawie tej zasady uznaje się również, że użytkownicy obiektów infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko. W tym kontekście należy wyjaśnić jak przedmiotowe wymagania zostały uwzględnione w projekcie.

Zasady: ostrożności, działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zanieczyszczający płaci, są ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ogólny opis ww. zasad znajduje się na poniższej stronie resortu środowiska: http://archiwum.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/PolitykaOchronySrodowiskaUE/CeleZasadyPrawoOchronySrodUE.html

Wytyczne dotyczące sposobu stosowania zasady ostrożności przygotowane zostały przez Komisję Europejską i opublikowane w formie komunikatu z dnia 2 lutego 2000 roku: • (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52000DC0001)

przedstawiają one sposób, w jaki zasada ta jest rozumiana i stosowana przez Komisję oraz wskazują w niewiążącej formie – w jaki sposób zasada ta powinna być interpretowana przez inne podmioty. Komunikat podkreśla, że zasada przezorności powinna być zawsze uwzględniana przy dokonywaniu oceny ryzyka oraz przy zarządzaniu ryzykiem.

F.2 Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady45 („dyrektywa SOOŚ”)

F.2.1 Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny?

TakNie
F.2.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.2.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SOOŚ

TakNie
Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać krótkie wyjaśnienie:

Max. 1750 znaków

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie46 sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) dyrektywy SOOŚ (łącze internetowe albo kopię elektroniczną).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Przez plan lub program inny niż program operacyjny należy rozumieć niebędący programem operacyjnym dokument, o którym mowa w art. 46 ustawy OOŚ, z którego postanowień wynika realizacja przedsięwzięcia.

Przez program operacyjny należy rozumieć POPW 2014-2020.

Przez sprawozdanie dotyczące środowiska należy rozumieć prognozę oddziaływania na środowisko.

W przypadku kiedy, oprócz programu operacyjnego, realizacja projektu jest rezultatem innego planu lub programu w pkt. F.2.1 zaznaczyć należy odpowiedz TAK i wypełnić pkt. F.2.2.

Niezależnie od tego czy projekt jest ujęty w POPW 2014-2020, w przypadku, gdy dany projekt: • nie jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny, w pkt F.2.1 należy zaznaczyć kwadrat NIE i w pkt F.2.2 wpisać „nie dotyczy” (należy również dodać krótkie uzasadnienie). Wskazanie odpowiedzi negatywnej w przypadku kiedy projekt będzie wynikał z planu lub programu innego niż program operacyjny jest traktowane jako istotny błąd we wniosku);

 • jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program operacyjny, w pkt F.2.1 należy zaznaczyć kwadrat TAK i wypełnić pkt F.2.2 oraz odpowiednio zaznaczyć w punkcie F.2.2 kwadrat:

NIE – jeśli plan lub program nie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a następnie w polu tekstowym podać krótkie wyjaśnienie, dlaczego nie przeprowadzono tej oceny. W szczególności zalecane jest, aby w uzasadnieniu wskazać okoliczności wyłączające obowiązek przeprowadzenia SOOŚ dla danego planu lub programu (brak wymogu ustawowego w tym np. brak ram dla realizacji przedsięwzięć itd.) oraz w przypadku odstąpienia stosowne wyjaśnienia z wykorzystaniem informacji udostępnionych przez organ prowadzący ocenę na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli SOOŚ jest w trakcie należy wskazać ten fakt wraz z krótką informacją o prowadzonej ocenie.

TAK – jeśli plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, oraz należy załączyć lub udostępnić link do:  • nietechnicznego streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy OOŚ,

  • dokumentów, o których mowa w art. 43 ustawy OOŚ wraz z informacją o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Zalecane jest również zamieszczenie informacji w jaki sposób SOOŚ (w szczególności prognoza) dla danego planu lub programu odnosi się do SOOŚ POPW 2014-2020.

Zalecane jest podanie informacji czy ustalenia podjęte na etapie planu lub programu wobec projektu wzięto pod uwagę w trakcie jego przygotowania (szczególnie istotne dla projektów wrażliwych środowiskowo), a także czy realizowany projekt jest zgodny z założeniami planu lub programu.
F.3 Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady47 („dyrektywa OOŚ”)

F.3.1 W przypadku niespełnienia warunku wstępnego dotyczącego przepisów w dziedzinie ochrony środowiska (dyrektywa 2011/92/UE i dyrektywa 2001/42/WE), zgodnie z art. 19 Rozporządzenia ogólnego, należy przedstawić łącze internetowe do uzgodnionego planu działania.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

Punkt dotyczy wyłącznie projektów dużych w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia ogólnego.

Szczegółowe informacje nt. stanu spełnienia warunków wstępnych zostały opisane w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (w rozdziale 9.1 i 9.2). Aktualna wersja POPW 2014-2020 dostępna jest na stronie www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie (ścieżka dostępu: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-polska-wschodnia-2014-2020/ ).

W odniesieniu do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia warunek jest spełniony. W związku z tym, w polu tekstowym należy wpisać „nie dotyczy”.


F.3.2 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym48:

 • załącznikiem I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.3);

 • załącznikiem II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania F.3.4);

 • żadnym z powyższych załączników (należy przejść do pytania F.449) – należy przedstawić wyjaśnienie poniżej.

Max. 1750 znaków

Instrukcja:

Należy dokonać klasyfikacji danego przedsięwzięcia w ramach rodzajów przedsięwzięć wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOŚ. W przypadku kiedy występuje różnica między klasyfikacją wg prawa krajowego, a ww. klasyfikacją wg dyrektywy konieczne jest przedstawienie stosownych wyjaśnień z uwzględnieniem przypisu nr 46.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, zaleca się zwrócenie uwagi na poprawność dokonanej kwalifikacji według załączników dyrektywy OOŚ (w tym w szczególności na sytuację w której często błędnie uznaje się projekt za nie objęty załącznikami dyrektywy OOŚ).


F.3.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOŚ50, należy załączyć następujące dokumenty i skorzystać z poniższego pola tekstowego w celu przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień51:

a) nietechniczne streszczenie raportu OOŚ52 albo cały raport OOŚ53;

b) informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ;

c) decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ w tym informacje dotyczące sposobu podania jej do wiadomości publicznej.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

Należy:


a) załączyć streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy OOŚ (jeśli informacje zawarte w streszczeniu nie będą odpowiadać każdemu rozdziałowi raportu OOŚ oraz nie będą wypełniać warunków dyrektywy OOŚ należy załączyć sam raport OOŚ ). W przypadku, gdy w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej należy załączyć rozdziały raportu związane z oceną wskazaną w art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej lub pełną wersję raportu zgodnie z pkt. F.4.2.

b) zasadniczo wystarczającym źródłem powyższych informacji powinno być uzasadnienie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystarczające jest jej wskazanie (w przypadku ponownej oceny również decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy OOŚ). W przypadku, gdy uzasadnienia ww. decyzji nie zawierają właściwych informacji dotyczących konsultacji z organami ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz informacji na temat transgranicznej OOŚ należy załączyć stosowną dokumentację w tym zakresie lub przedstawić stosowne wyjaśnienia. Udział społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko regulują przepisy ustawy OOŚ. Prezentując ten etap/etapy procedury oceny należy w szczególności wskazać sposób podania informacji do publicznej wiadomości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 11 ustawy OOŚ (w jaki sposób podano informację o konsultacjach i gdzie były dostępne), termin składania uwag i wniosków zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy OOŚ (termin minimalny to 21 dni), informacje na temat spotkań konsultacyjnych (ustawa OOŚ w art. 36 przewiduje rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa, w przypadku innego rodzaju spotkań konsultacyjnych zasadne jest je również opisać), zgłoszone uwagi i wnioski, a także sposób ich uwzględnienie w tym przyczyny dla których uwag i wniosków nie uwzględniono zgodnie z art. 85 ust 2 pkt. 1a ustawy OOŚ.

W przypadku konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, postępowania ws. transgranicznego oddziaływania na środowisko, o których mowa w przedmiotowej sekcji należy zwrócić uwagę na kwestię sposobu wzięcia pod uwagę i uwzględnienia uzgodnień z organami ochrony środowiska z art. 85 ust 2 pkt. 1b ustawy OOŚ.

W przypadku ponownej oceny oddziaływania na środowisko informacje na temat konsultacji społecznych i konsultacji z innymi organami zawiera uzasadnienie uzgodnienia (postanowienia) RDOŚ wydawanego w procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

c) załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz właściwą w sprawie decyzję wskazaną w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ, wraz z informacją potwierdzającą jej poprawne podanie do publicznej wiadomości. Przedmiotowa informacja może być przedstawiona w formie oświadczenia albo innej potwierdzającej wykonanie przez organ obowiązku podania rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości, o którym mowa w art. 38, 76 ust. 2 i 95 ust. 3 ustawy OOŚ w formie przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ. W przypadku znacznej liczby obwieszczeń sposób podania do publicznej wiadomości obu decyzji można przedstawić w formie tabelarycznej. Dodatkowo (o ile dotyczy) należy załączyć oświadczenie, o którym mowa w przypisie nr 51.

Dokumenty wymienione w podpunktach a)-c) należy przedstawić w Załączniku 6. Należy stosować jednolity opis załączników elektronicznych do wniosku poprzez dokonanie następującego podziału Załącznika 6:

- 6.1 – dokumenty dot. podpunktu a);

- 6.2 – dokumenty dot. podpunktu b);

- 6.3 – dokumenty dot. podpunktu c).

Poszczególne pliki powinny mieć niepowtarzalne nazwy, np. 6.1.3, 6.2.3.4 itd. Integralnym elementem wniosku powinien być czytelny spis dokumentacji załącznika 6.

W polu tekstowym należy umieścić krótki opis dokumentów, w których znajdują się właściwe informacje. Jeżeli ww. dokumenty nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, należy je przedstawić w polu tekstowym oraz podać ich źródło.

Dokumenty i informacje powinny odnosić się do uzyskanego dla projektu zezwolenia na inwestycję w rozumieniu Dyrektywy OOŚ. Należy również zwrócić uwagę na:

- zamieszczanie odesłania do właściwego fragmentu uzasadnienia decyzji na temat procesu podejmowania decyzji (np. w jakim zakresie zostały uwzględnione konsultacje i raport – brak tych informacji w dokumentacji projektu powoduje podejrzenie naruszenia dyrektywy OOŚ),

- nieposługiwanie się ogólnymi stwierdzeniami (np. „stosownie do przepisów krajowych konsultacje są obligatoryjne”, „decyzje są upublicznione”) - zawarcie wyjaśnień w jaki sposób wypełniono te wymagania.Zgodnie ze stanowiskiem KE z dnia 5 grudnia 2016 r., Ares(2016) 6792669, w przypadku dużych projektów, wobec których przewiduje się zastosowanie tzw. modus operandi dopuszczono możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w sytuacji nieuzyskania wszystkich zezwoleń na inwestycję/decyzji budowlanych dla przedsięwzięć wchodzących w zakres rzeczowy projektu.

Jeżeli modus operandi ma być stosowany w projekcie (planowane jest przeprowadzenie procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko) należy zawrzeć taką informację w polu tekstowym pkt F.3.3 wniosku, poprzez wpisanie zdania „Do niniejszego projektu ma zastosowanie modus operandi zgodnie ze stanowiskiem KE z dnia 5 grudnia 2016 r., Ares(2016)6792669)”.

Stosując ww. mechanizm Beneficjent powinien również zadeklarować, że nie rozpoczął prac budowlanych w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w zakres rzeczowy projektu, dla których nie uzyskał jeszcze wykonalnej decyzji budowlanej (przez „decyzję budowlaną” należy rozumieć pozwolenia na budowę, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo inne rozstrzygnięcia umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych, które stanowią „zezwolenie na inwestycję” (development consent) w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. c dyrektywy 2011/92/UE). Ponadto, powinien Beneficjent zobowiązać się do nierozpoczęcia prac budowlanych, o których mowa wcześniej, do czasu uzyskania dla danego przedsięwzięcia wykonalnej decyzji budowlanej.

F.3.4 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy54, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko?

TakNie
 • Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć dokumenty wskazane w pkt F.3.3.

 • Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać następujące informacje:

a) ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w formie określanej mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”);

b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej);

c) wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej).

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie F.3.4 należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla przedsięwzięcia objętego rodzajem przedsięwzięcia wskazanym w załączniku II do dyrektywy OOŚ zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, będące wynikiem wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W przypadku, gdy takie postępowanie: • zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat TAK oraz dołączyć stosowne dokumenty wskazane w punkcie F.3.3.

 • nie zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat NIE, podać wyjaśnienie oraz dołączyć stosowne dokumenty wskazane w podpunktach a, b i c. Wymagana jest również informacja, co do sposobu powiadomienia społeczeństwa o podjętej decyzji.

 • przez „decyzję dotyczącą preselekcji” lub „decyzję „screeningową” należy rozumieć postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 • w przypadku inwestycji składającej się z co najmniej dwóch przedsięwzięć, dla których wydano decyzję bez oceny oddziaływania na środowisko, zalecane jest przedstawienie w jaki sposób wszystkie te przedsięwzięcia razem wpływają na stan środowiska (efekt skumulowany). W tym celu należy posłużyć się uzasadnieniami postanowień i decyzji, odmawiających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ustawy OOŚ.

 • należy unikać ogólnych stwierdzeń takich jak: „kryteria z załącznika III były rozważone”.

Należy zastosować takie same zasady dotyczące spisu załączników i ich uporządkowania, jak dla dokumentów ujętych w punkcie F.3.3 oraz takie same zasady dotyczące stosowania tzw. modus operandi, o którym mowa w instrukcji do pkt F.3.3.

F.3.5 Zezwolenie na inwestycję/decyzja budowlana (w stosownych przypadkach)

Instrukcja:

 1. Przez pojęcie „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu dyrektywy OOŚ w odniesieniu do prawa polskiego należy rozumieć zbiór decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest decyzja budowlana (pozwolenie na budowę albo decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji), ewentualnie inna z decyzji administracyjnych kończących przygotowanie procesu inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

 2. Jednakże według stanowiska Komisji Europejskiej (wyrażonego w piśmie z 20.10.2009 r. znak: DG REGIO.H1/MT/spD(2009) 880600), które można zastosować również do projektów realizowanych w obecnej perspektywie (nie wykluczając projektów nie będących tzw. dużymi projektami) pojęcie „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu formularza OOŚ należy interpretować jako instrument dla sprawdzenia gotowości projektu do ubiegania się o dofinansowanie (niezależnie od tego czy ocena oddziaływania na środowisko była prowadzona, czy też nie).

Dlatego „zezwoleniem na inwestycję” w ww. znaczeniu są w szczególności zbiory decyzji obejmujące decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 w tym „decyzje budowlane” lub zgłoszenia wymienione w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.

Wobec powyższego ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „zezwoleniu na inwestycję/decyzji budowlanej” należy przez to rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych a także sytuację, kiedy w wyniku braku sprzeciwu właściwego organu beneficjent jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane. 1. Informacje prezentowane w tym punkcie wniosku obrazować mają dojrzałość projektu oraz potwierdzać udzielenie stosownego zezwolenia na realizację projektu przez właściwe władze.

 2. W przypadku zgłoszeń rekomenduje się, aby po upływie terminu umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych, wskutek niewniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, przekazać odpowiednią informację instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie. Stosowną informację należałoby przekazać również w razie wniesienia ww. sprzeciwu powodującego konieczność uzyskania decyzji.

F.3.5.1 Czy projekt/przedsięwzięcie jest już na etapie budowy (co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane)?

Tak*Nie
F.3.5.2 Czy udzielono już zezwolenia na inwestycję/decyzji budowalnej w odniesieniu do danego projektu/przedsięwzięcia (w przypadku co najmniej jednego zamówienia publicznego na roboty budowlane)?

TakNie*
*Komisja Europejska nie dopuszcza projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „Tak” na pytanie F.3.5.1), w przypadku których nie posiadano zezwolenia na inwestycje/decyzji budowlanej w odniesieniu do co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane w momencie przedstawienia ich Komisji Europejskiej

Instrukcja:

W punkcie F.3.5.1 oraz F.3.5.2 oczekuje się informacji potwierdzającej, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych poprzedzone one zostały stosowną procedurą zezwolenia na inwestycję.

W punkcie F.3.5.1 poprzez „co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane” rozumie się podpisaną umowę na roboty budowlane w ramach, której rozpoczęto realizację robót budowlanych.

W przypadku zgłoszenia robót budowlanych wniosek wypełnia się analogicznie.F.3.5.3 Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak” (na pytanie F 3.5.2), należy podać datę.

Instrukcja:

Należy wskazać datę pierwszej uzyskanej decyzji budowlanej (lub zgłoszenia).F.3.5.4 Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2) lub nie uzyskano wszystkich zezwoleń na realizację), należy podać datę złożenia wniosku o zezwolenie na inwestycję/decyzji budowlanej:

Instrukcja:

Należy podać datę pierwszego wniosku o zezwolenie na inwestycję (wniosku o decyzję budowlaną lub datę złożenia zgłoszenia).F.3.5.5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie F 3.5.2) lub nie uzyskano wszystkich zezwoleń na realizację, należy określić przeprowadzone dotychczas czynności administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia:

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wskazać dotychczas uzyskane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli są wymagane) w odniesieniu do zakresu projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie oraz określić obecnie realizowany etap procesu przygotowania dokumentacji do wniosku lub obecny etap procesu uzyskiwania zezwoleń na inwestycję/decyzji budowlanych w odniesieniu do zakresu projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie.

Wskazać należy czynności administracyjne niezbędne do wykonania w celu uzyskania ostatecznego zezwolenia na inwestycję (decyzji budowlanej lub ostatecznych zezwoleń na inwestycję)

F.3.5.6 Kiedy oczekuje się wydania ostatecznego zezwolenia na inwestycję/decyzji budowlanej (lub ostatecznych zezwoleń na inwestycję/decyzji budowlanych)?Instrukcja:

Należy podać przewidywaną datę ostatniej decyzji budowlanej (lub zgłoszenia). Należy zwrócić uwagę na spójność prezentowanych danych z pozostałą częścią wniosku.F.3.5.7 Należy określić właściwy organ (lub właściwe organy), który wydał lub wyda zezwolenie na inwestycję/decyzję budowlaną:

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy wskazać daty, sygnaturę, organ wydający oraz przedmiot każdego zezwolenia na inwestycję (decyzji budowlanej lub zgłoszenia)z podziałem na wydane i planowane.

W przypadku realizacji części zakresu projektu na podstawie zgłoszenia w tym polu należy również podać wskazany w zgłoszeniu termin rozpoczęcia robót budowlanych (obowiązek jego ujęcia w treści zgłoszenia wynika z art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane).

Jeżeli, w pkt. F.3.5.1 i F.3.5.2 zaznaczono odpowiedź "TAK" wobec uzyskania przynajmniej jednego zezwolenia na inwestycję/decyzji budowlanej, ale planuje się uzyskiwanie jeszcze kolejnych, to w niniejszym punkcie należy wskazać kiedy zostały lub będą złożone wnioski na pozostałe zezwolenia na inwestycję/decyzje budowlane oraz kiedy planowane jest ich uzyskanie.F.4 Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory55 (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000

F.4.1 Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000?TakNie
F.4.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:

1) decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;

2) jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:

a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej56, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;

b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

F.4.3 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie F.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się w załączniku I oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000. Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

UWAGA!


Punkt F.4 dotyczy obszarów, które już zostały objęte siecią Natura 2000 oraz tych, które mają zostać objęte tą siecią. Należy podkreślić, że oddziaływanie na ww. obszary może mieć projekt realizowany nie tylko w obrębie tego obszaru, ale również poza nim.

Beneficjent zaznacza odpowiedź „NIE”, tylko jeżeli nie istniało lub nie istnieje prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Tylko w takiej sytuacji beneficjent ma obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000. Mapa powinna zostać przygotowana przez wnioskodawcę na podstawie otrzymanej deklaracji a tym samym powinna pokazywać lokalizację projektu względem obszarów sieci Natura 2000 wymienionych w tej deklaracji.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie oznacza zawsze, że przeprowadzono również ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000. Nawet jeżeli w raporcie OOŚ i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odniesiono się do kwestii obszarów Natura 2000 i stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te obszary np. z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 – to taka sytuacja nie stanowi oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 i oznacza konieczność wystąpienia o deklarację.

Jeżeli jednak w trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko kwestia oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 była szczegółowo analizowana przez odpowiednie organy, ale ostatecznie uznano, że znaczącego negatywnego oddziaływania nie będzie, także dzięki zastosowaniu działań minimalizujących, należy uznać, że przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000.

W przypadku, gdy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000, deklaracja nie jest wydawana i instytucja nie powinna jej wymagać.

Najczęściej spotykanymi sytuacjami, w których konieczne jest uzyskanie deklaracji przez wnioskodawcę, są następujące przypadki: 1. dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ określając zakres raportu OOŚ, wskazał i uzasadnił, że ze względu na brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu, a następnie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 2. dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego nie ustalano zakresu raportu OOŚ, przeprowadzona OOŚ, ze względu na wykazany w raporcie OOŚ brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie obejmowała oceny na obszar Natura 2000 (a jedynie wyniki kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny odziaływania na obszar Natura 2000) – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 3. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia OOŚ (w tym w zakresie wpływu na obszary Natura 2000) w ramach kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 4. dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ, stwierdzając obowiązek przeprowadzenia OOŚ i określając jednocześnie zakres raportu OOŚ, wskazał i uzasadnił, że ze względu na brak możliwości wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu tego organu, a następnie w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ oraz w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 5. dla przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, po rozważeniu czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdzeniu braku takiej możliwości, nie wydał postanowienia nakładającego obowiązek przedłożenia przez inwestora dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, do RDOŚ, aby ten przeprowadził kwalifikację przedsięwzięcia do oceny odziaływania na obszar Natura 2000 – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;

 6. dla przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, RDOŚ stwierdził, po przeanalizowaniu przedłożonej przez inwestora dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (w ramach kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny odziaływania na obszar Natura 2000) – co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w postanowieniu RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz w decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Należy przestrzegać zaleceń zawartych w przygotowanych przez Komisję Europejską dokumentach:

 • Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artykułu 6 dyrektywy „siedliskowej” 92/43/EWG;

 • Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG;

Dokumenty (w polskiej wersji językowej) można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm .
Poniżej przedstawiono wykaz projektów, w przypadku których nie zachodzi konieczność załączenia do wniosku o dofinansowanie Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. W wymienionych poniżej przypadkach w punkcie F.4.1 należy wpisać NIE i odpowiednio to wyjaśnić w polu tekstowym w pkt F.4.3.

 1. Projekty obejmujące inwestycje o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) bądź o charakterze „miękkim” (np. szkolenia, kampanie edukacyjne).57

 2. Projekty, niebędących projektami dużymi, obejmujące:

 • kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne;

 • powietrzne pompy ciepła;

 • prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach58.
 1. Projekty, niebędące projektami dużymi, realizowane w miejscach położonych poza obszarami Natura 2000, obejmujące:

 • wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;

 • przebudowy obiektów, mieszczące się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);

 • energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;

 • obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych,

 • termomodernizację budynków.59

Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) bądź o charakterze „miękkim” (np. szkolenia, kampania edukacyjna) – w punkcie F.4.1 należy wpisać NIE i odpowiednio to wyjaśnić w polu tekstowym w pkt F.4.3. W takim przypadku nie należy dołączać Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (nie należy w ogóle występować o wydanie tego rodzaju zaświadczenia).

W przypadku, gdy w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej należy załączyć pełną wersję raportu, lub rozdziały raportu, w których zawarto ocenę wskazaną w art. 6. ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej. Pozostała wymagana dokumentacja dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest wskazana w pkt. F.3.3 i F.3.4 wniosku.

W przypadku procedury oceny dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko opisanej w rozdziale 5 ustawy OOŚ (tzn. przedsięwzięć, które nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko ale mogą znacząco wpływać na obszary Natura 2000 – tzw. grupa III) wymaga się załączenia raportu o którym mowa w art. 97 ust. 3 ustawy OOŚ, postanowienia o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy OOŚ oraz kopii decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z informacją o jej podaniu do publicznej wiadomości w formie przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ.

W przypadku określonym w punkcie F.4.2 ppkt. 2 dodatkowo wymagana jest kopia dokumentacji, o której mowa w art. 35 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późn. zm.), czyli informacji dotyczącej ustalenia kompensacji przyrodniczej.

Zakładany efekt kompensacji przyrodniczej powinien nastąpić nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie co powinno zostać odnotowane/potwierdzone na potrzeby wniosku o dofinansowanie.


F.5 Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady60 („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód

W dniu 22 grudnia 2000 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną, która formalnie obowiązuje Polskę od dnia akcesji do Unii Europejskiej, czyli od dnia 1 maja 2004 r. Głównym celem dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych, jak również dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych do 2015 r. Najważniejszym krokiem zmierzającym w kierunku osiągnięcia celów dyrektywy było opracowanie niezbędnych dokumentów planistycznych, jakimi są Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz Program wodno-środowiskowy kraju.

W niniejszej instrukcji używa się słowa „projekt” przez co należy rozumieć jakiekolwiek działanie lub działania objęte wnioskiem o dofinansowanie, scharakteryzowane w pkt. B.3 formularza wniosku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, w której na objęty dofinansowaniem projekt składa się więcej niż jedno działanie, traktowanych rozdzielnie przy wypełnianiu instrukcji.

Pojęcie „przedsięwzięcie” rozumiane jest zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (ustawa OOŚ)


F.5.1 W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia ogólnego, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.

Max. 1750 znakówInstrukcja.

Informacje podstawowe:

Stosownie do art. 19 ww. rozporządzenia ramowego, uruchomienie funduszy UE będzie uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości ex-ante, tj. zapewnienia określonych warunków wyjściowych, umożliwiających efektywną realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich. Warunki te wiążą się zwykle z koniecznością zapewnienia odpowiednich ram strategicznych dla określonych priorytetów inwestycyjnych bądź transpozycją i wdrożeniem wybranych elementów legislacji UE.

Szczegółowe informacje nt. stanu spełnienia warunków wstępnych wskazanych w art. 19 zostały opisane w POPW 2014-2020 (w rozdziale 9.1 i 9.2). Aktualna wersja POPW 2014-2020 dostępna jest na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/

W polu należy wpisać „nie dotyczy”, jeżeli warunek wstępny dla danego priorytetu inwestycyjnego POPW 2014-2020 jest spełniony lub żaden z warunków wstępnych nie dotyczy priorytetu inwestycyjnego w ramach którego projekt jest realizowany.

Informacje szczegółowe:

W obszarze gospodarki wodnej kluczowym elementem wiążącym się ze spełnieniem warunków wstępnych jest przyjęcie aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW), zgodnych z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ponadto w związku z oczekiwaniami KE, opracowano (zatwierdzone przez Radę Ministrów w dniu 26.08.2014 r.) przejściowe dokumenty w gosp. wodnej, tzw. Master Plany dla dorzeczy Wisły i Odry, stanowiące uzupełnienie obowiązujących Planów Gospodarowania Wodami (PGW) w zakresie inwestycji mogących spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych, dla których zastosowano odstępstwo zgodnie z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) obejmująca zakresem m.in. zapewnienie komplementarności w polityce opłat za wodę z uwzględnieniem zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne (wynikające z uzup. transp. art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.


F.5.2 Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału?

TakNie


Instrukcja.

Wskazane zapisy w pytaniu F.5.2 oraz w dalszej części formularza w odniesieniu do prawa krajowego należy rozumieć następująco:

- części wód powierzchniowych – jednolite części wód powierzchniowych (JCWP),

- części wód podziemnych – jednolite części wód podziemnych (JCWPd).

Informacja ma odpowiadać na pytanie czy wystąpią okoliczności:

w których dobry stan ekologiczny lub potencjał ekologiczny nie zostanie osiągnięty lub nie uda się zapobiec pogorszeniu stanu JCWP lub JCWPd w wyniku nowych zmian w charakterystyce fizycznej JCWP lub zmianie poziomu JCWPd

W wyniku selekcji dokonanej na podstawie tego punktu otrzymujemy zasadniczo 3 umowne kategorie projektów:

Odpowiedź TAK - w przypadku odpowiedzi pozytywnej planowane działanie/działania podlegają ocenie pod kątem spełnienia przesłanek dla zastosowania odstępstw, o których mowa w artykule 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. W takich przypadkach klasyfikujemy projekt do Kategorii A - należy przejść do punktu F.5.2.1.

Odpowiedź NIE – w przypadku odpowiedzi negatywnej mogą wystąpić dwie sytuacje:

1. przeprowadzono analizę w celu odpowiedzi na pytanie F.5.2 – wówczas formularz wniosku nakłada wymóg przedstawienia deklaracji właściwego organu oświadczającej, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wraz z uzasadnieniem powodów takiej opinii. W takich przypadkach klasyfikujemy projekt do Kategorii B - należy przejść do punktu F.5.2.2.

2. nie przeprowadzono analizy w celu odpowiedzi na pytanie F.5.2 – projekt, z uwag na swój charakter nie wymaga rozpatrzenia w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Będą to projekty:

- studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba działań fizycznych,

- nieinfrastrukturalne (jak na przykład działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko),

- dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS, i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych (np. budowa konstrukcji wsporczej pod antenę), które mogą wpłynąć na obszary wód chronionych, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 RDW.

W takich przypadkach klasyfikujemy projekt do Kategorii C - należy przejść do punktu F.5.2.2.


F.5.2.1 Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą część wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje.

Max. 3500 znaków


Instrukcja

W przedmiotowym punkcie uwzględnia się projekty sklasyfikowane wg pkt F.5.2 do Kategorii A.

Przedmiotowy punkt dotyczy odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych. Mówiąc o odstępstwach należy pamiętać, że jest to element procesu planistycznego mogący wpływać na cele środowiskowe. Podobnie jak cele środowiskowe, odstępstwa zdefiniowane zostały w artykule 4 RDW, natomiast w polskim prawodawstwie – w ustawie - Prawo wodne.

W przedmiotowym przypadku mówimy o odstępstwie dopuszczonym ze względu na planowany projekt, które wskazano w art. 4 ust. 7 RDW, tj. nowe zmiany charakterystyki fizycznej JCWP lub zmiany poziomu JCWPd lub nowe formy zrównoważonej działalności człowieka.

W obecnym stanie prawnym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniona jest ocena związana z ww. odstępstwem. W artykule 81 ustawy OOŚ (zmiana wprowadzona zmianą ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 32 poz. 159) – dalej ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.) wskazano, że jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 38 j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

Artykuł 38 j ust. 2 ustawy - Prawo wodne stanowi, iż aby móc skorzystać z odstępstwa określonego w ust. 1 konieczne jest łączne spełnienie wymienionych warunków:

- zaplanowano łagodzenie skutków negatywnych oddziaływań na stan wód;

- przyczyny nowych zmian przedstawione w aktualizacji PGW;

- przyczyną realizacji przedsięwzięcia jest nadrzędny cel publiczny lub utracone korzyści przeważane są przez pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa (uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju);

- rozpatrzono alternatywy i wybrano wariant najlepszy, tzn. zakładanych korzyści nie można osiągnąć w inny sposób, lepszy dla środowiska ze względu na wykonalność techniczną lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do zakładanych korzyści.

Tym samym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko badane jest spełnienie przesłanek o których mowa w artykule 38j ust. 2 ustawy - Prawo wodne.

W związku z wejściem z życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. ulegnie zmianie również art. 81 ust. 3 ustawy ooś. Przepis ten otrzyma brzmienie zgodnie z którym jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Artykuł 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne wymienia warunki, jakie muszą być spełnione aby dopuszczalne było zastosowanie art. 66 i 67 ww. ustawy tj. nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych na skutek okoliczności wskazanych w tych przepisach. Warunkami tymi w pkt 1, 3 i 4 do których odsyła art. 81 ust. 3 ustawy ooś są:

1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;

2) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych, o których mowa w art. 55, utraconymi w następstwie tych zmian i działań;

3) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w pkt 1–3, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

W kontekście oceny i spełnienia odstępstwa o którym mowa w artykule 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej należy wskazać na Masterplany dla dorzecza Odry i Wisły, a po przyjęciu i opublikowaniu na aktualizację PGW. (https://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/23261_rzad_przyjal_masterplany_dla_dorzeczy_wisly_i_odry.html). W zatwierdzonych w dniu 26 sierpnia 2014 roku Masterplanach dla dorzecza Odry i Wisły wykonana została ww. ocena w stosunku do projektów realizowanych i planowanych w sektorach ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i morskiej oraz hydroenergetyki61. Ocenione zadania zostały zagregowane w oddzielne listy w zależności od wyników oceny. W przypadku projektów ujętych na Liście nr 2, których dotyczy wspomniane wyżej odstępstwo wymagana jest ich analiza w aktualizacji PGW.

W dniu 18 października 2016 r. Rada Ministrów zatwierdziła aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK). Odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na stronie http://www.apgw.kzgw.gov.pl.

Tym samym w przypadku inwestycji sklasyfikowanych wg. pkt. F.5.2 do kategorii A niezbędne jest ich ujęcie w aPGW wraz z informacją o ocenie spełnienia warunków art. 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.


F.5.2.2 Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, projekt ma charakter infrastrukturalny i nie będzie oddziaływał na jednolite części wód, należy w każdym przypadku dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację znajdującą się w dodatku 2. Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. wiąże się z zakupem taboru), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

Max. 1750 znakówInstrukcja

Przedmiotowy punkt dotyczy przypadków, kiedy nie zidentyfikowano czynników oddziaływania na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych niniejszym wnioskiem lub zidentyfikowano czynniki oddziaływania, ale w wyniku przeprowadzonej oceny wykluczono możliwości ich wpływu na stan wód. Wówczas wymaganym załącznikiem wniosku o dofinansowanie jest deklaracja właściwego Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska oświadczająca, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wraz z uzasadnieniem powodów takiej opinii. W Deklaracji powinny znajdować się informacje w obszarze jakich jednolitych części znajduje się projekt. Będą to projekty sklasyfikowane wg pkt F.5.2 do kategorii B. W przypadku tych projektów w polu pod punktem F.5.2.2 należy wpisać datę wydania deklaracji.

Uwzględnione w przedmiotowym punkcie będą również działania objęte wnioskiem, które z racji swojego charakteru nie będą miały znaczenia dla osiągnięcia celów dyrektywy. Wówczas nie załącza się deklaracji znajdującej się w dodatku nr 2, a dokonuje się stosownego wyjaśnienia w polu pod punktem F.5.2.2 Będą to projekty sklasyfikowane wg. pkt. F.5.2 do kategorii C.

W przypadku projektu infrastrukturalnego nie jest możliwe wypełnienie pola F.5.2.2 sformułowaniem “nie dotyczy”.1. Informacje istotne w procesie pozyskania deklaracji organu

W odniesieniu do projektów sklasyfikowanych wg pkt F.5.2 do kategorii B wymagających deklaracji organu, przed przystąpieniem do jej pozyskania należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:1.1 grupa przedsięwzięcia wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Z uwagi na fakt, iż w polskim prawie kwestie dotyczące odstępstwa z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej włączone są w ustawę OOŚ i analizowane na etapie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach istotna jest kategoria/grupa przedsięwzięcia w kontekście oceny inwestycji wymaganej przez Ramową Dyrektywę Wodną. Przyjęto podział na 3 grupy przedsięwzięć stosowany w ocenach oddziaływania na środowisko mając na uwadze różną dokumentację dostępną dla tych trzech grup. Dwie pierwsze grupy to przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odniesieniu do przedsięwzięć z I grupy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast w przypadku przedsięwzięć z grupy II, obowiązek ten może zostać nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli po uzyskaniu opinii organu ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej oraz po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań podanych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, stwierdzona zostanie taka potrzeba. Pozostałe przedsięwzięcia (nie wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) to grupa III, zwyczajowo – ze względu na kontekst – określane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Dla części inwestycji z tej grupy (mogących kolidować z przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000) właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w uzasadnionych przypadkach wydaje postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W przypadku stwierdzenia braku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 RDOŚ w drodze postanowienia stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Należy zaznaczyć, iż brak klasyfikacji przedsięwzięcia do grupy I lub II nie oznacza automatycznie braku możliwości wpływu na stan wód i ekosystemów od nich zależnych.

1.2 art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ oraz wejście w życie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Kluczową datą jest 18 marca 2011 r., kiedy w życie weszły przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku. Wspomnianą ustawą wprowadzono do ustawy OOŚ ust. 3 w art. 81, wskazujący, że jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. W związku z art. 20 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. wskazującym, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, istotny jest moment złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć z III grupy (o których mowa poniżej w pkt.1.3) wniosku o decyzję zezwalającą na realizacje przedsięwzięcia lub stosowne zgłoszenie), nie zaś data wydania samej decyzji. Należy przyjąć, że dla przedsięwzięć, w stosunku do których postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte po 18 marca 2011 r., ocena wpływu przedsięwzięcia/elementów projektu na stan wód powinna być przeprowadzona w ramach tego postępowania. Należy tu jednak zastrzec, że wpływ na stan wód jest przedmiotem szczegółowych analiz prowadzonych podczas oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w postępowaniach zakończonych na etapie „screeningu” badana jest konieczność przeprowadzenia oceny w oparciu o szacowanie możliwego niekorzystnego oddziaływania na stan wód.1.3 Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej oraz Masterplany dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry

2 lipca 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, przedłożoną przez Ministra Środowiska. Zgodnie z Planem działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej, Masterplany obejmują wszystkie projekty wskazane w Planie… sektorach, które ze względu na wpływ na właściwości fizyczne części wód powierzchniowych lub zmianę poziomu części wód podziemnych mogą spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu (albo potencjału ekologicznego) lub pogorszenie stanu jednolitej części wód powierzchniowych lub podziemnych. W związku z powyższym znaczna część projektów została objęta przedmiotowymi dokumentami. Tym samym należy również zwrócić uwagę, iż w przypadku działań/projektów ujętych w Załączniku nr 2 Lista nr 1 Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód Master Planu dla obszaru dorzecza Wisły oraz Masterplanu dla obszaru Dorzecza Odry podstawę wydania niniejszej deklaracji stanowi przedmiotowa lista wykonana na podstawie oceny dokonanej na etapie realizacji obu Masterplanów. Sytuacja taka dotyczy przypadków, gdy zakres ocenianego działania/projektu jest tożsamy z zakresem ocenianym na etapie zatwierdzania Masterplanów.2. Proces pozyskania deklaracji organu (o której mowa w pkt. F.5.2.2)

Organem odpowiedzialnym za wydanie deklaracji jest właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku kiedy projekt obejmuje więcej niż jedno województwo deklaracje wydaje oddzielnie dla każdego województwa właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przystępując do pozyskania deklaracji należy projekty sklasyfikowane w pkt F.5.2 do Kategorii B podzielić, z uwagi na powyżej wskazane w punkcie 1 kwestie, na trzy podkategorie:

B.1. Projekty ujęte w Załączniku nr 2 Lista nr 1 Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły oraz Masterplanu dla obszaru Dorzecza Odry.

W przypadku tych projektów podstawą wydania deklaracji, będzie wspomniana powyżej lista zawarta w Załączniku nr 2 Lista nr 1 Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły oraz Masterplanu dla obszaru Dorzecza Odry.B.2. Projekty nie ujęte w B.1, dla których postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte po 18 marca 2011 r.

W przypadku tych projektów podstawą wydania deklaracji powinna być ocena oddziaływania przedsięwzięcia/elementów projektu na stan wód przeprowadzona w ramach postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko lub w postępowaniach zakończonych na etapie „screeningu” wyników badania konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym również z uwagi na możliwość niekorzystnego oddziaływania na stan wód. Jeżeli beneficjent jest w  posiadaniu innych opracowań dotyczących wpływu przedsięwzięcia na stan wód może je również przedstawić.B.3. Projekty nie ujęte w B.1, dla których postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte przed 18 marca 2011 r. (w przypadku przedsięwzięć z III grupy wszczęto postepowanie o decyzję zezwalającą na realizacje przedsięwzięcia lub dokonano stosowne zgłoszenie przed 18 marca 2011 r.) oraz projekty sklasyfikowane do grupy III (wg pkt 1.3 przedmiotowej instrukcji).

W przedmiotowym przypadku istotne jest czy brak jest zidentyfikowanych czynników oddziaływania na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych niniejszym wnioskiem lub czy zidentyfikowano czynniki oddziaływania, ale w wyniku przeprowadzonej oceny wykluczono negatywny wpływ na stan JCW.B.3.1. W przypadku, kiedy nie zidentyfikowano czynników wpływu na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych niniejszym wnioskiem, podstawą wydania deklaracji będzie opracowanie przygotowane przez inwestora dotyczące podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat zgodności przedsięwzięcia/elementów projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, obejmujące w szczególności:

- charakterystykę zakresu i sposobu funkcjonowania projektu ze wskazaniem, jeżeli takie zostały zidentyfikowane, elementów istotnych z punktu widzenia możliwości negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenia stanu wód,

- identyfikację jednolitych części wód (lub ich zlewni), na które może oddziaływać projekt, opis stanu jednolitych części wód oraz obowiązujących dla nich celów środowiskowych, w tym celów dla obszarów chronionych wyznaczonych zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

- wyjaśnienia potwierdzające brak zidentyfikowanych czynników oddziaływania projektu na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód

Prowadząc analizę w zakresie identyfikacji czynników wpływu na jednolite części wód należy mieć na uwadze całościowy zakres projektu (np. ujęte w projekcie działania minimalizujące i łagodzące).

B.3.2. W przypadku, kiedy zidentyfikowano czynniki oddziaływania na jednolite części wód w związku z realizacją działań objętych niniejszym wnioskiem, podstawą wydania deklaracji będzie opracowanie przygotowane przez inwestora dotyczące podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat zgodności przedsięwzięcia/elementów projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej, obejmujące w szczególności:.

- charakterystykę zakresu i sposobu funkcjonowania projektu ze wskazaniem, jeżeli takie zostały zidentyfikowane, elementów istotnych z punktu widzenia możliwości negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenia stanu wód,

- identyfikację jednolitych części wód lub ich zlewni (podanie ich nazw i symboli), na które może oddziaływać projekt, opis stanu jednolitych części wód oraz obowiązujących dla nich celów środowiskowych, w tym celów dla obszarów chronionych wyznaczonych zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (nazwy i symbole JCW powinny zostać wpisane przez organ do deklaracji),

- identyfikację czynników oddziaływania projektu na poszczególne elementy stanu jednolitych części wód, oraz ocena ich wpływu na cele środowiskowe,

- prezentacja wyników oceny wpływu z wyszczególnieniem przyczyn, w tym odnoszących się do sposobu i zakresu prowadzenia prac, sposobu eksploatacji projektu czy stopnia i czasu narażenia na oddziaływania ze strony projektu, potwierdzających, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcie dobrego stanu/potencjału,

- jeśli zasadne - prezentacja i deklaracja wykonania przyjętych działań minimalizujących w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań w szczególności z oceny oddziaływania na środowisko. Stosowne działania minimalizujące mogą zawierać się również w pozostałych decyzjach uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym, w tym w pozwoleniach wodnoprawnych, decyzji wydawanej na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (w przypadku braku decyzji również w treści zgłoszenia, o którym mowa w tym przepisie) czy decyzji budowlanych.

Sporządzenie przedmiotowego opracowania powinno zostać oparte w szczególności o materiał przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest on wystarczający. W opracowaniu zasadne jest wykorzystać, w zależności od dostępności stosownych informacji, dokumentację oraz decyzje powstałe w sprawach administracyjnych związanych z procesem przygotowania projektu do realizacji, a także studium wykonalności i inne dokumenty mające znaczenie dla potwierdzenia zgodności projektu z przepisami RDW. W zależności od określenia charakteru wyłączenia należy zastosować odpowiednią procedurę weryfikacji kryteriów wskazaną w Wytycznych nr 2062.

W przypadku inwestycji, dla których procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została wszczęta przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. oraz uwzględniono w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej, stanowić ona będzie podstawę wydania deklaracji.

Jeżeli beneficjent jest w posiadaniu opracowań dotyczących wpływu przedsięwzięcia na stan wód może je przedstawić, wraz z wnioskiem o wydanie przedmiotowej deklaracji.

Kwestia konieczności zapewnienia zgodności projektów z Ramową Dyrektywą Wodną jest kluczowa bez względu na moment rozpoczęcia realizacji projektu w okresie przed lub po pełnej transpozycji postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa krajowego. Dlatego też projekty wymagające odstąpienia z art. 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej dla których procedura wydawania decyzji środowiskowych została wszczęta po, jak i przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. muszą zostać wpisane do zaktualizowanego Planu gospodarowania na obszarze dorzecza.F.5.3 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przedmiotowym punkcie należy dokonać identyfikacji jednolitych części wód, których dotyczy planowany projekt oraz przypisanych im celów środowiskowych.

W nawiązaniu do ustalonych celów należy wskazać w jaki sposób projekt wpływa na ich osiągnięcie. Tym samym punkt ten będzie dotyczył projektów, które z racji swojego charakteru i zakresu będą pokrywały się z celami, które ustanowiono dla danej jednolitej części wód. (w pozostałych przypadkach zasadne jest wykazanie neutralnego charakteru projektu).


F.6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi

Instrukcja:

Dla każdej z wymienionych poniżej dyrektyw, jeśli dotyczy, należy wskazać odpowiednie decyzje administracyjne, w których organ administracji dokonał stosownego rozpatrzenia zgodnie z aktualnym na dzień złożenia Wniosku prawodawstwem.

Przedmiotowy dokument jest instrukcją sektorową dla sektora transportu, jeżeli projekty transportowe nie obejmują budowy: oczyszczalni ścieków komunalnych, składowisk odpadów, instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów, instalacji podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, to nie ma obowiązku wypełniania F.6.


F.6.1 Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG63 („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”) – projekty w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych.

1) Należy wypełnić załącznik 3 do formularza wniosku (tabelę dotyczącą zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych).

2) Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem związanym z wdrażaniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy podać szczegółowe informacje dotyczące wypełniania przez aglomerację lub aglomeracje, na obszarze których realizowany jest projekt przepisów Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dalej dyrektywa ściekowa), w szczególności: 1. Wielkość aglomeracji oraz jej zgodność z aktualną wersją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG.

 2. Zgodnie z przepisami dyrektywy ściekowej warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomeracje jej wymogów są następujące aspekty, do których należy się odnieść:

 • wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, która musi odpowiadać ładunkowi generowanemu na ich obszarze;

 • standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach, które uzależnione są od wielkości aglomeracji; jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z każdej oczyszczalni musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo wodne64 i rozporządzeniem MŚ w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego65.

 • wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych musi gwarantować spełnienie w tym zakresie wymogów dyrektywy ściekowej; ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne powinna korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków, zapewniający ten sam poziom ochrony środowiska.

 1. Przedstawienie zastosowanych/planowanych rozwiązań dotyczących gospodarki osadami ściekowymi na oczyszczalniach z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami wskazanymi w aktualnej wersji Krajowego planu gospodarki odpadami lub Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów.

F.6.2 Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady66 („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) – projekty w sektorze gospodarowania odpadami.

F.6.2.1 W przypadku niespełnienia odpowiedniego warunku wstępnego zgodnie z art. 19 Rozporządzenia ogólnego, należy przedstawić łącze do zatwierdzonego planu działań.

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

Punkt dotyczy wyłącznie projektów dużych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego.

W polu należy wpisać „nie dotyczy” jeżeli warunek wstępny jest spełniony. Szczegółowe informacje nt. stanu spełnienia warunków wstępnych zostały opisane w POPW 2014-2020 (w rozdziale 9.1 i 9.2). Aktualna wersja POPW 2014-2020 dostępna jest na stronie www.polskawschodnia.gov.pl


F.6.2.2 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11 ust. 2).

Max. 3500 znakówInstrukcja:

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w realizację celów dyrektywy ramowej o odpadach na obszarze odziaływania przedsięwzięcia. Należy wskazać zgodność wsparcia z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (wpgo), w tym stanowiącymi załączniki do wpgo planami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki odpadami oraz Krajowym planem gospodarki odpadami.

W szczególności należy opisać, w jaki sposób została uwzględniona hierarchia sposobów postępowania z odpadami od zapobiegania powstawaniu odpadów poprzez przygotowanie do ponownego użytku, recykling, inne procesy odzysku po unieszkodliwianie.

Należy podać, w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów komunalnych na 2020 r. Nawet, jeśli cele projektu nie są bezpośrednio związane ze zwiększeniem poziomu recyklingu należy podać przyjętą przez Polskę metodę obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odzysku określonych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w art. 11 (2) dyrektywy ramowej o odpadach. Należy również wskazać, prezentując prognozy wytwarzania odpadów i ich zagospodarowania, w jaki sposób poziomy te zostaną osiągnięte do 2020 r. na terenie oddziaływania przedsięwzięcia. Jeżeli dane takie zamieszczone są w innej części wniosku wystarczy umieścić odniesienie do odpowiedniej sekcji.

W przypadku, gdy projekt obejmuje instalację do unieszkodliwiania odpadów należy potwierdzić, że planowana instalacja jest adekwatna do potrzeb i nie wpłynie negatywnie na rozwój selektywnego zbierania oraz osiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.


F.6.3 Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady67 („dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych”) – projekty wymagające udzielenia pozwolenia zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności czyni zadość obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej dostępnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji określonych w przedmiotowej dyrektywie.

Max. 3500 znaków


Instrukcja:

Należy wykazać, że instalacja jest eksploatowana zgodnie z warunkami ustalonymi w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym, tam gdzie ma to zastosowanie, graniczne wielkości emisyjne określone we właściwych Konkluzjach BAT.F.6.4 Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy środowiskowe (należy wyjaśnić poniżej)

Max. 3500 znakówF.7. Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych

F.7.1 W przypadku takich kosztów, czy uwzględniono je w analizie kosztów i korzyści?TakNie
F.7.2 Jeżeli przedmiotowe koszty uwzględnia się w kosztach całkowitych, należy oszacować udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

%
Należy krótko opisać rozwiązania

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W polu tekstowym w punkcie F.7.2 wystarczające jest wskazanie procentowego udziału kosztu szacunkowego rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko w stosunku do kosztów całkowitych. Nie należy podawać kwot. Należy zachować spójność z pkt E.F.8 PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO ZMIANY KLIMATU I ŁAGODZENIE ZMIANY KLIMATU, A TAKŻE ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

F.8.1 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w cele klimatyczne określone w Strategii Europa 2020, przy czym różne projekty w różnym stopniu i zakresie mogą przyczyniać się do wskazanych poniżej celów.

Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu do stanu na rok 2020 w sposób następujący:


 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające).

 • Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 • Wzrost efektywności energetycznej o 20 %.

W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego udziału energii odnawialnej będzie polegała na konieczności osiągnięcia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z OZE w 2020 r.

Polska w związku z przyjętym w pakiecie energetyczno-klimatycznym poziomem odniesienia z 2005 r., powinna do 2020 r. zredukować emisję gazów cieplarnianych w systemie handlu uprawnieniami do emisji EU ETS68 o 21%, natomiast w obszarze non-ETS Polska będzie mogła zwiększyć emisje o 14% w 2020 r. w stosunku do 2005 r. Unijną podstawą prawną ustanawiającą ETS, a w tym podział na rodzaje działalności objętej systemem ETS, jest dyrektywa nr 87/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. Polskie przepisy w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/emisje-z-sektorow-objetych-systemem-handlu-uprawnieniami-do-emisji-eu-ets/akty-prawne/ Realizując Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”. Poprawa efektywności energetycznej, następuje poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki w drodze m.in. rozwijania wysokosprawnej kogeneracji i ciepłownictwa, budownictwa efektywnego energetycznie, edukacji i warunków dla działań proefektywnościowych przez osoby prywatne.

W tym punkcie należy również podać informację na temat wysokości związanych z realizacją projektu wydatków na cele dotyczące zmian klimatu zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem wykonawczym KE Komisji (UE) nr 215/2014. Z wyjątkiem kategorii interwencji, które odpowiadają bezpośrednio celom tematycznym lub priorytetom inwestycyjnym określonym w Rozporządzeniu ogólnym oraz w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy, kategorie interwencji mogą być stosowane w odniesieniu do wsparcia w ramach różnych celów tematycznych. W celu określenia wysokości wydatków klimatycznych w danym projekcie należy:


 • przypisać współczynniki określone w tabeli 1 załącznika 1 do ww. rozporządzenia nr 215/2014 (współczynniki mogą wynieść 0%, 40% lub 100%) do odpowiednich kodów obszarów interwencji określonych dla projektu w punkcie B.2.1 wniosku;

 • obliczyć odpowiednio kwoty przyporządkowane do poszczególnych kodów obszaru interwencji, poprzez przemnożenie kwoty podanej w tabeli w punkcie B.2 (wiersz B.2.1.) przez odpowiedni współczynnik 0%, 40% lub 100% i w ten sposób wyliczyć wysokość wydatków na cele związane ze zmianami klimatu w projekcie.

Ze względu na realizację unijnej polityki klimatycznej, uwzględnionej w m.in. w Rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, za podstawę wyliczenia wydatków klimatycznych należy przyjąć wydatki ze środków Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiony jest przykład wyliczenia.

Ze względu na realizację unijnej polityki klimatycznej, uwzględnionej w m.in. w Rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013, za podstawę wyliczenia wydatków klimatycznych należy przyjąć wydatki ze środków Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiony jest przykład wyliczenia.


Jeżeli w tabeli B.2.1, wśród wymienionych tam kodów obszarów interwencji, w kolumnie „KOD” wpisano „026” (jest to kod obszaru interwencji nazwanego "Inne koleje"), a w kolumnie „EFRR” podano wartość 10 mln PLN, to z ww. kwoty 10 mln PLN wyliczamy 40 %, czyli otrzymujemy wynik 4 mln PLN (bo taki jest Współczynnik dla obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu dla „Innych kolei” w Załączniku I rozporządzenia nr 215/2014) i jest to kwota wydatków klimatycznych, którą trzeba wpisać w F.8.1.

Szczególnie ważny jest wybór właściwego współczynnika klimatycznego (tj. 0%,40%,100%) dla każdej kategorii interwencji, bowiem nieprawidłowy wybór może prowadzić do braku dokładności przy obliczaniu wydatków związanych z klimatem. Brak precyzyjnych danych w tym zakresie może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania wydatków związanych z klimatem w zakresie całego projektu. Podkreślenia wymaga fakt, że niektóre zakresy interwencji są ze sobą powiązane lub bardzo zbliżone, niemniej jednak wymagają zastosowania innego współczynnika klimatycznego.

Szersze wskazówki oraz wyjaśnienia dotyczące tego punktu znajdują się w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępnego na stronie portalu KLIMADA.


F.8.2 Należy wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe.

(Należy uwzględnić następujące pytania pomocnicze: w jaki sposób oceniono rozmiar efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla (emisji gazów cieplarnianych)? Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki sposób włączono je do analizy ekonomicznej?

Czy rozważono alternatywne rozwiązania dotyczące mniejszego zużycia węgla (emisji związków węgla, to jest mniejszej emisji gazów cieplarnianych) lub oparte na źródłach odnawialnych?

Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności (ocenę ryzyka związanego prognozowanymi zmianami klimatu lub analizę podatności)?

Czy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono kwestie związane ze zmianami klimatu oraz czy dane kwestie zostały sprawdzone przez odpowiednie organy krajowe?

W jaki sposób kwestie klimatyczne zostały uwzględnione w analizie i rankingu odpowiednich wariantów? W jaki sposób projekt odnosi się do strategii krajowej lub regionalnej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu?

Czy projekt w połączeniu ze zmianami klimatu będzie miał jakikolwiek pozytywny lub negatywny wpływ na otoczenie? Czy zmiany klimatu wpłynęły na lokalizację projektu?)69

Max. 3500 znakówInstrukcja:

Należy odnieść się do tych kwestii poruszanych w pytaniach pomocniczych, które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Należy wziąć pod uwagę wszystkie etapy przygotowania przedsięwzięcia, w tym OOŚ.

Odpowiadając na pytanie dotyczące sposobu uwzględnienia zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, kwestii dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporności na klęski żywiołowe zasadne jest zwrócić uwagę jak kwestie te uwzględniono w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innej decyzji administracyjnej np. wydanej po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym punkcie należy podsumować analizy opisane we wcześniejszych odpowiednich punktach wniosku.

W zakresie dotyczącym kosztów zewnętrznych i alternatywnych należy wykorzystać i podsumować opis znajdujący się w punktach E2 oraz E3 wniosku.

W odniesieniu do rozwiązań alternatywnych należy z kolei podsumować informacje znajdujące się w punkcie D.2.

Do opisu ryzyka klimatycznego i analizy podatności należy wykorzystać opis oraz instrukcję znajdującą się w punkcie D.2 i E.3.

Konieczne jest zatem w niniejszym punkcie zgodnie ze wskazówkami powyżej w syntetyczny sposób: • wskazanie na zastosowaną metodę oszacowania emisji i kosztów GHG oraz sposób włączenia ich do analizy ekonomicznej,

 • opisanie, w jaki sposób kwestie związane ze zmianami klimatu były uwzględniane na poszczególnych etapach przygotowania projektu,

 • opisanie analizy oraz oceny podatności, a także analizy i oceny ryzyka oraz procesu wyboru i sposobu włączenia do projektu opcji adaptacyjnych (z przywołaniem zastosowanej metody i uzyskanych wyników).

Należy również podsumować procedurę SOOŚ oraz OOŚ w kontekście zmian klimatycznych wykorzystując informacje oraz instrukcję z punktów D.2 oraz F.2 - F.5 wniosku.

Odpowiadając na pytanie dotyczące uwzględnienia kwestii związanych ze zmianami klimatu w ocenie strategicznej i ocenie oddziaływania na środowisko, należy wyjaśnić i wskazać sposób uwzględnienia tych kwestii w dostępnej dokumentacji i procedurze obu ocen oraz potwierdzić i wskazać organy zatwierdzające tę dokumentację, a w przypadku braku odpowiednich danych w dokumentacji z ocen, właściwe jest uzasadnienie zgodne ze wskazówkami określonymi w Instrukcji do punktu D.2.

W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie zamieszczone w tiret 2 jest przecząca, co może odnosić się do projektów, dla których wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przed dniem publikacji pierwszej wersji Instrukcji tj. przed 25 kwietnia 2016 r., w treści wniosku należy podać tego przyczyny (a w tym związane z terminem przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ) oraz zawrzeć odpowiednie uzasadnienie zgodne ze wskazówkami określonymi w Instrukcji do punktu D.2, wskazujące, że w kontekście OOŚ, ryzyka klimatyczne wiążące się z realizacją wybranego wariantu zostały zredukowane do akceptowalnego poziomu.

Krajową strategią w obszarze adaptacji do zmian klimatu jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Należy opisać zgodność projektu z przedmiotową strategią. Jeżeli istnieją również regionalne bądź lokalne plany adaptacji do zmian klimatu (na przykład miejskie plany adaptacji do zmian klimatu), w obszarze zainteresowania których znajdują się przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu, konieczne jest opisane zgodności i związków projektu z celami klimatycznymi tych strategii. W przypadku, gdy odpowiedź na to pytanie została udzielona w pkt F.8.1, w pkt F.8.2 należy jedynie dać odpowiedni odnośnik do części F.8.1.

Na pytanie dotyczące analizy wpływu projektu w kontekście zmian klimatu na otoczenie należy odpowiedzieć na podstawie przeprowadzonej analizy podatności, analizy ryzyka oraz oceny opcji adaptacyjnych, a także analiz dotyczących emisji gazów cieplarnianych, a w tym analiz ekonomicznych oraz ocen dotyczących efektów zewnętrznych emisji gazów cieplarnianych, których opis znajduje się w punktach D i E oraz F wniosku. Odpowiedź powinna mieć syntetyczny podsumowujący charakter.

Konieczna jest też odpowiedź na pytanie, czy wszelkie elementy infrastruktury zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią (oceniane zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE), są zaprojektowane w sposób, który uwzględnia to ryzyko.

Należy także wskazać konkretne dane/źródła wykorzystane w analizie podatności i ryzyka, dotyczące scenariuszy zmian klimatu oraz opisać, na jakich etapach projektu przeprowadzono tę analizę i jakie zidentyfikowano ryzyka.

Należy też określić, czy przy analizie wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia zostały uwzględnione ryzyka klimatyczne, w szczególności wynikające z analizy i oceny podatności przedsięwzięcia na prognozowane zmiany klimatu, o ile warianty lokalizacyjne były rozważane.

Szersze wskazówki dotyczące tego punktu znajdują się w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępnego na stronie portalu KLIMADA.


F.8.3 Należy wyjaśnić, jakie rozwiązania przyjęto w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu.

(W szczególności należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, drenaż70, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby)

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W niniejszym punkcie należy odnieść się do tych kwestii poruszanych w pytaniach pomocniczych które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze zmianami klimatu.

Należy odnieść się syntetycznie do sposobu uwzględnienia w dokumentacji projektu zagadnień dotyczących odporności przedsięwzięć wchodzących w skład projektu na obecnie obserwowaną zmienność klimatu oraz prognozowane zmiany klimatu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyjętych rozwiązań w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu w ramach projektu należy zwrócić uwagę na rozwiązania jakie przyjęto w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innej decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Należy opisać działania, które wynikają z rodzajów ryzyka zidentyfikowanych oraz przeanalizowanych na etapie przeprowadzonej oceny podatności i wyboru opcji adaptacyjnych (które zostały zawarte w punkcie D.2 oraz D.3 wniosku), przy czym odnieść się należy nie tylko do działań na etapie projektowania, ale także na etapie wdrażania i eksploatacji projektu (w tym działania „miękkie”). W każdym przypadku należy podać konkretne działania (nie „ogólne zasady”).

Konieczne jest jasne wykazanie powiązania konkretnych działań ze zidentyfikowanym wcześniej ryzykiem oraz przedstawienie odporności projektu po ich zastosowaniu.

Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących ramy realizacji tych przedsięwzięć, o ile kwestie te zostały odpowiednio uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko). W przypadku, gdy analizowane kwestie nie zostały uwzględnione na etapie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym również na etapie kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należy podać tego przyczyny (a w tym związane z terminem przeprowadzenia postępowania w sprawie OOŚ) oraz zawrzeć odpowiednie uzasadnienie, wskazujące, że w kontekście OOŚ, ryzyka klimatyczne wiążące się z realizacją wybranego wariantu zostały zredukowane do akceptowalnego poziomu (przy czym uzasadnienie może odnosić się również do innych niż OOŚ etapów przygotowania przedsięwzięcia) – należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie powielać informacji już zawartych w punkcie F.8.2 wniosku. W przypadku, gdy odpowiednie wyjaśnienia zostały już (częściowo) przedstawione w punkcie F.8.2 należy zawrzeć odpowiednie odniesienie do tego punktu.

Szersze wskazówki dotyczące tego punktu znajdują się w „Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” dostępnego na stronie portalu KLIMADA.F.9 Obowiązek przekazywania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

F.9.1 Czy beneficjent projektu jest podmiotem zobowiązanym do przekazywania informacji na potrzeby niżej wymienionych rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

̶ ̶ bazy danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 oraz 129 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.);


TakNie
̶ centralnego rejestru form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 2134, z późn. zm.).

Tak


Nie
F.9.2 Jeżeli w pkt F.9.1 udzielono odpowiedzi „Tak” należy załączyć stanowiące załącznik nr 8 oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o zobowiązaniu do przekazywania ww. informacji w przyszłości oraz poddaniu się weryfikacji instytucji w tym zakresie.

Instrukcja:

Beneficjent, który jest jednocześnie podmiotem zobowiązanym do przekazania informacji na potrzeby rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powinien przedstawić oświadczenie o niezaleganiu z przekazaniem tych informacji. Taki beneficjent powinien również zobowiązać się do przekazania do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wszystkich informacji, które zostaną wygenerowane w związku z realizacją projektu i które wiążą się z koniecznością sprawozdawczości na potrzeby wymienionych rejestrów. Jednocześnie beneficjent powinien zobowiązać się do poddania się ewentualnej weryfikacji przez instytucję w tym zakresie i złożenia wyjaśnień formalno-prawnych w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawarto w załączniku nr 9

Należy podkreślić, że beneficjentem będzie przede wszystkim PKP PLK. Podmiot nieuprawniony do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wg art. 129 ustawy OOŚ „Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są zobowiązane do corocznego przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do końca marca, informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, o której mowa w art. 128, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych ocen, za rok poprzedni.”.

Punkt ma zastosowanie w odniesieniu do beneficjentów mogących działać również jako organy ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie tj.:

- dokonujących oceny oddziaływania na środowisko i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz

- tworzących formy ochrony przyrody, czyli tych wymienionych w drugim wierszu tej tabeli http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/formy_ochrony_przyrody_-_tabele_porownawcze.pdf

Należy rozumieć że ten punkt będzie dotyczył ewentualnie inwestycji miejskich, gdzie podmiotem wydającym decyzję środowiskową byłby Prezydent miasta lub Burmistrz.G. PLAN FINANSOWY UWZGLĘDNIAJĄCY CAŁKOWITĄ PRZEWIDYWANĄ KWOTĘ ŚRODKÓW FINANSOWYCH I PRZEWIDYWANE WSPARCIE Z FUNDUSZY, EBI I WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA, WRAZ ZE WSKAŹNIKAMI RZECZOWYMI I FINANSOWYMI STOSOWANYMI W CELU MONITOROWANIA POSTĘPÓW, Z UWGZLĘDNIENIEM STWIERDZONYCH RODZAJÓW RYZYKA

G.1 Całkowita przewidywana kwota środków finansowych i przewidywane wsparcie z funduszy, EBI i wszystkich pozostałych źródeł finansowania

G.1.1 Źródła współfinansowania

Całkowite koszty inwestycji w ramach projektu pokrywa się z następujących źródeł:


Źródła współfinansowania całkowitych kosztów inwestycji (PLN)
W tym (dla celów informacyjnych)

Całkowite koszty
[C.1.12.(A)]

Dofinansowanie ze środków UE71Krajowy wkład publiczny (lub równoważny)

Krajowy wkład prywatny

Inne źródła (należy określić)
Pożyczki EBI/EFI:

a)= b)+c)+d)+e)

b)

c)

d)

e)
f)


Instrukcja:

W punkcie G.1.1 należy wypełnić powyższą tabelę dotyczącą źródeł finansowania danego projektu, przy uwzględnieniu następujących informacji:

- kwota wskazana w kolumnie a) tabeli G.1.1 powinna być równa kwocie wskazanej w tabeli w punkcie C.1, w wierszu 12., literze A;

- kwota wskazana w kolumnie a) tabeli G.1.1 powinna być równa sumie kwot wskazanych w kolumnach b), c), d) oraz e) tej tabeli;

- kwota wskazana w kolumnie b) tabeli G.1.1 powinna być równa kwocie wskazanej w tabeli w pkt C.3, wierszu 5. W przypadku projektów, dla których zgodnie z SzOOP maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych wynosi 100%, kwota wskazana w kolumnie b) tabeli G.1.1 powinna być wyliczona w oparciu o kwotę wskazaną w tabeli w pkt C.3, w wierszu 5 pomnożoną o właściwy dla danego działania maksymalny poziom % dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych. Kwota ta powinna być zgodna z kwotą wskazaną w tabeli w punkcie C3 – wiersz 5 podpunkt b).

- finansowanie dłużne należy zakwalifikować jaki krajowy wkład prywatny.

Informacje podane w punkcie G.1.1 powinny być spójne z informacjami podanymi z punkcie H.2.4 oraz w punkcie G.1.3.

G.1.2 Roczny plan całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jakie należy zgłosić Komisji (wskaźnik finansowy stosowany w celu monitorowania postępów) – punkt wypełniany tylko w przypadku dużych projektów we współpracy instytucji oceniającej wniosek z beneficjentem przed ostatecznym zatwierdzeniem, właściwa tabela znajduje się w załączniku dla dużego projektu Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (Załącznik 7 do niniejszego wniosku).

W tabeli należy wskazać całkowite wydatki kwalifikowane jakie zostaną zadeklarowane w poświadczeniach do KE w celu uzyskania refundacji. Wydatki te przedstawia się poniżej w odniesieniu do rocznego (szacunkowego) udziału w PLN. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednego programu operacyjnego, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdego programu operacyjnego. W przypadku dużych projektów współfinansowanych w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej, należy przedstawić roczny plan oddzielnie dla każdej osi priorytetowej.(w PLN)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Całkowite wydatki kwalifikowane - SUMA

Program Operacyjny/Oś priorytetowa


Program Operacyjny/Oś priorytetowa


...
Instrukcja:

Punkt G.1.2 należy wypełnić wyłącznie dla dużych projektów, przedstawiając w ujęciu kwotowym całkowite wydatki kwalifikowalne przypadające na każdy z programów, w ramach których projekt jest realizowany. Tabela w niniejszym punkcie uzupełniana będzie w załączniku dla dużego projektu Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR dołączonym do wniosku i sporządzonym przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu we współpracy beneficjenta z instytucją oceniającą wniosek.

Beneficjent przedstawia plan finansowy projektu (wartość wydatków kwalifikowanych, które planuje ponieść i wykazać we wnioskach o płatność w poszczególnych latach), a instytucja oceniająca wniosek dokonuje odpowiedniego przesunięcia czasowego (biorąc pod uwagę czas potrzebny na zatwierdzenie wniosków o płatność, a następnie sporządzenie i zatwierdzenie deklaracji wydatków na wszystkich poziomach instytucjonalnych - od IP, poprzez IZ, IC - do KE).


G.1.3 Inne źródła finansowania unijnego

Instrukcja:

Poprawnie wypełniony punkt G.1.3 charakteryzuje się takim zakresem informacji, aby: 1. możliwa była ocena stopnia finansowego zaangażowania Wspólnoty w projekt, który jest rozpatrywany w trzech ujęciach:

 • wąskim – z punktu widzenia tego konkretnego projektu (punkt G.1.3.1 oraz punkt G.1.3.3);

 • szerszym – z punktu widzenia bezpośredniego otoczenia projektu, tj. jego ewentualnych wcześniejszych etapów (punkt G.1.3.4);

 • najszerszym – z punktu widzenia pośredniego otoczenia projektu, tj. innych projektów charakteryzujących się komplementarnością w stosunku do danego projektu (punkt G.1.3.2);

 1. możliwe było zidentyfikowanie ewentualnego pokrywania się zakresów i pomocy wspólnotowej oraz zagrożenia wystąpienia podwójnego finansowania.

G.1.3.1 Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (budżet TEN-T, instrument „Łącząc Europę”, LIFE+, „Horyzont 2020”, inne źródła finansowania unijnego) w odniesieniu do tego projektu?

TakNie
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (odnośny program UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie G.1.3.1 należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego projektu (jego części bądź całości) kiedykolwiek został złożony wniosek (z wyłączeniem niniejszego wniosku) o udzielenie wspólnotowej pomocy.

W przypadku, gdy:


 • taki wniosek nie został złożony, w punkcie G.1.3.1 należy zaznaczyć kwadrat NIE;

 • taki wniosek został złożony, w punkcie G.1.3.1 należy zaznaczyć kwadrat TAK i podać informacje na ten temat, w tym rodzaj instrumentu finansowego, data złożenia wniosku, przedmiot wniosku, wynik rozpatrzenia wniosku przez właściwą instytucję (negatywnie/pozytywnie/oczekuje się na rozpatrzenie), kwota wspólnotowej pomocy (wnioskowanej/przyznanej), etc.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej (tj. zaznaczono kwadrat TAK), w punkcie G.1.3.1 należy również odnieść się do możliwości wystąpienia w projekcie podwójnego finansowania.

G.1.3.2 Czy dany projekt stanowi uzupełnienie innego projektu finansowanego w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spójności, instrumentu „Łącząc Europę”, innego źródła finansowania unijnego lub projektu, który ma być finansowany z tych źródeł lub inwestycji finansowanej z innych (pozaunijnych) środków?

TakNie
Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie G.1.3.2 należy odpowiedzieć na pytanie, czy dany projekt ma charakter komplementarny w stosunku do innego projektu/inwestycji transportowej, który/która był/jest/planuje (przewiduje) się, że będzie współfinansowany z jakiegokolwiek źródła wspólnotowego lub z innych (pozaunijnych) środków.

W przypadku, gdy dany projekt:


 • nie jest komplementarny w stosunku do innego ww. projektu, w punkcie G.1.3.2 należy zaznaczyć kwadrat NIE;

 • jest komplementarny w stosunku do innego ww. projektu/inwestycji, w punkcie G.1.3.2 należy zaznaczyć kwadrat TAK i podać dostępne informacje na temat tego innego projektu/inwestycji, w tym źródło wsparcia, w tym jeśli dotyczy to projektu finansowanego ze środków wspólnotowych, należy podać tytuł i numer (o ile dostępny) tego projektu, a także (niezależnie od źródła wsparcia projektu/inwestycji) podać status projektu/inwestycji (zrealizowany/realizowany/planowany do realizacji), ramy czasowe (okres realizacji/(planowana) data złożenia wniosku), przedmiot projektu/inwestycji, kwota wspólnotowego wsparcia (przyznana/wnioskowana), etc.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej (tj. zaznaczono kwadrat TAK), w punkcie G.1.3.2 należy w pierwszej kolejności wskazywać komplementarność względem projektów dotyczących tej samej gałęzi transportu, realizowane w ramach bieżącego i poprzedniego okresu programowania. Jeśli występuje tzw. komplementarność międzygałęziowa (z istniejącą infrastrukturą transportową / z równolegle realizowanymi projektami transportowymi / z projektami transportowymi zaakceptowanymi do realizacji, tj. mającymi zapewnione finansowanie), należy wskazać projekty/inwestycje z innych gałęzi transportu, dla których przedmiotowy projekt ma charakter komplementarny.

W szczególności należy wskazać czy przedmiotowy projekt jest końcowym elementem docelowego rozwiązania transportowego (drogowego, kolejowego)/czy projekt realizuje w całości docelowe rozwiązanie komunikacyjne.

Wskazane projekty/inwestycje powinny znajdować się w obszarze bezpośredniego oddziaływania projektu wnioskowanego, tj. w tych samych, lub sąsiadujących regionach geograficznych.

Należy również odnieść się do następujących kwestii: • komplementarność, tj. obszar wspólnego zainteresowania tych projektów, wspólny cel, etc.;
  (w przypadku projektów liniowych, należy odnieść się do jednego, lub ewentualnie powiązanych ciągów drogowych / kolejowych;

 • niezależność, tj. finansowa i techniczna samodzielność operacyjna tych projektów;

 • podwójne finansowanie, tj. ewentualne pokrywanie się zakresów tych projektów i w rezultacie zagrożenie wystąpienia podwójnego finansowania.

G.1.3.3 Czy złożono wniosek o udzielenie pożyczki lub wsparcie kapitału własnego przez EBI lub EFI w odniesieniu do tego projektu?

TakNie
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje (odnośny instrument finansowy, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę wsparcia finansowego, itd.):

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie G.1.3.3 należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego projektu został złożony wniosek o wsparcie finansowe (o charakterze zwrotnym w formie pożyczki bądź podniesienia kapitału własnego) ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i/lub Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, stanowiącego element wkładu własnego beneficjenta.

W przypadku, gdy taki wniosek:


 • nie został złożony, w punkcie G.1.3.3 należy zaznaczyć kwadrat NIE;

 • został złożony, w punkcie G.1.3.3 należy zaznaczyć kwadrat TAK i podać informacje na ten temat, w tym rodzaj wsparcia i instytucji, data złożenia wniosku, wynik rozpatrzenia wniosku (negatywnie/pozytywnie/oczekuje się na rozpatrzenie), kwota wsparcia (wnioskowana/ przyznana), etc.

Informacje podane w punkcie G.1.3.3 powinny być spójne z informacjami w punkcie G.1.1.

G.1.3.4 Czy złożono wniosek o wkład z innego źródła unijnego (włącznie z EFRR, EFS, Funduszem Spójności, EBI, EFI, innymi źródłami finansowania unijnego) w odniesieniu do wcześniejszego etapu tego projektu (włączając etap studium wykonalności i etap przygotowawczy)?

TakNie


Nie dotyczy


Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje (źródło wkładu UE, numer identyfikacyjny, datę, wnioskowaną kwotę dofinansowania, przyznaną kwotę dofinansowania itd.):

Max. 1750 znaków


Instrukcja:

W przypadku, gdy w odniesieniu do tego projektu: • nie były realizowane wcześniejsze jego etapy, w punkcie G.1.3.4 należy wpisać NIE DOTYCZY;

 • były realizowane wcześniejsze jego etapy, w punkcie G.1.3.4 należy zaznaczyć właściwy kwadrat i podać stosowne informacje (zgodnie z wymaganiami poniżej).

W przypadku, gdy dla wcześniejszego etapu projektu (włącznie ze studiami wykonalności):

 • nie złożono wniosku o udzielenie wsparcia z jakiegokolwiek źródła wspólnotowego, w punkcie G.1.3.4 należy zaznaczyć kwadrat NIE;

 • złożono wniosek o udzielenie wsparcia ze źródeł wspólnotowych, w punkcie G.1.3.4 należy zaznaczyć kwadrat TAK i podać informacje na ten temat, w tym rodzaj instrumentu finansowego, data złożenia wniosku dla wcześniejszego etapu, przedmiot wniosku, wynik rozpatrzenia wniosku przez właściwą instytucję (negatywnie/pozytywnie/oczekuje się na rozpatrzenie), kwota wspólnotowej pomocy (wnioskowanej/przyznanej), etc.

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej (tj. zaznaczono kwadrat TAK), w punkcie G.1.3.4 należy również odnieść się do kwestii ewentualnego pokrywania się zakresów etapu wcześniejszego i analizowanego oraz zagrożenia wystąpienia podwójnego finansowania.

W szczególności, informacje podane w punkcie G.1.3.4 muszą być spójne z informacjami podanymi w punkcie B.3.2 i B.3.3 oraz H.1 (jeśli dotyczy).G.1.4 Czy budowa infrastruktury będzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)72?

TakNie
Jeżeli tak, należy opisać formę PPP (tj. procedurę wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia w zakresie własności infrastruktury w tym po upływie terminu zapadalności uzgodnień PPP lub inne uzgodnienia, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka itd.). Ponadto należy przedstawić wyniki obliczeń wskaźnika FRR(Kp) oraz jego porównanie z krajowymi poziomami odniesienia w zakresie przewidywanej rentowności w danym sektorze73.

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W przypadku, gdy realizacja projektu: • nie będzie prowadzona w oparciu o strukturę PPP, w punkcie G.1.4 należy zaznaczyć kwadrat NIE;

 • będzie prowadzona w oparciu o strukturę PPP, w punkcie G.1.4 należy zaznaczyć kwadrat TAK i podać stosowne informacje (zgodnie z instrukcją poniżej). Należy zaznaczyć TAK w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie dotyczy projektu hybrydowego opisanego w art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

W punkcie G.1.4 należy opisać formę PPP, w tym podstawę prawną, na jakiej stworzono PPP, proces wyboru partnera prywatnego, strukturę PPP, uzgodnienia dotyczące własności majątku wytworzonego w ramach projektu, uzgodnienia dotyczące podziału ryzyka, stopień, w jakim partnerzy będą włączeni w przygotowanie i realizację projektu oraz w jego kontynuację po zakończeniu finansowania w ramach POPW 2014-2020.

Należy zwrócić uwagę, że pytanie w punkcie G.1.4 dotyczy zarówno formalnych powiązań z partnerami zaangażowanymi w realizację projektu, jak też powiązań nie wynikających wprost z niniejszego projektu, ale mogących mieć wpływ na jego realizację.G.1.5 Jeżeli instrumenty finansowe74 są wykorzystywane do finansowania projektu, należy opisać formę instrumentów finansowych (instrumenty kapitałowe i dłużne):

Max. 1750 znaków

Instrukcja:

W przypadku, gdy przy realizacji projektu zostały wykorzystane instrumenty finansowe zgodnie z art. 37 Rozporządzenia ogólnego należy wypełnić pole tekstowe opisując formę instrumentu kapitałowego. W przeciwnym razie proszę wpisać NIE DOTYCZY.G.1.6 Wpływ wkładu unijnego na realizację projektu

Czy wkład unijny:

a) przyspieszy realizację projektu?


TakNie
Jeżeli tak, należy określić, w jaki sposób i w jakim stopniu przyspieszy jego realizację. Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego:

Max. 1750 znaków

b) będzie czynnikiem decydującym w realizacji projektu?


TakNie
Jeżeli tak, należy określić, w jakim stopniu przyczyni się do jego realizacji. Jeżeli nie, należy uzasadnić potrzebę uzyskania wsparcia ze strony UE

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie G.1.6.a) oraz G.1.6.b) wskazane zostały dwie podstawowe przesłanki, których wystąpienie uzasadnia dofinansowanie realizacji danego projektu, tj.: • dofinansowanie przyczyni się do przyspieszenia realizacji projektu;

 • dofinansowanie istotnie przyczyni się do realizacji projektu.

Nie należy utożsamiać powyższych przesłanek, gdyż pierwsza z nich wpływa na harmonogram realizacji projektu (innymi słowy, bez dofinansowania projekt będzie możliwy do zrealizowania, ale w dłuższej perspektywie czasowej), natomiast druga z nich wpływa na możliwość realizacji projektu (innymi słowy, bez dofinansowania mogą powstać trudności w zrealizowaniu projektu w ogóle).

G.2 Wskaźniki wykonania rzeczowego służące do monitorowania postępów

Wskaźnik

Jednostka miary

Wskaźnik: produktu (P)/rezultatu bezpośredniego (R)

Wskaźnik:

- istotny dla celów interwencji (1)

- wskaźnik informacyjny (2)

Rok bazowy

Wartość bazowa

Rok osiągnięcia wartości docelowej

Wartość docelowa

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym w województwie:

km

P

1

nd

0- lubelskim

km

P

2

nd

0- podkarpackim

km

P

2

nd

0- podlaskim

km

P

2

nd

0- świętokrzyskim

km

P

2

nd

0- warmińsko - mazurskim

km

P

2

nd

0Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T, w tym w województwie:

km

P

1

nd

0- lubelskim

km

P

2

nd

0- podkarpackim

km

P

2

nd

0- podlaskim

km

P

2

nd

0- świętokrzyskim

km

P

2

nd

0- warmińsko - mazurskim

km

P

2

nd

0Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo, w tym w województwie:

szt.

P

2

nd

0- lubelskim

szt.

P

2

nd

0- podkarpackim

szt.

P

2

nd

0- podlaskim

szt.

P

2

nd

0- świętokrzyskim

szt.

P

2

nd

0- warmińsko - mazurskim

szt.

P

2

nd

0Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych

szt

P

2

nd

0Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym w województwie:

szt.

P

2

nd

0- lubelskim

szt.

P

2

nd

0- podkarpackim

szt.

P

2

nd

0- podlaskim

szt.

P

2

nd

0- świętokrzyskim

szt.

P

2

nd

0- warmińsko - mazurskim

szt.

P

2

nd

0Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych, w tym w województwie:

szt

P

2

nd

0- lubelskim

szt.

P

2

nd

0- podkarpackim

szt.

P

2

nd

0- podlaskim

szt.

P

2

nd

0- świętokrzyskim

szt.

P

2

nd

0- warmińsko - mazurskim

szt.

P

2

nd

0Liczba wspartych dworców kolejowych, w tym w województwie:

szt.

P

1

nd.

0- lubelskim

szt.

P

2

nd.

0- podkarpackim

szt

P

2

nd.

0- podlaskim

szt.

P

2

nd.

0- świętokrzyskim

szt.

P

2

nd.

0- warmińsko - mazurskim

szt.

P

2

nd.

0Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych

szt./rok

R

2

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwo), w tym:

EPC

R

2

- kobiet

EPC

R

2

- mężczyzn

EPC

R

2

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy, w tym:

EPC

R

2

- kobiet

EPC

R

2

- mężczyzn

EPC

R

2

Liczba utrzymanych miejsc pracy– ogółem, w tym:

EPC

R

2

 • kobiet

EPC

R

2

 • mężczyzn

EPC

R

2

Instrukcja:

Wskaźniki podlegają monitorowaniu w toku realizacji projektu, a ich osiągane wartości są wykazywane we wniosku o płatność.Wskaźniki produktu są bezpośrednio związane w wydatkami ponoszonymi w ramach projektu, a ich wartości docelowe powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Zatem rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu to rok zakończenia realizacji projektu (złożenia wniosku o płatność końcową).

W przypadku dużych projektów dodatkowo należy przedstawić postęp rzeczowy projektu w latach uzupełniając dane w poniższej tabeli.Rok

20..

20..

20..

20..

Postęp rzeczowy (w % narastająco)

…%

…%

…%

%

Instrukcja:

W tabeli należy wskazać wartość wskaźnika produktu: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych przewidzianą do realizacji w kolejnych latach. Liczbę kolumn należy dostosować w tym względzie do liczby lat realizacji przedsięwzięcia.Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnoszą się do bezpośrednich efektów projektu, których realizacja jest wynikiem projektu, ale mogą mieć na nie wpływ także inne zewnętrzne czynniki, niepowiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie. Wartości docelowe wskaźników rezultatu powinny zostać wykazane co do zasady najpóźniej do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu w korekcie do wniosku o płatność końcową. Rok bazowy w przypadku wskaźników rezultatu to rok poprzedzający rok rozpoczęcia projektu, a rok osiągnięcia wartości docelowej – najpóźniej rok po złożeniu wniosku o płatność końcową.

Część wskaźników produktu i rezultatu zakwalifikowano do wskaźników informacyjnych (2), których poziom wykonania nie stanowi przedmiotu rozliczenia projektu.

W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się z osiągnięciem danego wskaźnika, należy wskazać jako wartość docelową „0”, a wówczas rok docelowy – „nie dotyczy”.

Wartość docelową wskaźnika należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach wartości wskaźników można przedstawiać z dokładnością do pełnych liczb, jeśli tego wymaga przejrzystość prezentacji danych lub wynika to z metodyki wyliczania wartości wskaźnika. Wartość wskaźnika wskazana w tabeli powinna być możliwa do zweryfikowania na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o dofinansowanie bądź w Studium Wykonalności. W związku z powyższym Wnioskodawca w ww. dokumentach powinien podać pełne informacje, które jednoznacznie umożliwią identyfikację prawidłowości wartości wskaźników wskazanych w punkcie G.2.Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych to długości wszystkich przebudowanych lub zmodernizowanych odcinków linii kolejowych, których parametry zostały ulepszone, bez względu na przynależność do sieci TEN-T. Prace mogą obejmować elektryfikację, prace prowadzące do zwiększenia możliwej prędkości na torze, mogą dotyczyć pojedynczego lub podwójnego toru. Wskaźnik nie obejmuje linii kolejowych, na których tylko wprowadzono systemy sygnalizacji, w tym ERTMS (European Rail Traffic Management System). Podwskaźnikiem jest całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T.

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo jest sumą liczby uprzednio istniejących przejazdów kolejowych, na których, w wyniku realizacji projektu, podniesiono kategorię, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z późn. zm.). Należy wliczać przejazdy kolejowe, które zastąpiono skrzyżowaniem dwupoziomowym. Nie należy wliczać nowo wybudowanych przejazdów kolejowych.

W przypadku wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych przez racjonalne usprawnienie rozumie się konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami (zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych).

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami.

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też sprzętu np. komputer, czytnik dla osób niewidzących), osoby asystujące.W przypadku wskaźnika Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się przez przejście kolejowe rozumie się skrzyżowanie linii kolejowej z ciągiem pieszym w jednym lub różnych poziomach, przeznaczone tylko dla pieszych. Przez przystosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się należy rozumieć budowę lub modernizację przejścia, w efekcie której osoby o ograniczonej możliwości poruszania się mogą swobodnie korzystać z przejścia, a wcześniej nie miały takiej możliwości. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się są zdefiniowane w decyzji Komisji Europejskiej 2008/164/WE. Zaliczane są do nich:

 • osoby na wózkach inwalidzkich lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (mające trudności z chodzeniem, na skutek urazów lub złamania kończyn);

 • osoby podróżujące z małymi dziećmi,

 • osoby z ciężkim lub nieporęcznym bagażem,

 • osoby starsze,

 • kobiety w ciąży,

 • osoby niewidome i słabowidzące,

 • osoby głuche i słabosłyszące,

 • osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (które mają problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego – w tym osoby z zagranicy, które nie znają języka miejscowego),

 • osoby niepełnosprawne psychicznie lub intelektualnie,

 • osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci).

Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych obliczana jest na trasie obejmującej swoim zasięgiem przebudowane lub zmodernizowane w ramach projektu linie kolejowe, na podstawie liczby sprzedanych biletów uprawniających do przejazdu. Wartość docelowa jest podawana dla roku po zakończeniu realizacji projektu (złożeniu wniosku o płatność końcową) i określana dla pełnego roku kalendarzowego (np. jeśli projekt zakończył się w czerwcu 2017 r,, to wartość docelowa jest określana dla okresu 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.)

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwo) to etaty utworzone w wyniku realizacji projektu, wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC, ang. FTE), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. Do określenia wartości docelowej wskaźnika należy przyjąć etaty, które jednocześnie spełnią następujące przesłanki:

 • zostaną utworzone u beneficjenta w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia,

 • będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu (miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POPW 2014-2020),

 • zwiększą łączną liczbę istniejących etatów u beneficjenta (jeśli całkowita liczba etatów nie wzrośnie należy wpisać 0),

 • nowe etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza),

 • dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie).

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] definiowany jest tak jak wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwo) z tą różnicą, że nie zwiększy łącznej liczby istniejących etatów u Beneficjenta.

W przypadku wskaźnika Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – pozostałe formy sumowane są etaty wyrażone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC, ang. FCE), które będą innymi miejscami pracy niż te na podstawie umowy o pracę, tj. np. będą umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadżerski itp.), miejscami pracy do obsługi projektu, nietrwałymi miejscami pracy. W przypadku wskaźników "Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]", "Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC]", iLiczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]” należy odnieść się wyłącznie do wpływu projektu na zatrudnienie generowane u Beneficjenta. Wskaźniki te podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn.G.3 Ocena ryzyka

Należy przedstawić krótkie podsumowanie głównych zagrożeń dla pomyślnej rzeczowej i finansowej realizacji projektu i proponowane środki zmniejszające ryzyko.

Max. 3500 znaków

Instrukcja:

W punkcie G.3 należy dokonać oceny, które ze zidentyfikowanych czynników ryzyka zagrażających sprawnej i terminowej realizacji projektu w ramach planowanego budżetu są najistotniejsze. W odniesieniu do każdego ze wskazanych czynników należy określić jak istotny jest jego wpływ na realizację projektu i czy ryzyko w związku z tym jest wysokie. Należy ponadto wskazać proponowane środki i działania zmniejszające zidentyfikowane ryzyko. Informacje podane w tym punkcie powinny być spójne z treścią pkt. E.3.3 i mogą stanowić ogólne podsumowanie informacji z tego punktu sporządzone w języku nietechnicznym i niespecjalistycznym.

H. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Jeżeli przewiduje się, że okres realizacji będzie dłuższy niż okres programowania, należy przedstawić harmonogram w odniesieniu do etapów, w stosunku do których złożono wniosek o otrzymanie wsparcia z funduszy w latach 2014–2020.

H.1 Harmonogram

Należy podać poniżej harmonogram opracowania i realizacji całego projektu oraz załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). Jeżeli wniosek dotyczy etapu projektu, należy wyraźnie wskazać w tabeli części projektu, w stosunku do których składany jest przedmiotowy wniosek o wkład:


Data rozpoczęcia
(A)75

Data ukończenia
(B)76

1. Studium Wykonalności/
/Rezultaty Studium Wykonalności:2. Analiza kosztów i korzyści:3. Ocena oddziaływania na środowisko:4. Studia projektowe:5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia:7. Nabycie gruntów:8. Zezwolenie na inwestycję:9. Etap budowy/umowa:10. Etap operacyjny:

Instrukcja:

W punkcie H.1 należy wypełnić powyższą tabelę (zgodnie z wymaganiami poniżej) oraz w odrębnym dokumencie (załączniku) dołączyć wykres Gantta, w którym zostaną wyszczególnione główne rodzaje prac w ramach projektu. Nazwy poszczególnych pozycji wskazanych w wykresie Gantta powinny być tożsame z nazwami wymienionymi w części H.1 Harmonogram.

Powyższa tabela przedstawia, w uproszczeniu, cykl życia (rozwój) projektu inwestycyjnego, w którym można wyodrębnić dziesięć głównych etapów (wskazanych w poszczególnych wierszach tabeli). W przypadku, gdy przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie wybrany(-e) etap(-y) tego cyklu, w tabeli należy odnieść się do pozostałych właściwych etapów tego cyklu (tj. należy „zamknąć” ten cykl, aby zobaczyć cały projekt i jego rozwój). W szczególności nie należy wprost utożsamiać pojęcia „etap”, o którym mowa w punkcie B.3.2 z pojęciem etap ujętym w punkcie H.1, gdyż w punkcie B.3.2 mowa jest o „etapie/części większego projektu”, natomiast punkt H.1 należy interpretować jako „etap cyklu projektu”.

Tam, gdzie jest to właściwe i możliwe, poszczególne etapy cyklu projektu powinny zostać podzielone/uszczegółowione wraz z podaniem odrębnych dat rozpoczęcia i zakończenia.

UWAGA! W przypadku etapów Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia oraz Etap budowy/umowa należy odpowiednio wykazać odrębnie:


 • każde planowane/udzielone w ramach projektu zamówienie oraz podać tryb zamówienia;

 • każdą planowaną/podpisaną w ramach projektu umowę, podać (o ile właściwe) rodzaj Książki FIDIC (bądź równoważnej), na podstawie której realizowana będzie/jest dana umowa oraz typ kontraktu (roboty/usługi/dostawy).

W przypadku dużej ilości pozycji (np. postępowań dot. zamówień publicznych) za zgodą CUPT istnieje możliwość podania informacji zagregowanych (poprzez wpisanie skrajnych dat rozpoczęcia i zakończenia danego etapu). Nie mniej szczegółowy wykaz np. postępowań powinien zostać zawarty w przeznaczonym do tego celu załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu (np. Studium wykonalności/ Rezultatach studium wykonalności, Harmonogramie zamówień publicznych itp.)

Jeżeli harmonogram realizacji projektu nie przewiduje któregoś z etapów, należy przy tym etapie wpisać NIE DOTYCZY.

Poprawnie wypełniona tabela charakteryzuje się również tym, że zawiera konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów cyklu projektu (wraz z podaniem dnia, miesiąca i roku). W przypadku trudności/braku możliwości szczegółowego określenia dat (tj. dni), dopuszcza się również możliwość wskazania miesiąca, rzadziej kwartału.

Wypełniając powyższą tabelę, należy uwzględnić poniższe interpretacje wyszczególnionych etapów: • etap Studium wykonalności / Rezultaty Studium Wykonalności (studium(-a) wykonalności bądź inny(-e) równoważny(-e) dokument(y), (vide punkt D) rozpoczyna się w dniu podpisania umowy z wykonawcą o opracowanie takiego dokumentu, a kończy w dniu jego odebrania od wykonawcy (zgodnie z zawartą z wykonawcą umową);

 • etap Analiza kosztów i korzyści (analiza finansowa, analiza ekonomiczna oraz analiza wrażliwości i ryzyka, które nie były elementem studium wykonalności bądź które były elementem studium wykonalności, ale zostały zaktualizowane ze względu na duży dystans czasowy pomiędzy przygotowaniem studium wykonalności a złożeniem danego wniosku o dofinansowanie (vide punkt E)). Etap rozpoczyna się w dniu podpisania umowy z wykonawcą o jej wykonanie, a kończy w dniu jej odebrania od wykonawcy (zgodnie z umową) – o ile dotyczy;

 • etap Ocena oddziaływania na środowisko naturalne – procedura formalnego postępowania prowadzącego do oceny wpływu realizacji projektu na środowisko naturalne, która rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku o wydanie pierwszej w procesie inwestycyjnym decyzji administracyjnej, na etapie której prowadzone jest postępowanie w sprawie OOŚ, czyli jest sporządzany raport o oddziaływaniu na środowisko, są przeprowadzane konsultacje społeczne i uzgodnienia z organami ochrony środowiska (na przykład decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), natomiast kończy się w dniu wydania postanowienia właściwego organu RDOŚ (gdy była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko na etapie PnB), jeżeli nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę PnB to postępowanie OOŚ kończy się wraz z wydaniem decyzji środowiskowej – vide punkt F); W przypadku, kiedy dla żadnej z decyzji środowiskowych wydanych dla projektu nie przeprowadzano oceny oddziaływania na środowisko – należy wpisać w tym wierszu, w obu kolumnach „NIE DOTYCZY”, ponieważ nie był przeprowadzany etap „Oceny oddziaływania na środowisko” a tylko screening. Jeżeli natomiast ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona na etapie pozwolenia na budowę (lub ma być przeprowadzona na tym etapie) to podajemy daty złożenia wniosku o PnB jako datę początkowa oceny oddziaływania na środowisko, a datę wydania postanowienia uzgadniającego RDOS – jako datę zakończenia oceny. (Przypadek, w którym przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko na etapie wydawania PnB a nie przeprowadzano jej na etapie wydawania DŚU jest niezwykle rzadki);

 • etap Studia projektowe (przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej na poziomie wykonania projektu budowlanego lub dokumentacji technicznej) rozpoczyna się w dniu podpisania pierwszej umowy z wykonawcą o ich wykonanie, a kończy w dniu odebrania od wykonawcy ostatniej takiej dokumentacji (zgodnie z umową);

 • etap Opracowanie dokumentacji przetargowej (opracowanie pełnej dokumentacji przetargowej dla wszystkich zamówień przewidzianych w ramach projektu) rozpoczyna się w dniu podpisania pierwszej umowy z wykonawcą na takie opracowanie, a kończy się w dniu odebrania od wykonawcy ostatniej takiej dokumentacji (zgodnie z umową);

 • etap Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia – rozpoczyna się w dniu wszczęcia (publikacji ogłoszenia) pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia, a kończy w dniu rozstrzygnięcia ostatniego postępowania (data podpisania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. etap Nabycie gruntów obejmuje działania związane z uzyskaniem dostępu do gruntu przeznaczonego na realizację projektu. Rozpoczyna się w dniu podjęcia pierwszego takiego działania, a kończy w dniu uzyskania faktycznej dostępności gruntu. Wskazany w tabeli termin powinien dotyczyć dostępności gruntu na potrzeby realizacji inwestycji, a nie związanych z wykupem rozliczeń finansowych;

 • etap Zezwolenie na inwestycję rozpoczyna się w dniu złożenia pierwszego wniosku o zezwolenie na prowadzenie inwestycji, a kończy w dniu uzyskania ostatniego takiego zezwolenia;

 • etap Etap budowy/umowa (jako etap realizacji projektu) za datę początkową należy przyjąć datę podpisania pierwszej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej, a za datę końcową - datę zakończenia ostatniej przewidzianej w ramach projektu umowy kontraktowej (dodatkowo, o ile dotyczy dla danego typu projektu, w nawiasie należy podać datę wydania decyzji o zezwoleniu na użytkowanie);

 • etap Etap operacyjny – rozpoczyna się w pierwszym dniu po zakończeniu realizacji rzeczowej, czyli w dniu bezpośrednio następującym po dniu zakończenia ostatniego Etapu budowy/umowy projektu.

Należy zwrócić uwagę, że harmonogram dla poszczególnych etapów może się pokrywać, np. część dokumentacji projektowej (etap pn. Studia projektowe) może zostać sporządzona przez zewnętrznego wykonawcę, wyłonionego w drodze przetargu (etap pn. Przewidywane/rzeczywiste daty ogłoszenia postępowań przetargowych).

H.2 Stopień przygotowania projektu

Należy opisać harmonogram projektu (H.1) w zakresie technicznych i finansowych postępów oraz obecny stopień przygotowania projektu w następujących pozycjach:Instrukcja:

W punkcie H.2 należy przedstawić szczegółowe informacje na temat stopnia przygotowania i realizacji projektu. Informacje podane w punkcie H.2 powinny być spójne z informacjami podanymi w punkcie H.1.H.2.1 Stopień przygotowania projektu pod względem technicznym (studia wykonalności, opracowanie projektu itd.):

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie H.2.1 należy opisać stopień zaawansowania przygotowania projektu od strony technicznej. Opis ten powinien: • wyszczególniać podstawowe dokumenty o charakterze technicznym, które są niezbędne dla realizacji projektu (w szczególności dotyczy to dokumentacji projektowej, w tym technicznej);

 • wskazywać, które z tych dokumentów są już dostępne;

 • określać spodziewaną datę uzyskania pozostałych, jeszcze nie dostępnych dokumentów.

H.2.2 Stopień przygotowania projektu pod względem administracyjnym z minimalnym odniesieniem do niezbędnych zezwoleń/decyzji administracyjnych takich jak OOŚ, zezwolenie na inwestycję, decyzje terytorialne/decyzje z zakresu gospodarowania gruntami, zakup gruntów (w stosownych przypadkach), udzielanie zamówień publicznych itp.:

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie H.2.2 należy opisać stopień zaawansowania przygotowania projektu od strony administracyjnej. Opis ten powinien: • wyszczególnić podstawowe dokumenty o charakterze administracyjnym, które są niezbędne dla realizacji projektu (w szczególności decyzje administracyjne takie jak: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie na budowę, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz inne niezbędne zezwolenia); Należy podać datę, w której decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

 • wskazywać, które z tych dokumentów są już dostępne;

 • określać spodziewaną datę uzyskania pozostałych, jeszcze nie dostępnych dokumentów.

Informacje w pkt. H.2.2 powinny być spójne z informacjami podawanymi w pkt. F.

H.2.3 Udzielanie zamówień publicznych:

Proszę wypełnić poniższą tabelę:Nazwa zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane/dostawy/usługi)Tryb w jakim udzielone jest zamówienie

Wartość (rzeczywista lub przewidywana)

Podmiot odpowiedzialny za zamówienie

Data ogłoszenia procedury przetargowej (rzeczywita lub planowana) lub Data podpisania umowy z wykonawcą*

Data zakończenia oceny ofert (rzeczywista lub planowana)

RRRR-WW-DD

Data podpisania zamówienia (rzeczywista lub planowana)

RRRR-WW-DD

Podstawa (Dziennik Urzędowy UE itd.) w stosownych przypadkach

RRRR-WW-DD

Max. 300 znaków

*Jeżeli procedura przetargowa nie ma zastosowania, należy wpisać w nawiasie datę podpisania umowy z wykonawcą

Instrukcja:

W punkcie H.2.3 należy wypełnić powyższą tabelę (zgodnie z wymaganiami poniżej).

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu, wpisując następujące informacje:


 • kolumna pn. Nazwa zamówienia - tytuł zamówienia;

 • kolumna pn. Rodzaj zamówienia – np. usługi, dostawy, roboty budowlane;

 • kolumna pn. Wartość – rzeczywista lub przewidywana wartość zamówienia;

 • kolumna pn. Podmiot odpowiedzialny za zamówienie – nazwa podmiotu będącego instytucją zamawiającą.

 • kolumna pn. Data ogłoszenia procedury przetargowej – jest to rzeczywista lub planowana data publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego. Jeżeli procedura przetargowa nie ma zastosowania, należy wpisać datę podpisania umowy z wykonawcą. Datę należy wpisać zgodnie ze wskazanym formatem rrrr-mm-dd.

 • kolumna pn. Data zakończenia oceny ofert – data wyboru wykonawcy tj. data podpisania protokołu postepowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli nie ma zastosowania to należy wpisać datę podpisania umowy z wykonawca. Datę należy wpisać zgodnie ze wskazanym formatem rrrr-mm-dd.

 • kolumna pn. Data podpisania zamówienia – rzeczywista lub planowana data podpisania umowy kontraktowej; Datę należy wpisać zgodnie ze wskazanym formatem rrrr-mm-dd.

 • kolumna pn. Podstawa (Dziennik Urzędowy UE itd.) - numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Należy zwrócić uwagę, aby informacje podane w punkcie H.2.3 były spójne z informacjami podanymi w punkcie H.1 oraz w punkcie H.2.2. Informacje podawane w pkt. H.2.3 podawane są wg stanu na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Nazwa zamówienia nie może przekraczać 255 znaków (razem ze spacjami); w przypadku nazw dłuższych niż 255 znaków, proszę o ich skrócenie pozwalające na identyfikację zakresu robót/usług/dostaw.

System SFC nie pozwala na wstawianie dodatkowych komentarzy i przypisów. Jeśli zostały zawarte we wniosku o dofinansowanie to muszą się mieścić w limicie znaków przypisanych od danego pola.


H.2.4 Stopień przygotowania projektu pod względem finansowym (decyzje dotyczące zobowiązań w zakresie krajowych wydatków publicznych, wymaganych lub przyznanych pożyczek itd. – podać odniesienia):

Max. 1750 znakówInstrukcja:

W punkcie H.2.4 należy opisać stopień zaawansowania przygotowania projektu od strony finansowej. Opis ten powinien: • wyszczególniać oraz określać procentowy udział (nie należy podawać kwot) poszczególnych źródeł finansowania całości wkładu własnego beneficjenta;

 • wskazywać źródła, w ramach których zostały już zapewnione środki finansowe;

 • określać spodziewaną datę uzyskania dostępu do pozostałych źródeł finansowania i harmonogram działań w celu pozyskania tych źródeł.

H.2.5 Jeżeli realizacja projektu już się rozpoczęła, należy wskazać stan zaawansowania prac:

Max. 1750 znaków

Instrukcja:

W przypadku, gdy realizacja projektu nie została rozpoczęta, w punkcie H.2.5 należy wpisać NIE DOTYCZY.

W przypadku, gdy realizacja przedmiotu projektu została rozpoczęta, w punkcie H.2.5 należy:


 • opisać stan dotychczasowego finansowego oraz rzeczowego wykonania przedmiotu projektu (w przypadku projektu z luką finansową prosimy określić sposób wyliczenia zaangażowania finansowego);

 • poinformować, czy i w jakiej wysokości zostały poniesione wydatki, które beneficjent planuje zadeklarować we wniosku o płatność jako kwalifikowalne.

Za początek realizacji projektu należy przyjąć moment podpisania kontraktu na zaprojektowanie i roboty/roboty/dostawy.


: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna