ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 43,57 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar43,57 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.16.

Bezpieczeństwo i Ochrona

C.X


Zakres danych w zgłoszeniach celnych, które pełnią rolę wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych

C

C. Zakres danych w zgłoszeniach celnych, które pełnią rolę wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych.
Dane bezpieczeństwa mogą zostać przekazane organom celnym nie tylko w postaci odrębnego dokumentu (komunikatu) tj. deklaracji skróconej, lecz także w ramach przekazywanych zgłoszeń celnych. W takiej sytuacji składane zgłoszenie musi zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w Dodatku D1 i D2 do Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, zwanego dalej „PRD”, także elementy wymagane przez Dodatek C1 do Załącznika 9 do PRD dla deklaracji skróconych.

I. Zgłoszenie wywozowe powiększone o dane bezpieczeństwa
Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych jak również zmianę zasad wypełniania pól, które dotychczas były wypełniane w zgłoszeniu wywozowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Ewentualne zredukowanie danych należy do uprawnień a nie obowiązków zgłaszającego – tak więc w przypadku, gdy zgłaszający ma podstawy, aby np. zastosować zakres danych dla AEO, ale nie chce tego robić to może wysłać standardowy zakres danych z Tabeli nr 1 (poniżej pkt 1).

Zasady te należy stosować zarówno do wypełniania komunikatu IE 515 składanego do systemu AES, jak i zgłoszenia celnego w formie wyłącznie papierowej, składanego poza systemem AES na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo.


Uwzględnienie w zgłoszeniu wywozowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:

1) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz inne rodzaje transportu lub przypadki inne niż przesyłki ekspresowe - Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać kod i numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) – w przypadku systemu AES jest to atrybut CRN. Element ten wypełniany jest alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (transportowego), o ile ten drugi nie jest dostępny.
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – Pomimo tego, że przepis unijny w Dodatku A do Załącznika 9 do PRD jednoznacznie wskazuje, że podawane kraje przejazdu obejmują kraj wywozu i kraj przeznaczenia, to stosownie do unijnej reguły w specyfikacji systemu AES (reguła 877) kody podawane w tym atrybucie muszą być inne niż podawane w Polach 15a i 17a. W związku z powyższym element ten jest obligatoryjny do wypełnienia za wyjątkiem sytuacji,

gdy kody krajów podane w polach kraj wywozu i kraj przeznaczenia „wyczerpują” całą trasę przejazdu.Np. Wywóz z Polski na Ukrainę przez polski urząd wyprowadzenia – pozostawiamy pole puste,

Wywóz z Polski przez Ukrainę do Kazachstanu – wpis „UA”,

Wywóz z Niemiec do Kazachstanu przez Polskę i Ukrainę – wpis „PL-UA”,

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA bez międzylądowania – pole puste

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA z międzylądowaniem w Holandii – wpis „NL”.
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Numery nałożonych zamknięć” (Pole S28) – dana podawana przez upoważnionego eksportera w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna.
Uwaga! Należy pamiętać, że w przypadku Tabeli 1 w wywozie nie wypełnia się Pola S32 „Kod specyficznych okoliczności” bo kody „C” i „D” są zarezerwowane tylko dla kierunku przywozowego.
2) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej przesyłki ekspresowe (nie dotyczy sytuacji AEO) - Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.
II. Zgłoszenie tranzytowe powiększone o dane bezpieczeństwa
Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych jak również zmianę zasad wypełniania pól, które dotychczas były wypełniane w zgłoszeniu tranzytowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Zasady i zakres deklarowania danych bezpieczeństwa w tranzycie są oparte na danych wymaganych w przywozowej deklaracji skróconej.

Uwzględnienie w zgłoszeniu tranzytowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:1) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz innych rodzajów transportu lub przypadków do których nie mają zastosowania tabele 2-4, tj. Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu/przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,


- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,

- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,


- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13),

Uwaga ! W tranzycie unijnym mogą być podawane tylko kody krajów UE.

W tranzycie wspólnym (do krajów stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej) lub w operacjach TIR – można podać zarówno kody krajów UE jak i kody krajów trzecich.Przykłady:

Tranzyt T1 z PL do FR przez Niemcy i Belgię: należy zadeklarować „PL-DE-BE-FR” i bez znaczenia jest to, że w tym przypadku przewóz rozpoczął się w Rosji a kończy się w USA.

Tranzyt wspólny T2 z PL do CH przez Niemcy: należy zadeklarować „PL-DE-CH”. W tej sytuacji, jeżeli przewóz rozpoczął się w RU, to należy podać ”RU-PL-DE-CH”.

Operacja TIR z BY do DE przez Polskę: należy zadeklarować „BY-PL-DE”.
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18)– zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe.

2) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - przesyłki ekspresowe tj. Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.
3) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport drogowy, tj. Tabela nr 3 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) - objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,

- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,


- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
- Kod specyficznych okoliczności (Pole S32) – należy podać symbol „C”.


4) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport kolejowy, tj. Tabela nr 4 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,


- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,

- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,


- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
- „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
- „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „D”.

5) Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa przez podmiot posiadający świadectwo AEO, tj. Tabela nr 5 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.
- „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
- „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
- „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
- Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
- „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
- „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
- „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
- „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
- „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „E”.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna