Załącznik nr LPobieranie 93,43 Kb.
Data22.11.2017
Rozmiar93,43 Kb.

Załącznik Nr 1 do SIWZ i do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów, szkoleń specjalistycznych
  w zakresie:

 1. Administrowanie obiektem SDP-20 i SDP-10.

 2. Obsługa i użytkowanie aplikacji Oficera Analizy Sytuacji Powietrznej.

 3. Obsługa i użytkowanie aplikacji „Planowanie Ugrupowania”.

 4. Obsługa i użytkowanie aplikacji „Edytor Dokumentów Sformalizowanych”.

 5. Transportowanie i zmiana położenia z bojowego w marszowe (i odwrotnie) obiektów SDP-20 i SDP-10.

 1. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmy prowadzące szkolenia.

 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie administrowania obiektem SDP-20 i SDP-10.

 1. Termin szkolenia: 26.11.2014 r. – 09.12.2014 r.

 2. Czas szkolenia – zajęcia prowadzone w wymiarze 70 godzin szkoleniowych,
  od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmę realizującą szkolenie.

 3. Miejsce szkolenia – obiekty jednostki wojskowej (Kompleks Koszarowy Sochaczew).

 4. Sprzęt (obiekt SDP-20, SDP-10) do szkolenia zabezpieczy Jednostka Wojskowa 1560 oraz Jednostka Wojskowa 3939.

 5. Ilość osób planowana do udziału w szkoleniu – do 22 żołnierzy według ustaleń Zamawiającego.

 6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia – finansowane przez WOG właściwy dla uczestników szkolenia.

 7. Szkolenie musi kończyć się czasowym dopuszczeniem do eksploatacji
  z dopuszczeniem do pracy bojowej na obiekcie SDP-20 i SDP-10.

 8. Zagadnienia obowiązkowo objęte szkoleniem:

 1. Monitorowanie i zarządzanie systemem:

  1. instalacja systemów i oprogramowania,

  2. administrowanie kontami użytkowników,

  3. administrowanie bazą LDAP,

  4. konfiguracja urządzeń sieciowych,

  5. konfiguracja interfejsów obiektu,

  6. konfiguracja i zarządzanie łączami Link 11B,

  7. monitorowanie statusu urządzeń,

  8. monitorowanie procesów,

  9. monitorowanie protokołu ASTERIX,

  10. rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem obiektu.

 1. Wymagany stan końcowy – umiejętność administrowania obiektem SDP-20
  i SDP-10 potwierdzona zaświadczeniem (certyfikatem) wystawionym przez firmę realizującą szkolenie.

 2. Firma musi spełnić następujące wymogi:

 1. Posiadać wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie obsługi aplikacji zainstalowanych na obiekcie SDP-20 i SDP-10.

 2. W koszt szkolenia objętego specyfikacją muszą być wliczone:

 1. szkolenie w 2 grupach szkoleniowych 8 i 14 osób,

 2. sprzęt techniczny oraz audio/video niezbędny do zabezpieczenia realizacji procesu szkolenia,

 3. pomoce dydaktyczne oraz materiały ksero niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 4. materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 5. inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania wg ustaleń prowadzącego zajęcia – plansze, diagramy itp.

 1. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi oraz użytkowania aplikacji Oficera Analizy Sytuacji Powietrznej.

 1. Termin szkolenia: 11.08.2014 r. – 13.08.2014 r.

 2. Czas szkolenia – zajęcia prowadzone w wymiarze 21 godzin szkoleniowych,
  od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmę realizującą szkolenie.

 3. Miejsce szkolenia – obiekty jednostki wojskowej (Kompleks Koszarowy Sochaczew).

 4. Sprzęt (SDP-20) do szkolenia zabezpieczy Jednostka Wojskowa 1560.

 5. Ilość osób planowana do udziału w szkoleniu – do 2 żołnierzy według ustaleń Zamawiającego.

 6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia – finansowane przez WOG właściwy dla uczestników szkolenia.

 7. Kurs/szkolenie muszą kończyć się czasowym dopuszczeniem do eksploatacji
  z dopuszczeniem do pracy bojowej na obiekcie SDP-20.

 8. Zagadnienia obowiązkowo objęte szkoleniem:

 1. BLOK I – Szkolenie ogólne – zapoznawcze:

  1. opis i zasada działania systemu DUNAJ,

  2. opis i zasada dziania protokołu ASTERIX,

  3. opis i zasada działania protokołu Link 11B/Link 16,

  4. podstawowe parametry techniczne obiektu SDP-20,

  5. opis i zasada działania obiektu SDP-20,

  6. opis i zasada współdziałania w relacji SDP-20 – SDP-10,

  7. opis i zasada współdziałania w relacji SDP-20 – KDN,

  8. opis i zasada współdziałania w relacji SDP-20 – stacja R/lok,

  9. opis i zasada współdziałania w relacji SDP-20 – przełożony,

  10. podstawowe pojęcia związane z aplikacją OASP,

  11. opis Interfejsu graficznego użytkownika aplikacji OASP, wygląd, zobrazowanie
   i filtry tras powietrznych,

  12. opis zobrazowanych tras powietrznych,

  13. sposoby wizualizacji oceny zagrożenia tras,

  14. symbole graficzne przy wyznaczaniu oceny możliwości zwalczania,

  15. wizualizacja wykonania operacji rekomendacji,

  16. wizualizacja tła taktycznego – opis,

  17. opis i zasada działania zakładki trybu Dopisywanie Cech,

  18. opis i zasada działania zakładki żądanie reinicjalizacji trasy LINK-11B,

  19. opis i zasada działania zakładki GENEROWANIE NTN,

  20. opis i zasada działania zakładki KONFIGURACJA ZOBRAZOWANIA ATO, ACO i SSTO,

  21. opis i zasada działania zakładki OCENA ZAGROŻENIA.

 1. BLOK II – Metodyka diagnozowania niesprawności aplikacji:

  1. ogólne zasady wykrywania usterek związanych z aplikacją OASP.

 1. BLOK III – wykorzystywanie pełnych możliwości technicznych urządzenia
  w realizacji pracy bojowej:

  1. przygotowanie aplikacji OASP do pracy bojowej,

  2. współdziałanie ze stacją radiolokacyjną podczas prowadzenia pracy bojowej.

 1. Wymagany stan końcowy – umiejętność prowadzenia pracy bojowej na aplikacji OASP, umiejętność obsługi i użytkowania aplikacji OASP oraz ogólny poziom wiedzy o urządzeniu SDP-20 i zasadach jego współdziałania z innymi elementami (np. KDN, SDP-10, stacja r/lok, przełożony).

 2. Firma musi spełnić następujące wymogi:

 1. Posiadać wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie obsługi oraz użytkowania aplikacji Oficera Analizy Sytuacji Powietrznej.

 2. Prowadzący szkolenie muszą posiadać odpowiednie wykształcenie dające kwalifikacje do nauczania w zakresie obsługi oraz użytkowania aplikacji Oficera Analizy Sytuacji Powietrznej.

 3. W koszt szkolenia objętego specyfikacją muszą być wliczone:

 1. szkolenie w 1 grupie szkoleniowej do 2 osób,

 2. pomoce dydaktyczne oraz materiały ksero niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 3. materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 4. inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania wg ustaleń prowadzącego zajęcia – plansze, diagramy itp.

III. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi
i użytkowania aplikacji (grafiki) „Planowanie ugrupowania” oraz „Edytor dokumentów sformalizowanych”.


 1. Termin szkolenia: 06.08.2014 r. – 08.08.2014 r.

 2. Czas szkolenia – zajęcia prowadzone w wymiarze 21 godzin szkoleniowych,
  od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmę realizującą szkolenie.

 3. Miejsce szkolenia – obiekty jednostki wojskowej (Kompleks Koszarowy Sochaczew).

 4. Sprzęt (obiekt SDP-20) do szkolenia zabezpieczy Jednostka Wojskowa 1560.

 5. Ilość osób planowana do udziału w szkoleniu – do 6 żołnierzy według ustaleń
  z Zamawiającym.

 6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia – finansowane przez WOG właściwy dla uczestników szkolenia.

 7. Kurs/szkolenie muszą kończyć się czasowym dopuszczeniem do eksploatacji
  z dopuszczeniem do pracy bojowej na obiekcie SDP-20.

 8. Zagadnienia szkoleniowe:

 1. Prezentacja cyfrowej mapy rastrowej terenu

  1. czytanie danych zawartych na mapie rastrowej;

  2. nanoszenie na mapę MEZ I CMO;

  3. nanoszenie na mapę pomocniczych figur geometrycznych;

  4. zaznaczanie, wyznaczanie na mapie najniższych /najwyższych punktów.

 1. Rozmieszczanie jednostek na mapie:

  1. dodawanie/usuwanie jednostek ugrupowania bojowego;

  2. rozmieszczanie jednostek w ramach przydzielonej strefy (MEZ/BDZ);

  3. tworzenie pokrycia możliwościami ogniowymi jednostek przydzielonej strefy MEZ/BDZ;

  4. przedstawianie zobrazowania stref działania poszczególnych zespołów ogniowych;

  5. przedstawianie pokrycia radiolokacyjnego na różnych wysokościach;

  6. przedstawianie zasięgów rozpoznania SNR /RSWP;

  7. definiowanie sektorów bojowych i rozpoznania dla dywizjonów/zespołów ogniowych;

  8. przemieszczanie jednostek w ramach ugrupowania.

  9. zapisywanie scenariusza rozmieszczenia jednostek ugrupowania oraz przesyłanie danych na inne stanowiska robocze obiektu SDP-20.

 1. Edytowanie i dystrybucja dokumentów sformalizowanych:

  1. edytowanie i dystrybucja dokumentów: SSTO, SSREP, MWO, MEO, CMO, COVREP, MCR;

  2. generowanie rozkazów MWO/MEO na podstawie zaplanowanego wariantu rozmieszczenia jednostek;

  3. generowanie meldunków o pokryciu przydzielonej strefy CovRep.

 1. Firma musi spełnić następujące wymogi:

 1. Posiadać wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania SDP-20.

 2. Prowadzący szkolenie muszą posiadać odpowiednie wykształcenie dające kwalifikacje do nauczania w zakresie posługiwania się oprogramowaniem będącym na wyposażeniu obiektu SDP-20.

 3. W koszt szkolenia objętego specyfikacją muszą być wliczone:

 1. szkolenie w grupie szkoleniowej do 6 osób,

 2. sprzęt techniczny oraz audio/video niezbędny do zabezpieczenia realizacji procesu szkolenia,

 3. pomoce dydaktyczne oraz materiały ksero niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 4. materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 5. inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania wg ustaleń prowadzącego zajęcia – plansze, diagramy itp.

IV. CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi


i użytkowania aplikacji „Edytor Dokumentów Sformalizowanych”.


 1. Termin szkolenia: 11.08.2014 r. – 13.08.2014 r.

 2. Czas szkolenia – zajęcia prowadzone w wymiarze 21 godzin szkoleniowych od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmę realizującą szkolenie.

 3. Miejsce szkolenia – obiekty jednostki wojskowej (Kompleks Koszarowy Sochaczew).

 4. Sprzęt (obiekt SDP-20) do szkolenia zabezpieczy Jednostka Wojskowa 1560.

 5. Ilość osób planowana do udziału w szkoleniu – do 2 żołnierzy według ustaleń Zamawiającego.

 6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia – finansowane przez WOG właściwy dla uczestników szkolenia.

 7. Kurs/szkolenie muszą kończyć się czasowym dopuszczeniem do eksploatacji
  z dopuszczeniem do pracy bojowej na obiekcie SDP-20.

 8. Zagadnienia obowiązkowo objęte szkoleniem:

 1. BLOK I – Szkolenie ogólne – zapoznawcze:

 1. uruchomienie aplikacji,

 2. ogólne zasady wprowadzania dokumentu w formacie liniowym (formatki),

 3. skróty klawiszowe,

 4. otwieranie nowego dokumentu w formacie MTF,

 5. otwieranie nowego dokumentu w formacie liniowym,

 6. zapisywanie dokumentu w BST,

 7. zapisywanie dokumentu na nośniku zewnętrznym,

 8. wysyłanie dokumentu pocztą elektroniczną,

 9. drukowanie dokumentu,

 10. zamykanie aplikacji,

 11. wyświetlanie zawartości dokumentu z BST,

 12. usuwanie dokumentu,

 13. edytowanie dokumentu jako nowego,

 14. poprawianie dokumentu,

 15. wybór widoku dokumentu (format liniowy lub MTF).

 1. BLOK II – Konfigurowanie dokumentów rozkazodawczych:

 1. dokument SSTO,

 2. dokument SSREP,

 3. dokumenty MWO, MEO, MCR, COVREP, MOVREQ,

 4. okno dialogowe tworzenia i wysyłania rozkazów MWO (operacja ćwiczebna),

 5. okno dialogowe tworzenia i wysyłania rozkazów MWO (operacja bojowa),

 6. okno dialogowe tworzenia i wysyłania rozkazów MEO (operacja ćwiczebna),

 7. okno dialogowe tworzenia i wysyłania rozkazów MEO (operacja bojowa),

 8. okno dialogowe tworzenia i wysyłania meldunku COVREP ugrupowania,

 9. nagłówek meldunku COVREP ugrupowania dla operacji ćwiczebnej.

 1. BLOK III – Komunikaty podczas wykonywania poleceń/edytor operacji:

 1. wprowadzany dokument nie jest poprawny,

 2. dokument został już zapisany w BST,

 3. wskazany plik już istnieje,

 4. wydruk dokumentu nie powiódł się,

 5. operacja bezpowrotnie usunie wybrany dokument z bazy,

 6. zmiany nie zostały zachowane,

 7. kontynuować zamknięcie aplikacji?,

 8. pasek dodatkowych informacji,

 9. sygnalizacja nadejścia wiadomości,

 10. pole statusu aplikacji,

 11. data i czas UTC,

 12. obszar roboczy,

 13. wpisanie treści nowego dokumentu w formacie MTF,

 14. wpisanie treści nowego dokumentu w formacie liniowym,

 15. wczytanie treści dokumentu z nośnika zewnętrznego,

 16. wyświetlenie treści dokumentu znajdującego się w BST,

 17. usunięcie dokumentu znajdującego się w BST,

 18. edycja dokumentu znajdującego się w BST,

 19. zapisanie dokumentu znajdującego się w BST na nośniku,

 20. wysłanie dokumentu znajdującego się w BST pocztą elektroniczną,

 21. wydruk dokumentu znajdującego się w BST,

 22. lokalizowanie błędów w niepoprawnych dokumentach.

 1. Wymagany stan końcowy – umiejętność opracowania, edycji, konfigurowania dokumentów bojowych opracowywanych w standardach NATO, potwierdzona zaświadczeniem (certyfikatem) wystawionym przez firmę realizującą szkolenie.

 2. Firma musi spełnić następujące wymogi:

 1. Posiadać wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie obsługi oprogramowania SDP-20.

 2. Prowadzący szkolenie muszą posiadać odpowiednie wykształcenie dające kwalifikacje do nauczania w zakresie posługiwania się oprogramowaniem będącym
  na wyposażeniu obiektu SDP-20
  .

 3. W koszt szkolenia objętego specyfikacją muszą być wliczone:

 1. szkolenie w grupie szkoleniowej do 2 osób,

 2. sprzęt techniczny oraz audio/video niezbędny do zabezpieczenia realizacji procesu szkolenia,

 3. pomoce dydaktyczne oraz materiały ksero niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 4. materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 5. inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania wg ustaleń prowadzącego zajęcia – plansze, diagramy itp.

V. CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie transportowania


i zmiany położenia z bojowego w marszowe (i odwrotnie) obiektów SDP-20 i SDP-10.


 1. Termin szkolenia: 11.08.2014 r. – 13.08.2014 r.

 2. Czas szkolenia - zajęcia prowadzone w wymiarze 21 godzin szkoleniowych,
  od poniedziałku do piątku, zgodnie z porządkiem ustalonym przez firmę realizującą szkolenie.

 3. Miejsce szkolenia – obiekty jednostki wojskowej (Kompleks Koszarowy Sochaczew).

 4. Sprzęt (obiekt SDP-20, SDP-10) do szkolenia zabezpieczy Jednostka Wojskowa 1560 oraz Jednostka Wojskowa 3939.

 5. Ilość osób planowana do udziału w szkoleniu – do 14 żołnierzy według ustaleń Zamawiającego.

 6. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia – finansowane przez WOG właściwy dla uczestników szkolenia.

 7. Szkolenie musi kończyć się czasowym dopuszczeniem do eksploatacji
  z dopuszczeniem do pracy bojowej na obiekcie SDP-20 i SDP-10.

 8. Zagadnienia obowiązkowo objęte szkoleniem:

 1. Zasady BHP,

 2. Budowa i parametry techniczne obiektów SDP-20 i SDP-10,

 3. Wybór miejsca rozwinięcia obiektu,

 4. Rozmieszczenie elementów obiektu na pozycji,

 5. Zmiana położenia z marszowego w bojowe,

 6. Sprzęganie obiektu z elementami współpracującymi (nadrzędnym, kabinami KDN, stacją r-lok, aparatownią łączności),

 7. Zmiana położenia z bojowego w marszowe,

 8. Załadunek (rozładunek) kabin na samochody,

 9. Transport kołowy.

 1. Wymagany stan końcowy – umiejętność zmiany położenia z marszowego
  w bojowe (i odwrotnie) oraz przygotowania do transportu kołowego obiektów
  SDP-20 i SDP-10 potwierdzona dopuszczeniem do eksploatacji sprzętu wystawionym przez firmę realizującą szkolenie.

 2. Firma musi spełnić następujące wymogi:

 1. Posiadać wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w zakresie obsługi obiektu
  SDP-20 i SDP-10.

 2. W koszt szkolenia objętego specyfikacją muszą być wliczone:

 1. szkolenie w 2 grupach szkoleniowych 10 osób (SDP-20) i 4 osoby (SDP-10),

 2. sprzęt techniczny oraz audio/video niezbędny do zabezpieczenia realizacji procesu szkolenia,

 3. pomoce dydaktyczne oraz materiały ksero niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 4. materiały eksploatacyjne niezbędne do zabezpieczenia realizacji szkolenia,

 5. inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie nauczania wg ustaleń prowadzącego zajęcia – plansze, diagramy itp.
str. /8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna