Załącznik nr do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów I usługPobieranie 101,18 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar101,18 Kb.

Załącznik nr ……. do Ogłoszenia o naborze – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
obowiązujący dla naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/17 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS

Białystok, styczeń 2017 roku

Przedstawiony Wykaz określa koszty najczęściej występujące w projektach, co oznacza,
iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Oznacza to, że dopuszcza się ujmowanie w budżetach projektów kosztów w nim niewskazanych.

Wszelkie koszty, które nie zostały ujęte w katalogu powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady kwalifikowalności.Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania, przez osoby weryfikujące, stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. Określenie stawek maksymalnych nie zwalnia osób weryfikujących wniosek o dofinansowanie projektu z weryfikacji zasadności i racjonalności wszystkich stawek/kosztów, również tych mieszczących się poniżej maksymalnego poziomu ustalonego przez IZ RPOWP 2014-2020.

Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie, ponieważ podczas weryfikacji będą brane pod uwagę takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, wielkość zespołu projektowego.


Fakt zaakceptowania danej stawki we wniosku o dofinansowanie nie może być podstawą
do zakwestionowania przez Beneficjenta decyzji IZ RPOWP 2014-2020 w zakresie niekwalifikowalności danego wydatku na etapie zatwierdzania wniosku o płatność i/lub kontroli (w przypadku gdy wystąpią podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). Każdorazowe przekroczenie danej kwoty przez Beneficjenta wymaga uzasadnienia. Ponadto Beneficjenta obowiązują zasady określone w Ogłoszeniu o naborze wniosków na podstawie szczegółowych wytycznych do danego obszaru tematycznego, np. w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
W przypadku, gdy Beneficjent zaplanuje zakup sprzętu/ zakup usługi o wyższych parametrach niż wskazane w szczegółowym opisie wydatku i jednocześnie niemieszczący się w kwocie określonej daną stawką, powinien zamieścić wystarczające uzasadnienie przedmiotowego wydatku we wniosku o dofinansowanie w części VII.6 Uzasadnienie kosztów. Każdorazowo weryfikacji podlegać będzie zamieszczone uzasadnienie, w szczególności pod kątem właściwego wskazania zasadności i racjonalności planowanego wydatku.
W przypadku stawek wynagrodzenia personelu merytorycznego IZ RPOWP 2014-2020 przyjęła założenie, iż koszt kwalifikowalny dotyczy łącznej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty netto wraz z obciążeniami po stronie pracownika i pracodawcy (tzw. "brutto brutto").
Weryfikacja wydatków ujętych w budżetach projektów dokonywana będzie z perspektywy ich efektywności i racjonalności kosztowej, w szczególności weryfikowane będą:

 • zasadność realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie;

 • proporcjonalność/stosunek wartości poszczególnych zadań przewidzianych
  w projekcie do wartości całego budżetu oraz w relacji do zakładanych rezultatów i efektów (np. poprzez przeliczenie pozycji budżetu na uczestnika, itp.);

 • czy koszt jednostkowy usługi realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega od cen towarów lub usług oferowanych w podobnych projektach lub oferowanych przez Beneficjenta poza projektem (np. poprzez sprawdzenie na stronach internetowych oferty komercyjnej Beneficjenta);

 • czy wydatki ujmowane w budżecie projektu spełniają relację nakład-rezultat, tym samym czy będą ponoszone w wysokości odpowiedniej do specyfiki i złożoności zadań przewidzianych w projekcie, porównywane będą rezultaty projektów z nakładami finansowymi przewidzianymi w budżetach projektów;

Ponadto Beneficjenci sporządzając budżet projektu powinni:

  • Pamiętać o celach EFS i RPOWP 2014-2020

  • Zapoznać się z koncepcją „Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD” oraz obowiązującymi procedurami
   i narzędziami
   (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu, Spójności na lata 2014-2020, SZOOP RPOWP 2014-2020, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów, itp.).  • Zweryfikować zasadność i racjonalność na różnych poziomach:

   • całego projektu;

   • zadań;

   • poszczególnych wydatków.

   • Pamiętać o konieczności nakierowania wsparcia na uczestników projektów (ograniczenie innych wydatków). Należy jednocześnie pamiętać, że nie wszystkie wydatki nakierowane na uczestników są zasadne, tj. finansowanie działań dodatkowych, zawyżających standard, np. gadżetów dla uczestników, dojazdów na szkolenie dla wszystkich uczestników bez analizy szczególnych potrzeb grupy docelowej).

  • Dokładnie sprawdzać i oceniać swój potencjał (analiza racjonalności wydatków,
   w szczególności cross-financingu oraz środków trwałych w porównaniu z opisanym potencjałem, analiza udziału zadań zleconych w porównaniu z opisanym potencjałem).

  • Poświęcić więcej czasu i uwagi na planowanie budżetu projektu (priorytetowe podejście do planowania projektów; im więcej czasu zostanie poświęcone na właściwe zaplanowanie projektów, tym mniej czasu będzie potrzebne do ich nadzorowania / monitorowania / korygowania ewentualnych błędów czy nieścisłości).

  • Zwrócić uwagę na kwoty ryczałtowe (konieczność dokładnej oceny racjonalności
   i zasadności wydatków w każdym projekcie, szczególne znaczenie ww. oceny
   w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, gdzie weryfikacja wysokości wydatków
   (i ich zgodności ze stawkami rynkowymi) ma miejsce tylko i wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na etapie rozliczania i kontroli weryfikowana jest realizacja zadań i wykonanie wskaźników, a nie wysokość poniesionych wydatków.

  • Zadać sobie pytanie… Czy wydatkowałbyś własne środki w sposób przedstawiony
   w projekcie, gdybyś nimi dysponował i chciał je przeznaczyć na cele określone
   w koncepcji naboru/projektu?Towar/Usługa

Szczegółowy opis wydatku

Dopuszczalna stawka

ZADANIA MERYTORYCZNE

1) Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.
2) W przypadku obowiązku zatrudnienia nauczyciela zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19), zapisy Karty Nauczyciela należy traktować jako nadrzędne do stawek wskazanych w niniejszym dokumencie, z uwzględnieniem zapisów punktu pierwszego.

Psycholog

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

71 zł/h.

Logopeda

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

67 zł/h.

Doradca zawodowy

Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w danym obszarze merytorycznym.

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe określają/ dopuszczają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

Należy mieć na uwadze, iż działania w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego nie mogą być incydentalne, ograniczone wyłącznie do okresu realizacji projektu, natomiast powinny wprowadzać nową jakość do pracy szkół i placówek oświatowych. Przykładowymi działaniami może być tworzenie Ośrodków Karier/ Szkolnych Ośrodków Karier (o ile formy takie nie funkcjonują) lub innych analogicznych form.

W zakresie realizacji doradztwa zawodowego


w szkołach ogólnych na poziomie ponadgimnazjalnym Instytucja Zarządzająca rekomenduje wykorzystywanie przez Projektodawców produktu wypracowanego
w ramach projektu pt. "Innowacje edukacyjneprogram testowania i wdrażania nowych metod modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj. podlaskim" tj.:

„Modelu modernizacji oferty edukacyjnej szkoły zawodowej z zastosowaniem doradztwa i orientacji zawodowej.”

Rekomendowany produkt został pozytywnie zwalidowany przez Regionalną Sieć Tematyczną województwa podlaskiego 8 października 2012 r.


65 zł/h.

Inny specjalista np. (prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne zajęcia indywidualne, trener personalny, trener kompetencji kluczowych, itp.)

Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w danym obszarze merytorycznym. Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. Zajęcia dodatkowe w szkole np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia trwają 45 minut, chyba, że przepisy szczegółowe określają inny wymiar czasu trwania konkretnego rodzaju zajęć.

W pozostałych przypadkach stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 minut.63 zł/h.

Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)/ Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego


Ze względu na zapewnienie efektywności wsparcia
w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego IZ określiła następujące minimalne wymogi dotyczące Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego sporządzonego ramach Poddziałania 9.1 RPOWP: w celu opracowania Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego należy obligatoryjnie zastosować narzędzia diagnostyczne i doradcze w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Jednocześnie Plan Edukacyjno – Zawodowy powinien składać się co najmniej
z następujących części:

- diagnozy potencjałów (w tym wyniki testów),

- określenia celów edukacyjno-zawodowych,

- planu działania (w tym również kształtującego postawę przedsiębiorczą),- rekomendacji doradcy.

74 zł/szt.

Długopis

Długopis z grawerem.

2,50 zł/szt.

Segregator

Segregator o szerokości 5 cm.

4,60 zł/szt.

Notatnik

Format A4 - klejony po 50 kartek, Gramatura 90 g. Nadruk jednostronny pełen kolor, okładka kolorowa.

4,80 zł/szt.

WYPOSAŻENIE TIK

Tablet

Dysk twardy 16 GB, przekątna ekranu 10-10.9 cala
o rozdzielczości ekranu 1280x800, system operacyjny Android.

860 zł/szt.

Laptop

Procesor Intel Core i3, 1700 MHz, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy 500 GB, przekątna ekranu 15,6 cala, matryca błyszcząca o rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1366x768, system operacyjny Windows 8.1, posiada napęd optyczny.

1 900 zł/szt.

Oprogramowanie biurowe

Microsoft Office 2013 dla Użytkowników domowych i Małych Firm OEM.

770 zł/szt.

UPS

-

360 zł/szt.

Drukarka laserowa (jako wyposażenie sali lekcyjnej)*

-

350 zł/szt.

Urządzenie wielofunkcyjne (jako wyposażenie sali lekcyjnej)*

-

2 300 zł/szt.

Skaner

Skaner płaski.

360 zł/szt.

Projektor z przeznaczeniem dla szkół

-

1 100 zł/szt.

Tablica interaktywna

Koszt obejmuje tablicę interaktywną
z oprogramowaniem i sprzętem.

4 300 zł/szt.

Ekran projekcyjny

O wymiarach nie mniejszych niż
160 cm x 150 cm.

380 zł/szt.

Aparat cyfrowy

-

520 zł/szt.

Kamera cyfrowa

-

850 zł/szt.

Mikroskop

-

2 000 zł/szt.

Kamera internetowa

-

66 zł/szt.

Odtwarzacz DVD

-

150 zł/szt.

Radio

Z odtwarzaniem płyt CD.

210 zł/szt.

Dyktafon

-

180 zł/szt.

Pendrive z materiałami szkoleniowymi**

Pendrive 8GB z grawerem.

29 zł/szt.

*Co do zasady zakup urządzenia wielofunkcyjnego możliwy jest wyłącznie w sytuacji,


gdy w projekcie nie są ponoszone wydatki na inny sprzęt służący do druku i sprzęt ten będzie wykorzystywany w projekcie do przygotowywania materiałów dla uczestników projektu,
np. materiałów szkoleniowych (działania te nie są powierzone przez Wnioskodawcę podmiotowi zewnętrznemu). Poniesienie wydatku na powyższy sprzęt jest możliwe pod warunkiem, że jest on niezbędny i wynika np. ze specyfiki wsparcia oferowanego projekcie, wielkości grupy docelowej, a konieczność zakupu tych urządzeń została uzasadniona we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach innych projektów finansowanych ze środków unijnych, ze środków własnych czy też ze źródeł prywatnych dokonał zakupu urządzeń do druku, co do zasady należy uznać, że posiada wystarczający potencjał w tym zakresie. Wówczas w ramach nowego projektu możliwy jest zakup materiałów eksploatacyjnych – pod warunkiem, że wydatek ten został uzasadniony.
WYNAJEM SAL W SZKOLE

Wynajem sali szkolnej**

W przypadku wynajmu sal szkolnych ich koszt nie może być wyższy niż ustalony w uchwale JST lub innym dokumencie regulującym powyższą kwestię
i jednocześnie nie wyższy niż 25 zł/h.

25 zł/h.

** W przypadku, gdy podmiot realizujący projekt wnosi sale jako wkład własny niepieniężny, ich wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu.

WYNAJEM SALI KOMPUTEROWEJ/SZKOLENIOWEJ/KONFERENCYJNEJ

- sala komputerowa
(minimum 15 osób)**


- obejmuje: zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp, w tym uwzględniających niwelowanie barier architektonicznych w związku
z udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych. Sala zajęciowa musi zapewnić minimum 15 miejsc szkoleniowych (stanowisk wyposażonych w komputery), być wyposażona
w projektor multimedialny, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz posiadać dostęp do internetu.

57 zł/h.

- sala szkoleniowa (15-30 osób)**


Koszt obejmuje: zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp, w tym uwzględniających niwelowanie barier architektonicznych w związku z udziałem
w projekcie osób niepełnosprawnych. Sala zajęciowa musi zapewnić minimum 15 miejsc (stanowisk) szkoleniowych, być wyposażona w projektor multimedialny, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz posiadać dostęp do internetu.

75 zł/h

- sala szkoleniowa (60-90 osób)**


Koszt obejmuje zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych oraz bhp, w tym uwzględniających niwelowanie barier architektonicznych w związku z udziałem
w projekcie osób niepełnosprawnych. Sala zajęciowa musi zapewnić minimum 60 miejsc (stanowisk) szkoleniowych, być wyposażona w projektor multimedialny, flipchart lub tablicę suchościeralną oraz posiadać dostęp do internetu.

750 zł/dzień

** W przypadku, gdy podmiot realizujący projekt wnosi sale jako wkład własny niepieniężny, ich wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu.


WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Przerwa kawowa i catering dla uczestników projektu

Przerwa kawowa - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. Kwalifikowalność wydatku jest możliwa tylko w przypadku gdy forma wsparcia, w ramach której przewidziano przerwę kawową dla tej samej grupy osób w danym dniu, trwa 4 godziny i dłużej. Wydatek obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi,
o ile mieści się to w określonej cenie rynkowej.

Catering dla uczestników projektu - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. Kwalifikowalność wydatku jest możliwa tylko w przypadku gdy forma wsparcia, w ramach której przewidziano przerwę kawową dla tej samej grupy osób w danym dniu, trwa 6 godzin i dłużej. Wydatek obejmuje: dwa dania (zupę i drugie danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się to w określonej cenie rynkowej.

42 zł/osoba/ dzień (w tym 15 zł przerwa kawowa, 27 zł catering)

PODSTAWOWE BADANIA LEKARSKIE/MEDYCYNY PRACY

Podstawowe badania lekarskie/medycyny pracy

-

66 zł/osoba

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie NNW

Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 10 000 zł osoba/rok.

59 zł/osoba/ rok

ZROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zwrot kosztów dojazdu

-

wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie
z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.

Ponadto Beneficjenta obowiązują również zasady określone w Ogłoszeniu o naborze oraz szczegółowe wytyczne do danego obszaru tematycznego np.: "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020".

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna