ZałĄcznik nr instrukcja wypełniania załĄczników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efrr dla pozostałych wnioskodawców wersja Opole, listopad 2017 rPobieranie 0,96 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2018
Rozmiar0,96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 Nabór VI

Wersja nr 1, listopad 2017 r.


3.

ZAŁĄCZNIK NR 5

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR
DLA POZOSTAŁYCH WNIOSKODAWCÓWWersja 1

Opole, listopad 2017 r.
Integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WO 2014-2020 są załączniki, które służą do uzupełniania, uwiarygodniania bądź weryfikacji danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie.

Wymaganymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są:

1.1.1. SŁOWNIK POJĘĆ 4

1.1.2. WSTĘP 23

1.1.3. IDENTYFIKACJA PROJEKTU 24

1.1.4. DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 24

1.1.5. ANALIZA INSTYTUCJONALNA I WYKONALNOŚCI PROJEKTU 24

1.1.6. ANALIZA POPYTU ORAZ OPCJI 27

1.1.7. ZASTOSOWANE UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW 28

1.1.8. ANALIZA FINANSOWA 28

1.1.9. ANALIZA EKONOMICZNA 53

1.1.10. ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI: 58

1.1.11. STOSOWANIE PODEJŚCIA SZCZEGÓŁOWEGO 60

1.1.12. SPECYFICZNE ANALIZY DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU/SEKTORA 60

1.1.13. ODNIESIENIE DO KRYTERIÓW OCENY PROJEKTU 61

1.1.14. PROMOCJA PROJEKTU 611.1.15. PROJEKTY HYBRYDOWE 61


ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
  1. SZwój poziomy 156TUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI


Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) ma za zadanie:

  • Wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań problemu będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym oraz ekologicznym,

  • Wstępnie określić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz główne parametry techniczne,

  • Oszacować nakłady inwestycyjne,

  • Zidentyfikować potencjalne problemy związane z realizacją oraz eksploatacją analizowanej inwestycji,

  • Wykazać celowość realizowanej inwestycji.

W załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu zamieszczono wzór SWI, w którym zawarte są wytyczne dotyczące jaki opis powinien wnioskodawca ująć w ramach każdego punktu. Opracowując SWI należy mieć na uwadze cykl życia projektu, uwzględniając kolejno etapy od planowania strategicznego, tj. identyfikacji potrzeb i możliwości, poprzez projektowanie, wdrażanie, rozliczanie i ewaluację. Studium powinno zawierać m.in. identyfikację projektu, analizę instytucjonalną i prawną wykonalności projektu, analizę popytu oraz analizę opcji, analizę finansową i ekonomiczną (również w wersji elektronicznej) zgodnie z opisem określonym we wzorze SWI.

Dla jednego projektu należy sporządzić jedno studium wykonalności uwzględniające korzyści bądź straty z wykonania całej inwestycji niezależnie od jej typu oraz złożoności. Ponadto obliczamy jeden wskaźnik efektywności kosztowej obejmujący cały projekt.

Zwój poziomy 150

W przypadku realizacji jednego z kilku etapów projektu w studium wykonalności należy uzasadnić ekonomicznie celowość dofinansowania danego etapu w myśl zasady, iż dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny dający po ukończeniu wymierny efekt.
    1. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI.


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna