Załącznik nr szkoła Podstawowa nr im. Stanisława Staszica w Pile Deklaracja udziału w projekcie ComeniusPobieranie 86,1 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar86,1 Kb.Załącznik nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w PileDeklaracja udziału w projekcie Comenius“ Let’s discover hidden talents” – “Odkryjmy ukryte talenty”

……………………………………………. ……………………….

Imię i nazwisko ucznia klasa

Deklaruję dobrowolny i nieodpłatny udział w projekcie Comenius – “ Let’s discover hidden talents” – “Odkryjmy ukryte talenty”w latach 2013- 2015 i zobowiązuję się uczestniczyć w działaniach projektowych.  • Wyrażam gotowość do godnego reprezentowania szkoły podczas wyjazdów zagranicznych, jak i podczas działań lokalnych.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002

nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………….................... ……………………………………

data podpis uczniaZgoda rodziców / opiekunów na udział w projekcie
Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki
.............................................................................................

(imię, nazwisko, klasa)


w projekcie Comenius – “ Let’s discover hidden talents” – “Odkryjmy ukryte talenty”w latach 2013- 2015.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z założeniami programu Comenius oraz kryteriami kwalifikacji uczniów do wyjazdów zagranicznych oraz zasadami uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym w ramach tego projektu i akceptuję je.

Oświadczam również , że spełniamy warunki uczestnictwa i:


  • wyrażam zgodę , aby mój syn / moja córka reprezentował/a szkołę podczas ewentualnych wyjazdów zagranicznych, jak i podczas działań lokalnych

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

  • oświadczam, że w przypadku rezygnacji mojego dziecka z wyjazdu, pokrywam/pokrywamy koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

.............................................. ....................................................

miejscowość data

..............................................................................................................

czytelny podpis rodziców / opiekunów


Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

rodziców dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiejWyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania w Pile partnerów projektu realizowanego w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”, które odbędzie się w dniach


…………………………………………………………………………………………………

(termin spotkania)Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:

  1. samodzielne miejsce do spania,

  2. wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli.

W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.


………………….........................................................................

………………….........................................................................

Data i podpis matki

Data i podpis ojca


Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

rodziców /prawnych opiekunów w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka

w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………….

do ………………………………………… w terminie …………………………….. .


Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u  rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wizyty.
Wyrażam zgodę, aby moje dziecko pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.
Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

  • choroby przewlekłe i przyjmowane leki …………………............................................

  • inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna, itp.) ………………………………………………………….

  • alergie (leki, żywność, inne) …………………………………….…………………….

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.
Hiermit  erteile ich dem Arzt beziehungsweise dem bahandelnden Arzt im Krankenhaus die Erlaubnis, mein Kind im Falle einer lebensbedrohlichen Situation zu operieren, beziehungsweise aerztlich zu versorgen.

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.


Ojciec

Matka

Imię i nazwiskoTelefonAdres e-mailAdres zamieszkaniaPodpisy

Data

Podpis

Data

Podpis

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna