Załącznik Nr 6Pobieranie 24,4 Kb.
Data04.11.2017
Rozmiar24,4 Kb.

Załącznik nr 12 do

Uchwały nr 68 /2017 Zarządu

PZOZ w Ostródzie SA

z dnia 2.06.2017 r.


Załącznik nr 12 do

Regulaminu Organizacyjnego

PZOZ w Ostródzie SA

z dnia 31.12.2012 r.


WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BLOKU OPERACYJNEGO

§1

1.Blok operacyjny jest medyczną komórką organizacyjną Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie SA funkcjonującą w ramach Zakładu Leczniczego Szpital – Centrum Zdrowia Medica.


§2

1.W bloku operacyjnym wykonywane są operacje wymagające interwencji w zakresie chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, ortopedii oraz otorynolaryngologii.

2.Skład bloku operacyjnego obejmuje:

a) sale operacyjne z podziałem na:

-sala nr 1

-sala nr 2

-sala nr 3

b)pomieszczenia pomocnicze.

3.Kierownik bloku operacyjnego może zmienić przydział sal operacyjnych w zależności od potrzeb.

4.Dyrektor ds. medycznych ma prawo wstrzymać i przesunąć planowane zabiegi operacyjne oraz dysponować wszystkimi salami operacyjnymi.

5.Zabiegi operacyjne septyczne odbywają się na wyznaczonej sali operacyjnej i w ustalonej przez kierownika bloku operacyjnego kolejności.

6.Zabiegi operacyjne planowe rozpoczynają się o godz. 8.00. Ostatni planowy zabieg winien się rozpocząć nie później niż o godz. 14.00.

7.Zabiegi operacyjne planowe wykonywane są w dniach roboczych.


§ 2
1.Plany zabiegów operacyjnych są ustalane w oddziałach i przekazywane w przeddzień planowanych operacji kierownikowi bloku operacyjnego do godz. 13.00, następnie przekazane ordynatorowi OAiIT.

2.Wszelkie zmiany w planie operacyjnym mogą nastąpić tylko za zgodą kierownika bloku operacyjnego i ordynatora OAiIT.

3.Informacja o zmianach w planach zabiegów operacyjnych musi być niezwłocznie przekazana wszystkim zainteresowanym osobom.

4.Informacja dotycząca planowych zabiegów operacyjnych powinna zawierać:

-datę i godzinę rozpoczęcia zabiegu

-imię i nazwisko pacjenta, wiek

-rodzaj operacji w języku polskim

-nazwiska zespołu operacyjnego

-przewidywany czas trwania

-przydział sali operacyjnej

-kolejność zabiegów na danej sali operacyjnej.

5.Informacje powyższe będą wywieszone na tablicy ogłoszeń.


§ 3
1.W skład zespołu operacyjnego wchodzą:

-zespół lekarzy operujących /minimum 2/ pod kierownictwem ustalonym przez ordynatora,

-zespół anestezjologiczny - lekarz i pielęgniarka anestezjologiczna

-zespół pielęgniarek operacyjnych (instrumentująca, pomagająca)

2.Lekarz kierujący zespołem lekarzy operujących powinien posiadać, co najmniej I stopień specjalizacji.

3.W czasie trwania zabiegu operacyjnego personel znajdujący się w sali operacyjnej jest podporządkowany:

-w sprawach dotyczących technicznego przeprowadzania zabiegu lekarzowi operującemu,

-w sprawach ogólnego postępowania i bezpieczeństwa życia i zdrowia operowanego - anestezjologowi.


§ 4
1.W dniu poprzedzającym planowy zabieg operacyjny lekarz anestezjolog bada i ocenia,
czy stan pacjenta pozwala na przeprowadzenie zabiegu.

2.W dniu zabiegu pacjent jest przekazywany przez pielęgniarkę z oddziału do bloku operacyjnego, pod opiekę zespołu anestezjologicznego, który zapewnia stałą opiekę anestezjologiczną od momentu przyjęcia pacjenta na blok do chwili opuszczenia bloku operacyjnego.

3.Każdy pacjent przekazany do bloku operacyjnego powinien posiadać identyfikator z jego danymi. Wraz z pacjentem przekazywana jest obowiązująca dokumentacja.

4.Pacjent może opuścić blok operacyjny, po wydaniu decyzji przez lekarza anestezjologa, stwierdzającej, że stan pacjenta pozwala na przekazanie go do oddziału.

5.Pacjent opuszcza blok pod opieką pielęgniarki z oddziału.
§ 5
1.Pracownicy bloku operacyjnego ściśle przestrzegają szczegółowych standardów i procedur
w zakresie sanitarno-epidemiologicznym dotyczącym m.in. poruszania się po bloku operacyjnym, ubrania, narzędzi, materiałów, obłożenia pola operacyjnego oraz innych działań zapobiegających zakażeniom szpitalnym i powikłaniom pooperacyjnym.

2.W pomieszczeniach traktu operacyjnego, a szczególnie na salach operacyjnych, w czasie trwania operacji obowiązuje zachowanie bezwzględnej ciszy.

3.Obowiązuje ścisły zakaz wstępu na blok osób postronnych / w tym rodzin i przedstawicieli ustawowych pacjentów/.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach w trakcie cesarskiego cięcia dopuszcza się obecność na bloku operacyjnym wskazanej przez pacjentkę osoby.


§ 6
Pobyt pacjenta na bloku operacyjnym i przebieg zabiegu są szczegółowo dokumentowane
w wersji elektronicznej i papierowej bezpośrednio po zakończeniu operacji.

§ 7
1.W razie zgonu pacjenta na stole operacyjnym lekarz operujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Dyrektora ds. medycznych.

2.Personel bloku operacyjnego oraz zespołu operacyjnego jest obowiązany przestrzegać praw
i obowiązków pacjenta a szczególnie zachować w tajemnicy wszystko, o czym poweźmie wiadomości w czasie wykonywania swoich obowiązków.
§ 8
W przypadku, gdy zabieg operacyjny nie może z uzasadnionych przyczyn odbyć
się w zaplanowanym terminie, lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem jest obowiązany wyjaśnić pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu przyczyny przesunięcia zabiegu
i określić przewidywany termin zabiegu.
§ 9
Personel sal operacyjnych podlega organizacyjnie kierownikowi bloku operacyjnego
z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
§ 10
1. Kierownik bloku jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych dla funkcjonowania komórki medycznej, pełni nadzór nad przestrzeganiem zasad współczesnej sztuki medycznej, przyjętych standardów i procedur
w postępowaniu leczniczym, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem obowiązującej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Spółce.

2. Do zadań kierownika bloku należy ponadto:

a) kierowanie procesem zabiegów operacyjnych,

b) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem bloku w tym nadzór nad racjonalną gospodarką lekami, materiałami i sprzętem medycznym,

c) przedkładanie kierownikowi podmiotu leczniczego potrzeb komórki medycznej,

d)monitorowanie wskaźników ekonomiczno-finansowych, statystycznych oraz epidemiologicznych oddziału,

e)analizowanie wskaźników jakości tj. ankiet satysfakcji pacjentów i zakażeń szpitalnych,

f)ustalanie obsady niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego,g) organizowanie szkoleń wewnątrzoddziałowych

h)szczegółowe zadania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność kierownika bloku operacyjnego określa jego indywidualny zakres czynności wynikający z zawartej umowy


o świadczenie usług medycznych.

§ 11
Kierownik bloku pod względem służbowym podlega Dyrektorowi ds. medycznych, natomiast pod względem merytorycznym Dyrektorowi ds. pielęgniarstwa.


§ 12
1.Nadzór nad pielęgnacją pacjentów bloku operacyjnego należy do obowiązków Kierownika Bloku Operacyjnego, której bezpośrednio podlegają pielęgniarki.

2. Do zakresu prac pielęgniarki oddziałowej bloku operacyjnego należy w szczególności:

a)zapewnienie całodobowych dyżurów pielęgniarskich,

b)zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań na bloku przez podległy personel,

c)szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na obsadę pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych

e)nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym komórki medycznej,

f) nadzór nad rozchodem leków i materiałami medycznymi,

g)nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i papierowej przez podległy personel.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna