ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 1.64 Mb.
Strona1/28
Data22.02.2018
Rozmiar1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Ministerstwa Finansów

Wersja 1.8 z dnia 04.07.2006r.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD

CZĘŚĆ I

UWAGI OGÓLNE


 1. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS zawierają karty niezbędne do dokonywania formalności odnoszących się do jednej lub kilku procedur (przeznaczeń celnych), wybrane spośród zestawu 8 kart:


- karta 1, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności wywozowe (wysyłkowe) lub formalności tranzytu wspólnotowego,
- karta 2, która przeznaczona jest do celów statystycznych (wywóz/wysyłka),
- karta 3, która po poświadczeniu przez organy celne zwracana jest eksporterowi,
- karta 4, która w procedurze tranzytu wspólnotowego ma być przechowywana przez urząd przeznaczenia lub służyć jako dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów,
- karta 5, która stosowana jest w procedurze tranzytu wspólnotowego jako karta zwrotna,
- karta 6, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności przywozowe,
- karta 7, która przeznaczona jest do celów statystycznych (przywóz),
- karta 8, która zwracana jest odbiorcy.
Formularzy i zestawów SAD nie stosuje się jako pełnych zestawów kart.
Stosowanymi zestawami kart są: • wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: karty 1, 2 i 3,
 • tranzyt wspólnotowy: karty 1, 4 i 5,
 • wywóz i następujący po nim tranzyt wspólnotowy: 1, 2, 3, 4, 5.
 • dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, skład celny, przetwarzanie pod kontrolą celną, uszlachetnianie czynne oraz obszar wolnocłowy o II typie kontroli: karty 6, 7 i 8.

Oprócz wymienionych wypadków, istnieją sytuacje, w których wspólnotowy status danych towarów musi zostać potwierdzony w miejscu przeznaczenia. W takich przypadkach karta 4 powinna być stosowana jako dokument T2L.


Zgłoszenie celne dokonywane jest na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, w szczególności, gdy:
1) towary będą objęte różnymi procedurami celnymi, (w tym wypadku za kod procedury przyjmuje się dwucyfrowy kod wnioskowanej procedury celnej, o którym mowa przy kodowym opisie Pola 37),

2) wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,

3) ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,


 1. liczba pozycji towarowych przekracza 99,

 2. wobec towarów zastosowano więcej niż jeden rodzaj transakcji,

 3. w stosunku do poszczególnych pozycji zastosowanie ma różny (inny) kurs waluty,

Jeżeli, na podstawie art. 205 ust. 3 Rozporządzenia Komisji EWG Nr 2454/93 (zwanego dalej Rozporządzeniem Wykonawczym), zgłoszenia o objęcie towarów procedurą celną lub przeznaczeniem powrotnego wywozu, bądź dokumenty potwierdzające wspólnotowy status towarów nie przewożonych pod reżimem procedury wspólnotowego tranzytu wewnętrznego, sporządzane są na czystym papierze przy wykorzystaniu publicznych lub prywatnych systemów przetwarzania danych, to dane zgłoszenia lub dokumenty muszą spełniać wszystkie warunki dotyczące ich formatu, przewidziane we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, Rozporządzeniu Wykonawczym i przepisach krajowych, również te odnoszące się do odwrotnej strony formularzy (jeżeli chodzi o karty wykorzystywane w ramach procedury tranzytu wspólnotowego), z wyjątkiem:


- koloru druku,
- użycia kursywy,


 • druku tła pól odnoszących się do tranzytu wspólnotowego.

Dopuszcza się możliwość wykonania formularzy SAD lub zestawów SAD za pomocą drukarek automatycznych, jeżeli wydruki:


 • są wykonane na białym papierze formatu A4 czarnym kolorem, • zawierają oznaczenia określone w pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne.

- poszczególnych kart zestawów częściowych zawierają tylko te wypełnione pola, które są określone w pkt I Tabeli określonej w załączniku Nr 35 do Rozporządzenia Wykonawczego oraz w pkt I Tabeli określonej w załączniku Nr 36 do ww. Rozporządzenia.


Każdy zestaw musi być wykonany w taki sposób, aby w przypadku, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym Państwie Członkowskim w polach należy wpisać identyczną informację, była ona umieszczona bezpośrednio przez eksportera lub głównego zobowiązanego na karcie 1 i dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru, była widoczna na wszystkich egzemplarzach. Jednakże, jeżeli z jakiegokolwiek powodu (w szczególności, gdy treść informacji jest różna w zależności od etapu realizowanej procedury), informacja ta nie musi być przekazywana z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, papier musi ograniczać kopiowanie do właściwych kart.
W przypadku zastosowania elektronicznego systemu przyjmowania zgłoszeń, możliwe jest zastosowanie plików składających się z kart, z których każda może mieć podwójne przeznaczenie: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5.
W takim przypadku, numery wykorzystanych formularzy w każdym zestawie muszą zostać uwidocznione poprzez wykreślenie, na marginesie formularza, numerów odnoszących się do niewykorzystywanych kart.
Każdy tak zdefiniowany zestaw przygotowany jest w taki sposób, aby dane, które mają zostać umieszczone na kilku egzemplarzach były widoczne dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru.

W przypadku, gdy zgłoszenie tranzytowe jest przetwarzane w urzędzie celnym wyjścia przez system komputerowy, to jedna kopia zgłoszenia musi zostać złożona w tym urzędzie.
B. Wymagane dane

Formularze zawierają określoną liczbę pól, z których jedynie część zostanie wykorzystana, w zależności od danej(-ych) procedury (-ur) celnej (-ych), bądź przeznaczenia (-eń) celnego (-ych).


Z zastrzeżeniem przepisów regulujących procedury uproszczone, oraz biorąc pod uwagę szczegółowe postanowienia określone w Częściach II i III niniejszej Instrukcji, wykaz pól, które wypełniane są w poszczególnych procedurach (przeznaczeniach) celnych przedstawia się następująco:

a) wywóz (wysyłka):
- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w części dotyczącej oznaczenia), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,
- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50.


 1. składowanie w składzie celnym towarów objętych systemem prefinansowania i przeznaczonych do wywozu:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (za wyjątkiem drugiej części pola), 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47 (tylko w zakresie podania podstawy opłaty), 49 i 54,


- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne). 1. powrotny wywóz po zakończeniu procedur gospodarczych innych niż procedura składu celnego (uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną):

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50. 1. powrotny wywóz po zakończeniu procedury składu celnego:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a. 1. uszlachetnianie bierne:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 17a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie kraju), 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 (tylko pierwsza i piąta część pola), 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 i 54,


- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane –7 (zgłoszenie pisemne), 34a, 50. 1. tranzyt:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 i 56,


- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne). 1. potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (trzecia część pola), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33 (pierwsza część pola), 35, 38, 40, 44 i 54,

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – brak. 1. dopuszczenie do obrotu:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 18 (tylko w zakresie oznaczenia), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54.

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury). 1. objęcie procedurą gospodarczą (inną niż uszlachetnianie bierne i skład celny) tj. uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 3, 5, 6, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 12, 14, 15a, 18 (tylko w zakresie oznaczeń), 19, 20, 21 (tylko w zakresie przynależności państwowej), 22 (tylko w zakresie waluty), 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49 i 54,

- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury).


 1. objęcie procedurą składu celnego typu A, B, C, E i F:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49 i 54,


- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne),
Reguły wypełniania pól dotyczące składu celnego typu A, B, C, E i F należy odpowiednio stosować do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli. 1. objęcie procedurą składu celnego typu D:

- pola, które powinny zostać wypełnione - 1 (pierwsza i druga część pola), 3, 5, 7 (zgłoszenie elektroniczne), 8, 14, 15a, 19, 20, 22 (tylko w zakresie waluty), 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 (tylko w zakresie rodzaju i podstawy opłaty), 49 i 54


- pola, w których zgłaszający (jeżeli chce lub jest to mu z jakichś względów potrzebne) może umieścić dane – 7 (zgłoszenie pisemne), 22 (w części dotyczącej ogólnej wartości faktury). 1. Sposób użycia formularza

Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.


W wypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się ich ręczne wypełnianie tuszem, dużymi drukowanymi literami. To samo dotyczy danych, które mają zostać umieszczone na kartach wykorzystywanych w procedurze tranzytu wspólnotowego.
Formularz nie może nosić śladów wymazań ani dopisków. Zmiany nanoszone na formularzu wprowadza się poprzez wykreślenie błędnych danych i naniesienie, o ile zaistnieje taka potrzeba, danych poprawnych. Każda w ten sposób dokonana zmiana musi być parafowana przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego i wyraźnie potwierdzona przez właściwe organy, które w razie konieczności, mogą zażądać złożenia nowego zgłoszenia.
Ponadto, formularze można wypełniać dokonując automatycznej reprodukcji zamiast stosować metody wymienione powyżej. Można wystawiać i wypełniać w ten sposób, pod warunkiem, że ściśle będą przestrzegane reguły dotyczące wzorów, papieru, formatu formularzy, języka, który należy stosować, czytelności, zakazu wymazywania i dopisywania oraz dokonywania poprawek.
Osoby dokonujące formalności wywozowych, przywozowych lub tranzytu wspólnotowego wypełniają jedynie ponumerowane pola. Pozostałe pola, oznaczone drukowanymi literami, przeznaczone są do użytku służbowego.
Bez uszczerbku dla Art. 205 Rozporządzenia Wykonawczego, na kartach, które mają pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki lub urzędzie wyjścia, musi znajdować się oryginalny podpis zgłaszającego lub jego przedstawiciela.
Złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela, wyraża wolę zgłoszenia towarów do określonej procedury i, bez uszczerbku dla możliwego stosowania sankcji, jest traktowane jako zobowiązanie, w odniesieniu do:
- prawidłowości danych znajdujących się na zgłoszeniu,
- autentyczności załączonych dokumentów,


 • przestrzegania obowiązków związanych z objęciem właściwych towarów daną procedurą.

Podpis głównego zobowiązanego lub, w zależności od przypadku, jego upoważnionego przedstawiciela, zobowiązuje go w odniesieniu do wszystkich danych dotyczących wspólnotowej procedury tranzytowej, do stosowania przepisów dotyczących tranzytu wspólnotowego ustanowionych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym i w Rozporządzeniu Wykonawczym, oraz tak jak zostało to opisane powyżej w punkcie B.


Jeżeli chodzi o formalności tranzytu wspólnotowego i formalności w miejscu przeznaczenia, powinno się uwzględnić, że w interesie każdej osoby uczestniczącej w czynnościach związanych z tymi formalnościami, leży sprawdzenie treści prawidłowości swojego zgłoszenia. W szczególności, osoba zainteresowana, w przypadku zauważenia jakiejkolwiek różnicy między towarami, które mają zostać zgłoszone a danymi zawartymi w formularzach, musi niezwłocznie powiadomić organy celne. W takich przypadkach, należy sporządzić nowe zgłoszenie z wykorzystaniem nowych formularzy.
Chyba, że postanowienia Części II bądź Części III Instrukcji stanowią inaczej, w przypadku, gdy jakieś pole ma nie być wypełnione, powinno ono pozostać w całości niewypełnione.
Uwaga! W przypadkach, podyktowanych zwłaszcza liczebnością wpisywanych danych, o ile wypełniający zgłoszenie stwierdzi, iż dane, które zamierza wpisać do konkretnego pola nie zmieszczą się w nim, w polu tym powinien wpisać krajowy kod informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” i jednocześnie całą zamierzoną zawartość pola przenieść do załącznika dołączanego do zgłoszenia celnego.

Niedopuszczalnym jest częściowe wypełnienie pola, następnie wpisanie ww. kodu i przeniesienie pozostałej części danych do załącznika.

Załącznik musi zostać opisany w określony sposób, a mianowicie:

Jeżeli kod ogólnej informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” wpisano w polu odnoszącym się do całego zgłoszenia celnego np. Pole 31, wpisywanie danych należy poprzedzić adnotacją „Załącznik do Pola 31”; jeśli zaś ww. kod wpisano w polu (np. Pole 31) odnoszącym się do danej pozycji towarowej (np. pozycji towarowej nr 15), koniecznym jest wpisanie następującej adnotacji: „Pozycja towarowa nr 15. Załącznik do Pola 31”.Jeżeli w opisie niektórych pól przewidziano w Instrukcji możliwość wpisania przez zgłaszającego wspólnotowego kodu informacji dodatkowej „Różni - 00200” („Różne - 00200”) to należy posługiwać się tylko ww. kodem wspólnotowym i niedopuszczalnym jest użycie zamiast/obok niego kodu krajowego informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01”.

D . Wymiana handlowa z niektórymi terytoriami o statusie specjalnym.

Poniżej umieszczone zostały 2 tabele, z których w pierwszej wskazuje się rodzaj wypełnianego dokumentu w handlu z ww. terytoriami, a druga obrazuje status poszczególnych terytoriów na gruncie wspólnotowych przepisów celnych i podatkowych (tak VAT jak i akcyzy).


Tabela 1

Szczególne obszary terytorium państwowego

Rodzaj wypełnianego dokumentu

Francuskie departamenty zamorskie

Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, ReunionSAD

Francuskie terytoria zamorskie

Nowa Kaledonia, Polinezja, Wallis i FutunaSAD

Francuskie jednostki administracji terenowej

Mayotte, St. Pierre, MiquelonSAD

Büsingen

SAD

Helgoland

INTRASTAT

Livigno

SAD

Campinoe d’Italia

SAD

Włoska część jeziora Lugano

SAD

Wyspy Normandzkie

SAD

Wyspa Man

INTRASTAT

Gibraltar

SAD

Wyspy Owcze

SAD

Grenlandia

SAD

Góra Athos

SAD

Wyspy Kanaryjskie

SAD

Ceuta

SAD

Melilla

SAD

Wyspy Alandzkie

SAD

Aruba, Antyle Holenderskie

SAD
Pozostałe obszary
Rodzaj wypełnianego dokumentu

Monako

INTRASTAT

San Marino

SAD

Andora

SAD

Watykan

SAD


Tabela 2


WYKAZ TERYTORIÓW SPECJALNYCH


Państwo Członkowskie

Terytoria


Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Wspólnoty

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

1. Belgia

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

2. Dania

Wyspy Faroe

Grenlandianie

nie


nie

nie


nie

nie


nie

nie


3. Niemcy

Helgoland

Büsingen


tak

tak


nie

nie


nie

nie


nie

nie


4. Hiszpania

Wyspy Kanaryjskie

Ceuta


Melilla

tak
tak

tak


tak
nie

nie


nie
nie

nie


nie
nie

nie


5. Grecja

Mount Athos1)

tak

tak

nie

nie

6. Francja

Departamenty zamorskie

Terytoria zamorskietak
nie

tak
nie

nie
nie

nie
nie

7. Irlandia

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

8. Włochy

Livigno

Campione


Włoska część jeziora Lugano

tak

tak


tak

nie

nie


nie

nie

nie


nie

nie

nie


nie

9. Luksemburg

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

10. Holandia

Antyle Holenderskie2)

-/-

-/-

-/-

nie

11. Portugalia

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

12. Wielka Brytania

Wyspy Normandzkie (Jersey, Guernsey, …)3)

Wyspa Man

Gibraltar5)


nie

nie


tak

tak

tak


nie

nie

nie


nie

nie

tak4a)nie

13. Austria

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

14. Szwecja

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

15. Finlandia

Wyspy Alandzkie

tak

tak

nie

nie

Kraj trzeci


-

Obszar Unii Europejskiej

Obszar celny Wspólnoty

Obszar akcyzowy

Obszar VAT

16. Monako
nie

tak

tak

tak4b)

17. Andora
nie

nie6)

nie

nie

18. San Marino
nie

tak7)

tak

nie7)

19. Watykan
nie

nie

nie

nie1) Grecja utrzymała szczególny status przyznany Mount Athos na mocy art. 105 greckiej Konstytucji.

2) W sprawie C-181/97, A.J. van der Kooy v. Staatssecretaris van Financiën, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że towary pochodzące z Antyli Holenderskich (kraje i terytoria zamorskie zgodnie z Załącznikiem IV do Traktatu UE) powinny być traktoane jako towary importowane.

3) Wyspy Normandzkie nie są częścią Wielkiej Brytanii, ale znajdują się w posiadaniu Korony Brytyjskiej jako sukcesja Księcia Normandii.

4) Pomimo, że terytoria te są wyłączone z obszaru VAT, nie są traktowane jako terytoria trzecie. Państwa Członkowskie powinny zapewnić, że transakcje rozpoczynające się lub mające się zakończyć:
a) na Wyspie Man - są traktowane jako transakcje rozpoczynające się lub mające się zakończyć w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

 1. w Księstwie Monako - są traktowane jako transakcje rozpoczynające się lub mające się zakończyć w Republice Francuskiej.


5) Wielka Brytania jest odpowiedzialna za zewnętrzne stosunki Gibraltaru. Zgodnie z art. 227 ust.4 Traktatu UE Gibraltar jest częścią Wspólnoty. Jednakże, zgodnie z art. 28 Aktu Przystąpienia Wielkiej Brytanii, akty prawne dotyczące harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (z wyjątkiem akcyzy) nie mają zastosowania do Gibraltaru, chyba że Rada w jednomyślnym głosowaniu propozycji zgłoszonej przez Komisję postanowi inaczej.

 1. Andora nie stanowi części obszaru celnego Wspólnoty. Jednakże pomiędzy Andorą a Wspólnotą Europejską istnieje unia celna obejmująca towary z działów 25 - 97 Taryfy.

 2. San Marino stanowi część obszaru celnego Wspólnoty na mocy Konwencji celnej zawartej pomiędzy San Marino a Włochami (art. 2 rozporządzenia EWG 2151/84), ale nie stanowi części obszaru VAT.


CZĘŚĆ II

DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH
Kody i symbole niezbędne do wypełnienia poszczególnych pól podane zostały w Części IV niniejszej Instrukcji.


 1. Formalności dotyczące wywozu (lub wysyłki), składowania w składzie celnym towarów objętych systemem prefinansowania i przeznaczonych do wywozu, powrotnego wywozu, uszlachetniania biernego, tranzytu wspólnotowego lub potwierdzania wspólnotowego statusu towarów.POLE 1 - Deklaracja
Pole składa się z trzech części, z których każdą należy wypełnić przy zastosowaniu kodów podanych w Części IV niniejszej Instrukcji.
POLE 2 - Nadawca / Eksporter

Dla celów niniejszej Instrukcji obowiązuje definicja „eksportera” zawarta we wspólnotowych przepisach celnych.

W tym znaczeniu „nadawcą” jest osoba, która działa jako eksporter w przypadkach wymienionych w Art. 206 akapit 3 Rozporządzenia Wykonawczego tzn. nadawcą jest eksporter w ramach wymiany handlowej między częściami obszaru Wspólnoty, w których stosuje się przepisy Dyrektywy Rady 77/388/EWG a częściami tego obszaru, w których przepisy te nie są stosowane, lub w handlu między częściami obszaru Wspólnoty, w których przepisy te nie są stosowane.

Przykład:

Eksporterem jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Brazylią.

Nadawcą jest osoba w wymianie handlowej między Polską a Gibraltarem, lub Martyniką a Gibraltarem.
W tym polu podać należy:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (osób), na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego, oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami),
 • w prawym górnym rogu numer identyfikacyjny osoby, składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL (np. PL5221862551).

W przypadku, gdy osoba, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego nie posiada numeru NIP wpisać należy „BN”, natomiast w przypadku braku numeru REGON należy wpisać „BR”.


Uwaga ! W odniesieniu do osoby zagranicznej nieposiadającej polskiego numeru NIP podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju (np. GB5221862551). Podanie tego numeru jest obligatoryjne, o ile jest on znany zgłaszającemu w momencie sporządzania zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie posiada takiej wiedzy wpisuje się „BN”.

W przypadku przesyłek zbiorczych, gdy zgłoszenie dokonywane jest w formie pisemnej bez zastosowania metod informatycznych, należy wpisać „Różni - 00200” i załączyć listę eksporterów/nadawców do zgłoszenia.


POLE 3 – Formularze

Pole wypełnia się tylko w przypadku, gdy zgłoszenie jest składane bez zastosowania metod informatycznych.

Podać należy kolejny numer formularza w powiązaniu z całkowitą liczbą zastosowanych formularzy SAD i formularzy uzupełniających SAD-BIS.
Przykład:

Jeżeli jest przedłożony jeden formularz SAD i dwa formularze uzupełniające SAD-BIS, to formularz SAD należy oznaczyć numerem 1/3, pierwszy formularz uzupełniający SAD-BIS numerem 2/3, a drugi - numerem 3/3.
Jeżeli zgłoszenie dotyczy tylko jednej pozycji towarowej, tzn. wypełniane jest tylko jedno pole „Opis towarów”, to Pola 3 nie wypełnia się, natomiast jednocześnie koniecznym jest wpisanie cyfry 1 w Polu 5.
Jeżeli zgłoszenie sporządzane jest na dwóch zestawach składających się z 4 kart, zamiast na jednym formularzu składającym się z 8 kart, to do celów ustalenia liczby formularzy, te dwa zestawy uważa się za jeden.
POLE 4 – Listy towarowe
W tym polu wpisać należy liczbę list towarowych, jeżeli takie są załączone do zgłoszenia.

POLE 5 - Pozycje
Wpisać należy całkowitą liczbę zgłoszonych pozycji towarowych na wszystkich używanych przez osobę formularzach SAD i formularzach uzupełniających SAD-BIS.
W przypadku występowania list towarowych liczba pozycji musi być zgodna z liczbą pozycji towarowych na listach towarowych.
Brak jest możliwości, aby w ramach jednego i tego samego zgłoszenia celnego towary opisywane były zarówno w Polach 31 dokumentu SAD i jednocześnie w towarzyszących mu listach towarowych tzn. jeżeli opisu towarów dokonuje się w Polach 31 dokumentu SAD, to do zgłoszenia nie mogą być dołączane listy towarowe, natomiast jeżeli opis towarów dokonywany jest na listach towarowych to w Polu 31 dokumentu SAD (zamiast opisu towarów) dokonujący zgłoszenia czyni adnotację przewidzianą w takiej sytuacji dla systemu NCTS.
Pobieranie 1.64 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna