Załącznik nr 6 umowa nr na monitorowanie sygnałÓw lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w pułtuskuPobieranie 36,33 Kb.
Data11.04.2018
Rozmiar36,33 Kb.

Załącznik nr 6
UMOWA Nr …………………..

NA MONITOROWANIE SYGNAŁÓW LOKALNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ PODEJMOWANIE INTERWENCJI W OBIEKCIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁTUSKU
zawarta w dniu .............. roku w Pułtusku pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 17 Sierpnia 58, 06-100 Pułtusk, NIP 5681377871, REGON 002710616, w imieniu którego działa Dyrektor – Pani Agata Kołakowska na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Nr 311/10 z dnia 15.12.2010r. wydanego przez Burmistrza Miasta Pułtusk,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającyma

firmą: …………………zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na monitorowaniu sygnałów alarmowych (o włamaniu, napadzie) z obiektu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku usytuowanego, przy ul. 17 Sierpnia 58 posiadającego lokalny system alarmowy Satel CA-64, z którego wysyłane są sygnały o ewentualnym zagrożeniu oraz podejmowaniu interwencji.

 2. System alarmowy w obiekcie wskazanym w ust. 1 jest własnością Zamawiającego.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania systemu alarmowego działającego na obiekcie określonym w § 1 niniejszej umowy i podejmowaniu interwencji przez całą dobę oraz przekazywania informacji o alarmach osobom lub instytucjom podanym przez Zamawiającego.

 2. Przybycie i interwencja patroli Wykonawcy nastąpi w godz. 22.00 – 06.00 w maksymalnym czasie do 5 minut, a w godz. 06.00 – 22.00 czas przybycia i podjęcia interwencji może ulec wydłużeniu do 15 minut od otrzymanego sygnału alarmowego z lokalnego systemu alarmowego.

 3. Przybycie i interwencja zmierzać ma do udaremnienia powstania szkody na osobie lub mieniu Zamawiającego poprzez:

  1. ujęcie ewentualnego sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego,

  2. w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego Wykonawca podejmuje wszelkie, mieszczące się w granicach prawa działania zmierzające do eliminacji zagrożenia oraz współdziałania z policją.

 4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć chroniony obiekt, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy naklejkami informacyjnymi lub tablicami prewencyjnymi w miejscach ustalonych z Zamawiającym.

§ 3

 1. Wykonawca zobowiązuje się monitorować i rejestrować uzgodnione sygnały z lokalnego systemu alarmowego.

 2. Wykonawca na pisemną prośbę Zamawiającego zobowiązuję się udostępnić mu wyciąg z rejestru przeprowadzonych interwencji i alarmów włącznie ze wskazaniem czasu reakcji grupy interwencyjnej po otrzymaniu sygnału alarmowego.

 3. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu wymienionego w § 1 i sposób realizacji przedmiotu umowy zarówno w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.

§ 4

 1. Za wykonywanie przedmiotu umowy opisanego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy miesięczny abonament w wysokości ............. zł. netto (słownie: ..................), plus podatek VAT wg stawki ...... % VAT w kwocie .................... zł. (słownie: ............................. ), co daje kwotę .............. zł. brutto (słownie: ................. ).

 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

 4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

 5. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki VAT stanowiącej składnik wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu. Kwota netto miesięcznego abonamentu nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

 6. Za opóźnienia w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

 7. Za wykonanie usługi dodatkowej opisanej w § 6 ust. 2 pierwsze dwie godziny przebywania ochrony na obiekcie wliczone są w koszt abonamentu, natomiast za każdą następną rozpoczętą godzinę Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20,00 zł. netto plus wartość obowiązującej stawki VAT.

 8. W przypadku nieuzasadnionych i nieodwołanych telefonicznie z podaniem hasła fałszywych alarmów spowodowanych z winy umyślnej bądź nieumyślnej Zamawiającego, pierwsze trzy nieuzasadnione przyjazdy grupy interwencyjnej w miesiącu są bezpłatne, natomiast za każdy następny przyjazd Zamawiający ponosi koszt w wysokości 30,00 zł. netto plus wartość obowiązującej stawki VAT.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że instytucja objęta zakresem niniejszego zamówienia określona w § 1 nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie wynikającej z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.) i zobowiązuje się poinformować Wykonawcę niezwłocznie po tym, gdy instytucja objęta zakresem zamówienia zostanie uznana za taki obiekt.§ 6

 1. W przypadku uszkodzenia systemu alarmowego lub konieczności objęcia obiektu dozorem fizycznym, Wykonawca powiadomi Zamawiającego (osobę upoważnioną) oraz zabezpieczy obiekt do jego przybycia. Zamawiający lub osoba upoważniona jest zobowiązany do stawienia się w chronionym obiekcie w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu powiadomienia.

 2. Jeżeli w czasie do 2 godz. nie uda się powiadomić Zamawiającego (osoby upoważnionej) lub jeżeli mimo powiadomienia osoby te nie przybędą do obiektu Wykonawca może podjąć decyzję o zabezpieczeniu obiektu dozorem fizycznym. Nadzorowanie obiektu, o którym mowa w niniejszym ustępie, po upływie dwóch godzin stanowi usługę dodatkową.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności.§ 8

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie:

  1. utrzymanie lokalnego systemu alarmowego w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie przeglądów konserwacyjnych przez uprawnionego instalatora Wykonawcy,

  2. sprawdzenie raz na miesiąc poprawności funkcjonowania lokalnego systemu alarmowego wprowadzając go dyskretnie w tryb alarmowy – sprawdzenia dokonuje się po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,

  3. osoby upoważnione do powiadamiania w sytuacjach alarmowych ze znajomością kodów identyfikacyjnych.

 2. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania zasad załączania i wyłączania lokalnego systemu alarmowego w sposób zgodny z ustaloną procedurą. Prawidłowe włączenie i wyłączenie lokalnego systemu alarmowego bez wywołania alarmu uznawane jest za operację dokonaną przez osobę upoważnioną.

 3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do powiadomienia w razie alarmu i o innych przeszkodach w realizacji umowy Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę w formie pisemnej.

 4. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w systemie alarmowym bez pisemnego powiadomienia Zleceniobiorcy, nie odplombowywać, ani nie odłączać przekaźnika systemu oraz nie ograniczać obszaru działania czujek alarmowych.

§ 9

 1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca w razie potrzeby wydzierżawi nieodpłatnie nadajnik służący do komunikacji lokalnego systemu alarmowego Zamawiającego z systemem Wykonawcy, będący jego własnością i zainstaluje go u Zamawiającego.

 2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zamawiający zobowiązuje się udostępnić lokal w celu jego demontażu.

 3. Nadajnik monitorujący stanowi własność Wykonawcy i może być zdemontowany jedynie przez Wykonawcę.

 4. Strony zgodnie oświadczają, iż nadajnik zostaje użyczony Zamawiającemu na czas realizacji niniejszej umowy.

§ 10

 1. Przez usługę wykonaną nienależycie rozumie się w szczególności niepodjęcie przez Wykonawcę interwencji w czasie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi, jeżeli jej niewykonanie nastąpiło z powodu:

 1. następstwa siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne (niezależne od Wykonawcy), niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, np. wojna, strajk, klęska żywiołowa, itp.),

 2. nieprawidłowej pracy poszczególnych urządzeń lokalnego systemu alarmowego,

 3. nie załączenia przez Zamawiającego lokalnego systemu alarmowego.

 1. Strony zgodnie oświadczają, iż będą się wzajemnie informować telefonicznie lub pisemnie o wszelkich zdarzeniach mających charakter siły wyższej, jak również o ich ustaniu.

 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy powstałe w szczególności z niepodjęcia przez Wykonawcę interwencji w czasie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC wystawioną przez ……………………… o numerze ………….. na kwotę ………….. zł. obejmującą działalność w zakresie przedmiotu umowy i obejmującą okres ……………… oraz zobowiązuje się do posiadania nie przerwanej polisy na ww. okres, aby Zamawiający mógł pokryć ewentualne szkody wyrządzone w obiekcie objętym ochroną, które wystąpiły na skutek zaniedbania obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.

 4. W przypadku upływu okresu obowiązywania polisy, o której mowa w ust. 6 w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii nowej polisy wraz z warunkami ubezpieczenia, na zawartej z ubezpieczycielem na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną ograniczoną kwotą 10.000,00 zł. za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku braku interwencji ze strony Wykonawcy w czasie, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz za szkody powstałe w wyniku nienależytej realizacji przedmiotu zamówienia. Odszkodowanie wypłacone zostanie Zamawiającemu na podstawie zgłoszonych strat na policji po uprzednim otrzymaniu postanowienia o umorzenia śledztwa.

§ 11

Umowa niniejsza nie jest umową ubezpieczeniową i jej nie zastępuje.§ 12

 1. W przypadku stwierdzenia braku możliwości monitorowania lokalnego systemu alarmowego,
  na skutek uszkodzenia linii przekazu, Wykonawca:

 1. powiadamia niezwłocznie Zamawiającego telefonicznie lub pisemnie o tym fakcie,

 2. obejmuje chroniony obiekt doraźnym dozorem do czasu usunięcia usterki.

§ 13

 1. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 21.05.2012r. do dnia 21.05.2015r.

 2. Umowa może być rozwiązana:

  1. w wyniku obustronnego uzgodnienia,

  2. po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, w formie pisemnej przez każdą ze stron.

 3. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zalegania przez Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za dwa okresy płatności.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 14

Wszelkie reklamacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy Zamawiający winien zgłaszać na piśmie do Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Reklamacje po upływie tego terminu będą pozostawione bez odpowiedzi.§ 15

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 16

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym Kodeksu Cywilnego.

 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

 1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

 2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

............................................................ ......................................................Zamawiający Wykonawca

Akceptuję wzór umowy:

............................................data i podpis Wykonawcy lub osób
uprawnionych do reprezentowania
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna