Załącznik nr do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach: Osi IX wysoka jakość edukacji Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach rpo wo 014-2020 Nabór nr Wersja nr 1, listopad 2015 rPobieranie 60,65 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar60,65 Kb.

Załącznik nr 4 do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach:

Osi IX Wysoka jakość edukacji 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

w ramach RPO WO 2014-2020 Nabór nr 1

Wersja nr 1, listopad 2015 r.

Załącznik nr 4Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu*

(faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej)

Numer umowy: …………………………….

Tytuł projektu: ................................Lp.

Nr dokumentuData wystawienia dokumentu

Strony dokonujące operacji gospodarczej

Nazwa towaru
lub usługi


Pozycja pod którą dokument został ujęty
w ewidencji księgowej


Forma płatności wskazana na dowodzie zakupu

Nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz data dokonania zapłaty

Kwota dokumentu brutto

Kwota wydatków kwalifikowalnych

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


*nie dotyczy Beneficjentów prowadzących pełną księgowość-księgi rachunkowe.

Instrukcja do „Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu”

W „Zestawieniu wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu”


w kolejnych kolumnach należy podać:

 1. kolejną liczbę wprowadzonego chronologicznie dokumentu księgowego. Dokumenty należy wprowadzać w kolejności chronologicznej, poczynając od dokumentu wystawionego najwcześniej.

 2. numer dokumentu księgowego dotyczącego realizowanego projektu (np. nr faktury,
  nr rachunku),

 3. datę wystawienia dokumentu księgowego ujętego w kolumnie nr 2,

 4. strony dokonujące operacji gospodarczej, tj. nazwę sprzedającego i nabywającego wynikającą np. z faktury, z rachunku,

 5. nazwę towaru lub usługi wynikającą z dokumentu księgowego. Należy podać nazwy wszystkich pozycji, nawet gdy dotyczą kosztów niekwalifikowalnych projektu. Pozycji, które nie dotyczą realizowanego projektu nie należy podawać. Jeżeli pozycje w dokumencie księgowym dotyczą jednego rodzaju asortymentu, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu,

 6. pozycję, pod którą dokument księgowy został ujęty w ewidencji księgowej,

 7. formę płatności wskazaną na dowodzie zakupu, należy wpisać G – płatność gotówką, K – karta płatnicza, albo P – płatność przelewem bankowym,

 8. numer dowodu potwierdzającego dokonanie płatności (np. nr wyciągu bankowego,
  nr KP), oraz datę dokonania zapłaty wynikającą z dowodu potwierdzającego dokonanie płatności,

 9. kwotę dokumentu księgowego brutto,

 10. kwotę wydatków kwalifikowalnych wynikających z dokumentu księgowego, jeśli VAT wynikający z faktury jest kwalifikowalny należy wpisać kwotę brutto wydatków kwalifikowalnych z faktury, jeśli VAT jest niekwalifikowalny należy wpisać kwotę netto wydatków kwalifikowalnych z faktury,

 11. uwagi odnoszące się do dokonanych przez beneficjenta zapisów, podane wg uznania beneficjenta.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna