Załącznik nr do idw – po modyfikacji Warunki dotyczące formy próbki oferowanego oprogramowania. Opis zasad przygotowania I przeprowadzenia demonstracji oraz punktacji ofert w kryterium nr „Funkcjonalność”Pobieranie 257 Kb.
Data23.05.2018
Rozmiar257 Kb.

Załącznik nr 2 do IDW – po modyfikacji
Warunki dotyczące formy próbki oferowanego oprogramowania.

1 Opis zasad przygotowania i przeprowadzenia demonstracji oraz punktacji ofert w kryterium nr 2 „Funkcjonalność”. 1. Zamawiający przeprowadza demonstrację celem weryfikacji, czy zadeklarowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne ze stanem faktycznym (Tabela nr 1) oraz dokonania oceny punktowanych w ramach kryterium oceny ofert (Tabela nr 2).

 2. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą próbkę systemu umożliwiającą weryfikację wszystkich wymogów wskazanych w Tabeli nr 1 oraz wymogów których realizację w ramach oferty deklaruję (Tabela nr 2).

 3. Próbkę należy opracować w oparciu o postanowienia niniejszego Załącznika w sposób umożliwiający zaprezentowanie wszystkich wymaganych właściwości zgodnie z postanowieniami kolumny „Sposób prezentacji wymogu".

 4. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, powołanej przez Zamawiającego, i ewentualnie innych osób reprezentujących Zamawiającego. Na demonstrację będą wzywani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

 5. Nie przewiduje się w Demonstracji udziału stron trzecich, w szczególności innych Wykonawców.

 6. Wymaga się, żeby próbka była zabezpieczona odpowiednimi hasłami, które Wykonawca będzie zobligowany pozostawić Zamawiającemu wraz z Próbką po Demonstracji. Te zostaną załączone do protokołu postępowania na okoliczność ewentualnego postępowania dowodowego.

 7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania demonstracji rozwiązania na ekranie z użyciem, co najmniej jednego rzutnika multimedialnego w sposób umożliwiający obserwację Weryfikacji wszystkim obecnym na niej osobom.

 8. Przeprowadzenie Demonstracji będzie udokumentowane pisemnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego celem włączenia go do akt postępowania przetargowego. Wykonawca ma prawo oczekiwać zamieszczania w protokole złożonych przez siebie oświadczeń lub zastrzeżeń.

 9. Dopuszcza się nagrywanie przez Zamawiającego przebiegu demonstracji kamerą video i/lub innymi środkami audiowizualnymi. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą upoważnieni do rejestracji przebiegu demonstracji w postaci audio-video.

 10. Zamawiający oczekuje, że Demonstracja nie będzie trwała dłużej, niż 6 godzin. Zamawiający zaleca stawienie się Wykonawcy z wyprzedzeniem ok. 30 minut od wyznaczonego terminu celem konfiguracji środowiska testowego. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie uznane za niezgodność oferty z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

 11. Wykonawca jest zobligowany do zasilenia bazy danych wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi prezentację wymogów określonych w Tabeli 1 i 2. Wraz z danymi w systemie muszą zostać uprzednio predefiniowane katalogi, słowniki, parametry systemu. Prezentacja ma zostać przeprowadzona zgodnie z zasadą, że wymogi z Tabeli 1 i 2, które nie wymagają egzystencji w systemie wcześniej występujących zdarzeń lub procedur są prezentowane na danych pacjenta przyjętego do placówki w trakcie prezentacji. Natomiast wymogi wymagające wcześniejszej ewidencji takich zdarzeń lub odnoszące się do grupy pacjentów winne być prezentowane na danych minimum dwóch pacjentów, którym uprzednio naniesiono niezbędne dane i skonfigurowano aplikację w sposób umożliwiający prezentację wymogów uwzględnionych w tabelach.

 12. Demonstracja będzie odbywała się na środowisku demonstracyjnym przygotowanym przez Wykonawcę na komputerze PC typu laptop stanowiącym próbkę. Dostarczona próbka z ofertą musi zawierać także inne niezbędne oprogramowanie: system operacyjny, motor bazy danych, oprogramowanie narzędziowe, wtyczki oraz elementy systemu oceny bólu (w tym pilot). Zamawiający dysponuje projektorem multimedialnym oraz zasilaniem elektrycznym, które Wykonawcy udostępni.

 13. Podczas przeprowadzenia weryfikacji próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie ze sprzętu zdeponowanego u Zamawiającego oraz oprogramowania zainstalowanego na tym sprzęcie. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest sprzęt prezentacyjny, taki jak projektory lub monitory. Podczas prezentacji próbki niedopuszczalne jest:

a) instalowanie oprogramowania,

b) wgrywanie (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków komunikacji, np. sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów,c) modyfikowanie zainstalowanego oprogramowania.

 1. Zamawiający ma prawo żądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych wprowadzanych do systemu na wartości podane przez niego, celem sprawdzenia czy demonstrowana funkcjonalność nie jest przez Wykonawcę symulowana.

 2. Zamawiający ma prawo zadawać pytania Wykonawcy w zakresie prezentowanych wymogów funkcjonalnych, mające na celu ustalenie czy dana funkcjonalność jest rzeczywiście realizowana.

 3. Wystąpienie jakichkolwiek okoliczności zależnych od Wykonawcy, wywołujących skutek w postaci braku demonstracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika dowolnego wymogu zawartego w Tabeli nr 1 będzie traktowane, jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 4. Stwierdzenie w toku oceny ofert braku potwierdzenia przedłożonych informacji oczekiwanych w kolumnie „ Sposób prezentacji wymogu” dowolnego wymogu zawartego w Tabeli nr 2 (w przypadku zaznaczenia TAK) będzie traktowane, jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 5. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego mających istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w szczególności nie potwierdzenie w trakcie demonstracji oświadczeń złożonych w ofercie Wykonawcy, co do właściwości (w tym funkcjonalności) oferowanego ZSI, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.


 1. Funkcje wymagane - [Tabela Nr 1]
Lp.

Obszar

Wymaganie

Sposób prezentacji wymogu

 1. 1.

Wymagania ogólne HIS

System jest zintegrowany pod względem przepływu informacji - informacja raz wprowadzona do systemu w jakimkolwiek z modułów jest wielokrotnie wykorzystywana we wszystkich innych modułach.

W celu prezentacji wymogu należy:

 • dokonać zmiany danych w Karcie pacjenta z poziomu Oddziału, a następnie pokazać tą samą zmianę z poziomu Rozliczeń, laboratorium lub pracowni diagnostycznej.

oraz

 • przyjąć pacjenta do Izby Przyjęć,

a następnie przyjąć pacjenta do Szpitala.

W kroku tym należy pokazać, iż system przy przyjęciu do Szpitala wykorzystuje dane z przyjęcia do Izby Przyjęć. 1. 5.

Izba Przyjęć

Możliwość wglądu do archiwalnych wersji danych osobowych pacjenta.

W celu spełnienia wymogu należy w systemie wybrać danego pacjenta, zmienić mu nazwisko oraz numer PESEL, a następnie pokazać zapisy w danych archiwalnych.

 1. 6.

Oddział

Możliwość ustawienia blokady modyfikacji oraz blokady przeglądania historii choroby dla archiwalnych pobytów.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować możliwość konfiguracji blokady przeglądania oraz blokady modyfikacji historii choroby.

Następnie należy zaprezentować sposób działania: 1. poprzez zmianę parametrów umożliwić wgląd oraz modyfikację historii choroby i pokazać te możliwości na historii choroby danego pacjenta

 2. poprzez zmianę parametrów zablokować wgląd oraz modyfikację historii choroby i pokazać te brak możliwości na historii choroby tego samego pacjenta.

 1. 7.

Oddział

Możliwość prowadzenia bilansu płynów ze zgromadzonych informacji o płynach podanych i płynach wydalonych.

Formularz bilansu płynów pozwala na automatyczne obliczanie bilansu zmianowego i dobowego na podstawie wprowadzonych wartości liczbowych.W celu spełnienia wymogu należy wskazać jednostkę z przygotowaną konfiguracją oraz listą pacjentów. Następnie dla wskazanego przez Zamawiającego pacjenta należy wprowadzić bilans płynów z podziałem na płyny podane i płyny wydalone. Następnie zaprezentować jak system wyliczy bilansu zmianowy i dobowy na podstawie wprowadzonych wartości.

 1. 8.

Zlecenia


Moduł umożliwia podgląd wyników pacjenta z pracowni diagnostycznych:

 • z obecnego pobytu na oddziale,

 • z konkretnej pracowni,

 • wszystkich wyników pacjenta.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować podgląd wyników pacjenta wskazanego przez Zamawiającego i drugiego, zaproponowanego przez Oferenta.

 1. 9.

Zlecenia leków

Moduł umożliwia lekarzom podgląd zleceń lekowych i diagnostycznych w jednym miejscu.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować sposób zlecania leków i zleceń diagnostycznych dla danego pobytu pacjenta w jednym miejscu w systemie.

 1. 7.

Blok Operacyjny

Ewidencja i wydruk okołooperacyjnej karty kontrolnej, zgodnej z założeniami wypracowanymi przez Grupę Inicjatywną Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować możliwość wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej. Zamawiający zweryfikuje jej zgodność z założeniami wypracowanymi przez Grupę, na podstawie wydruku przygotowanego przez oferenta na ekran.

 1. 9.

Rejestracja

Planowanie wizyt w poradni:

 • przyjmowanie pacjentów poza

limitem.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować limity przyjęć dla danej poradni, a następnie przyjąć jednego pacjenta poza ustalonym wcześniej limitem.

 1. 10.

Statystyka

Podgląd informacji, jacy pacjenci (co najmniej imię i nazwisko) przebywają aktualnie na oddziale i w całym szpitalu.

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować na ekran raport dotyczący wykazu pobytów na oddziałach, gdzie istnieje możliwość wylistowania konkretnego oddziału lub wszystkich.

 1. 11.

JGP

Moduł pozwala na automatyczne wyznaczenie grup JGP dla wszystkich hospitalizacji, przy czym listę można zawęzić do hospitalizacji na danym

oddziale.W celu spełnienia wymogu należy wykonać automatyczne wyznaczenie grup JGP dla jednego oddziału, a następnie wykonać tą operację dla wszystkich hospitalizacji.

 1. 12.

Rozliczenia z płatnikiem

Możliwość rozliczania świadczeń w zakresie danych ewidencjonowanych w modułach dziedzinowych, bez konieczności importu danych do modułu rozliczeniowego.

W celu prezentacji wymogu należy przedstawić skonfigurowane umowy minimum w zakresach pobytów szpitalnych, wizyt specjalistycznych, świadczeń diagnostycznych, SOR, programów lekowych. Dla tych umów należy zaprezentować stan realizacji kontraktu, następnie do każdej z nich należy dopisać w module dziedzinowym świadczenie i ponownie zaprezentować zmieniony stan realizacji kontraktu (w zakresie wykonania).

 1. 14.

Laboratorium

Wydruk wyników dla pacjenta.

Należy zaprezentować wynik pacjenta w systemie, a następnie wydruk wyniku pacjenta. Wydruk wyniku musi być zgodny z przepisami - posiadać minimum oznaczenie podmiotu wykonującego, symbole badań, normy, dane identyfikujące osobę wykonującą

 1. 15.

Pracownia

DiagnostycznaSystem posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii).

Należy zaprezentować możliwość przyjmowania skierowań elektronicznych z jednostek szpitala lub wprowadzanie ręczne w jednym miejscu do kilku różnych pracowni, bez konieczności zmiany jednostki/użytkownika/modułu - obsługa w jednym miejscu systemu.

 1. 17.

Zlecenia leków

Moduł umożliwia grupowe operacje na zleceniach np. automatyczne przedłużanie wybranych zleceń.

W celu spełnienia wymogu należy zlecić podanie min. dwóch leków, a następnie za pomocą operacji grupowej należy przedłużyć oba leki o 3 dni.

 1. 10.

Rehabilitacja

Możliwość anulowania serii zabiegów w przypadku nieobecności pacjenta.

W celu spełnienia wymogu należy wykonać anulowanie serii zaplanowanych zabiegów dla danego pacjenta.

 1. 10.

Monitowanie bólu

Funkcjonalność umożliwia przeprowadzenie kontroli bólu pacjentów leżących w szpitalu. Każdy pacjent otrzymuje urządzenie (pilot), dzięki któremu sam ocenia aktualny poziom bólu w skali od: 0 (brak bólu) do 10 (poziom największy).

Ocena bólu jest automatycznie przesyłana do systemu zarządzania zintegrowanego z systemem HIS.W celu spełnienia wymogu należy zademonstrować działanie pilota. Z wykorzystaniem pilota dokonać trzech różnych ocen poziomu bólu dla tego samego pacjenta. Następnie pokazać, że te oceny zostały automatycznie zapisane w systemie HIS, przy danym pobycie pacjenta.

 1. 10.

Monitowanie bólu

Samodzielne i regularne przypominanie pacjentom o ocenie bólu

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować na pilocie sygnał świetlny i w postaci wibracji w postaci wibracji lub świetlny, przypominający pacjentowi, że powinien dokonać oceny bólu.

 1. 10.

Monitowanie bólu

bieżący - zdalny pomiar stanu baterii

W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować w systemie zarządzającym informację o stanie naładowania baterii.

 1. 10.

Monitowanie bólu

bieżąca wizualizacja poziomu bólu (indywidualny lub średni na oddziale)

W celu spełnienia wymogu należy dokonać oceny poziomu bólu z wykorzystaniem pilota i wynik oceny zaprezentować w systemie zarządzającym.Wymagania eZwolnienia lekarskie.

Obsługa wszystkich procesów (wystawianie, anulowanie, unieważnienie zwolnień lekarskich)

Na prezentacji będzie obecny lekarz ze Szpitala posiadający podpis kwalifikowany.

W celu prezentacji wymogu należy umożliwić lekarzowi, w prezentowanej aplikacji wystawienie , a następnie anulowanie zwolnienia lekarskiego wraz z przekazaniem danych do ZUS. Lekarz powinien autoryzować dokumenty podpisem kwalifikowanym. Dane pacjenta poda Zamawiający. W celu weryfikacji poprawności przeprowadzonych operacji, lekarz zaloguje się na swoje konto w PUE ZUS, gdzie powinny być widoczne oba wykonane przed chwilą zdarzenia (wystawiono i anulowano zwolnienie danemu pacjentowi).


W celu wykonania tego zadania lekarz będzie stosował posiadany przez Zamawiającego zestaw do podpisu kwalifikowanego firmy Certum, model czytnika ACR38 (P/N ACR38U-I1). Na tej podstawie oferowany produkt musi być kompatybilny ze wskazanym sprzętem, a próbka musi być tak skonfigurawana aby nie wymagała instalacji dodatkowych sterowników.


 1. Funkcje punktowane - [Tabela Nr 2]

Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK, Wykonawca potwierdza:

 • Spełnienie oznaczonych wymagań dodatkowych przez oferowany System

 • Przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie prezentacji Systemu po złożeniu oferty

 • Dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia

Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie NIE.


Lp.

Obszar

Wymaganie

Sposób prezentacji wymogu

Punkty

Spełnia

TAK/NIE


 1. 1.

Grafiki

Powinien być dostępny interfejs programu w postaci programu systemu Windows oraz poprzez przeglądarkę internetową. Aplikacja w przeglądarce nie może używać żadnych wtyczek (flash, Java) i powinna być napisana w technologii Html5. Funkcjonalności programu i interfejsu przeglądarki powinny być takie same oraz powinny umożliwiać jednoczesną pracę na tej samej bazie danych.

W celu prezentacji wymogu należy:

Uruchomić aplikację w wersji przeglądarkowej, dokonać wpisu absencji urlopowej u jednego z pracowników. Po czym przełączyć się na wersję desktopową i zaprezentować dokonany przed chwila wpis.3
 1. 2.

Wymagania ogólne HIS

Administrator posiada możliwość rekonfiguracji formularzy wskazanych w procesie wdrożenia, w szczególności podpięcie wywołania innych formularzy lub raportów pod przyciski występujące na formularzach. Funkcja powinna być dostępna co najmniej na karcie pobytu pacjenta oraz w dokumentacji medycznej wskazanej w procesie wdrożenia.

W celu prezentacji wymogu należy:

Z poziomu dokumentacji medycznej, przyciskiem wywołać formularz badania przedmiotowego, następnie zmienić konfigurację i wywołać wywiad lekarski użytym poprzednio przyciskiem.
5
 1. 2.

Wymagania ogólne HIS

Oferowany system HIS musi umożliwiać pracę w modelu dwuwarstwowym i trójwarstwowym (webowym) w rozumieniu określonym w wierszach poniżej, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. System umożliwia pracę w obu wymienionych wersjach jednocześnie. System, dla modelu trójwarstwowego, działa z poziomu najbardziej popularnych przeglądarek internetowych (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer), będących klientem końcowym aplikacji, bez konieczności korzystania z dodatkowych klientów terminalowych np. RDP

Obie wersje muszą posiadać te same funkcjonalności z dokładnością do pojedynczych argumentów, a zakres używanych skrótów klawiszowych musi być spójny między wersjami architektur systemu.W celu prezentacji wymogu należy:

przyjąć pacjenta do Izby Przyjęć z wykorzystaniem jednej z wersji systemu, po czym przyjąć tego pacjenta na oddział z wykorzystaniem drugiej wersji systemu, następnie zaordynować mu dowolny lek z wykorzystaniem pierwszej architektury systemu.

W kroku tym należy pokazać, iż aplikacja wykorzystuje przy kolejnych etapach poprzednio wprowadzone dane.

W celu prezentacji wymogu należy wykonać czynności:

W wersji webowej przyjąć pacjenta do Izby Przyjęć (dane pacjenta poda Zamawiający),

Wyłączenie serwera www z aplikacją webową.

Uruchomienie wersji desktopowej i przyjęcie tego pacjenta na oddział.

Zamknięcie aplikacji desktopowej.

Uruchomienie serwera www.

W wersji webowej należy zaordynować 3 leki pacjentowi. Wykorzystując operację grupową przedłużyć leki o 2 dni.

Wyłączenie serwera www z aplikacją webową.

Uruchomienie wersji desktopowej i z wykorzystaniem operacji grupowej przedłużyć zaordynowane wcześniej leki o kolejny dzień.

Zamknięcie aplikacji desktopowej.

Uruchomienie serwera www.

W wersji webowej utworzyć dokument elektroniczny (kartę informacyjną z leczenia szpitalnego) zgodny z wymaganiami EDM. Podpisać go dowolnym certyfikatem. Zaprezentować dokument oraz metadane określone w specyfikacji (min. Rodzaj , Wersja, Rozmiar, Data utworzenia, Data podpisania, Identyfikator osoby dodającej dokument, Identyfikator komórki lub jednostki organizacyjnej).

Wyłączenie serwera www z aplikacją webową.

Przejście do wersji desktopowej w której należy anulować wystawiony wcześniej dokument. Po czym wygenerować kolejną wersję tego dokumentu, podpisać go i zaprezentować wraz z metadanymi określonymi powyżej.
Zamawiający pięciokrotnie będzie zażądał podglądu uruchomionych procesów i usług w systemie operacyjnym prezentowanego rozwiązania oraz właściwości uruchamianych skrótów do aplikacji. Zweryfikuje również lokalizacje plików aplikacji desktopowej na dysku.

Zgodnie w wymogiem, oceniana będzie także spójność używanych skrótów klawiszowych pomiędzy wersjami systemu.10
 1. 2.

Wymagania ogólne HIS

W przypadku odpowiedzi TAK w pkt. 3 powyżej:

Zmiana wartości parametrów konfiguracyjnych widziana jest na bieżąco przez obie wersje systemu, wersję dwuwarstwową i trójwarstwową.W celu prezentacji wymogu należy:

Przedstawić wydruk karty informacyjnej z obu wersji systemu. Następnie zmienić kolejność wydruku pozycji karty informacyjnej w jednej z wersji systemu i przedstawić wydruk karty. Po czym zalogować się do drugiej wersji i przedstawić wydruk karty informacyjnej, dla tego samego wypisu pacjenta.10
 1. 3.

Wymagania ogólne HIS

Przegląd obiektów bazy danych blokowanych przez sesje użytkowników.

W celu prezentacji wymogu należy:

Należy zalogować się do aplikacji jako użytkownik, rozpocząć edycje dowolnego rekordu związanego z dokumentacją medyczną. Otworzyć druga sesję jako administrator i przedstawić widok zablokowanych obiektów w bazie danych, przez poprzednio otwartą i nadal trwającą sesję użytkownika.
2
 1. 4.

Oddział / Panel lekarski

Możliwość ułożenia

minimum 6 obszarów na

panelu, na którym użytkownicy w zależności od swoich preferencji mogą przypisywać funkcje lub rejestry z zakresu:


 • wykaz pacjentów,

 • dane personalne pacjentów,

 • lista zadań,

 • wyniki,

 • elementy historii choroby,

 • rozpoznania,

 • procedury medyczne,

 • bilans kosztów i przychodów.

Należy zaprezentować wygląd panelu lekarskiego - zalogować się na użytkownika typu lekarz, a następnie wyświetlić minimum 6 wskazanych przez Zamawiającego obszarów, które przedstawiają dane dotyczące:

 • wykaz pacjentów

 • dane personalne pacjentów

 • lista zadań do wykonania przez lekarza

 • wyniki badań

 • elementy historii choroby

 • rozpoznania

 • procedury medyczne

 • bilans kosztów i przychodów.

4


Oddział / Panel lekarski

Możliwość dynamicznej zmiany lokalizacji poszczególnych obszarów na ekranie z wykorzystaniem funkcji przeciągnij/upuść.

W celu prezentacji wymogu należy uruchomić panel lekarski, za pomocą funkcji przeciągnij/upuść zmienić położenie jednego z obszarów np. procedur. Zapamiętać nowy układ. Zamknąć panel, uruchomić ponownie i przedstawić ostatnio zapisany układ.

2


Rozliczenia z płatnikami

Możliwość usuwania

z utworzonego sprawozdania wybranych świadczeń np. nie spełniających wymogów NFZ dot. kompletu danych przed wystaniem komunikatu do płatnika.W celu prezentacji wymogu należy zaprezentować usuwanie z utworzonego sprawozdania wybranych świadczeń np. nie spełniających wymogów NFZ dot. kompletu danych

2


Zakażenia szpitalne

Automatyczne wysyłanie zgłoszenia do zespołu kontroli zakażeń szpitalnych po jego zamknięciu.

Należy zaprezentować zatwierdzenie karty zakażenia i efekt automatycznego zgłoszenia do zespołu kontroli.

2Miejscowość, data

………………….…………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna