Załącznik Nr… doPobieranie 215,13 Kb.
Strona1/3
Data14.02.2018
Rozmiar215,13 Kb.
  1   2   3

Przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego 1486/354/IV/2014 z dnia 05.08.2014r.

Załącznik Nr -1- do

zarządzenia wewnętrznego nr 15/2014

Dyrektora Ogrodu Zoologicznego

z dnia 31.07.2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

W CHORZOWIE
Tekst jednolity na dzień 05.08.2014 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie .

§ 2
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie działa na podstawie statutu w brzmieniu nadanym uchwałą nr III/23/5/2008/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16.04.2008 r. wraz ze zmianą dokonana Uchwałą nr III/40/11/2009 z dnia 8 lipca 2009 w sprawie: utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn.: “Śląski Ogród Zoologiczny” oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Uchwałą nr 2088/294/III/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r. wraz ze zmianami dokonanymi:

- Uchwałą nr. 45/339/III/2010 z dnia 12 styczeń 2010 r.,

- Uchwałą nr. 1559/386/III/2010 z dnia 24 czerwiec 2010 r.,

- Uchwałą nr. 2706/84/IV/2011 z dnia 4 październik 2011 r.,

- Uchwała nr 1486/354/IV/2014 r. z dnia 5 sierpnia 2014r.
§ 3
Śląski Ogród Zoologiczny zwany dalej „Ogrodem Zoologicznym” jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej Województwa Śląskiego, utworzoną na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

Siedzibą Ogrodu Zoologicznego jest Chorzów, ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7.§ 4
Przedmiotem działalności podstawowej Ogrodu Zoologicznego jest:

 1. Działalność edukacyjna w zakresie promowania wiedzy o środowisku naturalnym, ochrony przyrody i środowiska z uwzględnieniem różnorodności biologicznej, ekologii i etiologii, w tym rozwijanie współpracy ze szkołami poszczególnych typów poprzez organizowanie prelekcji, konkursów, szkoleń i konferencji na terenie i poza Ogrodem Zoologicznym,

 2. Działalność naukowo-badawcza, w tym współdziałanie ze szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi oraz ogrodami zoologicznymi i parkami narodowymi krajowymi i zagranicznymi,

 3. Organizacja praktyk i staży studenckich we współpracy z Uczelniami prowadzącymi edukację w zakresie podstawowej działalności Ogrodu Zoologicznego,

 4. Hodowla zwierząt, w tym wymiana, zakup i sprzedaż zwierząt, organizowanie ekspozycji stałych i okresowych różnych gatunków zwierząt, przy czym przetrzymywanie zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym odbywa się w warunkach odpowiadających potrzebom biologicznym poszczególnych gatunków lub grup gatunków, zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach,

 5. Organizowanie i obsługa zbiorowej rekreacji i wypoczynku na terenie i obiektach Ogrodu
  Zoologicznego,

 6. Podejmowanie działań celem ochrony i ratowania przedstawicieli gatunków ginących poprzez prowadzenie hodowli gatunków zagrożonych wyginięciem, a następnie wprowadzenie ich do środowiska przyrodniczego,

 7. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. Uczestnictwo w programach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
  dotyczących różnych form ochrony przyrody i środowiska, w tym realizowanie programu ochrony środowiska.

§ 5
Dodatkową działalnością Ogrodu Zoologicznego może być:

 1. Sprzedaż folderów reklamowych i pamiątek z ZOO,

 2. Sprzedaż wydawnictw o tematyce przyrodniczej,

 3. Sprzedaż materiałów hodowlanych ( jajek, piór itp.)

 4. Sprzedaż pokarmu dla zwierząt miedzy innymi z automatów,

 5. Wypożyczanie wózków do przewozu dzieci,

 6. Prowadzenie mini-ZOO,

 7. Najem i poddzierżawa pomieszczeń i terenów Ogrodu Zoologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami na działalność gastronomiczną oraz handlową, usługową związaną z profilem działalności Ogrodu Zoologicznego,

 8. Sprzedaż powierzchni reklamowych na obiektach i ogrodzeniach ZOO,

 9. Oprowadzanie wycieczek.

§ 6
Za wstęp na teren Ogrodu Zoologicznego pobiera się opłaty w formie sprzedaży biletów wstępu i karnetów wstępu. Wysokość cen poszczególnych rodzajów biletów wstępu, karnetów wstępu dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, z uwzględnieniem zniżek i zwolnień z opłat oraz świadczonych usług, zatwierdza Zarząd Województwa Śląskiego na wniosek Dyrektora Ogrodu Zoologicznego.

§ 7


 1. Ogrodem Zoologicznym kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 1. Dyrektor Ogrodu Zoologicznego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ogrodu Zoologicznego wykonuje Dyrektor jako kierownik zakładu pracy, który w szczególności:

  1. zatrudnia i zwalnia pracowników, w tym także Zastępcę Dyrektora,

  2. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom,

  3. określa szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności pracowników.

 3. Dyrektor Ogrodu Zoologicznego wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

  1. zastępcy dyrektora ds. finansowych – Główny Księgowy

  2. zastępcy dyrektora ds. techniczno - administracyjnych

 1. Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w szczególności:

 1. Kieruje działalnością i zapewnia właściwe funkcjonowanie i organizację Ogrodu Zoologicznego oraz reprezentuje go na zewnątrz,

 2. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 3. Występuje do Zarządu Województwa Śląskiego / Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska z wnioskami w przedmiocie ustalenia i zmiany wysokości cen biletów wstępu, karnetów wstępu dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, z uwzględnieniem zniżek i zwolnień z opłat,

 4. Współdziała ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi i ogrodami zoologicznymi oraz parkami narodowymi w kraju i za granicą, w szczególności w zakresie organizacji działalności naukowo-badawczej,

 5. Współpracuje z organami właściwymi w sprawach ochrony przyrody,

 6. Organizuje współpracę ze szkołami wszystkich typów w zakresie edukacji przyrodniczej oraz promowania wiedzy o środowisku naturalnym, ochrony przyrody i środowiska, ekologii i etiologii, w tym przeprowadzania prelekcji, konkursów, szkoleń konferencji na terenie i poza Ogrodem Zoologicznym, organizacji staży i praktyk zawodowych,

 7. Zapewnia i ponosi odpowiedzialność za właściwy stan składników mienia i warunki higieniczne Ogrodu Zoologicznego.


§ 8  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna