Załącznik nr a Wzór karty oceny formalnej karta oceny formalnej działanie „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”Pobieranie 72,25 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar72,25 Kb.

Załącznik nr 2a - Wzór karty oceny formalnej
KARTA OCENY FORMALNEJ

Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


Informacje o projekcie

Numer wniosku o dofinansowanie
Nazwa wnioskodawcy
Tytuł projektu
Kwota wydatków kwalifikowalnych

……………………. PLN


Okres realizacji projektu
Lp.

Kryteria formalne obligatoryjne

Tak

Nie

1.

Czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie we wskazanym terminie?2.

Czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu?3.

Czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub papierowej?4.

Czy wniosek o dofinansowanie złożono do właściwej instytucji?5.

Czy wnioskodawca złożył kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych załączników, w tym:


zał. 1 - Koncepcja realizacji projektuzał. 2 - Porozumienie na rzecz realizacji projektuzał. 3 - Lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie jst (poziom gminy)zał. 4 - Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku (np. dokument powołujący na stanowisko Wójta, Burmistrza oraz Skarbnika).zał. 5 - Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy oraz okres prowadzenia działalnościzał. 6 - Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryteriumzał. 7 - Harmonogram rzeczowo-finansowy projektuzał. 8 - Dokument potwierdzający zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.zał. 9 - Oświadczenie o kwalifikowalności VATzał. 10 - Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie6.

Czy wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (SZOP)7.

Czy wnioskodawca złożył jeden projekt w przedmiotowym konkursie?8.

Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) złożyli oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 885 ze zm.),

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 768 ze zm.)?9.

Czy Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie co najmniej dwóch województw?10.

Czy realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, określonych datami od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.?11.

Czy Projekt będzie realizowany przez okres nieprzekraczający 3 lat od dnia podpisania umowy o dofinansowanie?12.

Czy wartość projektu oraz wnioskowana kwota dofinansowania są zgodne z zapisami SZOP w tym zakresie?13.

Czy wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w POPC?14.

Czy Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

 • projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

 • nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.),

 • projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.15.

Czy wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny wpływ projektu na zasady horyzontalne UE:

 • promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

 • zrównoważony rozwój (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)16.

Czy Wnioskodawca zapewnił wkład własny w projekcie zgodnie z poziomem określonym w SZOP i przedstawił sposób w jaki wkład własny zostanie zapewniony?


17.

Czy wniosek zawiera inne braki formalne niemające zasadniczego charakteru,
takie jak:

    1. niekompletność wymaganych załączników;

    2. braki w potwierdzeniach za zgodność z oryginałem;

    3. braki podpisów;

    4. braki w numeracji stron;

    5. nieczytelność kopii załączników;

    6. oczywiste omyłki pisarskie;

    7. inne uchybienia formalno-rachunkowe?

I. Ocena końcowa lub rekomendowane propozycje działań

Czy wniosek w istniejącej formie może zostać zakwalifikowany do przekazania do oceny merytorycznej?

(w przypadku odpowiedzi TAK należy przejść do części IV. karty oceny)

(w przypadku odpowiedzi NIE należy przejść do części II. karty oceny i wymienić uwagi kierowane do wnioskodawcy lub przedstawić uzasadnienie odrzucenia wniosku.
W przypadku odrzucenia wniosku należy wypełnić również część IV. karty oceny)


TAK

NIE
II. Uwagi zgłoszone do Wnioskodawcy / Uzasadnienie odrzucenia wniosku

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………….
Termin na uzupełnienie dokumentacji: ……………………Zweryfikował:

(Członek KOP)
Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:Sprawdził:
(Sekretarz KOP)
Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:III. Data przekazania wyjaśnień/uzupełnień

Data:
IV. Ocena końcowa

Wniosek został zakwalifikowany do oceny merytorycznej

TAK
NIE


Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia

TAK
Zweryfikował:

(Pracownik KOP)
Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:Zatwierdził:

(Przewodniczący KOP)
Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna