Załącznik Nr 7 do Procedury przeprowadzenia naboru I wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż lgd deklaracja bezstronności I poufnośCIPobieranie 174.48 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar174.48 Kb.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"Załącznik Nr 7 do Procedury przeprowadzenia naboru

i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

Instytucja organizująca nabór wniosków: LGD „Dolina rzeki Grabi”Imię i nazwisko członka Rady:
Reprezentowany sektor:
Podmiot rekomendujący:
Miejsce zatrudnienia:
Ja, ……………………………………. niżej podpisany deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie dokonywał oceny następujących wniosków:

Lp.

Numer wniosku

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

1.2.3.Niniejszym oświadczam, że:

 • zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, dostępnymi informacjami dotyczącymi oceny i wyboru operacji,

 • nie pozostaję w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z wnioskodawcą, jego zastępcami prawnymi lub członkami władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie wsparcia,

 • w okresie trzech lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie pozostawałem/łam
  w stosunku pracy ani nie zawierałem/łam umów cywilno-prawnych z podmiotem ubiegającym się
  o wsparcie, ani nie byłem/łam członkiem osoby prawnej ubiegającej się o wsparcie,

 • nie pozostaję z podmiotem ubiegającym się o wsparcie w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
  że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności,

 • nie jestem wnioskodawcą, ani nie brałem udziału w przygotowaniu wniosku będącego przedmiotem oceny,

 • zobowiązuję się wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem,

 • zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych
  lub wytworzonych lub przygotowanych w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje
  te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,

 • zobowiązuje się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianym wnioskiem.


……………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………

Czytelny podpis członka RadyLista wniosków z głosowania nad którymi członek Rady się wyłącza:

Lp.

Numer wniosku

Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

Powód wyłączenia

1.


2.


3.

……………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………Czytelny podpis członka RadyInstrukcja wypełnienia:

Deklaracja bezstronności i poufności wypełniana jest łącznie dla wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru.

 • Pola zaciemnione generowane są automatycznie przez elektroniczny system oceny wniosków.

 • W pierwszej tabeli każdy Radny musi wybrać z listy operacje, do których deklaruje dokonywanie oceny w sposób bezstronny i uczciwy.

 • W drugiej tabeli Radny wybiera z listy wnioski, nad którymi się wyłącza z głosowania wraz z podaniem powodu wyłączenia.

 • Pola białe wypełnia członek Rady. Pole dot. podpisu zablokowane jest do edycji podczas elektronicznej oceny wniosku. Członek Rady uzupełnia je po zaznaczeniu stosownych oświadczeń i wydruku deklaracji przez biuro LGD.

 Powody wyłączenia członka Rady od udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru operacji do finansowania trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.


Pobieranie 174.48 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna