Załącznik Nr… doPobieranie 215,13 Kb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar215,13 Kb.
1   2   3

1.3.2. Kierownik Sekcji Hodowlanej ponosi odpowiedzialność za :


 1. Właściwe prowadzenie ewidencji hodowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Pielęgnację i obserwację zachowań zwierząt oraz ich immobilizację,

 3. Przestrzeganie obowiązujących standardów i norm utrzymywania zwierząt w sekcji,

 4. Pozyskiwanie zwierząt do kolekcji wg CITES

 5. Sporządzanie grafiku pracy pracowników w sposób zabezpieczający poprawną i zgodną z przepisami pracę sekcji w dniach i godzinach otwarcia ogrodu zoologicznego,

 6. Stosowanie właściwych metod i środków w hodowli, obsłudze, pielęgnacji i ekspozycji zwierząt w ogrodzie oraz prawidłowość dokumentacji,

 7. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w sekcji,

 8. Organizację czasu pracy podległych pracowników w stopniu umożliwiającym realizację codziennych zadań związanych z prawidłową obsługą zwierząt,

 9. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kadrowych, płacowych i dyscyplinarnych
  podległych pracowników,

 10. Terminowe przygotowywanie zapotrzebowania na żywność zgodnie z zatwierdzonymi normami i kondycją zwierząt,

 11. Prawidłowy proces leczenia zwierząt i podawanie leków przekazanych przez Sekcję Weterynarii,

 12. Terminowe sporządzanie planów merytorycznych oraz rzeczowo – finansowych, sprawozdań, analiz i opinii obowiązujących w sekcji,

 13. Nadzór nad wolontariuszami, praktykantami i stażystami oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 14. Szkolenia pracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy w zakresie obsługi zwierząt oraz szkolenia stanowiskowe dla innych wykonywanych zadań,

 15. Przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 16. Stan techniczny powierzonego do eksploatacji wyposażenia (pojazdów, narzędzi, sprzętu, pomp itp.)

 17. Stan higieniczno – sanitarny wybiegów, pomieszczeń dla zwierząt, zapleczy gospodarczych w pawilonach ekspozycyjnych i utrzymanie czystości w części ekspozycyjnej.

 18. Prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności sekcji za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki.2. Sekcja Weterynarii (DSW)- która podlega Dyrektorowi, wykonuje swoje zadania przy pomocy:

- lekarza weterynarii

-technika weterynarii

  1. Do zadań i obowiązków sekcji weterynarii należy w szczególności:

 1. Dokonywanie zakupu leków i środków opatrunkowych oraz sprzętu specjalistycznego,

 2. Prawidłowa gospodarka lekami oraz środkami opatrunkowymi,

 3. Leczenie i profilaktyka zwierząt,

 4. Nadzór lekarza i technika weterynarii nad stanem zdrowia wszystkich zwierząt utrzymywanych w ogrodzie, poprzez bieżące:

  1. postępowanie zapobiegawcze w tym : obserwacja zwierząt, szczepienia, badania i zabiegi profilaktyczne, kontrola warunków zoohigienicznych, kwarantanna dla zwierząt nowo przybyłych do Ogrodu Zoologicznego,

  2. prowadzenie terapii zwierząt chorych, leczenie farmakologiczne, zabiegi i operacje, sekcja zwierząt padłych przy wykorzystaniu, w miarę potrzeb, badań laboratoryjnych i konsultacji w innych ośrodkach medycyny weterynaryjnej,

  3. pobieranie i wysyłka próbek do badań laboratoryjnych,

  4. eutanazja zwierząt zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

 5. Kierowanie pracą kierowników sekcji działu hodowlanego i technika weterynarii w zakresie powierzonych im przez siebie zadań dotyczących medycyny weterynaryjnej m. innymi podawania leków i przygotowania zwierząt do zabiegów weterynaryjnych.

 6. Zlecanie i nadzorowanie prawidłowości wykonywanych dezynfekcji pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt oraz kierowanie akcją deratyzacji i dezynsekcji,

 7. Współpraca ze służbą hodowlano – dydaktyczną ogrodu w zakresie stanu zdrowia zwierząt, warunków zoohigienicznych i sanitarnych oraz zagrożeń zdrowotnych pracowników i zwierząt, powstających w ich bezpośrednim kontakcie,

 8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji swojej działalności,

 9. Przygotowanie zapotrzebowania rocznego na leki i sprzęt specjalistyczny poprzez opracowywanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla działu,

 10. Gospodarka środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności działu za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 11. Kontrola sanitarna chłodni , kontrola jakości pasz i kontrola dawek żywności,

 12. Usuwanie odpadów medycznych, biologicznych, padłych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 13. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru, dowodu dostawy materiałów i usług za zgodność z zamówieniami i umowami,

 14. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w sekcji.

 15. Prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności sekcji za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 16. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stan zapasów w aptece i środki psychotropowe,

 17. Ponoszenie odpowiedzialności za broń wykorzystywana dla celów podawania leków lub zdarzeń losowych.


3. Sekcja Dydaktyki i Promocji podległa Dyrektorowi (DDP)

3.1. Do zadań i obowiązków Sekcji Dydaktyki i Promocji należy w szczególności:

 1. Organizowanie spotkań z udziałem zwierząt oraz prowadzenie prelekcji i projekcji filmów przyrodniczych na terenie ogrodu i poza nim,

 2. Organizowanie wystaw tematycznych na terenie ZOO i w pawilonie dydaktycznym,

 3. Opracowywanie i uaktualnianie tablic informacyjnych o zwierzętach przy wszystkich ekspozycjach zwierząt, 

 4. Organizowanie seminariów, konferencji oraz imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem pawilonu wystawowego, terenu mini-zoo i terenów zielonych, w tym oprowadzanie wycieczek zakontraktowanych,

 5. Określanie potrzeb w zakresie gospodarki materiałowej i konserwacyjno-remontowej dla sekcji,

 6. Prowadzenie współpracy dydaktycznej ze szkołami, przedszkolami oraz ośrodkami kulturalno-oświatowymi o profilu przyrodniczym, w tym poprzez prowadzenie zajęć w pawilonie dydaktycznym,

 7. Prowadzenie działalności propagującej ogród zoologiczny i ochronę przyrody,

 8. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i reklamowych ,

 9. Prowadzenie całokształtu dokumentacji dotyczącej udziału jednostki w programach międzynarodowych oraz współpraca z działem hodowlanym w tym zakresie,

 10. Prowadzenie biblioteki jednostki, w tym ewidencji zbiorów bibliotecznych,

 11. Opracowywanie tekstów informacyjno-oświatowych wykorzystywanych na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz serwisów prasowych i radiowo-telewizyjnych,

 12. Wykonywanie prac plastycznych (etykietaż , gabloty, plansze reklamowe) na potrzeby jednostki,

 13. Sporządzanie analiz i sprawozdawczości z zakresu prowadzonych zagadnień,

 14. Gospodarka środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności sekcji za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 15. Opracowywanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla sekcji, zgodnie regulaminem udzielania zamówień publicznych i z ustawą zamówieniach publicznych,

 16. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook,

 17. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w jednostce,

 18. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sponsoringu oraz prowadzenie ewidencji i kontroli realizacji umów w tym zakresie,

 19. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie sponsoringu ZOO i adopcji zwierząt, oraz prowadzenie ewidencji i kontroli wpływów i rozchodów w tym zakresie,

 20. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru, dowodu dostawy materiałów i usług za zgodność z zamówieniami i umowami,

 21. Prowadzenie badań marketingowych przy uwzględnieniu charakteru funkcjonowania oraz statutowych zadań Ogrodu Zoologicznego,

 22. Projektowanie kampanii promujących Ogród Zoologiczny ,

 23. Opracowywanie projektów poprawy wizerunku Ogrodu Zoologicznego,

 24. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w sekcji,

 25. Prowadzenie ewidencji zwierząt w systemie ISIS / ARKS

 26. Opracowywanie danych do informatora rocznego ogrodów zoologicznych,

 27. Przygotowywanie umów o wolontariacie i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 28. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie dotacją zadań edukacyjnych oraz realizacja zawartych umów w tym zakresie.


4. Dział Administracyjno-Gospodarczy podległy Dyrektorowi ds. techniczno – administracyjnych (DTAG ) :

Dział Administracyjno-Gospodarczy wykonuje zadania przy pomocy Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego, któremu podlegają :

1. Kierownik Sekcji Robotników Gospodarczych i Utrzymania Zieleni (ASG),

3. Sekcja Palaczy i Robotników Gospodarczych (ASP),

4. Sekretariat (AS),5. Archiwum (AZ)
4.1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

   1. Do zadań Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności :

 1. Administrowanie majątkiem Ogrodu Zoologicznego jak: budynki administracyjne, gospodarcze, kotłownie, zieleń, drogi oraz inne obiekty infrastruktury technicznej znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego w tym prowadzenie stosownej dokumentacji wraz z dokumentacją niezbędnych przeglądów,

 2. Administrowanie dzierżawą terenów pod działalność usługową, wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów i pobierania opłat,

 3. Prowadzenie rejestru i kontrola realizacji postanowień zawartych z dzierżawcami umów,

 4. Przygotowanie, przeprowadzenie postępowania zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych i prowadzenie ewidencji zawartych umów z dostawcami mediów i ich okresowe rozliczanie,

 5. Prowadzenie postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy usług i dostawców materiałów niebiednych do prawidłowej obsługi komunalnej ogrodu zoologicznego,

 6. Określenie potrzeb w zakresie gospodarki konserwacyjno-remontowej oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad jej terminową realizacją,

 7. Organizacja i kontrola pracy podległych pracowników,

 8. Organizacja prawidłowego prowadzenia spraw biurowych oraz dokumentacji
  działu, archiwum zakładowego oraz sekretariatu,

 9. Utrzymywanie w użyteczności i czystości obiektów, budynków, dróg, terenów
  zielonych, składowisk oraz innych obiektów znajdujących się na terenie ogrodu,

 10. Gospodarka odpadami w tym segregacja odpadów i wywóz śmieci oraz innych odpadów,

 11. Sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją środków trwałych, wyposażenia i przedmiotów nietrwałych znajdujących się w użytkowaniu działu i innych jednostek organizacyjnych,

 12. Szczegółowy, zgodny z potrzebami zakładu podział pracy w dziale oraz kontrola wykonania zadań powierzonych pracownikom,

 13. Opracowywanie rocznych zbiorczych i planów rzeczowo – finansowych, planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla działu, składanie zapotrzebowań i zamówień na materiały, środki czystości, usługi itp.

 14. Kontrola przestrzegania dyscypliny oraz wykorzystania czasu pracy przez pracowników działu,

 15. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru, dowodu dostawy materiałów i usług za zgodność z zamówieniami i umowami,

 16. Prowadzenie Archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 17. Prowadzenie magazynu art. biurowych ( kontrola przychodu i rozchodu ),

 18. Prowadzenie kartoteki odzieży i środków czystości wydawanych pracownikom ogrodu,

 19. Administrowanie odpadami na płycie obornikowej oraz odpadami wymagającymi segregacji.

 20. Administrowanie pokojami gościnnymi na potrzeby własne oraz w związku z transportami zwierząt i prowadzonymi pracami naukowo badawczymi.

 21. Nadzór nad zabezpieczenia całodobowej ochrony ogrodu zoologicznego i kontrola realizacji umowy.

   1. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego odpowiada za :

 1. Zgodne z przepisami i prawidłowe prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 2. Ewidencję środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

 3. Ubezpieczenia majątkowe, osobowe i rzeczowe,

 4. Gospodarkę rzeczowo – finansową opałem, odpadami i mediami w tym także telekomunikacyjnymi,

 5. Przygotowanie zamówień i prowadzenie postępowań w zakresie umów na usługi i zakupy mediów, opału, urządzeń, mebli i wyposażenia biura, oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb biurowych itp. (umów na odbiór odpadów za wyjątkiem odpadów medycznych), we współpracy z DZP,

 6. Nadzór nad eksploatacją kotłowni w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej i zaopatrzenia materiałowego ( olej opałowy, gaz),

 7. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych w zakresie merytorycznym działu,

 8. Rozliczanie pobranych materiałów, surowców, narzędzi, itp.,

 9. Prowadzenie kartotek i ewidencji zużycia odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników, we współpracy z BHP,

 10. Prowadzenie rejestru umów zawartych z dzierżawcami oraz nadzór nad ich realizacją w tym rozliczanie opłat dzierżawy oraz mediów,

 11. Realizację postanowień Umowy Dzierżawy z WPKiW SA w zakresie obiektów, wyposażenia oaz środków trwałych i dostawy mediów,

 12. Sporządzanie zestawień danych i informacji związanych z dzierżawą terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą na potrzeby GK ,

 13. Prawidłową likwidację środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

 14. Właściwy obieg dokumentów wewnętrznych i ich archiwizację,

 15. Prowadzenie ewidencji i terminowe opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości z tytułu opłat na rzecz ochrony środowiska,

 16. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w dziale,

 17. Sporządzanie i rozliczanie grafiku pracy podległych pracowników w sposób zabezpieczający ciągłość pracy w godzinach popołudniowych, nocnych i dniach ustawowo wolnych od pracy,

 18. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 19. Prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności działu za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 20. Sprawne kierowanie, organizacje dyscyplinę pracy w podległym Dziale.


4.2. Kierownik Sekcji Robotników Gospodarczych i Utrzymania Zieleni (ASG)4.2.1. Do zadań i obowiązków Kierownika Sekcji Robotników Gospodarczych

i Utrzymania Zieleni oraz pracowników sekcji należy :

 1. Porządkowanie terenu Ogrodu (trawa, liście, alejki, ławki, kosze na śmieci)

 2. Odśnieżanie oraz zabezpieczanie alejek (piasek),

 3. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji ogrodzeń,

 4. Usuwanie nieczystości stałych do kontenerów,

 5. Zakładanie, utrzymywanie i konserwację terenów zielonych,

 6. Planowanie i projektowanie zieleni – nadzór nad realizacją,

 7. Kontrolę sanitarną drzewostanu i krzewostanu na terenie zakładu,

 8. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi zieleni,

 9. Prowadzenie planowej i awaryjnej wycinki drzew i krzewów,

 10. Prowadzenie planowego nasadzania drzew i krzewów,

 11. Planowanie nasadzania roślin jednorocznych , bylin, i pnączy,

 12. Planowe nawożenie roślin,

 13. Przygotowanie nowych terenów pod zieleń, nasadzenie drzew i krzewów.

 14. Opracowywanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla działu, składanie zapotrzebowań i zamówień na materiały,

 15. Administrowanie odpadami na płycie obornikowej oraz odpadami wymagającymi segregacji,

 16. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w dziale,

 17. Prowadzenie kompostowni odpadów organicznych sprzedaż materiału z wycinek na opał.

 18. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 19. Zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiednio do zajmowanych stanowisk,

 20. Sprawne kierowanie, organizację i dyscyplinę pracy w podległej sekcji.4.3. Sekcja Palaczy i Robotników Gospodarczych (ASD)
4.3.1. Do zadań i obowiązków Sekcji Palaczy i Robotników Gospodarczych należy :

 1. Dozór, obsługa i prawidłowa eksploatacja kotłowni na terenie Ogrodu Zoologicznego,

 2. Kontrola biletów wstępu,

 3. Wydawanie wózków do wożenia dzieci,

 4. Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz zdarzeń losowych bezpośredniemu przełożonemu,

 5. Powiadamianie odpowiednich służb przedsiębiorstwa oraz jednostek zewnętrznych (straż pożarna, policja, ochrona itp.) o zdarzeniach na terenie ogrodu,

 6. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.).

 7. Współpraca z sekcją ASG.

 8. Przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


4.4. Sekretariat (AS)

4.4.1. Do zadań i obowiązków Sekretariatu w szczególności należy:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji pracy sekretariatu w celu jego sprawnego funkcjonowania,

 2. Ochrona czasu Dyrektora, poprzez stworzenie jak najlepszych warunków dla sprawnego wykonywania funkcji kierowniczych przez Dyrektora,

 3. Ustalanie priorytetów w kontaktach telefonicznych i spotkaniach,

 4. Obsługa zaplecza kuchennego i salki konferencyjnej,

 5. Koordynacja spotkań i wymiany informacji pomiędzy współpracownikami i Dyrektorem,

 6. Bieżąca realizacja zadań zleconych przez Dyrektora,

 7. Przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych spraw podlegających załatwieniu przez te komórki po dekretacji przez Dyrektora,

 8. Przyjmowanie, nadawanie, prowadzenie i koordynowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej (w tym rejestracja pism),

 9. Sprawna i merytoryczna obsługa osób z zewnątrz jednostki,

 10. Kontrola danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, bieżące aktualizowanie danych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki,

 11. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w jednostce.

4.5. Archiwum (AZ)

 1. Do zadań i obowiązków Archiwum należy gromadzenie, ewidencjonowanie, przekazywanie i udostępnianie dokumentów Ogrodu Zoologicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 1. Dział Techniczny (DTT) podległy Dyrektorowi ds. techniczno -administracyjnych, wykonuje zadania przy pomocy Kierownika Działu Technicznego, któremu podlegają:

1. Zastępca Kierownika Działu Technicznego

2 Specjalista

3. Inspektor Nadzoru Technicznego, (kosztorysant)

4. Sekcja Transportowo - Remontowa


5.1. Kierownik Działu Technicznego :

5.1.1. Do obowiązków Kierownika Działu Technicznego należy w szczególności:

 1. Zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tj. pomieszczeń, niezbędnego sprzętu i narzędzi, odzieży roboczej i ochronnej oraz przysługujących świadczeń, odpowiednio do zajmowanych stanowisk pracy,

 2. Prowadzenie technicznej kontroli i analizy stanu BHP i Ppoż. we współdziałaniu z inspektorem ds. BHP i Ppoż., maszyn, urządzeń oraz stanowisk pracy oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie,

 3. Sporządzanie planów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontów kapitalnych oraz bieżących obiektów na terenie Ogrodu Zoologicznego,

 4. Zapewnienie posiadania przez Ogród Zoologiczny dokumentacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonawstwa oraz funkcjonowania obiektów i urządzeń na etapie inwestowania, remontów i eksploatacji (w tym podkładów geodezyjnych i zgody właściciela terenu obiektów dzierżawionych ),

 5. Zgłaszanie robót i uzyskiwanie zezwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 6. Nadzór nad realizowanymi w Ogrodzie Zoologicznym inwestycjami, modernizacjami i remontami,

 7. Prowadzenie ewidencji umów i ich rozliczeń z wykonawcami zewnętrznymi,

 8. Dokonywanie obmiarów i kosztorysów robót zaplanowanych do wykonania, koordynacja i organizacja oraz prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z okresowymi przeglądami technicznymi budynków i urządzeń na terenie Ogrodu Zoologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

 9. Organizacja zapotrzebowania i transportu pod względem funkcjonalnym, dokumentacyjnym i technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności w trybie i na zasadach określanych w ustawie o zamówieniach publicznych i przepisach wykonawczych,

 10. Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy i postępu technicznego, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Ogrodu Zoologicznego,

 11. Sporządzanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla działu, składanie zapotrzebowań i zamówień na materiały,

 12. Utrzymanie stanu technicznego urządzeń technicznych w stopniu zapewniającym bieżącą dostawę energii, wody i odbioru ścieków, innych mediów, w tym łączności telefonicznej,

 13. Prowadzenie gospodarki pojazdami, maszynami i narzędziami oraz urządzeniami technicznymi.

 14. Prowadzenie książek obiektów budowlanych i dokonywanie wpisów zgodnie z prawem budowlanym.

5.1.2. Kierownik Działu Technicznego jest odpowiedzialny w szczególności za :

 1. Racjonalną i zgodną z przepisami gospodarkę paliwowo – energetyczną i sprzętowo-materiałową,

 2. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji pracy kierowców (karty drogowe),

 3. Właściwe gromadzenie, zabezpieczenie i wykorzystanie dokumentacji z zakresu działania,

 4. Właściwą organizację i funkcjonowanie zaplecza technicznego, gospodarczego i administracyjnego, w tym usuwanie awarii,

 5. Sporządzanie planów rzeczowo – finansowych remontów, przeglądów i napraw oraz konserwacji ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń podlegających UDT,

 6. Właściwe warunki ochrony ppoż. w sferze wymagań budowlanych, instalacyjnych elektro - energetycznych, stawianych na etapie inwestowania, eksploatacji i remontów,

 7. Sprawne kierowanie, organizację i dyscyplinę pracy w podległym dziale,

 8. Sporządzanie planów i okresowych sprawozdań z zakresu realizacji zadań działu technicznego.

 9. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie robót budowlano-montażowych oraz zgodności faktur z umowami oraz faktur z zamówieniami i dostawami materiałów oraz paliw.

 10. Prowadzenie rejestru zleceń wewnętrznych i umów z wykonawcami prac remontowych i usług budowlanych prowadzonych na terenie Ogrodu Zoologicznego,

 11. Sporządzanie dokumentacji technicznej prowadzonych prac na terenie jednostki wraz z kosztorysami inwestorskimi, wycenami prac oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniami, jeżeli takowe dla prowadzenia tych prac będą niezbędne,

 12. Opracowywanie planów w zakresie inwestycji i remontów, nadzór nad realizacją prac budowlanych prowadzonych na terenie Ogrodu Zoologicznego, w ramach umów podpisanych z wykonawcami zewnętrznymi,

 13. Prowadzenie inwestycji, remontów dostaw, usług zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych,

 14. Opracowywanie planów inwestycji, modernizacji i remontów oraz projektów umów z wykonawcami,

 15. Przygotowywanie projektów technicznych i założeń techniczno-ekonomicznych planowanych inwestycji, modernizacji i remontów oraz zaopatrzenia materiałowego.

 16. Przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 17. Prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności działu za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 18. Zużycie materiałów, sprzętu i narzędzi do realizacji zleceń wewnętrznych.5.2. Z-ca Kierownika Działu Technicznego (TZ) i specjalista (TS)– wykonują swoje obowiązki zgodnie ze swoim zakresem obowiązków, dodatkowo zastępując Kierownika Działu (DTT) na czas nieobecności odpowiadając za zakres zadań i obowiązków przypisany do DTT.
5.3. Inspektor Nadzoru Technicznego (TB) :

5.3.1. Do zadań i obowiązków inspektora nadzoru technicznego w szczególności należy :

 1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową ,pozwoleniem na budowę, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

 2. Uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy,

 3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzające wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

 4. Kontrola jakości wykonywanych robót ,wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi,

 5. Kontrola ilości i jakości wykonywanych robót przed każdym częściowym odbiorem zadania,

 6. Sprawdzanie kalkulacji i kosztorysów pod względem zgodności z założeniami,

 7. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie robót budowlano-montażowych oraz zgodności faktur z umowami,

 8. Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru,

 9. Dokonywanie bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej bytności i dokonywanych czynności stosownym zapisem w czasie każdorazowego pobytu na budowie,

 10. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.).

 11. Bieżące dokonywanie wpisów do książek obiektów budowlanych zgodnie prawem budowlanym w terminie wprowadzanych zmian,

 12. Przygotowanie obmiarów i opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane inwestycyjne i remontowe, wykonywane przez usługodawców zewnętrznych oraz siłami sekcji transportowo – remontowej wraz kosztorysem inwestorskim.5.4. Kierownik Sekcji Transportowo – Remontowej (TSR) realizuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy pracowników zatrudnionych w sekcji transportowo- remontowej.
5.4.1. Do zadań i obowiązków Kierownika i sekcji transportowo – remontowej w szczególności należy :

 1. Prowadzenie spraw związanych z rozbudową, przebudową, zagospodarowaniem i utrzymaniem pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej obiektów, pomieszczeń, urządzeń hodowlanych, bytowych i ekspozycyjnych zwierząt oraz zaplecza weterynaryjnego, socjalnego, magazynowego, technicznego i administracyjnego Ogrodu Zoologicznego, w tym zwłaszcza:

a/. wykonywanie lub nadzór bieżący, awaryjnych lub doraźnych napraw konserwacji urządzeń technicznych i obiektów,

b/. prowadzenie rozliczeń materiałowych i finansowych związanych z realizacją zadań technicznych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego w zakresie spraw techniczno - eksploatacyjnych,

c/. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

d/. bieżąca konserwacja, naprawy i remonty budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz środków transportu, 1. Konserwacja i remonty m.in. instalacji co., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, węzłów cieplnych, instalacji alarmowej, elektrycznej, dróg i alejek dla pieszych,

 2. Prawidłowe i oszczędne gospodarowanie energią elektryczną, cieplną, gazową i wodą,

 3. Podejmowanie działań w celu utrzymania porządku w budynkach i na terenie jednostki, właściwej eksploatacji przedmiotów i urządzeń, zabezpieczanie dobrych warunków pracy,

 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz stała analiza zagrożeń pożarowych w jednostce we współpracy z PHP i p.poż,

 5. Obsługa transportowa sekcji i jednostek organizacyjnych Ogrodu Zoologicznego,

 6. Transport zwierząt z i do ogrodów zoologicznych oraz innych jednostek organizacyjnych także w systemie międzynarodowej wymiany zwierząt,

 7. Prowadzenie ewidencji usług transportowych , wystawianie i rozliczanie kart drogowych pojazdów samochodowych jednostki oraz innych dokumentów związanych z pracą transportu i sprzętu,

 8. Prowadzenie ewidencji wykonanych remontów wraz z rozliczeniem zużytych materiałów,

 9. Prowadzenie zaopatrzenia materiałowego dla potrzeb remontowych własnej sekcji oraz pionu hodowlanego w zakresie materiałów budowlanych, instalacyjnych, technicznych itp.

 10. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.).

 11. Prawidłową gospodarkę środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności działu za określone składniki mienia, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki. 1. Z-ca dyrektora ds. finansowych - Główny księgowy (DGK) :

Główny Księgowy realizuje swoje zadania przy pomocy:

1. Zastępcy Głównego Księgowego ( GKZ)

2. Sekcji Finansowo – Księgowej (GSK)

3. Sprzedawców biletów.6.1. Do zadań i obowiązków Z-cy dyrektora ds. finansowych - Głównego Księgowego

w szczególności należy :

 1. Zastępowanie Dyrektora Ogrodu Zoologicznego podczas jego nieobecności,

 2. Opracowanie zasad i nadzór nad realizacją polityki finansowej Ogrodu Zoologicznego,

 3. Opracowanie i prawidłowa realizacja planu finansowego Ogrodu Zoologicznego,

 4. Organizacja sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,

 5. Organizacja zasad rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów) księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 6. Przygotowanie przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych planu rzeczowo - finansowego jednostki,

 7. Prowadzenie rachunkowości jednostki,

 8. Sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 10. Współpraca z bankami i obsługa rachunków bankowych,

 11. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 12. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 13. Zapewnienie kontroli finansowej w jednostce,

 14. Bieżąca kontrola poprawności dokonanych zapisów księgowych i sald kont rozrachunkowych,

 15. Koordynowanie dochodów i wydatków własnych jednostki, w tym opracowywanie niezbędnych korekt do planu finansowego,

 16. Współpraca z jednostką nadrzędną

 17. Współpraca z organami kontroli w tym: skarbowej.

 18. Sporządzanie grafiku pracy pracowników w sposób zabezpieczający poprawną i zgodną z przepisami pracę.6.2. Zastępca Głównego Księgowego (GKZ) wykonuje swoje zadania zgodnie ze swoim

zakresem obowiązków, dodatkowo zastępując Głównego Księgowego (GK) na czas

nieobecności odpowiadając za zakres zadań i obowiązków przypisany do GK.
6.3. Sekcja finansowo-księgowa (GSK)

6.3.1.Do zadań sekcji finansowo-księgowej w szczególności należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości w Ogrodzie Zoologicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,

 3. Dokonanych zapisów księgowych i bieżąca kontrola poprawności sald kont rozrachunkowych,

 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 5. Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

 6. Okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów,

 7. Prowadzenie ewidencji dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej (jeżeli istnieje),

 8. Prowadzenie kasy jednostki oraz kas biletowych, prowadzenie magazynu biletów wstępu,

 9. Ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych, przy współpracy radcy prawnego,

 10. Terminowa realizacja zobowiązań,

 11. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych bieżących i inwestycyjnych,

 12. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów budżetowych,

 13. Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki w zakresie dochodów i wydatków we współpracy z komórkami organizacyjnymi jednostki,

 14. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 15. Prowadzenie pełnej ewidencji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT,

 16. Sporządzanie list płac wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące przepisy,

 17. Obliczanie zasiłków chorobowych,

 18. Sporządzanie miesięcznych zbiorówek płac wg komórek organizacyjnych oraz poszczególnych składników płacowych, stosownie do potrzeb kontroli i analizy wynagrodzeń,

 19. Prowadzenie spraw związanych z potrącaniem prawnie zajętych wynagrodzeń,

 20. Wystawianie indywidualnych zaświadczeń o wysokości zarobków pracowników,

 21. Sporządzanie stosownej dokumentacji (deklaracji), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 22. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, wypłat z bezosobowego funduszu płac, kart zasiłkowych oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentacji płacowej i zasiłkowej, stosownie do obowiązujących przepisów,

 23. Sporządzanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundacji wynagrodzeń pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, w przypadku ich wystąpienia w jednostce,

 24. Obsługa płacowa osób skierowanych do jednostki w ramach programu prac społecznie użytecznych i staży finansowanych ze środków zewnętrznych,

 25. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem, rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Funduszu Pracy, odpowiednio do obowiązujących przepisów; przekazywanie do ZUS stosownych deklaracji, raportów i innych wymaganych przez ZUS dokumentów,

 26. Pełna obsługa obowiązków związanych z PFRON,

 27. Obsługa spraw rentowych i emerytalnych pracowników jednostki,

 28. Terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości GUS,

 29. Sporządzanie faktur sprzedaży materiałów i usług,

 30. Prowadzenie kasy dochodów i wydatków budżetowych,

 31. Gospodarka materiałowa – ewidencja syntetyczna i analityczna, rozliczenie inwentaryzacji,

 32. Tworzenie planu pracy sprzedawców biletowych i rozliczanie czasu pracy,

 33. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 34. Prowadzenie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą.
  1. Sprzedawcy Biletów

6.4.1. Do zadań i obowiązków Sprzedawców Biletów w szczególności należy:

 1. Sprzedaż biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego oraz innych materiałów, pamiątek i folderów, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

 2. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej ze sprzedażą biletów wstępu,

 3. Sporządzanie raportów dziennych z ilości i rodzaju sprzedanych biletów wstępu oraz wpływów gotówkowych z innych tytułów,

 4. Przechowywanie uzyskanej gotówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 6. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.


7. Specjalista ds. Osobowych i Organizacyjnych - podległy Dyrektorowi (DOK) :

  1. Do zadań Specjalisty ds. Osobowych i Organizacyjnych w szczególności należy:
 1. Współudział w rekrutacji pracowników,

 2. Prowadzenie spraw socjalnych oraz obsługa pracowników w tym zakresie,

 3. Nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 4. Terminowe sporządzanie statystyk zatrudnienia,

 5. Kontrola stanu zatrudnienia, w ramach ustalonego limitu,

 6. Organizowanie i zabezpieczenie badań lekarskich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. bhp i ppoż.,

 7. Kontrola prawidłowości korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich,

 8. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie gospodarki kadrowej,

 9. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie akt osobowych pracowników, ewidencji i dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. Bieżąca aktualizacja, w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych zakresów czynności stosownie do zmian w strukturze organizacyjnej jednostki,

 11. Kontrolowanie, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przestrzegania dyscypliny pracy, zasad etyki zawodowej, Kodeksu Etyki Pracownika ŚOZ, regulaminu pracy oraz przepisów ogólnie obowiązujących z zakresu ustawodawstwa pracy,

 12. Terminowe sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy,

 13. Nadzór i kontrola nad aktualizacją badań lekarskich oraz kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,

 14. Prowadzenie ewidencji stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników oraz kartotek urlopowych,

 15. Prowadzenie bieżącej analizy potrzeb kadrowych,

 16. Prowadzenie bazy danych dla potrzeb socjalnych i kadrowych,

 17. Prowadzenie ewidencji regulaminów obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym

 18. Aktualizacja regulaminów obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym

 19. Prowadzenie ewidencji Zarządzeń Dyrektora i nadzór nad ich realizacją.

 20. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 21. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie organizacji staży pracy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

 22. Prowadzenie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą.


8. Specjalista ds. bhp ppoż. i oc. podległy Dyrektorowi (DBP)

8.1. Do zadań i obowiązków Specjalisty ds. bhp i ppoż. i OC w szczególności należy :

 1. Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 2. Bieżąca informacja o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

 3. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. Tworzenie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

 5. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,

 6. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,

 7. Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami zakładowymi i środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,

 8. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników jednostki, a w szczególności przy organizowaniu badań okresowych,

 9. Zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

 10. Kontrola stanu technicznego i przydatności do użytku sprzętu bhp i ppoż. znajdującego się na terenie zakładu pracy,

 11. Kontrola zakładu pracy (teren, budynki i pomieszczenia dla zwierząt) pod kątem zabezpieczenia ppoż.,

 12. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i analiz z zakresu prowadzonych zagadnień,

 13. Opracowywanie projektów planów Ogrodu Zoologicznego w zakresie obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie kancelarii tajnej,

 14. Prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą w tym ustalanie norm, rodzaju i jakości odzieży roboczej na poszczególnych stanowiskach pracy,

 15. Prowadzenie postępowania w sprawie wyboru dostawcy odzieży roboczej i środków ochrony osobistej pracowników,

 16. Prowadzenie kartotek ewidencji i wykorzystania środków ochrony osobistej przez pracowników,

 17. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 18. Prowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników ŚOZ, szkoleń dla pracowników wykonawców oraz stażystów i wolontariuszy przebywających w ogrodzie zoologicznym.


9. Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych podległy Dyrktorowi (DZP)

9.1. Do zadań i obowiązków Specjalisty i pracowników Sekcji Zamówień Publicznych w szczególności należy:

 1. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 2. Podejmowanie czynności poprzedzających zawieranie umów na dostawy, usługi i roboty budowlane, w tym analiza rynku dostawców,

 3. Prowadzenie procedur zakupów sprzętu, towarów, materiałów, żywności i usług zgodnie z prawem zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,

 4. Ogłaszanie zamówień i rozstrzygnięć w biuletynie zamówień publicznych oraz na stronie internetowej ogrodu zoologicznego w BIP,

 5. Prowadzenie ewidencji zawartych umów z dostawcami wyrobów i usług oraz złożonych zamówień, w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych,

 6. Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

 7. Nadzór nad wykonywaniem zadań realizowanych w ramach zawartych umów, poprzez bieżący monitoring ilości i wartości realizacji dostaw towarów i usług w zakresie wydatkowania środków publicznych zgodnie z ustawą PZP i ustawą o finansach publicznych,

 8. Weryfikacja faktur wystawianych przez kontrahentów za zgodność z zawartymi umowami i notatkami wewnętrznymi,

 9. Opracowywanie regulaminów dokonywania zakupów, remontów i usług przez poszczególne jednostki organizacyjne Ogrodu Zoologicznego,

 10. Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach związanych z zamówieniami publicznymi,

 11. Udział w pracach komisji przetargowych.


10.Główny Specjalista ds. strategii Rozwoju (DSR) , który podlega Dyrektorowi

Do zadań Głównego Specjalisty ds. strategii Rozwoju należy :  1. Opracowywanie długofalowych strategii Rozwoju ogrodu zoologicznego we współpracy z jednostką nadrzędną, ogrodami zoologicznymi oraz stowarzyszeniem EAZA,

  2. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań przyjętych w strategii w tym z programów pomocowych UE, innych jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i organizacji pozarządowych oraz sponsorów,

  3. Przygotowywanie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie wspólnych audycji radiowo – telewizyjnych,

  4. Sprawowanie funkcji Rzecznika Prasowego.11. Dział Gospodarki Magazynowej podległy Dyrektorowi (DMP)

wykonuje swoje zadania przy pomocy : 1. Kierownika Działu Gospodarki Magazynowej (DMP),

 2. Zastępcy Kierownika Działu Gospodarki Magazynowej (DMPZ)

 3. Sekcji Gospodarki Magazynowej (MM),

 4. Sekcji Przygotowalni Pasz (MP).

11.1. Do obowiązków kierownika działu gospodarki magazynowej należy w szczególności:

 1. Organizowanie, nadzór i kontrola całokształtu działalności podległego działu, w tym przyjmowanie towarów i składanie reklamacji,

 2. Sporządzanie i rozliczanie grafiku pracy podległych pracowników w sposób zabezpieczający ciągłość pracy w dniach ustawowo wolnych od pracy,

 3. Zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, tj. pomieszczeń, niezbędnego sprzętu i narzędzi, odzieży roboczej i ochronnej oraz przysługujących świadczeń, odpowiednio do zajmowanych stanowisk pracy,

 4. Opracowanie szczegółowego, zgodnego z potrzebami zakładu podziału pracy w dziale oraz kontrola wykonania zadań powierzonych pracownikom,

 5. Prowadzenie technicznej kontroli i analizy stanu BHP i Ppoż. we współdziałaniu z inspektorem ds. BHP i Ppoż.,

 6. Sporządzanie planów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontów kapitalnych oraz bieżących obiektów magazynowych i przygotowalni pasz,

 7. Zapewnienie posiadania przez Dział dokumentacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego wykonawstwa oraz funkcjonowania obiektów i urządzeń na etapie inwestowania, remontów i eksploatacji,

 8. Prowadzenie kartotek magazynowych,

 9. Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy i postępu technicznego, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Ogrodu Zoologicznego.

 10. Sporządzanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla działu, składanie zapotrzebowań i zamówień na materiały, zgodnie z podpisanymi przez ŚOZ umowami i zleceniami,

 11. Nadzór nad eksploatacją chłodni,

 12. Nadzór nad eksploatacją urządzeń wagowych,

 13. Utrzymanie stanu technicznego urządzeń technicznych w stopniu zapewniającym bieżącą dostawę energii, gazu, wody i odbioru ścieków,

 14. Wykonywanie lub nadzór bieżący – awaryjnych lub doraźnych napraw konserwacji urządzeń technicznych i obiektów,

 15. Przechowywanie i opieka oraz przygotowanie żywego pokarmu (szczury, myszy, króliki, kury, ryby itp. ) do skarmiania dla zwierząt,

 16. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.2. Zastępca Kierownika Działu Gospodarki (DMPZ) wykonuje swoje zadania zgodnie

ze swoim zakresem obowiązków, dodatkowo zastępując Kierownika Działu

Gospodarki (DMP) na czas nieobecności odpowiadając za zakres zadań

i obowiązków przypisany do DMP.

11.3. Do zadań i obowiązków sekcji gospodarki magazynowej ( MM) należy :

 1. Prowadzenie magazynu wraz z obowiązującą dokumentacją (kartotek magazynowych),

 2. Przechowywanie towarów, materiałów i środków żywności zgodnie z normami, Prowadzenie ewidencji i kontroli realizacji zamówień,

 3. Prowadzenie kartoteki magazynowej,

 4. Sporządzanie protokołów darowizn rzeczowych dla Ogrodu Zoologicznego,

 5. Udział w opracowywaniu rocznych zbiorczych planów finansowo – rzeczowych zaopatrzenia materiałowo-żywnościowego oraz okresowych planów zaopatrzenia,

 6. Analiza otrzymanych zamówień i zleceń na materiały i żywność z uwzględnieniem stanów zapasów magazynowych, dostosowywanie zakupów żywności i materiałów optymalnych potrzeb i stanów magazynowych,

 7. Uzgadnianie z dostawcami terminu i ilości dostaw na magazyn w przypadku umów długoterminowych,

 8. Dbałość o stan techniczny i czystość w pomieszczeniach magazynowych oraz chłodni,

 9. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.


11.4. Do zadań i obowiązków Sekcji Przygotowalnia Pasz (MP) należy:

 1. Przygotowanie i wydawanie dziennych i okresowych dawek żywnościowych zgodnie z otrzymanymi zleceniami, w tym także uśmiercanie żywego pokarmu dla zwierząt zgodnie z obowiązującą procedurą,

 2. Dostarczanie żywności na działy w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących brak możliwości odbioru żywności przez sekcje hodowlane

 3. Nadzór nad zwierzętami żywymi do skarmiania,

 4. Kontrola stanu produktów zużywanych do przygotowania dawek żywnościowych

 5. Obsługa urządzeń i maszyn stosowanych do przygotowywania żywności,

 6. Dbałość o stan techniczny i czystość w pomieszczeniach magazynowych oraz chłodni,

 7. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.12 . Radca prawny (DRP) :

Do zadań radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Ogrodu Zoologicznegow zakresie określonym w odrębnych przepisach .
§ 11.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. W jednostce obowiązuje Kodeks Etyki Pracowników.

 2. Pracownicy zatrudnieni w jednostce pozostają w bezpośredniej zależności służbowej od swojego zwierzchnika.

 3. Zależność służbowa obowiązuje wszystkich pracowników. Pominięcie drogi służbowej może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 4. Na czas nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni.

 5. Pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko:

  1. rzetelnie wykonują powierzoną im pracę,

  2. sumiennie wykonują polecenia przełożonych,

  3. przestrzegają obowiązującego ich czasu pracy i dyscypliny pracy,

  4. przestrzegają przepisów BHP, ppoż., regulaminów i zarządzeń obowiązujących w jednostce,

  5. przestrzegają tajemnicy państwowej i służbowej,

  6. znają powszechnie obowiązujące przepisy związane z zajmowanym stanowiskiem,

  7. dbają i właściwie gospodarują powierzonym mieniem, w szczególności zabezpieczają przed zniszczeniem i kradzieżą,

  8. wykazują należytą troskę o całość interesów i majątku jednostki,

  9. ponoszą odpowiedzialność służbową, materialną i karną za nie wypełnianie obowiązków lub przekroczenie uprawnień wynikających z zakresu obowiązków, Regulaminu Pracy i odpowiednich przepisów lub poleceń służbowych przełożonych

 6. Szczegółowy zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników określają:

  1. Ustawa o pracownikach samorządowych,

  2. Kodeks Pracy,

  3. Regulamin Pracy,

  4. Regulamin Wynagradzania,

  5. Zakres czynności pracownika,

  6. Regulamin Kontroli Zarządczej,

  7. Kodeks Etyki Pracownika ŚOZ§ 12
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI


 1. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora jednostki należy prawo podpisu podejmowanych rozstrzygnięć obejmujące:

  1. zarządzenia, decyzje i polecenia służbowe,

  2. decyzje dotyczące spraw osobowych pracowników,

  3. decyzje dotyczące spraw i zobowiązań finansowych,

  4. zarządzenia pokontrolne,

  5. decyzje w sprawach, w których nie zostały udzielone odrębne upoważnienia,

  6. pisma w sprawach będących w szczególnej kompetencji dyrektora na podstawie przepisów szczególnych lub mających specjalne znaczenie,

  7. inne pisma w sprawach wynikających ze sprawowania funkcji dyrektora.

 2. Dyrektor jednostki wyznacza na czas swojej nieobecności pracownika upoważnionego do podpisywania pism w jego zastępstwie, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu przez Dyrektora i Głównego Księgowego, w przypadku wymogu dwóch podpisów na korespondencji budzącej zobowiązania finansowe,

 3. Kierownicy komórek organizacyjnych parafują wszystkie pisma związane z zakresem ich działania, stosując imienne pieczęcie,

 4. Całość poczty wychodzącej podpisuje Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności, Z-ca Dyrektora-Główny Księgowy, a w przypadku jego nieobecności Z-ca Dyrektora oraz Kierownik Działu, którego dotyczy sprawa.

 5. Korespondencja służbowa prowadzona drogą elektroniczną wysyłana i odbierana jest wyłącznie na adresy sekretariat@slaskiezoo.pl z kopią do osoby prowadzącej postępowanie ………..(nazwa)….@slaskiezoo.pl

 6. Każda korespondencja przychodząca i wychodząca, rejestrowana jest w książce podawczej za wyjątkiem korespondencji marketingowej oraz ofert nie będących odpowiedzią na zapytanie§ 13
Integralną częścią Regulaminu Organizacyjnego jest schemat organizacyjny Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna