Załącznik nr 6Pobieranie 50,01 Kb.
Data24.12.2017
Rozmiar50,01 Kb.


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2012-2015

Jednostka Organizacyjna:

KATEDRA NAUK PRZYRODNICZYCH

Kierunek:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień, ogólno akademicki/praktyczny):

I stopnia ogólnoakademicki

Kod przedmiotu:

WFISPBM 

Nazwa przedmiotu:

Przedmioty biol.-medyczne:

Medycyna sportowa

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Punkty ECTS

Typ przedmiotu

Język wykładowy

stacjonarne

3

5

wykłady
2

fakultet

polski

ćwiczenia

24

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: Rafał Camilleri
e-mail: rs_cam@yahoo.com
Wymagania wstępne:

obecność na ćwiczeniach, zaliczenie kolokwium końcowego

Cele przedmiotu:

Znajomość anatomii układu kostno-mięśniowo-stawowego, etiologia urazów w sporcie; metody leczenia urazów; możliwe efekty terapii; przykłady metod operacyjnych; rehabilitacja po urazach w sporcie
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

WIEDZA

W1

Zasady udzielania pomocy po urazach w sporcie.

K_W02

W2

Podstawy anatomii klinicznej pod kątem układu kostno-mięśniowo-stawowego

K_W01

W3

Podstawy metod leczenia urazów związanych z aktywnością sportową

K_W03

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach w sporcie

K_U01

U2

Umiejętność podjęcia decyzji, z jakimi urazami trzeba zgłosić się po pomoc lekarską

K_U07

U3

Umiejętność udzielania pomocy przy urazach sportowych w przypadkach niewymagających pomocy lekarskiej

K_U15

KOMPETENCJE

K1

Udzielanie pierwszej pomocy w urazach sportowych

K_K08

K2

Znajomość zasad co do decyzji o wezwaniu pomocy lekarskiej

K_K03


Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
W1-W3 dyskusja - odpowiedź ustna – ocena eksperta
U1-U3 przygotowanie autorskich prezentacji przez studentów-wg tematyki ćwiczeń w formie multimedialnej- ocena eksperta
K1-K2 dyskusja-odpowiedź ustna- ocena eksperta

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.Metody i formy realizacji przedmiotu: ćwiczenia, prezentacje, wykłady, dyskusje

 


Treści kształcenia:
Ćwiczenia:
Szczegółowe treści ćwiczeń


 1. Anatomia układu kostno-mięśniowo-stawowego kończyny górnej i dolnej.

 2. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie łakotki bocznej i przyśrodkowej; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 3. Uszkodzenie łakotki bocznej i przyśrodkowej : videoprezentacja przykładowej operacji

 4. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 5. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego: videoprezentacja przykładowej operacji

 6. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 7. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie więzadła pobocznego bocznego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 8. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie więzadła krzyżowego przyśrodkowego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 9. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenie stawu rzepkowo-udowego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 10. Uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego: uszkodzenia chrząstki stawowej; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 11. Uszkodzenia chrząstki stawowej: videoprezentacja przykładowej operacji;

 12. Uszkodzenia w obrębie stawu ramienno-łopatkowego: niestabilność stawu barkowego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 13. Niestabilność stawu barkowego: videoprezentacja przykładowej operacji

 14. Uszkodzenia w obrębie stawu ramienno-łopatkowego: uraz stożka rotatorów; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 15. Uszkodzenia stożka rotatorów: videoprezentacja przykładowej operacji

 16. Uszkodzenia w obrębie stawu ramienno-łopatkowego: uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego; mechanizm urazu, metody leczenia i rehabilitacji;

 17. Uszkodzenia stawu barkowo-obojczykowego: videoprezentacja przykładowej operacji

 18. Uszkodzenia więzadeł stawu skokowego: mechanizm urazu, leczenie i rehabilitacja

 19. Uszkodzenia kręgosłupa-metody leczenia

 20. Konflikt panewkowo-obrąbkowy w stawie biodrowym: etiologia; metody leczenia

 21. Zastowanie czynników wzrostu w traumatologii sportowej

 22. Urazy w obrębie stawu łokciowego: leczenie, rehabilitacja

 23. Urazy nadgartka i ręki: metody leczenia i rehabiliatcji

 24. Kolokwium zaliczeniowe.

Forma zaliczenia:

ustna z oceną
Literatura:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa:

 1. Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy Warszawa PZWL 1993.

 2. Mędraś M. Medycyna Sportowa. Warszawa Medsport 2004.

Uzupełniająca:
 1. Piątkowski S. Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja narządu ruchu. Warszawa PZWL 1990.


 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):

Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w wykładach

0 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

0 godz.

Udział w ćwiczeniach

24 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń

24 godz.

Konsultacje

1 godz.

….

godz.

….

godz.

Całkowite obciążenie pracą studenta

50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

2 ECTS

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna