ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 2,9 Mb.
Strona1/31
Data25.10.2017
Rozmiar2,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów

Wersja 1.16 z dnia .04.2016 r.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH
Spis treści
Część I „Uwagi ogólne”
Sekcja A „Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS” str. 3 - 5
Sekcja B „Wymagane dane” str. 6 - 8
Sekcja C „Sposób użycia formularza” str. 9 - 10
Sekcja D „Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym” str. 11 - 14

Część II „Dane, które należy umieścić w poszczególnych polach”
Sekcja AFormalności dotyczące wywozu/wysyłki, powrotnego wywozu, składowania w składzie celnym/produkcji pod dozorem celnym lub kontrolą celną towarów objętych refundacją wywozową, uszlachetniania biernego, tranzytu unijnego lub potwierdzania unijnego statusu towarówstr. 15 - 38
Sekcja B „Formalności podczas transportu” str. 39
Sekcja C „Formalności dotyczące dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, składowania w składzie celnym oraz wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli” str. 40 - 71

Część III „Uwagi dotyczące formularzy uzupełniających SAD-BIS” str. 72-73
Część IV „Kody stosowane w formularzach”

Sekcja A „Uwagi ogólne” str. 74

Sekcja B „Kody stosowane przy wypełnianiu poszczególnych pól” str. 75 - 176
Część V„Procedury uproszczone”

Sekcja A „Uwagi ogólne” str. 177 - 178

Sekcja B „Wypełnianie poszczególnych pól w procedurach uproszczonych” str. 179 - 197


Część VI „Szczególne przypadki postępowania” str. 198 - 237
Część VII „Przepisy przejściowe”
Sekcja A „Przepisy przejściowe związane z mającą miejsce w dniu 01.05.2004r. akcesją do Unii Europejskiej Polski a także innych nowych krajów członkowskich” str. 238 - 240

Sekcja B „Przepisy przejściowe związane z mającą miejsce w dniu 01.01.2007r. akcesją do Unii Europejskiej Rumunii i Bułgarii” str. 241Część VIII „Pola literowe” str. 242 - 248
Część IX „Wypełnianie zgłoszenia w systemie ECS”

Sekcja A „Różnice w wypełnianiu” str. 249 - 250

Sekcja B „Wypełnianie zgłoszenia kurierskiego w systemie ECS” str. 251 - 252

Sekcja C „Wypełnianie w systemie ECS zgłoszenia zbiorczego w obrocie pocztowym” str. 253 - 254


Część X „Bezpieczeństwo i ochrona”

Sekcja A „Uwagi wstępne” str. 255

Sekcja B „Zakres danych w przywozowych i wywozowych deklaracjach skróconych” str. 256 - 280

Sekcja C „Zakres danych w zgłoszeniach celnych, które pełnią rolę wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych” str. 281 - 287

Sekcja D „Numer identyfikacyjny EORI w zgłoszeniach celnych” str. 288 - 290
CZĘŚĆ I

UWAGI OGÓLNE


 1. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS zawierają karty niezbędne do dokonywania formalności odnoszących się do jednej lub kilku procedur (przeznaczeń celnych), wybrane spośród zestawu 8 kart:
 • karta 1, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności wywozowe (wysyłkowe) lub formalności tranzytu unijnego,

 • karta 2, która przeznaczona jest do celów statystycznych (wywóz/wysyłka),

 • karta 3, która po poświadczeniu przez organy celne zwracana jest eksporterowi,

 • karta 4, która w procedurze tranzytu unijnegounijnego ma być przechowywana przez urząd celny przeznaczenia lub służyć jako dokument potwierdzający unijny status towarów,

 • karta 5, która stosowana jest w procedurze tranzytu unijnego jako karta zwrotna,

 • karta 6, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności przywozowe,

 • karta 7, która przeznaczona jest do celów statystycznych (przywóz),

 • karta 8, która zwracana jest odbiorcy.

Formularzy i zestawów SAD nie stosuje się jako pełnych zestawów kart.
Stosowanymi zestawami kart są:


 • wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: karty 1, 2 i 3,

 • tranzyt unijny: karty 1, 4 i 5,

 • wywóz i następujący po nim tranzyt unijny: 1, 2, 3, 4, 5.

 • dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetnianie czynne: karty 6, 7 i 8.

Oprócz wymienionych wypadków, istnieją sytuacje, w których unijny status danych towarów musi zostać potwierdzony w miejscu przeznaczenia. W takich przypadkach karta 4 powinna być stosowana jako dokument T2L.
Zgłoszenie celne dokonywane jest na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, w szczególności, gdy:

1) towary będą objęte różnymi procedurami celnymi, (w tym wypadku za kod procedury przyjmuje się dwucyfrowy kod wnioskowanej procedury celnej, o którym mowa przy kodowym opisie Pola 37),

2) wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,

3) ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,

4) liczba pozycji towarowych przekracza 99,

5) wobec towarów zastosowano więcej niż jeden rodzaj transakcji,

6) w stosunku do poszczególnych pozycji zastosowanie ma różny (inny) kurs waluty.

Jeżeli zgłoszenia o objęcie towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, bądź dokumenty potwierdzające unijny status towarów nieprzemieszczających się w ramach wewnętrznej procedury tranzytu unijnego, sporządzane są na białym papierze przy wykorzystaniu publicznych lub prywatnych systemów przetwarzania danych, to format tych zgłoszeń i dokumentów muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane w unijnym kodeksie celnym lun przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i przepisach krajowych, również te odnoszące się do odwrotnej strony formularzy (jeżeli chodzi o karty wykorzystywane w ramach procedury tranzytu unijnego), z wyjątkiem:


- koloru druku,

- użycia kursywy, • druku tła pól odnoszących się do tranzytu unijnego.

Dopuszcza się możliwość wykonania formularzy SAD lub zestawów SAD za pomocą drukarek automatycznych, jeżeli wydruki:


 • są wykonane na białym papierze formatu A4 czarnym kolorem,

 • są zgodne z odpowiednimi wzorami formularzy określonymi w Dodatkach B1-B4 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 o,

 • zawierają oznaczenia określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

 • poszczególnych kart zestawów częściowych zawierają tylko te wypełnione pola, które są określone w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 oraz w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9do ww. rozporządzenia.

Każdy zestaw musi być wykonany w taki sposób, aby w przypadku, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym Państwie Członkowskim w polach należy wpisać identyczną informację, była ona umieszczona bezpośrednio przez eksportera lub osobę korzystającą z procedury tranzytu na karcie 1 i dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru, była widoczna na wszystkich egzemplarzach. Jednakże, jeżeli z jakiegokolwiek powodu (w szczególności, gdy treść informacji jest różna w zależności od etapu realizowanej procedury), informacja ta nie musi być przekazywana z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, papier musi ograniczać kopiowanie do właściwych kart.


W przypadku zastosowania elektronicznego systemu przyjmowania zgłoszeń, możliwe jest zastosowanie plików składających się z kart, z których każda może mieć podwójne przeznaczenie: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5.

W takim przypadku, numery wykorzystanych formularzy w każdym zestawie muszą zostać uwidocznione poprzez wykreślenie, na marginesie formularza, numerów odnoszących się do niewykorzystywanych kart.


Każdy tak zdefiniowany zestaw przygotowany jest w taki sposób, aby dane, które mają zostać umieszczone na kilku egzemplarzach były widoczne dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru.
W przypadku, gdy zgłoszenie tranzytowe jest przetwarzane w urzędzie celnym wyjścia przez system komputerowy, to jedna kopia zgłoszenia musi zostać złożona w tym urzędzie.


B. Wymagane dane

Formularze zawierają określoną liczbę pól, z których jedynie część zostanie wykorzystana, w zależności od danej(-ych) procedury (-ur) celnej (-ych), bądź przeznaczenia (-eń) celnego (-ych).


Z zastrzeżeniem przepisów regulujących procedury uproszczone, oraz biorąc pod uwagę szczegółowe postanowienia określone w Częściach II i III niniejszej Instrukcji, wykaz pól, które wypełniane są w poszczególnych procedurach (przeznaczeniach) celnych przedstawia się następująco:

a) wywóz (wysyłka):
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50.

b) procedura składowania celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub produkcja pod dozorem celnym lub kontrolą celną przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47 (tylko w zakresie podania podstawy opłaty), 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne).

c) powrotny wywóz po zakończeniu procedur specjalnych innych niż procedura składowania celnego (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa):


 • pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49 i 54,
 • pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50.


d) powrotny wywóz po zakończeniu procedury składowania celnego:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a.


e) uszlachetnianie bierne:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50.

f) tranzyt:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne).

g) potwierdzanie unijnego statusu towarów:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – brak.
h) dopuszczenie do obrotu, w tym procedura końcowego przeznaczenia:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury),

- pola 2 nie wypełnia się w przypadku obejmowania towarów procedurą dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego.


i) objęcie procedurą specjalną uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczeń), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury),
- pola 2 nie wypełnia się w przypadku obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego , gdy procedura ta jest stosowana po procedurze uszlachetniania czynnego albo po procedurze przetwarzania pod kontrolą celną.

j) objęcie procedurą składowania celnego:
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne).


 1. Sposób użycia formularza

Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.


W wypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się ich ręczne wypełnianie tuszem, dużymi drukowanymi literami. To samo dotyczy danych, które mają zostać umieszczone na kartach wykorzystywanych w procedurze tranzytu unijnego.
Formularz nie może nosić śladów wymazań ani dopisków. Zmiany nanoszone na formularzu wprowadza się poprzez wykreślenie błędnych danych i naniesienie, o ile zaistnieje taka potrzeba, danych poprawnych. Każda w ten sposób dokonana zmiana musi być parafowana przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego i wyraźnie potwierdzona przez właściwe organy, które w razie konieczności, mogą zażądać złożenia nowego zgłoszenia.
Ponadto, formularze można wypełniać dokonując automatycznej reprodukcji zamiast stosować metody wymienione powyżej. Można wystawiać i wypełniać w ten sposób, pod warunkiem, że ściśle będą przestrzegane reguły dotyczące wzorów, papieru, formatu formularzy, języka, który należy stosować, czytelności, zakazu wymazywania i dopisywania oraz dokonywania poprawek.
Osoby dokonujące formalności wywozowych, przywozowych lub tranzytu unijnego wypełniają jedynie ponumerowane pola. Pozostałe pola, oznaczone drukowanymi literami, przeznaczone są do użytku służbowego.
Na kartach, które mają pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki lub urzędzie wyjścia, musi znajdować się oryginalny podpis zgłaszającego lub jego przedstawiciela.
Złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela, wyraża wolę zgłoszenia towarów do określonej procedury i, bez uszczerbku dla możliwego stosowania sankcji, jest traktowane jako zobowiązanie, w odniesieniu do:
- prawidłowości danych znajdujących się na zgłoszeniu,
- autentyczności załączonych dokumentów,


 • przestrzegania obowiązków związanych z objęciem właściwych towarów daną procedurą.

Podpis osoby korzystającej z procedury tranzytu lub, w zależności od przypadku, jego upoważnionego przedstawiciela, zobowiązuje go w odniesieniu do wszystkich danych dotyczących unijnej procedury tranzytowej, do stosowania przepisów dotyczących tranzytu unijnego ustanowionych w unijnym kodeksie celnym i w przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341, oraz tak jak zostało to opisane powyżej w punkcie B.

Jeżeli chodzi o formalności tranzytu unijnego i formalności w miejscu przeznaczenia, powinno się uwzględnić, że w interesie każdej osoby uczestniczącej w czynnościach związanych z tymi formalnościami, leży sprawdzenie treści prawidłowości swojego zgłoszenia. W szczególności, osoba zainteresowana, w przypadku zauważenia jakiejkolwiek różnicy między towarami, które mają zostać zgłoszone a danymi zawartymi w formularzach, musi niezwłocznie powiadomić organy celne. W takich przypadkach, należy sporządzić nowe zgłoszenie z wykorzystaniem nowych formularzy.
Jeżeli postanowienia Części II bądź Części III Instrukcji stanowią inaczej, w przypadku, gdy jakieś pole ma nie być wypełnione, powinno ono pozostać w całości niewypełnione.
Uwaga! W przypadkach, podyktowanych zwłaszcza liczebnością wpisywanych danych, o ile wypełniający zgłoszenie stwierdzi, iż dane, które zamierza wpisać do konkretnego pola nie zmieszczą się w nim, w polu tym powinien wpisać krajowy kod informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” i jednocześnie całą zamierzoną zawartość pola przenieść do załącznika dołączanego do zgłoszenia celnego.

Niedopuszczalnym jest częściowe wypełnienie pola, następnie wpisanie ww. kodu i przeniesienie pozostałej części danych do załącznika.

Załącznik musi zostać opisany w określony sposób, a mianowicie:

Jeżeli kod ogólnej informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” wpisano w polu odnoszącym się do całego zgłoszenia celnego np. Pole 31, wpisywanie danych należy poprzedzić adnotacją „Załącznik do Pola 31”; jeśli zaś ww. kod wpisano w polu (np. Pole 31) odnoszącym się do danej pozycji towarowej (np. pozycji towarowej nr 15), koniecznym jest wpisanie następującej adnotacji: „Pozycja towarowa nr 15. Załącznik do Pola 31”.Jeżeli w opisie niektórych pól przewidziano w Instrukcji możliwość wpisania przez zgłaszającego unijnego kodu informacji dodatkowej „Różni - 00200” („Różne - 00200”) to należy posługiwać się tylko ww. kodem unijnym i niedopuszczalnym jest użycie zamiast/obok niego kodu krajowego informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01”.

Kod „Załącznik-0PL01” nie może być stosowany w zgłoszeniach elektronicznych.


D . Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym.

Poniżej umieszczone zostały 2 tabele, z których w pierwszej wskazuje się rodzaj wypełnianego dokumentu w handlu z ww. terytoriami, a druga obrazuje status poszczególnych terytoriów na gruncie unijnych przepisów celnych i podatkowych (tak VAT jak i akcyzy).Tabela 1

Szczególne obszary terytorium państwowego

Rodzaj wypełnianego dokumentu

Francuskie departamenty zamorskie

Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, ReunionSAD

Francuskie terytoria zamorskie

Nowa Kaledonia, Polinezja, Wallis i Futuna, Saint BarthelemySAD

Francuskie jednostki administracji terenowej

Mayotte, St. Pierre, MiquelonSAD

Büsingen

SAD

Helgoland

/ SAD ( refundacje rolne)

Livigno

SAD

Campinoe d’Italia

SAD

Włoska część jeziora Lugano

SAD

Wyspy Normandzkie

SAD

Wyspa Man

INTRASTAT

Gibraltar

SAD

Wyspy Owcze

SAD

Grenlandia

SAD

Góra Athos

SAD

Wyspy Kanaryjskie

SAD

Ceuta

SAD

Melilla

SAD

Wyspy Alandzkie

SAD

Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius i Saba

SAD
Pozostałe obszary
Rodzaj wypełnianego dokumentu

Monako

INTRASTAT

San Marino

SAD

Andora

SAD

Watykan

SADTabela 2

WYKAZ TERYTORIÓW SPECJALNYCH


Państwo Członkowskie

Terytoria


Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Unii Europejskiej

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

1. Dania

Wyspy Owcze

Grenlandianie

nie


nie

nie


nie

nie


nie

nie


2. Niemcy

Helgoland1)

Büsingen2)tak

tak


nie

nie


nie

nie


nie

nie


3. Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie3)

Ceuta


Melilla

tak

tak


tak

tak

nie


nie

nie

nie


nie

nie

nie


nie

4. Grecja

Góra Athos

tak

tak

tak

nie

5. Francja

Departamenty zamorskie4)

Terytoria zamorskie4)tak
nie

tak
nie

nie
nie

nie
nie

6. Włochy

Livigno

Campione5)

Włoska część jeziora Lugano6)


tak

tak


tak

nie

nie


nie

nie

nie


nie

nie

nie


nie

7. Wielka Brytania

Wyspy Normandzkie7)

Wyspa Man

Gibraltar


nie

nie


tak

tak

tak


nie

nie

tak


nie

nie

tak


nie

8. Finlandia

Wyspy Alandzkie8)

tak

tak

nie

nie

9. Cypr9)

-

tak

tak

tak

takKraj trzeci


Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Unii Europejskiej

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

9. Monako

nie

tak

tak

tak

10. Andora

nie

nie

nie

nie

11. San Marino

nie

nie

tak

nie

12. Watykan

nie

nie

nie

nie


1) Helgoland nie jest częścią obszaru celnego Unii Europejskiej, ale na podstawie art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, w przypadku wysyłki towarów na wyspę Helgoland takie towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z ww. art. 141 rozporządzenia delegowanego, czyli w formie czynności uznawanej za zgłoszenie..

Jednakże wysyłkę na wyspę Helgoland produktów rolnych wywożonych z refundacją wywozową uznaje się za wywóz w rozumieniu przepisów regulujących wypłatę refundacji (art. 43 ust. 1 rozporządzenia (WE) 612/2009).


2) Busingen jest terytorium niemieckim położonym geograficznie w Szwajcarii, w praktyce jest traktowane jako część obszaru celnego Szwajcarii.
3) Do Wysp Kanaryjskich zalicza się następujące wyspy: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Teneryfa, El Hierro, La Palma i La Gomera.
4) Francuskie departamenty i terytoria zamorskieFrench DOM
(francuskie departamenty zamorskie)Alpha code

(kod alfa)

Gujana Francuska

FR

Gwadelupa, Saint-Martin

FR

Martynika

FR

Reunion

FR

Majotta

FRFrench overseas territories

COM and TOM

(francuskie terytoria zamorskie)


Alpha code

(kod alfa)

Nowa Kaledonia
(COM sui generis)

NC

Wallis i Futuna (COM)

WF

Polinezja Francuska (COM)

PF

Saint Barthelemy

BL

Saint-Pierre i Miquelon (COM)

PM

Francuskie Terytoria Południowe (TOM)

TF


5) Campione d’Italia położone jest geograficznie w Szwajcarii.
6) Zapisy zawarte w tabeli mają zastosowanie jedynie do włoskiej części jeziora Lugano od linii brzegowej do politycznej granicy strefy, która rozciąga się pomiędzy Ponte Tresa i Porte Ceresio. Pozostała część jeziora przynależy do Szwajcarii.
7) Do Wysp Normandzkich zalicza się wyspy Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm oraz Les Minquires.
8) Wyspy Alandzkie przystąpiły do UE na podstawie dodatkowej deklaracji, ale tylko i wyłącznie w zakresie spraw celnych. Z tego powodu Wyspy Alandzkie nie stanowią obszaru VAT i akcyzowego UE.
9) W tym bazy wojskowe sił zbrojnych Wielkiej Brytanii, jeżeli dostawy zaopatrzenia na ich rzecz są wolne od podatku.

Rozporządzenie 866/2004/EC ustanawiające zasady, na jakich towary:

- w całości uzyskane na terenach okupowanych, lub

- które zostały poddane ostatniej, istotnej i ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w wyposażonym w tym celu zakładzie na obszarach, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, mogą być wprowadzane na obszary, które znajdują się pod kontrolą Rządu, jako towary wspólnotowe.

W zakresie towarów, które opuszczają terytorium w kierunku przeciwnym, tj. z terytorium kontrolowanego przez Rząd na tereny okupowane, nie są wymagane żadne wymagania eksportowe oraz towary te nie podlegają refundacjom rolnym z uwagi na fakt, że cały obszar terytorium Republiki Cypryjskiej od maja 2004r. przynależy do Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ II

DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH
Kody i symbole niezbędne do wypełnienia poszczególnych pól podane zostały w Części IV niniejszej Instrukcji.
A.Formalności dotyczące wywozu/wysyłki, powrotnego wywozu, składowania celnego/produkcji pod dozorem celnym lub kontrolą celną towarów objętych refundacją wywozową, uszlachetniania biernego, tranzytu unijnego lub potwierdzania unijnego statusu towarów.
POLE 1 - Zgłoszenie
Pole składa się z trzech części, z których każdą należy wypełnić przy zastosowaniu kodów podanych w Części IV niniejszej Instrukcji.
POLE 2 - Nadawca / Eksporter

Dla celów niniejszej Instrukcji obowiązuje definicja „eksportera” zawarta w art. 1 ust. 19 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 .


Dodatkowo, mając na uwadze stanowisko Komisji Europejskiej, eksporterem może być także podmiot nieunijny pod warunkiem korzystania przez niego z usług polskiego reprezentanta działającego w formie przedstawicielstwa pośredniego.

Przykład: eksporterem jest podmiot szwajcarski, w imieniu którego działa jako przedstawiciel pośredni polska agencja celna.


„Nadawcą” jest osoba, która działa jako eksporter w przypadkach określonych w art. 134 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 , tzn. nadawcą jest eksporter w ramach wymiany handlowej między częściami obszaru Unii, w których stosuje się przepisy Dyrektywy Rady 2006/112/WE a częściami tego obszaru, w których przepisy te nie są stosowane, lub w handlu między częściami obszaru Unii, w których przepisy te nie są stosowane.

Przykład:

Eksporterem jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Brazylią.

Nadawcą jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Gibraltarem, lub Martyniką a Gibraltarem.

Uwaga ! Co do zasady zgłoszenia wywozowe składane są w postaci elektronicznego komunikatu do systemu ECS i tylko w wyjątkowych sytuacjach (m.in. w ramach procedury awaryjnej w systemie ECS) dopuszczalne jest złożenie zgłoszenia w formie pisemnej (papierowej) z wykorzystaniem formularza dokumentu Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS).
1) Komunikat IE 515 przekazywany do systemu ECS
Następujące dane podaje się w odpowiednich atrybutach, w sposób wskazany w specyfikacji XML, opublikowanej pod adresem:


http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/specyfikacje


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego; w przypadku gdy w atrybucie „nazwa”  nie mieści się pełna nazwa firmy (35 znaków), to w tym atrybucie powinna być podana nazwa skrócona firmy w takim brzmieniu, w jakim jest to wpisane w nazwie skróconej w systemie EORI;

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN,

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo (ESS)
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu), na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego, oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami); jeżeli nazwa firmy przekracza 35 znaków, to jako „nazwa” podmiotu powinna być podana nazwa skrócona firmy w takim brzmieniu, w jakim jest to wpisane w nazwie skróconej w systemie EORI;

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nieobjęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI w prawym górnym rogu pola podają: • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez zastosowania metod informatycznych, należy wpisać „Różni - 00200” i załączyć listę eksporterów/nadawców do zgłoszenia.


POLE 3 – Formularze

Pole wypełnia się tylko w przypadku, gdy zgłoszenie jest składane bez zastosowania metod informatycznych.

Podać należy kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Przykład:

Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi - numerem 3/3.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, tzn. wypełniane jest tylko jedno pole „Opis towarów”, to Pola 3 nie wypełnia się, natomiast jednocześnie koniecznym jest wpisanie cyfry 1 w Polu 5.
Jeżeli zgłoszenie sporządzane jest na dwóch zestawach składających się z 4 kart, zamiast na jednym formularzu składającym się z 8 kart, to do celów ustalenia liczby formularzy, te dwa zestawy uważa się za jeden.

POLE 4 – Wykazy załadunkowe
W tym polu wpisać należy liczbę list towarowych, jeżeli takie są załączone do zgłoszenia.
POLE 5 - Pozycje
Wpisać należy całkowitą liczbę zadeklarowanych w zgłoszeniu celnym pozycji towarowych..
W przypadku występowania list towarowych liczba pozycji musi być zgodna z liczbą pozycji towarowych na listach towarowych.
Brak jest możliwości, aby w ramach jednego i tego samego zgłoszenia celnego towary opisywane były zarówno w Polach 31 zgłoszenia i jednocześnie w towarzyszących mu listach towarowych, tzn. jeżeli opisu towarów dokonuje się w Polach 31 zgłoszenia, to do zgłoszenia nie mogą być dołączane listy towarowe, natomiast jeżeli opis towarów dokonywany jest na listach towarowych, to w Polu 31 zgłoszenia (zamiast opisu towarów) dokonujący zgłoszenia czyni adnotację przewidzianą w takiej sytuacji dla systemu NCTS2.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna