ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 201.02 Kb.
Strona1/3
Data02.12.2017
Rozmiar201.02 Kb.
  1   2   3

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.16.

KODY STOSOWANE W FORMULARZACH

C.IV


Kody stosowane przy wypełnianiu poszczególnych pól

B

Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i pozwolenia


Pole 44
POLE 44 - Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / świadectwa i pozwolenia
1.Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień celnych podaje się w formie pięciocyfrowego kodu. Kod ten podawany jest obok dodatkowych informacji w formie tekstowej chyba, że w przepisach unijnych przewidziano stosowanie kodu zamiast informacji tekstowej.

Zgodnie z przepisami unijnymi pewne dodatkowe informacje wpisywane są w pola inne, niż Pole 44. Informacje te powinny być wpisywane w formie kodowanej zgodnie z zasadami określonymi dla dodatkowych informacji wpisywanych w polu 44. W wypadku, gdy przepisy unijne nie określają, w którym polu należy wpisać wymagane informacje, wpisuje się je w Polu 44.
Rodzaje dodatkowych informacji:

A. Wspólnotowe kody informacji dodatkowych:

Dodatkowe informacje - kod XXXXX

Informacje ogólne - kod 0xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

Art. 163 [rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446..

Wniosek o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu do procedury specjalnej

„Pozwolenie uproszczone”

44

00100

Dodatek C1


Kilku eksporterów, odbiorców lub kilka poprzednich dokumentów

„Różni/e”

2, 8 i 40

00200

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i nadawca

„Nadawca”

14

00300

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i eksporter

„Eksporter”

14

00400

Dodatek C1


Ten sam zgłaszający i odbiorca

„Odbiorca”

14

00500

Przywóz - kod 1xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1147/2002

Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych

„Przywóz ze świadectwem zdatności do lotu”

44

10100

Art. 241 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego

„Towary UCz”

44

10200

Art. 241 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego (szczególne środki polityki handlowej)

„Towary UCz, Polityka handlowa”

44

10300

Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Odprawa czasowa

„Towary Ocz”

44

10500

Art. 86 ust. 3 UKC

Określanie kwoty należności celnych przywozowych powstałych w odniesieniu do produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC

”Zasada szczególna dotycząca obliczania należności celnych przywozowych wobec produktów przetworzonych”

44

10800

Eksport - kod 3xxxx
Podstawa prawna

Przedmiot

Dodatkowe informacje

Pole

Kod

Art. 254 ust. 4 lit. b) UKC

Wywóz produktów rolnych podlegających końcowemu przeznaczeniu

Art. 254 ust. 4 lit. b) UKC

Końcowe przeznaczenie: Towary przeznaczone do wywozu – zwroty rolne nie mają zastosowania44

30300


B. Krajowe kody informacji dodatkowych

1. „0PL05 - 0PL10” - kody informacji dodatkowych stosowane w przypadku, gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych, o których mowa w art. 211 ust. 1 UKC (tzw. wnioski skrócone).

2. 0PL11 – e-załączniki1

3. „0PL12 –xxxxxxxx”

gdzie xxxxxxxx, to poprzedzony kodem kraju kod jednostki organizacyjnej Służby Celnej właściwej do przeprowadzenia kontroli celnej towaru będącego przedmiotem przedstawienia w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach przywozowych lub zgłoszenia uproszczonego albo kompletnego zgłoszenia celnego w procedurach wywozowych w ramach krajowej odprawy scentralizowanej.Przykład: procedurze uproszczonej

0PL12-PL301040.”.

4. 0PL142 - wyłączenie walidacji powiązań pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli eksporterem albo nadawcą (w AES).

W systemie AES zaimplementowana została funkcjonalność dająca możliwość weryfikacji powiązania pomiędzy przedstawicielem celnym a mocodawcą, czyli eksporterem albo nadawcą (w AES).

Skutkiem negatywnej walidacji (braku powiązań pomiędzy podmiotami dokonanymi w ramach usługi e- Klient) będzie odrzucenie zgłoszenia celnego.

Z walidacji w AES wyłączone są przypadki, gdy zgłoszenie celne:  1. jest składane przez przedstawiciela reprezentującego osobę fizyczną albo inną osobę nieobjętą obowiązkiem uzyskania nr EORI (np. objęcie towaru procedurą odprawy czasowej),

  2. dotyczy przesyłek przewożonych przez operatora kurierskiego i zgłaszanych przez takiego operatora albo innego przedstawiciela celnego,

  3. składane jest na podstawie upoważnienia jednorazowego.

Powyższe wyłączenia uzasadnione są specyfiką obrotu, charakteryzującego się sporadycznością oraz - w przypadku obrotu kurierskiego – dodatkowo dużą ilością przesyłek oraz ich nadawców/odbiorców występujących często jednorazowo.

Wyłączenie z walidacji należy zadeklarować poprzez podanie w polu 44 zgłoszenia kodu informacji dodatkowej „0PL14”. Jeżeli jednak w konkretnych przypadkach mieszczących się w katalogu wyłączeń opisanych powyżej, powiązanie mocodawcy z przedstawicielem celnym jest odzwierciedlone w systemie SZPROT (powiązanie dokonane w ramach usługi e-Klient), to nie ma potrzeby używania kodu „0PL14”.

Kodu „0PL14" nie podaje się w zbiorczych zgłoszeniach celnych, ponieważ zadeklarowanie w drugiej części pola 37 kodu „1PL” (w eksporcie) oznacza wyłączenie z walidacji ww. powiązań.

Odpowiedzialność za prawidłowość używania kodu „0PL14" w zgłoszeniach celnych ponosi osoba składająca zgłoszenie celne, zgodnie z art. 15 ust. 2 Unijnego Kodeksu Celnego.


5. 1PL153– pozwolenie z mocą wsteczną w procedurach specjalnych (art. 211 ust. 2 UKC)

6. „1PL01 – UB w UC”.
Kod 1PL01 (wraz z adnotacją) wpisuje się w Polu 44 w szczególnym przypadku wypełnienia zgłoszenia celnego, o którym mowa w pkt 17 Części VI Instrukcji (przypadek uszlachetniania czynne, o którym mowa w art. 205 UKC tzw. „czynne – bierne - czynne”).

7. „1PL02 – Produkt GMO”
Kod 1PL02 (wraz z adnotacją ) należy podawać w Polu 44 zgłoszenia w przypadku przywozu produktów rolno-spożywczych zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane.

8. „1PL03 – XXXXXXXXXXXX”

gdzie XXXXXXXXXXXX to PLNIP zagranicznego przedsiębiorcy. Kod ten w systemie CELINA należy wykorzystywać do identyfikacji przedsiębiorców zagranicznych posiadających PLNIP, ale zarejestrowanych dla celów EORI w innym kraju członkowskim. Zadeklarowanie PLNIP przez tą kategorię przedsiębiorców jest niezbędne dla potrzeb rozliczenia VAT.9. „1PL05” – zgłoszenie uzupełniające dotyczy jednego wpisu do rejestru albo obejmuje wpisy do rejestru z jednego dnia (jedna data do kalkulacji).

10. „1PL06” – kod używany w ramach realizacji Bezpośredniej dostawy tj. objęcia towarów nieunijnych, które uprzednio objęte były procedurą tranzytu zamkniętą w miejscu uznanym w pozwoleniu na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu wspólnego/unijnego oraz na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu TIR, procedurą celną w tym miejscu.

11. „1PL08” – kod używany w kolejnym przywozowym zgłoszeniu celnym, jako wniosek o anulowanie złożonego wcześniej zgłoszenia celnego przed przedstawieniem towaru (kod „D” w drugiej części Pola 1), które nie zostało jeszcze przyjęte przez organ celny. Kod „1PL08” należy stosować wraz z identyfikatorem systemowym zgłoszenia, o którego anulowanie podmiot wnioskuje.”.

12.3PL01” – wysyłka poza godzinami” – kod stosowany w procedurach wywozowych przez podmiot uprawniony do realizacji procedury uproszczonej poza godzinami pracy organu celnego”.

13.3PL07 - Towary zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 903/2008”.
Kod 3PL07 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku niektórych produktów z wieprzowiny wywożonych z refundacją na podstawie art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17.09.2008r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów z wieprzowiny (Dz. Urz. L 249 z 18.09.2008r.) .

14. „3PL08 - Wywóz mający podlegać a posteriori wnioskowi o pozwolenie na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji (system B)” .
Kod 3PL08 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu z refundacją owoców i warzyw, gdy eksporter wnioskuje jednocześnie o wydanie pozwolenia wywozowego a posteriori - art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji [WE] nr 1961/2001 z dnia 05.10.2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady [WE] nr 2200/96 w odniesieniu do refundacji wywozowych do owoców i warzyw (Dz. Urz. L 268 z 9.10.2001 z późn. zm.).


15. „3PL10 – Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006”.
Kod 3PL10 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 dokumentu zgłoszenia celnego dla pszenicy zwyczajnej pochodzącej z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonej w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr
990/2006 z dnia 30.06.2006r. otwierającego stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dz. Urz. L 179 z 1.07.2006r.).
16. „3PL11 – Jęczmień interwencyjny niedający podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006”.
Kod 3PL11 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 dokumentu SAD dla jęczmienia pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonego w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30.06.2006r. otwierającego stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dz. Urz. L 179 z 1.07.2006r.).
17. „3PL12 – Żyto interwencyjne niedające podstawy do refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006”.
Kod 3PL12 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 dokumentu zgłoszenia celnego dla żyta pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, wywożonego w wyniku przetargu otwartego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30.06.2006r. otwierającego stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dz. Urz. L 179 z 1.07.2006r.).
18. „3PL14 - Tranzyt CIM / XXXX”

gdzie XXXX to nr pozwolenia dla upoważnionego nadawcy w transporcie kolejowym na liście przewozowym CIM.


Kod ten (wraz z opisem) stosowany jest w przypadku, gdy posiadacz pozwolenia na upoważnionego nadawcę w tranzycie na liście przewozowym CIM (zgodnie z przepisami może nim być tylko uprawnione przedsiębiorstwo kolejowe) upoważni eksportera w uproszczeniu do przesyłania powiadomienia o tranzycie w ramach zgłoszenia wywozowego.
19. 3PL15 - FALLBACK4

Kod wskazujący, że zgłoszenie wywozowe zostało złożone w ramach procedury awaryjnej w systemie AES (zgłoszenie „papierowe” w urzędzie wywozu).


20. „3PL17 - Cukier pozakwotowy przeznaczony na wywóz bez refundacji”.
Kod 3PL17 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu cukru pozakwotowego zgodnie z art. 7b rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru.

21. „3PL18 - Izoglukoza pozakwotowa przeznaczona na wywóz bez refundacji”
Kod 3PL18 (wraz z adnotacją) powinien zostać wpisany w Polu 44 zgłoszenia celnego w przypadku wywozu izoglukozy pozakwotowej zgodnie z art. 7b rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru.
22. „3PL19” – Zamierzam niezwłocznie złożyć w NCTS2 zgłoszenie kończące wywóz lub powrotny wywóz (karnet TIR, T2 lub T1 w uproszczeniu).

W przypadku stosowania procedury awaryjnej (awaria NCTS2 albo AES i NCTS2) po kodzie tym należy podać numer operacji z rejestru operacji awaryjnych procedury TIR, T2 lub T1.23. „3PL20” - Deklaracja uproszczonej procedury tranzytu po wywozie lub powrotnym wywozie.

W przypadku stosowania procedury awaryjnej (awaria AES albo AES i NCTS2) po kodzie tym należy podać numer własny zgłoszenia wywozowego.24. „3PL21” – numer Karnetu TIR albo numer LRN zgłoszenia tranzytowego podawany w komunikacie IE507, gdy atrybut „Tranzyt” ma wartość „1” – Tak.

25. 3PL23 - wniosek eksportera o odebranie karty 3 ESS od osoby przedstawiającej towar na granicy i jej odesłanie do UWU5

26. 3PL24 - retrospektywne zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu, złożone w trybie art.  337 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

27. 3PL25 – powiadomienie o powrotnym wywozie (art. 274 UKC)

28. 3DK8X6 – złożenie organowi celnemu aktualnego zaświadczenia bądź oświadczenia o spełnieniu przesłanek do niezabezpieczania podatku VAT i akcyzy w procedurze uszlachetniania czynnego lub odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, w związku z art. 33 ust. 7a ustawy o VAT oraz art. 28 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym
29.4PL01” – kod ten właściwy jest w przypadkach, gdy przedmiotem importu (procedury oznaczone kodami 40-49 oraz inne, które wiążą się z dopuszczeniem towarów do obrotu) jest biokomponent, biomasa lub biopaliwo, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.).
Zgłaszający podaje w Polu 44 zgłoszenia ww. kod a po myślniku precyzuje, co jest przedmiotem importu tzn. wpisuje:
4PL01 – Biokomponent”, bądź

4PL01 – Biomasa”, bądź

4PL01 – Biopaliwo”.

30. „4PL02” – po tym kodzie należy podać datę właściwą do weryfikacji obliczeń należności dokonanych w zgłoszeniu.
31.4PL03”7 – kod ten jest właściwy w przypadkach, gdy w Polu 14 występuje:


  • przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8 (zgłoszenie importowe) albo eksporterem z pola 2 (zgłoszenie wywozowe), albo

  • przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8 (zgłoszenie importowe) albo eksporterem z pola 2 (zgłoszenie wywozowe), albo

  • przedstawiciel bezpośredni (kod „2”) albo pośredni (kod „3”) upoważniony przez operatora kurierskiego do złożenia zbiorczego zgłoszenia celnego.

W dwóch pierwszych wyżej wskazanych sytuacjach, po  kodzie 4PL03 należy podać odnoszący się do mocodawcy niebędącego odbiorcą z Pola 8 (zgłoszenie importowe) albo eksporterem z pola 2 (zgłoszenie wywozowe), jeden z następujących wyróżników identyfikacyjnych, które odpowiednio oznaczają:

1 – PLNIP,

2 – inny niż krajowy numer  EORI, a więc każdy numer EORI, który nie jest tworzony na podstawie PL NIP (podmioty unijne z innych krajów członkowskich, podmioty z krajów trzecich zarejestrowane w Polsce lub w innych krajach członkowskich),

3 – VAT UE z innego kraju członkowskiego,

4 – PESEL,

5 – inny niż 1-4,

a następnie podać numer identyfikujący podmiot oraz jego nazwę i adres.

Natomiast w trzecim przypadku, gdy zgłoszenie celne składa przedstawiciel upoważniony przez operatora kurierskiego, to należy podać numer identyfikacyjny PLNIP oraz nazwę i adres operatora kurierskiego.Przykładowy wpis odnoszący się do osoby zarejestrowanej w Polsce dla potrzeb podatku VAT:

4PL03 – 1 – PLXXXXXXXXXXXXXXX – ABCDE Sp. z o.o. ul. Kołowa 3, 00-001 Zakole”.


32.4PL04” – rozliczenie VAT w procedurach „42” i „63” oraz „49” (§ 4 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień).
33.4PL05” – procedura uproszczona (art. 166 ust. 2 i art. 182 UKC) albo upoważniony podmiot gospodarczy (AEO), rozliczenie VAT zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

34. „4PL06” – kod ten należy stosować w przypadku eksportu pośredniego. Podanie tego kodu wraz z następującym po nim numerem identyfikacji podatkowej podmiotu krajowego, który dokonał dostawy towarów, w wyniku której następuje eksport i numerem faktury dokumentującej tę dostawę, jest jednoznaczne z wyrażeniem przez eksportera (z Pola 2 zgłoszenia) zgody na udostępnienie danych ze zgłoszenia temu podmiotowi krajowemu.

35. 4PL078 – bez zabezpieczania należności celnych w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej oraz należności podatkowych w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych

2. Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia
a) Dokumenty, świadectwa oraz wspólnotowe lub międzynarodowe pozwolenia lub inne odnośne informacje, przedstawiane na poparcie zgłoszenia muszą zostać wprowadzone w postaci kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych, po których, w stosownych przypadkach, następuje albo numer identyfikacyjny albo inny rozpoznawalny punkt odniesienia.
Przykład : Do zgłoszenia załączane jest "Świadectwo zdatności do lotu” o numerze identyfikacyjnym XXXXXXXXXXXX.

Należy wpisać w Polu 44 „A119- XXXXXXXXXXXX”.

Uwaga! Aktualizowany na bieżąco wykaz unijnych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 udostępniony jest na stronie internetowej:
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=3c0df063-1824-4d72-9169-74a7b5dc6333&groupId=766655

b) Nieuwzględnione w ww. wykazie dokumenty, świadectwa lub pozwolenia, których przedłożenie wraz ze zgłoszeniem wymagane jest na podstawie odrębnych przepisów prawa unijnego lub przepisów prawa krajowego, muszą zostać wpisane przy użyciu kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych (an4), o innej strukturze niż ww. kodyunijne. Po kodzie dokumentu należy wpisać po myślniku numer identyfikacyjny lub inne oznaczenie danego dokumentu.


A. Kody różnego rodzaju pozwoleń dołączanych do zgłoszenia celnego.
1. Pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej: uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej i końcowego przeznaczenia

Uwaga!

  • Od dnia 1 maja 2016 r. nie wydaje się pozwoleń na stosowanie procedury składowania celnego.

  • W zgłoszeniach celnych importowych należy podawać kody pozwoleń i strukturę numeru tych pozwoleń według dotychczasowych reguł określonych poniżej, nawet gdy pozwolenia wydane są po dniu 1 maja 2016 r.

1PG1pozwolenie (zwykłego) na stosowanie procedury specjalnej – uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa,

1PG2 – pozwolenie na stosowanie procedury specjalnej (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa) obejmujące więcej niż jedno państwo członkowskie,

1PG4 - pozwolenie wsteczne na stosowanie procedury specjalnej (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa). Pozwolenie wsteczne może być pozwoleniem zwykłym lub obejmującym więcej niż jedno państwo członkowskie


Pobieranie 201.02 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna